Provided by: po4a_0.55-1_all bug

NAZWA

    Locale::Po4a::Xml - konwersja dokumentów XML i pochodnych z/do plików PO

OPIS

    Celem projektu po4a ("PO for anything") jest ułatwienie tłumaczeń (oraz, co ciekawsze,
    zarządzania tłumaczeniami) przy użyciu narzędzi gettext w tych obszarach, gdzie nie były
    używane, jak na przykład w obszarze dokumentacji.

    Locale::Po4a::XML jest modułem ułatwiającym tłumaczenie dokumentów XML do innych języków
    [używanych przez ludzi].

TŁUMACZENIE Z POMOCĄ PO4A::XML

    Tego modułu można użyć bezpośrednio do obsługi ogólnych dokumentów w formacie XML.
    Wyciągnie on zawartość wszystkich elementów, bez żadnych atrybutów, ponieważ to właśnie w
    elementach jest zapisywany tekst w większości dokumentów opartych na XML-u.

    Istnieje kilka opcji (opisanych w następnej sekcji), które mogą dostosować zachowanie do
    Twoich wymagań. Jeśli nie pasuje ono do formatu Twojego dokumentu, zachęcamy do napisania
    własnego modułu dziedziczącego z tego, opisującego szczegóły formatu. Szczegóły można
    znaleźć w sekcji PRACA ZMODUŁAMI POCHODNYMI poniżej.

OPCJE AKCEPTOWANE PRZEZ MODUŁ

    Globalna opcja debug powoduje, że ten moduł pokaże wyłączone komunikaty, aby móc
    sprawdzić, czy przypadkiem nie pomija czegoś istotnego.

    Opcje tego modułu:

    nostrip
      Uniemożliwia usuwanie spacji otaczających wyodrębnione komunikaty.

    wrap
      Canonicalizes the string to translate, considering that whitespaces are not important,
      and wraps the translated document. This option can be overridden by custom tag
      options. See the translated option below.

    unwrap_attributes
      Attributes are wrapped by default. This option disables wrapping.

    caseinsensitive
      Powoduje, że elementy i atrybuty są wyszukiwane z pominięciem rozpoznawania wielkości
      liter. Jeśli jest to zdefiniowane, to <BooK>laNG i <BOOK>Lang zostaną potraktowane tak
      samo jak <book>lang.

    escapequotes
      Escape quotes in output strings. Necessary, for example, for creating string
      resources for use by Android build tools.

      See also: https://developer.android.com/guide/topics/resources/string-resource.html

    includeexternal
      Jeżeli zdefiniowano, zewnętrzne encje są dołączane do wygenerowanego
      (przetłumaczonego) dokumentu oraz do wyodrębnionych łańcuchów znaków. Jeżeli nie
      zdefiniowano, będzie trzeba przetłumaczyć zewnętrzne encje jako niezależne dokumenty.

    ontagerror
      Ta opcja określa zachowanie modułu, kiedy wykryje błąd składni XML (element zamykany,
      który nie odpowiada elementowi ostatnio otwieranemu lub brak jest wartości atrybutu
      elementu). Może przyjmować następujące wartości:

      fail
        Jest to domyślna wartość. Działanie modułu zakończy się błędem.

      warn
        Moduł wyświetli ostrzeżenie i będzie kontynuował działanie,

      silent
        Moduł będzie kontynuował bez wypisywania żadnych ostrzeżeń.

      Proszę zachować ostrożność, używając tej opcji. Rekomendowanym zachowaniem jest
      poprawienie pliku wejściowego.

    tagsonly
      Uwaga: Opcja ta jest przestarzała.

