Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    shmget - utworzenie segmentu pamięci dzielonej Systemu V

SKŁADNIA

    #include <sys/ipc.h>
    #include <sys/shm.h>

    int shmget(key_t key, size_t size, int shmflg);

OPIS

    shmget() zwraca identyfikator segmentu pamięci dzielonej Systemu V, skojarzonego z
    wartością (kluczem) przekazaną w parametrze key. Nowy segment, o rozmiarze równym wartości
    parametru size zaokrąglonym w górę do wielokrotności PAGE_SIZE, zostanie utworzony, jeśli
    parametr key będzie mieć wartość IPC_PRIVATE lub jeśli będzie mieć inną wartość oraz
    segment skojarzony z key nie istnieje, a w parametrze shmflg zostanie przekazany znacznik
    IPC_CREAT.

    Jeżeli w parametrze shmflg podano zarówno IPC_CREAT, jak i IPC_EXCL oraz już istnieje
    segment w pamięci dzielonej o kluczu key, to shmget() kończy się błędem, ustawiając errno
    na wartość EEXIST. (Działa to analogicznie do O_CREAT | O_EXCL w open(2)).

    Wartość shmflg składa się z:

    IPC_CREAT  Tworzy nowy segment. Jeśli ten znacznik nie zostanie ustawiony, to shmget()
          spróbuje znaleźć segment skojarzony z key i sprawdzić, czy użytkownik ma
          uprawnienia dostępu do segmentu.

    IPC_EXCL  Ta flaga przekazana łącznie z IPC_CREAT zapewnia, że to wywołanie utworzy
          segment. Jeśli segment już istnieje, wywołanie zawiedzie.

    SHM_HUGETLB (od Linuksa 2.6)
          Dołącza segment używając "wielkich stron" (huge pages). Dalsze informacje
          można znaleźć w pliku Documentation/vm/hugetlbpage.txt w źródłach jądra Linux.

    SHM_HUGE_2MB, SHM_HUGE_1GB (od Linuksa 3.8)
          Używany w połączeniu z SHM_HUGETLB do wybrania alternatywnych rozmiarów stron
          hugetlb (odpowiednio, 2 MB i 1 GB) w systemach obsługujących wiele rozmiarów
          stron hugetlb.

          Ogólniej, pożądany rozmiar dużej strony można skonfigurować kodując go w
          sześciu bajtach na przesunięciu SHM_HUGE_SHIFT za pomocą logarytmu o podstawie
          2. Dlatego, powyższe dwie stałe są zdefiniowane jako:

            #define SHM_HUGE_2MB  (21 << SHM_HUGE_SHIFT)
            #define SHM_HUGE_1GB  (30 << SHM_HUGE_SHIFT)

          Dodatkowe informacje można odnaleźć przy omówieniu podobnie nazwanych stałych
          w mmap(2).

    SHM_NORESERVE (od Linuksa 2.6.15)
          Ten znacznik stosuje się w takim samym celu jak znacznik MAP_NORESERVE funkcji
          mmap(2). Nie rezerwuje przestrzeni wymiany dla tego segmentu. Jeśli przestrzeń
          wymiany  zostanie  zarezerwowana,  ma  się  gwarancję, że jest możliwe
          zmodyfikowanie segmentu. Gdy przestrzeń wymiany nie jest zarezerwowana, można
          otrzymać sygnał SIGSEGV podczas próby zapisu do segmentu, gdy zabraknie
          dostępnej   fizycznej   pamięci.   Patrz   także   opis   pliku
          /proc/sys/vm/overcommit_memory w proc(5).

    Oprócz powyższych flag, 9 najmniej znaczących bitów sgmflg określa prawa dostępu do
    segmentu dla jego właściciela, grupy oraz innych. Bity są w takim samym formacie i mają
    takie samo znaczenie, jak parametr mode wywołania open(2). Prawa uruchamiania nie są
    obecnie używane przez system.

    Jeżeli tworzona jest nowa kolejka komunikatów, wywołanie to w następujący sposób inicjuje
    strukturę danych msqid_ds (patrz msgctl(2)):

       shm_perm.cuid  i  shm_perm.uid  przyjmują  wartość efektywnego identyfikatora
       właściciela procesu wywołującego.

       shm_perm.cgid i shm_perm.gid przyjmują wartość efektywnego identyfikatora grupy
       procesu wywołującego.

       9 najmniej znaczących bitów pola shm_perm.mode jest kopiowanych z 9 najmniej
       znaczących bitów shmflg.

       shm_segsz jest ustawiane na wartość parametru size.

       shm_lpid, shm_nattch, shm_atime i shm_dtime są ustawiane na 0.

       shm_ctime jest ustawiane na bieżący czas.

    Jeśli dany segment pamięci dzielonej już istnieje, to są weryfikowane uprawnienia i jest
    sprawdzane, czy segment nie jest przeznaczony do usunięcia.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    W przypadku powodzenia zwracany jest poprawny identyfikator pamięci współdzielonej. W
    razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest errno wskazując błąd.

BŁĘDY

    W przypadku wystąpienia błędu, zmiennej errno przypisywana jest jedna z następujących
    wartości:

    EACCES Użytkownik nie ma praw dostępu do żądanego segmentu pamięci dzielonej oraz nie ma
       ustawionego atrybutu CAP_IPC_OWNER.

    EEXIST IPC_CREAT i IPC_EXCL były określone w shmflg, lecz segment pamięci dzielonej już
       istnieje dla key.

    EINVAL Miał być utworzony nowy segment, a wartość size jest mniejsza niż SHMMIN lub
       większa niż SHMMAX.

    EINVAL Segment dla podanego key istnieje, lecz size jest większy niż rozmiar tego
       segmentu.

