Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::TransTractor - ogólny moduł wyodrębniania tłumaczeń.

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Ta klasa jest przodkiem wszystkich parserów po4a używanych do przetwarzania dokumentu w
    poszukiwaniu komunikatów do przetłumaczenia, wyodrębniania ich do pliku PO oraz
    zastępowania ich tłumaczeniami w wyjściowym dokumencie.

    Bardziej formalnie mówiąc, przyjmuje następujące argumenty jako wejście:

    - dokument do przetłumaczenia;

    - plik PO zawierający tłumaczenia do użycia.

    Jako wynik dostajemy:

    - inny plik PO, czego wynikiem jest wyciągnięcie komunikatów możliwych do przetłumaczenia
     z dokumentu wejściowego;

    - przetłumaczony dokument o takiej samej strukturze, co dokument wejściowy, ale ze
     wszystkimi komunikatami możliwymi do przetłumaczenia zamienionymi na tłumaczenia
     znalezione w wejściowym pliku PO.

    Graficzna reprezentacja tego procesu:

     Dokument wejściowy --\             /--> Dokument wyjściowy
                \            /   (przetłumaczony)
                 +-> funkcja parse() ---+
                /            \
     Wejściowy PO --------/             \--> Wyjściowy PO
                                (wyodrębniony)

FUNKCJE, KTÓRE TWÓJ PARSER POWINIEN NADPISAĆ

    parse()
      Jest to miejsce, gdzie odbywa się cała praca: parsowanie dokumentów wejściowych,
      generowanie wyjścia, wyodrębnianie komunikatów do przetłumaczenia. Jest to bardzo
      proste, jeśli użyje się funkcji opisanych poniżej, w sekcji FUNKCJE WEWNĘTRZNE. Patrz
      także sekcja SKŁADNIA, zawierająca przykład.

      Ta funkcja jest wywoływana przez poniższą funkcję proces(), ale jeżeli wybierze się
      użycie funkcji new() i ręczenie się doda zawartość do dokumentu, trzeba będzie wywołać
      tę funkcję samemu.

    docheader()
      Funkcja zwraca nagłówek, który powinien zostać dodany do wygenerowanego dokumentu,
      odpowiednio przygotowany, tak żeby mógł być komentarzem w języku docelowym. Aby
      dowiedzieć się, do czego to służy, proszę przeczytać sekcję Przekazywanie deweloperom
      wiedzy o tłumaczeniu w po4a(7).

SKŁADNIA

    Następujący przykład przetwarza listę akapitów rozpoczynających się od "<p>". Dla
    uproszczenia, zakładamy, że dokument jest dobrze sformatowany, tj. występują tylko
    elementy "<p>" i są one umieszczone na samym początku każdego akapitu.

    sub parse {
     my $self = shift;

     PARAGRAPH: while (1) {
       my ($paragraph,$pararef)=("","");
       my $first=1;
       my ($line,$lref)=$self->shiftline();
       while (defined($line)) {
         if ($line =~ m/<p>/ && !$first--; ) {
           # Nie po raz pierwszy widzimy <p>.
           # Włóż z powrotem bieżącą linię do wejścia,
           # i dodaj zbudowany akapit do wyjścia
           $self->unshiftline($line,$lref);

           # Teraz, gdy dokument jest sformatowany, przetłumaczmy go:
           #  - Usunięcie początkowych tagów
           $paragraph =~ s/^<p>//s;

           #  - dodanie do wyjścia początkowego elementu (nieprzetłumaczonego)
            #   i reszty akapitu (przetłumaczonej)
           $self->pushline( "<p>"
                   . $document->translate($paragraph,$pararef)
                   );

           next PARAGRAPH;
         } else {
           # Dodanie do akapitu
           $paragraph .= $line;
           $pararef = $lref unless(length($pararef));
         }

         # Ponowna inicjacja pętli
         ($line,$lref)=$self->shiftline();
       }
       # Nie dostaliśmy zdefiniowanej linii? Koniec pliku wejściowego.
       return;
     }
    }

    Po zaimplementowaniu funkcji parsującej, można użyć własnych klas dokumentu, używając
    publicznego interfejsu zaprezentowanego w następnym rozdziale.