      Wyodrębnia tylko elementy podane w opcji "tags". W przeciwnym wypadku wyodrębni
      wszystkie elementy poza podanymi w tej opcji.

    doctype
      Łańcuch znaków, który będziemy próbowali dopasować do pierwszej linii typu dokumentu
      (doctype; jeśli zdefiniowany). Jeśli nie pasuje, to zostanie wypisane ostrzeżenie, że
      dokument może mieć niepoprawny typ.

    addlang
      Łańcuch znaków oznaczający ścieżkę (np. <bbb><aaa>)) znacznika, do którego powinien
      zostać dodany atrybut lang="..." . Język jest zdefiniowany jako nazwa bazowa pliku PO
      z usuniętym rozszerzeniem .po.

    tags
      Uwaga: Opcja ta jest przestarzała. Prosimy zamiast niej używać opcji translated i
      untranslated.

      Rozdzielona spacjami lista elementów, które mają być przetłumaczone lub opuszczone.
      Domyślnie podane elementy będę opuszczone, ale użycie opcji "tagsonly" oznacza, że
      podane elementy będą jedynymi elementami włączonymi. Elementy muszą mieć postać <aaa>,
      jednak można połączyć kilka z nich (<bbb><aaa>), aby określić, że zawartość elementu
      <aaa> będzie przetłumaczona tylko wtedy, gdy sam element jest zawarty w elemencie
      <bbb>.

      Można podać także kilka opcji elementów dodając pewne znaki na początku hierarchii
      elementów. Na przykład można dodać "w" (zawijaj tekst) lub "W" (nie zawijaj), aby
      nadpisać domyślne zachowanie określone przez globalną opcję "wrap".

      Przykład: W<chapter><title>

    attributes
      Rozdzielona spacjami lista atrybutów elementów, które należy tłumaczyć. Można podać
      atrybuty, używając ich nazwy (na przykład "lang"), ale także można poprzedzić je
      hierarchią elementów, aby powiedzieć, że ten atrybut będzie tłumaczony tylko wtedy.
      gdy jest zawarty w określonym elemencie. Na przykład <bbb><aaa>lang mówi, że atrybut
      lang zostanie przetłumaczony, tylko jeżeli jest zawarty w elemencie <aaa>, który jest
      w elemencie <bbb>.

    foldattributes
      Nie tłumaczy atrybutów elementów włączanych. Zamiast tego zastępuje wszystkie atrybuty
      elementu przez po4a-id=<id>.

      Jest to użyteczne w przypadku atrybutów, które nie powinny być tłumaczone - upraszcza
      komunikaty do tłumaczenia i zapobiega pomyłkom tłumaczy.

    customtag
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które nie powinny być traktowane jako
      elementy.Tagi te są traktowane jako włączane i nie muszą być zamykane.

    break
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które powinny przerwać sekwencję. Domyślnie
      wszystkie elementy przerywają sekwencję.

      Elementu muszą być w postaci <aaa>, można je jednak połączyć (<bbb><aaa>), jeżeli dany
      element (<aaa>) powinien być rozpatrywany tylko wtedy, gdy znajduje się w innym
      elemencie (<bbb>).

      Please note a tag should be listed in only one of the break, inline placeholder, or
      customtag setting string.

    inline
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które powinny zostać potraktowane jako włączane.
      Domyślnie wszystkie elementy przerywają sekwencję.

      Elementu muszą być w postaci <aaa>, można je jednak połączyć (<bbb><aaa>), jeżeli dany
      element (<aaa>) powinien być rozpatrywany tylko wtedy, gdy znajduje się w innym
      elemencie (<bbb>).

    placeholder
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które powinny zostać potraktowane jako
      wypełniacze miejsca (placeholder). Wypełniacze miejsca nie przerywają sekwencji,
      jednak ich zawartość jest tłumaczona osobno.

      Położenie wypełniaczy miejsca w bloku będzie oznaczone łańcuchem znaków podobnym do:

       <placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>

      Elementu muszą być w postaci <aaa>, można je jednak połączyć (<bbb><aaa>), jeżeli dany
      element (<aaa>) powinien być rozpatrywany tylko wtedy, gdy znajduje się w innym
      elemencie (<bbb>).

    nodefault
      Rozdzielona spacjami lista elementów, których moduł nie powinien próbować domyślnie
      umieszczać jakiejkolwiek kategorii.

