Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::TeX - konwersja dokumentów TeX z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::TeX jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentacji w formacie TeX do
    innych języków [używanych przez ludzi].

    Users should probably use the LaTeX module, which inherits from the TeX module and
    contains the definitions of common LaTeX commands.

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::TEX

    Tego modułu można bezpośrednio użyć do obsługi ogólnych dokumentów w formacie TeX.
    Podzieli on dokument na mniejsze bloki (akapity, bloki dosłowych tekstów, a nawet jeszcze
    mniejsze jak tytuły czy indeksy).

    Istnieje kilka opcji (opisanych w następnej sekcji), które mogą dostosować zachowanie do
    Twoich wymagań. Jeśli nie pasuje ono do formatu Twojego dokumentu, zachęcamy do napisania
    własnego modułu dziedziczącego z tego, opisującego szczegóły formatu. Szczegóły można
    znaleźć w sekcji PRACA ZMODUŁAMI POCHODNYMI poniżej.

    Zachowanie modułu może być także zmieniane w pliku TeX za pomocą linii zaczynających się
    od "% po4a:". Takie zmiany są opisane w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU
    ŹRÓDŁOWYM.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

    Opcje tego modułu:

    debug
      Uaktywnia debugowanie kilku wewnętrznych mechanizmów modułu. Informacje o tym, które
      części mogą być debugowane, można znaleźć w źródłach.

    no_wrap
      Rozdzielona przecinkami lista środowisk, które nie powinny być powtórnie zawijane.

      Proszę zauważyć, że środowiska verbatim i no_wrap się różnią. W blokach verbatim nie
      są analizowane polecenia ani komentarze.

      Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a założy, że to środowisko
      nie potrzebuje żadnych parametrów.

    exclude_include
      Rozdzielona dwukropkami lista plików, które nie powinny być włączane przez \input i
      \include.

    definitions
      Nazwa pliku zawierającego definicje dla po4a, jak to zdefiniowano w sekcji
      DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM. Można użyć tej opcji, jeśli nie jest
      możliwe umieszczenie definicja w tłumaczonym dokumencie.

    verbatim
      Rozdzielona przecinkami lista środowisk, które powinny być przetwarzane tak, jak
      zostały podane.

      Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a założy, że to środowisko
      nie potrzebuje żadnych parametrów.

    Użycie tych opcji pozwala zmienić zachowanie poleceń zdefiniowanych w domyślnych listach.

DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU ŹRÓDŁOWYM

    Działanie modułu TeX może być zmieniane za pomocą linii zaczynających się od % po4a:,
    które są interpretowane jako polecenia parsera. Rozpoznawane są następujące polecenia:

    % po4a: command polecenie1 alias polecenie2
      Mówi, że argumenty polecenia polecenie1 powinny być traktowane jako argumenty
      polecenia polecenie2.

    % po4a: polecenie polecenie1 parametry
      Pozwala szczegółowo opisać parametry polecenia polecenie1. Ta informacja zostanie
      użyta do sprawdzenia liczby i typów parametrów.

      Polecenie polecenie1 może być poprzedzone przez następujące znaki:

      gwiazdka (*)
        po4a wyciągnie to polecenie z akapitów (jeśli jest umieszczone na początku lub na
        końcu akapitu). Tłumacze będą musieli wtedy przetłumaczyć te parametry, które są
        oznaczone jako odpowiednie do tłumaczenia.

      plus (+)
        Tak jak w przypadku gwiazdki, to polecenie będzie wyodrębnione, jeżeli pojawi się
        na końcu bloku, ale jego parametry nie zostaną oddzielnie przetłumaczone. Tłumacz
        będzie musiał przetłumaczyć polecenie połączone ze wszystkimi jego parametrami.
        Pozwala to zachować więcej kontekstu i jest użyteczne dla wszystkich poleceń,
        przyjmujących jako parametr krótkie słowo, które może mieć wiele znaczeń (i
        tłumaczeń).

