Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Man - konwersja stron podręcznika z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::Man jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie nroff
    (język stron podręcznika ekranowego) do innych języków [używanych przez ludzi].

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::MAN

    Moduł bardzo się stara, aby ułatwić życie tłumacza. Dlatego tekst prezentowany tłumaczowi
    nie jest dosłowną kopią oryginalnego tekstu strony podręcznika. W istocie, ukrywane są
    surowe części formatu nroff, tak żeby tłumacze nie zrobili w nich bałaganu.

  Zawijanie tekstu
    Teksty niewciętych akapitów są automatycznie zawijane dla wygody tłumacza. Może to
    prowadzić do niewielkich różnic w wygenerowanym pliku wyjściowym, ponieważ reguły
    zawijania tekstu używane przez groffa nie są jasne - na przykład czasami groff zachowuje
    dwie spacje występujące po nawiasie.

    Tak czy owak, różnica będzie dotyczyła tylko rozmieszczenia dodatkowych spacji w
    zawiniętym tekście akapitu.

  Określanie czcionki
    Pierwsza zmiana dotyczy specyfikacji zmian czcionek. W nroffie istnieje kilka sposobów
    określenia, że podane słowo powinno być napisane czcionką małą, wytłuszczoną lub kursywą.
    W tekście do przetłumaczenia można to zrobić tylko na jeden sposób, zapożyczony z formatu
    POD (formatu dokumentacji Perla):

    I<tekst> -- kursywa
      odpowiednik \fItekst\fP lub ".I tekst"

    B<tekst> -- tekst wytłuszczony
      odpowiednik \fBtekst\fP lub ".B tekst"

    R<tekst> -- tekst zwykłą czcionką
      odpowiednik \fRtekst\fP

    CW<tekst<gt> -- tekst o stałej szerokości
      odpowiednik \f(CWtekst\fP lub ".CW tekst"

    Uwaga: CW nie jest dostępne dla wszystkich urządzeń groffa. Używanie go nie jest zalecane.
    Jest dostarczone dla wygody użytkownika.

  Automatyczna transliteracja znaków
    Po4a automatycznie zamienia niektóre znaki, aby ułatwić tłumaczenia lub przeglądanie
    tłumaczeń. Lista takich transliteracji:

    łączniki
      Łączniki (-) i znaki minusa (\-) w stronach podręcznika ekranowego są wszystkie
      transliterowane do zwykłych myślników (-) w pliku PO. Kiedy tłumaczenia są zapisywane
      w pliku wynikowym wszystkie myślniki są zamieniane na znaki minusa (\-).

      Tłumacze mogą wymusić wstawienie łącznika, używając w swoich tłumaczeniach kodu
      "\[hy]" groffa.

    spacje nierozdzielające
      Tłumacze mogą używać nierozdzielających spacji w swoich tłumaczeniach. Takie spacje
      nierozdzielające (0xA0 w latin1) będą przetłumaczone jako spacje nierozdzielające roff
      ("\ ").

    transliteracje cudzysłowów
      `` i '' są odpowiednio zamieniane na \*(lq i \*(rq.

      Aby uniknąć tych transliteracji, tłumacze mogą umieścić zerowej szerokości znak roffa
      (np. używając odpowiednio `\&` lub '\&').

  Wstawianie "<" i ">" w tłumaczeniach
    Ponieważ znaki te są używane do oddzielania części objętych zmianą czcionki, nie można ich
    używać wprost. Zamiast nich trzeba użyć E<lt> i E<gt> (jak w POD, po raz kolejny).

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

    Opcje tego modułu:

    debug
      Uaktywnia debugowanie kilku wewnętrznych mechanizmów modułu. Informacje o tym, które
      części mogą być debugowane, można znaleźć w źródłach.

    verbose
      Zwiększa gadatliwość.

    groff_code
      Ta opcja pozwala na zmianę zachowania modułu, kiedy napotka sekcję .de, .ie lub .if.
      Może przyjmować następujące wartości:

      fail
        Jest to domyślna wartość. Działanie modułu zakończy się błędem, jeżeli zostanie
        napotkana sekcja .de, .ie lub .if.

      verbatim
        Określa, że sekcje .de, .ie lub .if muszą być skopiowane bez zmian z oryginału do
        tłumaczonego dokumentu.

      translate
        Wskazuje sekcje .de, .ie lub .if jako możliwe do przetłumaczenia. Opcja powinna
        być używana tylko wtedy, gdy któraś z tych sekcji zawiera tekst do
        przetłumaczenia. W przeciwnym razie wskazane byłoby użycie verbatim.

    generated
      Ta opcja określa, że plik został wygenerowany z innego formatu , a po4a nie powinno
      próbować tego wykrywać. Pozwala to na używanie po4a właśnie na takich generowanych
      stronach podręcznika. Opcja nie pobiera żadnych argumentów.

    mdoc
      Ta opcja jest użyteczna tylko dla stron w formacie mdoc.