      If you have a tag which has its default setting by the subclass of this module but you
      want to set alternative setting, you need to list that tag as a part of the nodefault
      setting string.

    cpp Wspiera dyrektywy preprocesora C. Jeśli opcja zostanie włączona, po4a będzie
      przetwarzał dyrektywy preprocesora jako separatory akapitów. Jest to ważne, jeśli plik
      XML jest przetwarzany przez preprocesor, ponieważ jeśli nie użyje się tej opcji, a
      dyrektywy preprocesora trafią w środek linii, to po4a przyjmie, ża należą do bieżącego
      paragramu, co spowoduje, że preprocesor ich już nie rozpozna. Uwaga: dyrektywy
      preprocesora muszą być umieszczone między elementami (nie mogą rozdzielać elementu).

    translated
      Rozdzielona spacjami lista elementów do przetłumaczenia.

      Elementu muszą być w postaci <aaa>, można je jednak połączyć (<bbb><aaa>), jeżeli dany
      element (<aaa>) powinien być rozpatrywany tylko wtedy, gdy znajduje się w innym
      elemencie (<bbb>).

      You can also specify some tag options by putting some characters in front of the tag
      hierarchy. This overrides the default behavior specified by the global wrap and
      defaulttranslateoption option.

      w  Elementy powinny być przetłumaczone i można zmienić formatowanie zawartości.

      W  Elementy powinny być tłumaczone, ale nie można zmieniać formatowania ich
        zawartości.

      i  Elementy powinny tłumaczone jako włączane.

      p  Elementy powinny być tłumaczone jako wypełniacze miejsca.

      Internally, the XML parser only cares about these four options: w W i p.

       * Tags listed in B<break> are set to I<w> or I<W> depending on the <wrap> option.
       * Tags listed in B<inline> are set to I<i>.
       * Tags listed in B<placeholder> are set to I<p>.
       * Tags listed in B<untranslated> are without any of these options set.

      You can verify actual internal parameter behavior by invoking po4a with --debug
      option.

      Przykład: W<chapter><title>

      Please note a tag should be listed in either translated or untranslated setting
      string.

    untranslated
      Rozdzielona spacjami lista elementów, które nie mają być tłumaczone.

      Elementu muszą być w postaci <aaa>, można je jednak połączyć (<bbb><aaa>), jeżeli dany
      element (<aaa>) powinien być rozpatrywany tylko wtedy, gdy znajduje się w innym
      elemencie (<bbb>).

      Please note a translatable inline tag in an untranslated tag is treated as a
      translatable breaking tag, i setting is dropped and w or W is set depending on the
      <wrap> option.

    defaulttranslateoption
      Domyślne kategorie tych elementów które nie są tłumaczone (translated), nietłumaczone
      (untranslated), przerywaczami (break), włączane (inline), ani wypełniaczami miejsca
      (placeholder).

      This is a set of letters as defined in translated and this setting is only valid for
      translatable tags.

WRITING DERIVATIVE MODULES

  DEFINIOWANIE ELEMENTÓW I ATRYBUTÓW DO PRZETŁUMACZENIA
    Najprostszą zmianą jest zdefiniowanie elementów i atrybutów, które parser ma
    przetłumaczyć. Powinno być to zrobione w funkcji initialize. Najpierw trzeba wywołać
    główną funkcję initialize, aby otrzymać opcje linii poleceń, a następnie dodać własne
    definicje do hasha opcji. Aby obsłużyć nowe opcje w linii poleceń, trzeba je zdefiniować
    przed wywołaniem głównej funkcji initialize:

     $self->{options}{'new_option'}='';
     $self->SUPER::initialize(%options);
     $self->{options}{'_default_translated'}.=' <p> <head><title>';
     $self->{options}{'attributes'}.=' <p>lang id';
     $self->{options}{'_default_inline'}.=' <br>';
     $self->treat_options;

    You should use the _default_inline, _default_break, _default_placeholder,
    _default_translated, _default_untranslated, and _default_attributes options in derivative
    modules. This allow users to override the default behavior defined in your module with
    command line options.