INTERFEJS PUBLICZNY dla skryptów używających Twojego parsera

  Konstruktor
    process(%)
      Funkcja zrobi w jednym uruchomieniu wszystko, co tylko trzeba zrobić z dokumentem
      po4a. Jej argumenty muszą być umieszczone w hashu. AKCJE:

      a. Czyta wszystkie pliki określone w po_in_name

      b. Czyta wszystkie oryginalne dokumenty określone w file_in_name

      c. Przetwarza (parsuje) dokument

      d. Dodaje i stosuje wszystkie podane załączniki

      e. Zapisuje przetłumaczony dokument do file_out_name (jeśli podano)

      f. Zapisuje wygenerowany plik PO do po_out_name (jeśli podano)

      ARGUMENTY, poza tymi akceptowanymi przez new() (z oczekiwanym typem):

      file_in_name (@)
        Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać plik wejściowy.

      file_in_charset ($)
        Kodowanie znaków dokumentu wejściowego (jeśli nie podano, nastąpi próba określenia
        kodowania z dokumentu wejściowego).

      file_out_name ($)
        Nazwa pliku, do którego należy zapisać wynikowy dokument.

      file_out_charset ($)
        Kodowanie znaków wyjściowego dokumentu (jeśli nie podano, będzie użyte kodowanie
        znaków pliku PO).

      po_in_name (@)
        Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać wejściowe pliki PO zawierające
        tłumaczenia, które będą użyte podczas tłumaczenia dokumentu.

      po_out_name ($)
        Nazwa pliku, do którego powinien być zapisany wynikowy plik PO, zawierający
        komunikaty wyciągnięte z dokumentu wejściowego.

      addendum (@)
        Lista nazw plików, z których powinniśmy odczytać pliki załączników.

      addendum_charset ($)
        Kodowanie znaków załączników.

    new(%)
      Tworzy nowy dokument po4a. Akceptowane opcje (będące w hashu):

      verbose ($)
        Ustawia gadatliwość.

      debug ($)
        Ustawia debugowanie.

  Manipulowanie plikami z dokumentacją
    read($)
      Add another input document data at the end of the existing array
      "@{$self->{TT}{doc_in}}". The argument is the filename to read.

      This array "@{$self->{TT}{doc_in}}" holds this input document data as an array of
      strings with alternating meanings.
      * The string $textline holding each line of the input text data.
      * The string "$filename:$linenum" holding its location and called as
       "reference".

      Proszę zauważyć, że to niczego nie przetwarza. Należy użyć funkcji parse() po
      zakończeniu pakowania plików wejściowych do dokumentu.

      Please note $linenum starts with 1.

    write($)
      Zapisuje przetłumaczony dokument do pliku o podanej nazwie.

      This translated document data are provided by:
      * "$self->docheader()" holding the header text for the plugin, and
      * "@{$self->{TT}{doc_out}}" holding each line of the main translated text in the
      array.

  Manipulowanie plikami PO
    readpo($)
      Dodaje zawartość pliku (którego nazwa jest podawana w argumencie) do istniejącego
      pliku wejściowego PO. Stara zawartość nie jest tracona.

    writepo($)
      Zapisuje wygenerowany plik PO do pliku o podanej nazwie.

    stats()
      Zwraca statystyki dotyczące tłumaczeń. Proszę zauważyć, że nie są to te same
      statystyki, które wypisuje msgfmt --statistic. Tutaj są to statystyki o obecnym
      wykorzystaniu pliku PO, podczas gdy msgfmt wyświetla status tego pliku. Funkcja jest
      opakowaniem funkcji Locale::Po4a::Po::stats_get zastosowanej do wejściowego pliku PO.
      Przykład użycia:

        [zwykłe użycie dokumentu po4a ...]

        ($percent,$hit,$queries) = $document->stats();
        print "Znaleźliśmy tłumaczenia $percent\% ($hit z $queries) komunikatów.\n";

    is_po_uptodate()
      Returns ($uptodate, $diagnostic) where $uptodate is whether the input po and the
      output po match (if not, it means that the input po should be updated) and $diagnostic
      is a string explaining why the po file is not uptodate, when this happens.

  Manipulowanie załącznikami
    addendum($)
      Więcej informacji o tym, czym są załączniki, i jak tłumacze powinni je pisać, można
      znaleźć w po4a(7). Aby dodać załącznik do przetłumaczonego dokumentu, wystarczy po
      prostu tej funkcji przekazać nazwę pliku, w którym się znajduje, i gotowe ;)

      Funkcja zwraca liczbę nie będącą nullem lub błąd.

INTERNAL FUNCTIONS used to write derivative parsers

  Pobieranie wejścia, dostarczanie wyjścia
    Four functions are provided to get input and return output. They are very similar to
    shift/unshift and push/pop of Perl.

    * Perl shift returns the first array item and drop it from the array.
    * Perl unshift prepends an item to the array as the first array item.
    * Perl pop returns the last array item and drop it from the array.
    * Perl push appends an item to the array as the last array item.