      Wybiera dokładniejszą obsługę formatu mdoc, nakazuję po4a nietłumaczenie sekcji "NAME"
      (NAZWA). Strony mdoc, zawierające przetłumaczoną sekcję "NAME", nie generują nagłówka
      ani stopki.

      Zgodnie ze stroną podręcznika groff_mdoc, wymagane są sekcje NAME (NAZWA), SYNOPSIS
      (SKŁADNIA)oraz DESCRIPTION (OPIS). Chociaż nie ma żadnych znanych problemów z
      przetłumaczonymi sekcjami SYNOPSIS czy DESCRIPTION, to ich tłumaczenie można również
      pominąć za pomocą:
      -o mdoc=NAME,SYNOPSIS,DESCRIPTION

      Kwestię mdoc można także rozwiązać, używając załącznika podobnego do poniższego:
      PO4A-HEADER:mode=before;position=^.Dd
      .TH DOCUMENT_TITLE 1 "Month day, year" OS "Section Name"

    Poniższe opcje pozwalają określić zachowanie nowego makra (zdefiniowanego poleceniem .de)
    albo makra nieobsługiwanego przez po4a. Przyjmują jako argument rozdzieloną przecinkami
    listę makr. Na przykład:

    -o noarg=FO,OB,AR -o translate_joined=BA,ZQ,UX

    Uwaga: jeśli po4a nie obsługuje danego makra, a uważasz, że jest to standardowe makro
    roff, proszę to zgłosić zespołowi deweloperów po4a.

    untranslated
      untranslated oznacza, że to makro (i wszystkie jego argumenty) nie muszą być
      tłumaczone.

    noarg
      noarg jest jak untranslated, poza tym, że po4a sprawdzi, że do tego makra nie dodano
      żadnego argumentu.

    translate_joined
      translate_joined oznacza, że po4a musi zaproponować tłumaczenie argumentów makra.

    translate_each
      translate_each powoduje, że argumenty będą także zaproponowane do tłumaczenia, z tym
      że każdy z nich będzie przetłumaczony osobno.

    no_wrap
      Opcja przyjmuje jako argument rozdzieloną przecinkami listę par początek:koniec, gdzie
      początek i koniec są poleceniami ograniczającymi początek i koniec sekcji, której
      tekst nie powinien być ponownie zawijany.

      Uwaga: nie jest sprawdzane, czy polecenie end ma odpowiadające polecenie begin;
      jakiekolwiek polecenie kończące zatrzyma tryb no_wrap. Jeżeli istnieje makro begin
      (odpowiednio end) nie mające pasującego end (odpowiednio begin), to można podać
      istniejące end (jak fi) lub begin (jak nf) jako zamiennik. Makra te (i ich argumenty)
      nie będą tłumaczone.

    inline
      Opcja pozwala na podanie rozdzielonej przecinkami listy makr, które nie mogą dzielić
      bieżącego akapitu. Komunikat do przetłumaczenia będzie wtedy zawierał foo <.bar baz
      qux> quux, gdzie bar jest poleceniem, które powinno być włączone do pliku, a baz qux -
      jego argumentami.

    unknown_macros
      Ta opcja określa zachowanie po4a po napotkaniu nieznanego makra. Domyślnie po4 kończy
      działanie z błędem i wyświetla stosowny komunikat. Możliwe są następujące wartości:
      failed (wartość domyślna), untranslated, noarg, translate_joined, translate_each
      (patrz objaśnienia powyżej).

PISANIE STRON PODRĘCZNIKA ZGODNYCH Z PO4A::MAN

    Moduł wciąż ma dużo ograniczeń i zawsze będzie miał, ponieważ nie jest rzeczywistym
    interpreterem nroffa. Byłoby możliwe wykonanie rzeczywistego interpretera nroffa, aby
    umożliwić autorom używanie w swoich stronach wszystkich istniejących makr i tworzenie
    nowych, ale nie chcieliśmy tego robić. Byłoby to zbyt trudne, a przy tym raczej
    niepotrzebne. Uważamy, że jeżeli autorzy stron podręcznika chcą, żeby ich strony były
    przetłumaczone, to muszą tak przekształcić strony, by uprościć pracę tłumaczy.

    Tak więc, parser stron man zaimplementowany w po4a ma kilka znanych ograniczeń, których
    nie chcemy poprawiać, i będących pułapkami, których powinieneś unikać, jeśli chcesz, żeby
    tłumacze opiekowali się Twoją dokumentacją.

  Nie programuj w nroffie
    nroff jest kompletnym językiem programowania z definicjami makr, instrukcjami warunkowymi
    itd. Ponieważ parser nie jest pełnowartościowym interpreterem nroffa, zwróci błąd podczas
    przetwarzania stron zawierających te właściwości. (Na moim komputerze jest około 200
    takich stron).

