Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Common - wspólne części narzędzi i użytków po4a

OPIS

    Locale::Po4a::Common zawiera części wspólne wszystkich skryptów po4a i kilka użytecznych
    funkcji używanych przez inne moduły.

    In order to use Locale::Po4a programatically, one may want to disable the use of
    Text::WrapI18N, by writing something like:

      use Locale::Po4a::Common qw(nowrapi18n);
      use Locale::Po4a::Text;

    zamiast:

      use Locale::Po4a::Text;

    Kolejność ma znaczenie: większość modułów Locale::Po4a samodzielnie ładuje
    Locale::Po4a::Common, który przy swoim pierwszym załadowaniu określa, czy używać
    Text::WrapI18N.

FUNKCJE

  Pokazywanie komunikatów wyjściowych
    ·  show_version($)

      Wyświetla bieżącą wersję skryptu i krótką informację o prawach autorskich. Pobiera
      nazwę skryptu jako argument.

    ·  wrap_msg($@)

      This function displays a message the same way as sprintf() does, but wraps the result
      so that they look nice on the terminal.

    ·  wrap_mod($$@)

      Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument pobiera nazwę modułu i
      pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

    ·  wrap_ref_mod($$$@)

      Funkcja działa tak jak wrap_msg(), ale jako pierwszy argument pobiera odnośnik
      plik:linia, jako drugi - nazwę modułu i pozostawia spację z lewej strony komunikatu.

  Moduły opakowujące ("wrappers") inne moduły
    ·  Locale::Gettext

      Jeżeli moduł Locale::Gettext nie może zostać załadowany, to ten moduł udostępnia
      fałszywe (puste) implementacje następujących funkcji. Dziki temu program będzie
      działać, chociaż wiadomości po4a nie będą przetłumaczone.

      Jeżeli Locale::gettext jest obecny ten moduł opakowujący wywoła także
      setlocale(LC_MESSAGES, ""), tak żeby funkcje korzystające z modułu nie musiały zależeć
      od modułu POSIX.

      ·  bindtextdomain($$)

      ·  textdomain($)

      ·  gettext($)

      ·  dgettext($$)

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2005 SPI, Inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).