    The first pair is about input, while the second is about output. Mnemonic: in input, you
    are interested in the first line, what shift gives, and in output you want to add your
    result at the end, like push does.

    shiftline()
      This function returns the first line to be parsed and its corresponding reference
      (packed as an array) from the array "@{$self->{TT}{doc_in}}" and drop these first 2
      array items. Here, the reference is provided by a string "$filename:$linenum".

    unshiftline($$)
      Unshifts the last shifted line of the input document and its corresponding reference
      back to the head of "{$self->{TT}{doc_in}}".

    pushline($)
      Push a new line to the end of "{$self->{TT}{doc_out}}".

    popline()
      Pop the last pushed line from the end of "{$self->{TT}{doc_out}}".

  Zaznaczanie łańcuchów znaków jako możliwych do przetłumaczenia
    Dostarczona jest jedna funkcja obsługująca tekst, który powinien być przetłumaczony.

    translate($$$)
      Argumenty obowiązkowe:

      - Łańcuch znaków do przetłumaczenia

      - Odnośnik tego komunikatu (tj. pozycja w pliku wejściowym)

      - Typ tego komunikatu (tj. tekstowy opis jego roli w strukturze; używany w
       Locale::Po4a::Po::gettextization(); patrz także po4a(7), sekcja Proces
       przekształcania do formatu gettext: jak to działa?)

      Funkcja przyjmuje także kilka dodatkowych argumentów. Muszą być zorganizowane jako
      hash. Na przykład:

       $self->translate("string","ref","type",
               'wrap' => 1);

      wrap
        flaga logiczna określająca, czy traktujemy białe znaki w komunikacie jako
        nieistotne. Jeśli tak, to funkcja przed wyszukaniem lub wyciągnięciem tłumaczenia
        kanonizuje komunikat, a następnie zawija tekst tłumaczenia.

      wrapcol
        kolumna, w której tekst powinien być zawijany (domyślnie: 76).

      comment
        dodatkowy komentarz do dodania do wpisu.

      Akcje:

      - Dodaje nowy komunikat, odnośnik i typ do po_out.

      - Zwraca tłumaczenie tekstu (znalezione w po_in), tak że parser może zbudować doc_out.

      - Obsługuje kodowania znaków, aby zmienić kodowanie komunikatów przed wysłaniem do
       po_out i przed zwróceniem tłumaczeń.

  Różne funkcje
    verbose()
      Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora, podano opcję verbose.

    debug()
      Zwraca informację, czy podczas uruchomienia TransTractora podano opcję debug.

    detected_charset($)
      Mówi TransTractorowi, że w dokumencie źródłowym wykryto nowe kodowanie znaków (podane
      jako pierwszy argument wywołania). Zwykle kodowanie może być odczytane z nagłówka
      dokumentu. Pozostawione będzie tylko pierwsze kodowanie znaków, pochodzące albo z
      argumentów funkcji process(), albo z dokumentu.

    get_out_charset()
      Funkcja zwraca kodowanie znaków, które powinno być użyte w dokumencie wyjściowym
      (zazwyczaj użyteczne do zamienienia wykrytego kodowania znaków dokumentu wejściowego,
      tam gdzie został znaleziony).

      Użyje wyjściowego kodowania znaków podanego w linii poleceń. Jeśli go nie podano,
      użyje kodowania znaków wejściowego pliku PO, a jeżeli jako to kodowanie w pliku był
      ustawiony domyślny tekst "CHARSET", to zwróci kodowanie znaków wejściowego dokumentu,
      tak że nie zostanie przeprowadzona żadna konwersja kodowań.

    recode_skipped_text($)
      Funkcja zwraca tekst przekazany jako argument przekodowany z kodowania znaków
      dokumentu wejściowego na kodowanie znaków dokumentu wyjściowego. Nie jest to potrzebne
      podczas tłumaczenia komunikatu (translate() wszystko przekodowuje samodzielnie), ale
      wtedy, gdy pominięto komunikat z dokumentu wejściowego, a dokument wyjściowy powinien
      mieć spójne kodowanie znaków.

DALSZE WSKAZÓWKI

    Mankamentem obecnego TransTractora jest brak obsługi dokumentów zawierających wszystkie
    języki naraz, jak na przykład szablony debconf lub pliki .desktop.

    Aby rozwiązać ten problem, jedynymi potrzebnymi zmianami w interfejsie są:

    - pobieranie hasha jak po_in_name (lista dla języka)

    - dodawanie argumentu do przetłumaczenia, wskazując język docelowy

    - make a pushline_all function, which would make pushline of its content for all
     languages, using a map-like syntax:

       $self->pushline_all({ "Description[".$langcode."]=".
                  $self->translate($line,$ref,$langcode)
                 });

    Zobaczymy, czy to wystarczy ;)

AUTORZY

    Denis Barbier <barbier@linuxfr.org>
    Martin Quinson (mquinson#debian.org)
    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>