  Używaj prostego zbioru makr
    Wciąż istnieje kilka makr, których po4a nie obsługuje. Dzieje się tak dlatego, że nie
    znalazłem żadnej dokumentacji tych makr. Poniżej jest lista nieobsługiwanych makr
    znalezionych na moim komputerze. Proszę zauważyć, że ta lista nie jest pełna, ponieważ
    program kończy się, zwracając błąd, już po napotkaniu pierwszego nieznanego makra. Jeśli
    masz jakieś informacje o niektórych z nich, z przyjemnością dopiszę ich obsługę. Z powodu
    tych makr około 250 stron na moim komputerze nie jest dostępnych dla po4a::man.

    ..        ."       .AT       .b       .bank
    .BE       ..br      .Bu       .BUGS      .BY
    .ce       .dbmmanage   .do               .En
    .EP       .EX       .Fi       .hw       .i
    .Id       .l       .LO       .mf
    .N        .na       .NF       .nh       .nl
    .Nm       .ns       .NXR      .OPTIONS    .PB
    .pp       .PR       .PRE      .PU       .REq
    .RH       .rn       .S<       .sh       .SI
    .splitfont    .Sx       .T       .TF       .The
    .TT       .UC       .ul       .Vb       .zZ

  Ukrywanie tekstu przez po4a
    Czasem autor wie, że niektóre części strony podręcznika nie powinny być tłumaczone, więc
    nie powinny być przetwarzane przez po4a. Na przykład opcja może pobierać argument other
    oraz other może się także pojawić jako ostatni element listu. Pierwsze other nie powinno
    być tłumaczone, a drugie - powinno.

    W takim przypadku, aby po4a pominęło takie komunikaty, autor może użyć specjalnych
    konstrukcji groffa:

    .if !'po4a'hide' .B other

    (wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim)

    Aby to zautomatyzować, można zdefiniować nowe makro: .de IR_untranslated
    .  IR \\$@
    ..

    .IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

    (wymaga to podania opcji -o groff_code=verbatim i -o untranslated=IR_untranslated; przy
    tej konstrukcji warunek .if !'po4a'hide' staje się zbędny, ponieważ po4a nie przetwarza
    wnętrza definicji makra)

    lub używając aliasu:
    .als IR_untranslated IR

    .IR_untranslated \-q ", " \-\-quiet

    Wymaga to podania opcji -o untranslated=als,IR_untranslated.

  Wniosek
    Podsumowując tę sekcję, pamiętaj, żeby tworzyć proste strony podręcznika ekranowego i nie
    starać się być zbyt pomysłowym. Roff pozwala na wiele rzeczy, które nie są obsługiwane
    przez parser. Na przykład: nie rób bałaganu, używając \c do przerwania przetwarzania
    tekstu (jak to robi 40 stron podręcznika na moim komputerze). Albo: argumenty makr
    umieszczaj w tej samej linii, co samo makro. Wiem, że nroff dopuszcza rozdzielanie makr i
    ich argumentów, ale obsługiwanie tego zbytnio by skomplikowało parser.

    Of course, another possibility is to use another format, more translator friendly (like
    POD using po4a::pod, or one of the XML family like SGML), but thanks to po4a::man it isn't
    needed anymore. That being said, if the source format of your documentation is POD, or
    XML, it may be clever to translate the source format and not this generated one. In most
    cases, po4a::man will detect generated pages and issue a warning. It will even refuse to
    process POD generated pages, because those pages are perfectly handled by po4a::pod, and
    because their nroff counterpart defines a lot of new macros I didn't want to write support
    for. On my box, 1432 of the 4323 pages are generated from POD and will be ignored by
    po4a::man.

    In most cases, po4a::man will detect the problem and refuse to process the page, issuing
    an adapted message. In some rare cases, the program will complete without warning, but the
    output will be wrong. Such cases are called "bugs" ;) If you encounter such case, be sure
    to report this, along with a fix when possible…

STATUS MODUŁU

    Modułu można używać z większością istniejących stron podręcznika.

    Niektóre testy są regularnie uruchamiane na komputerach z Linuksem:

    ·  odrzucono jedną trzecią stron ponieważ były one wygenerowane z innego formatu
      obsługiwanego przez po4a (np. POD lub SGML).

    ·  10% pozostałych stron odrzucono z powodu błędu (np. nieobsługiwane makro groff).

    ·  W końcu mniej niż 1% stron został zaakceptowany bez ostrzeżeń przez po4a, ale
      wystąpiły pewne poważne problemy (np. usunięte lub dodane słowa).

    ·  Inne strony są zazwyczaj obsługiwane bez różnic bardziej istotnych niż różnice w
      liczbie spacji czy zawijaniu linii (problemy z czcionkami w mniej niż 10%
      przetworzonych stron).

ZOBACZ TAKŻE

    Locale::Po4a::Pod(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2002-2008 SPI, Inc.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).