        Uwaga: w tym przypadku nie trzeba określać, które parametry należy tłumaczyć, ale
        po4a musi znać typ i liczbę parametrów.

      minus (-)
        W takim wypadku, polecenie nie zostanie wydobyte z żadnego bloku. Ale jeżeli
        pojawi się samodzielnie w bloku, to tłumaczowi zostaną pokazane tylko te
        parametry, które zostały zaznaczone jako możliwe do przetłumaczenia. Polecenia te
        zazwyczaj nie powinny być wydzielane z ich akapitów (aby zachować kontekst), ale
        nie ma żadnego powodu, żeby męczyć tłumacza nimi, jeśli cały komunikat jest
        zawarty w takim poleceniu.

      Argument parameters jest zbiorem nawiasów [] (określających argumenty opcjonalne) lub
      {} (określających argumenty wymagane). Aby wskazać, że parametr ma zostać
      przetłumaczony, można pomiędzy tymi nawiasami umieścić znak podkreślenia (_). Na
      przykład:
      % po4a: command *chapter [_]{_}

      To wskazuje, że polecenie chapter ma dwa parametry: opcjonalny (krótki tytuł) i
      obowiązkowy, oba muszą być przetłumaczone. Aby określić, że polecenie href ma dwa
      wymagane parametry, oraz że pierwszy z nich (URL) ma nie być przetłumaczony, oraz że
      polecenie to ma nie być oddzielone od otaczającego go akapitu (co pozwala tłumaczowi
      zmienić pozycję linku w zdaniu), można użyć:
      % po4a: command -href {}{_}

      W tym wypadku informacja wskazująca, które argumenty muszą być przetłumaczone jest
      używana tylko wtedy, gdy akapit jest utworzony tylko z tej komendy href.

    % po4a: environment środowisko parametery
      This permits to define the parameters accepted by the env environment. This
      information is later used to check the number of arguments of the \begin command, and
      permit to specify which one must be translated. The syntax of the parameters argument
      is the same as described for the others commands. The first parameter of the \begin
      command is the name of the environment. This parameter must not be specified in the
      list of parameters. Here are some examples:
      % po4a: environment multicols {}
      % po4a: environment equation

      Tak jak dla poleceń środowisko może być poprzedzone plusem (+), aby wskazać, że
      polecenie \begin musi być przetłumaczone wraz ze wszystkimi jego argumentami.

    % po4a: separator środowisko "wyrażenie_regularne"
      Wskazuje, że środowisko powinno być podzielone zgodnie z podanym wyrażeniem
      regularnym.

      Wyrażenie regularne jest ograniczone cudzysłowami. Nie powinno tworzyć żadnej
      wstecznych referencji. Jeśli potrzeba pogrupować, to należy użyć (?:). Może także
      wymagać kilku znaków cytowania.

      Na przykład moduł LaTeX używa wyrażenia regularnego "(?:&|\\\\)" , aby osobno
      przetłumaczyć każdą komórkę tabeli (linie są rozdzielone przez '\\' a komórki przez
      '&').

      Środowisko jest rozszerzane do typu wyświetlanego pliku PO. Można tego użyć, aby
      pierwszy wymagany argument polecenia title podzielić na "\\\\". W tym przypadku
      środowiskiem jest title{#1}.

    % po4a: verbatim environment środowisko
      Określa, że środowisko jest środowiskiem dosłownym,tj. takim, w którym wszelkie
      komentarze i polecenia są ignorowane.

      Jeżeli środowisko nie było wcześniej zarejestrowane, to po4a założy, że to środowisko
      nie potrzebuje żadnych parametrów.

PRACA Z MODUŁAMI POCHODNYMI

    pre_trans
    post_trans
    translate
      Funkcje opakowujące translate TransTractora filtrami uruchamianymi przed
      przetwarzaniem i po nim.

      Komentarze akapitu są wstawiane jako komentarz PO dla pierwszego tłumaczonego
      komunikatu dla tego akapitu.

    get_leading_command($buffer)
      Funkcja zwraca:

      Nazwę polecenia
        Jeżeli na początku podanego bufora nie znaleziono żadnego polecenia, tekst będzie
        pusty. Są brane pod uwagę tylko te polecenia, które można rozdzielić. Hash
        %separated_command zawiera ich listę.

      Wariant
        Określa użyty wariant. Na przykład gwiazdka (*) może być dodana na końcu sekcji
        poleceń, aby określić że nie powinny być numerowane. W tym przypadku pole to
        będzie zawierać "*". Jeśli wariant nie istnieje, pole będzie pustym łańcuchem
        znaków.