  OVERRIDE THE DEFAULT BEHAVIOR WITH COMMAND LINE OPTIONS
    If you don't like the default behavior of this xml module and its derivative modules, you
    can provide command line options to change their behavior.

    See Locale::Po4a::Docbook(3pm),

  NADPISYWANIE FUNKCJI found_string
    Innym prostym krokiem jest nadpisanie funkcji "found_string", która otrzymuje od parsera
    wyciągnięte komunikaty do przetłumaczenia. Tutaj można kontrolować, które komunikaty
    tłumaczyć, oraz przeprowadzić na nich transformacje zarówno przed tłumaczeniem, jak i po
    nim.

    Otrzymuje wyodrębniony tekst, odnośnik do miejsca jego znalezienia i hash zawierające
    dodatkowe informacje kontrolujące, które komunikaty są do przetłumaczenia, jak je
    przetłumaczyć i jak wygenerować komentarz.

    Zawartość tych opcji zależy od rodzaju łańcucha znaków (podanego we rekordzie tego hasha):

    type="tag"
      Znaleziony łańcuch znaków jest zawartością elementu, który można przetłumaczyć. Wpis
      "tag_options" zawiera znaki opcji wyciągnięte z początku hierarchii elementów z opcji
      "tags" modułu.

    type="attribute"
      Oznacza, że znaleziony tekst jest wartością atrybutu możliwego do tłumaczenia. Wpis
      "attribute" zawiera nazwę atrybutu.

    Funkcja musi zwrócić tekst zastępujący w tłumaczonym dokumencie tekst oryginalny.
    Podstawowy przykład takiej funkcji:

     sub found_string {
      my ($self,$text,$ref,$options)=@_;
      $text = $self->translate($text,$ref,"type ".$options->{'type'},
       'wrap'=>$self->{options}{'wrap'});
      return $text;
     }

    Kolejny prosty przykład można znaleźć w nowym module Dia, który tylko filtruje niektóre
    łańcuchy znaków.

  MODYFIKOWANIE TYPÓW ELEMENTÓW (DO ZROBIENIA)
    Jest to jeden z bardziej złożonych procesów, ale pozwala na (prawie) całkowite
    dostosowanie do własnych potrzeb. Jest oparty na liście hashów, z których każdy określa
    sposób zachowania się typu elementu. Lista powinna być posortowana, tak że elementy
    bardziej ogólne występują po bardziej szczegółowych (posortowanych najpierw po kluczach
    początkowych, a potem końcowych). Aby zdefiniować typ elementu, trzeba utworzyć hash
    zawierający następujące klucze:

    beginning
      Określa początek elementu, po "<".

    end Określa koniec elementu, przed ">".

    breaking
      Mówi, że jest to klasa elementów rozdzielających. Element nierozdzielający (inline)
      jest to taki element, które może być pobrany jako zawartość innego elementu. Może to
      przyjmować wartości false (0), true (1) lub undefinded. Jeśli zostanie jako undefined,
      to trzeba będzie zdefiniować funkcje f_breaking, mówiącą, czy podany element tej klasy
      jest elementem rozdzielającym, czy też nie.

    f_breaking
      Jest to funkcja, która powie, czy następny element jest elementem zamykającym, czy też
      nie. Powinna być zdefiniowana, jeśli nie zdefiniowano opcji breaking.

    f_extract
      Jeśli wartością tego klucza pozostanie undefined, to ogólne funkcje wyodrębniające
      będą musiały wyodrębnić ten element samodzielnie. Jest to użyteczne dla elementów,
      które mogą zawierać w sobie inne elementy lub specjalne struktury, tak żeby główny
      parser nie oszalał. Funkcja otrzymuje flagę logiczną mówiącą, czy element powinien
      zostać usunięty z wejściowego strumienia, czy też nie.

    f_translate
      Funkcja otrzymuje element (w formacie get_string_until() ) i zwraca przetłumaczony
      element (przetłumaczone atrybuty lub wszystkie potrzebne transformacje) jako
      pojedynczy łańcuch znaków.