    ENFILE Zostało osiągnięte systemowe ograniczenie na całkowitą liczbę otwartych plików.

    ENOENT Segment o zadanej wartości key nie istnieje i nie ustawiono znacznika IPC_CREAT.

    ENOMEM Nie udało się przydzielić pamięci dla segmentu.

    ENOSPC Wszystkie możliwe identyfikatory pamięci dzielonej zostały wykorzystane (SHMMNI)
       lub przydzielenie segmentu o żądanym rozmiarze size spowodowałoby przekroczenie
       systemowego ograniczenia na wielkość pamięci dzielonej (SHMALL).

    EPERM Podano znacznik SHM_HUGETLB, ale proces wywołujący nie był uprzywilejowany (nie
       miał ustawionego atrybutu CAP_IPC_LOCK).

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, SVr4.

    SHM_HUGETLB i SHM_NORESERVE są linuksowymi rozszerzeniami.

UWAGI

    Dołączenie <sys/types.h> i <sys/ipc.h> nie jest wymagane na Linuksie ani przez żadną z
    wersji POSIX. Jednak niektóre stare implementacje wymagają dołączenia tych plików
    nagłówkowych, SVID również dokumentuje ich dołączenie. Aplikacje które mają być przenośne
    na tego typu stare systemy mogą wymagać dołączenia omawianych plików nagłówkowych.

    IPC_PRIVATE nie jest znacznikiem, ale szczególną wartością typu key_t. Jeśli wartość ta
    zostanie użyta jako parametr key, to system uwzględni jedynie 9 najniższych bitów
    parametru shmflg i utworzy nowy segment pamięci dzielonej.

  Limity pamięci dzielonej
    Następujące ograniczenia odnoszące się do zasobów pamięci dzielonej dotyczą wywołania
    shmget():

    SHMALL Systemowy limit całkowitej wielkości pamięci dzielonej, mierzony w jednostkach
       systemowego rozmiaru strony.

       W  Linuksie  to  ograniczenie  można  odczytać  i  zmienić, używając pliku
       /proc/sys/kernel/shmall. Od Linuksa 3.16 domyślną wartością tego limitu jest:

         ULONG_MAX - 2^24

       Ta wartość (odpowiednia dla systemów 32 i 64-bitowych) skutkuje brakiem limitów dla
       alokacji. Ta wartość, zamiast ULONG_MAX, została wybrana jako domyślna, aby
       zapobiec przypadkom gdy pewne stare aplikacje zwiększały istniejący limit bez
       sprawdzania jego wartości bieżącej. Mogło to doprowadzić do przepełnienia wartości,
       jeśli limit był ustawiony na ULONG_MAX.

       Od Linuksa 2.4 do 3.15 domyślną wartością limitu było:

         SHMMAX / PAGE_SIZE * (SHMMNI / 16)

       Jeśli nie zmodyfikowano SHMMAX i SHMMNI, to przemnożenie wyniku tego działania
       przez rozmiar strony (aby otrzymać wartość w bajtach) dawało wartość 8 GB jako
       limit całkowitej pamięci używanej przez wszystkie segmenty pamięci dzielonej.

    SHMMAX Maksymalny rozmiar segmentu pamięci dzielonej w bajtach.

       W Linuksie to  ograniczenie  można  odczytać  i  zmienić,  używając  pliku
       /proc/sys/kernel/shmmax. Od Linuksa 3.16 domyślną wartością tego limitu jest:

         ULONG_MAX - 2^24

       Ta wartość (odpowiednia dla systemów 32 i 64-bitowych) skutkuje brakiem limitów dla
       alokacji. Wyjaśnienie dlaczego jest to wartość domyślna (zamiast ULONG_MAX)
       znajduje się w opisie SHMALL.

       Od Linuksa 2.2 do 3.15 domyślną wartością tego limitu było 0x2000000 (32 MB).

       Ponieważ nie da się przypisać jedynie fragmentu segmentu pamięci dzielonej, wartość
       pamięci wirtualnej nakłada kolejne ograniczenie na maksymalny rozmiar użytecznego
       segmentu np. na architekturze i386 największy segment który można zmapować ma
       rozmiar około 2,8 GB, a na x86_64 limit ten wynosi około 127 TB.

    SHMMIN Minimalny rozmiar (w bajtach) pojedynczego segmentu pamięci dzielonej: zależny od
       implementacji (obecnie 1 bajt, ale efektywny minimalny rozmiar wynosi PAGE_SIZE).

    SHMMNI Systemowy limit liczby segmentów pamięci dzielonej. W Linuksie 2.2 domyślna wartość
       tego limitu wynosiła 128; od Linuksa 2.4 domyślna wartość wynosi 4096.

       W Linuksie to  ograniczenie  można  odczytać  i  zmienić,  używając  pliku
       /proc/sys/kernel/shmmni.

    System Linux nie stawia ograniczeń dotyczących liczby segmentów pamięci dzielonej
    dołączonych do jednego procesu (SHMSEG).

  Uwagi linuksowe
    Do wersji 2.3.30 Linux zwracał EIDRM dla shmget() na segmencie pamięci dzielonej
    przeznaczonym do usunięcia.

USTERKI

    Nazwa IPC_PRIVATE prawdopodobnie nie jest najszczęśliwsza. IPC_NEW w sposób bardziej
    przejrzysty odzwierciedlałoby rolę tej wartości.

ZOBACZ TAKŻE

    memfd_create(2), shmat(2), shmctl(2), shmdt(2), ftok(3), capabilities(7), shm_overview(7),
    svipc(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Rafał Lewczuk (PTM)
    <R.Lewczuk@elka.pw.edu.p>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert
    Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.