      Tablicę par (typ argumentu, argument)
        Typem argumentu może być albo "{" (dla argumentów wymaganych), albo "[" (dla
        argumentów opcjonalnych).

      Pozostały bufor
        Reszta bufora po usunięciu początkowego polecenia i jego argumentów. Jeśli nie
        znaleziono polecenia, oryginalny bufor jest zwracany niezmieniony w tym polu.

    get_trailing_command($buffer)
      To samo co, get_leading_command, ale dla poleceń z końca bufora.

    translate_buffer
      Rekurencyjnie tłumaczy bufor, wydzielając z niego początkowe i końcowe polecenia
      (które powinny być tłumaczone oddzielnie).

      Jeżeli w bieżącym środowisku zmienna %translate_buffer_env zawiera definicję funkcji,
      to ta funkcja zostanie użyta zamiast translate_buffer() do przetłumaczenia zawartości
      bufora.

    read
      Przeładowanie funkcji read() TransTractora.

    read_file
      Rekurencyjnie czyta plik, dodając te pliki włączane, które nie są wymienione w tablicy
      @exclude_include. Plik włączane są wyszukiwane poleceniem kpsewhich z biblioteki
      Kpathsea.

      Poza częścią włączania plików, jest to przekopiowane z funkcji read TransTractora.

    parse_definition_file
      Procedura parsowania pliku zawierającego dyrektywę po4a (definicje nowych poleceń).

    parse_definition_line
      Przetwarza linię definicji w formacie "% po4a: ".

      Dalsze informacje można znaleźć w sekcji DOSTOSOWYWANIE ZA POMOCĄ OPCJI W PLIKU
      ŹRÓDŁOWYM.

    is_closed
    docheader

FUNKCJE WEWNĘTRZNE, używane do pisania parserów

    Funkcje poleceń i środowiska pobierają następujące argumenty (oraz dodatkowo obiekt
    $self):

    Nazwę polecenia
    Wariant
    Tablica krotek (typ, argument)
    Bieżące środowisko

    Pierwsze 3 argumenty są wyodrębniane przez get_leading_command lub get_trailing_command.

    Funkcje poleceń i środowiska zwracają tłumaczenia poleceń z jego argumentami i nowe
    środowisko.

    Funkcje środowiska są wywoływane, jeśli znaleziono polecenie \begin. Są one wywoływane z
    poleceniem \begin i jego argumentami.

    Moduł TeX proponuje tylko jedną funkcję poleceń i jedną funkcję środowiska:
    generic_command i generic_environment.

    generic_command używa informacji podanych przez register_generic_command albo przez
    dodanie definicji w pliku TeX:
    % po4a: command polecenie1 parametry

    generic_environment używa informacji podanych przez register_generic_environment albo
    przez dodanie definicji w pliku TeX:
    % po4a: environment środowisko parametery

    Obie funkcje tylko przetłumaczą parametry, które były określone jako możliwe do
    tłumaczenie (z ""). generic_environment doda nazwę środowiska do stosu środowiska, a
    generic_command doda nazwę polecenia, po której nastąpi identyfikator parametru (jak {#7}
    lub [#2]).

STATUS MODUŁU

    Moduł powinien być bardziej przetestowany.

    Było testowany na książce z dokumentacją Pythona.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

    Automatyczne wykrywanie nowych poleceń
      Moduł TeX mógłby sparsować argumenty nowego polecenia i spróbować odgadnąć liczbę i
      typy argumentów oraz czy powinny być tłumaczone, czy też nie.

    Tłumaczenie separatora środowiska
      Kiedy jako separatora środowiska użyje się \item, to jego argument jest dołączany do
      następującego łańcucha znaków.

    Niektóre polecenia powinny być dodane do stosu środowiska.
      Te polecenia powinny być podawane w parach. Umożliwiłoby podawanie poleceń
      zaczynających lub kończących dosłowne środowisko.

    Inne
      Różne inne punkty są oznaczone w źródłach jako "TODO", czyli do zrobienia.

ZNANE BŁĘDY

    Różne punkty są oznaczone w źródłach jako "FIXME", czyli do poprawienia.

ZOBACZ TAKŻE

    Locale::Po4a::LaTeX(3pm), Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2004, 2005 Nicolas FRANÇOIS <nicolas.francois@centraliens.net>.

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).