INTERNAL FUNCTIONS used to write derivative parsers

  PRACA Z ELEMENTAMI
    get_path()
      Funkcja zwraca ścieżkę bieżącego elementu od korzenia dokumentu w formacie
      <html><body><p>.

      Jako argument można przekazać dodatkową tablicę elementów (bez nawiasów). Elementy te
      zostaną dołączone na końcu bieżącej ścieżki.

    tag_type()
      Funkcja zwraca indeks z listy tag_types, który odpowiada następnemu elementowi ze
      strumienia wejściowego, lub -1 gdy dotarła do końca pliku wejściowego.

      Here, the tag has structure started by < and end by > and it can contain multiple
      lines.

      This works on the array "@{$self->{TT}{doc_in}}" holding input document data and
      reference indirectly via "$self->shiftline()" and "$self->unshiftline($$)".

    extract_tag($$)
      Funkcja zwraca następny element ze strumienia wejściowego bez początku i końca, w
      postaci tablicy i zarządza odnośnikami do pliku wejściowego. Przyjmuje dwa parametry:
      typ elementu (zwrócone przez tag_type) i wartość logiczną, określającą, czy element
      powinien zostać usunięty ze strumienia wejściowego.

      This works on the array "@{$self->{TT}{doc_in}}" holding input document data and
      reference indirectly via "$self->shiftline()" and "$self->unshiftline($$)".

    get_tag_name(@)
      Funkcja zwraca nazwę następnego elementu przekazanego jako argument w formie tablicy
      zwracanej przez extract_tag.

    breaking_tag()
      Funkcja zwraca wartość logiczną, która mówi, czy następny element jest elementem
      rozdzielającym, czy nie (element inline). Nie zmienia strumienia wejściowego.

    treat_tag()
      Funkcja tłumaczy następny element z źródłowego strumienia, używając do tego własnych
      funkcji każdego typu elementu.

      This works on the array "@{$self->{TT}{doc_in}}" holding input document data and
      reference indirectly via "$self->shiftline()" and "$self->unshiftline($$)".

    tag_in_list($@)
      Funkcja zwraca wartość będącą łańcuchem znaków, mówiącą, czy jej pierwszy argument
      (hierarchia elementów) pasuje do któregokolwiek elementu jej drugiego argumentu (lista
      elementów lub hierarchii elementów). Zwraca 0, jeśli nie pasuje. W przeciwnym razie
      zwraca opcje dopasowanego elementy (znaki z początku elementu) lub 1 (jeśli element
      nie miał opcji).

  PRACA Z ATRYBUTAMI
    treat_attributes(@)
      Funkcja obsługuje tłumaczenia atrybutów elementów. Pobiera element bez znaczników
      początku/końca, a następnie szuka atrybutów, tłumaczy te spośród nich, które są
      przeznaczone do tłumaczenia (podane w opcji "attributes" modułu). Zwraca prosty tekst
      z przetłumaczonym elementem.

  WORKING WITH TAGGED CONTENTS
    treat_content()
      This function gets the text until the next breaking tag (not inline) from the input
      stream. Translate it using each tag type's custom translation functions.

      This works on the array "@{$self->{TT}{doc_in}}" holding input document data and
      reference indirectly via "$self->shiftline()" and "$self->unshiftline($$)".

  PRACA Z OPCJAMI MODUŁU
    treat_options()
      Funkcja wypełnia wewnętrzne struktury zawierające elementy, atrybuty i dane włączane
      wraz z opcjami modułu (podanymi w linii poleceń lub w funkcji initialize).

  POBIERANIE TEKSTU Z PLIKU WEJŚCIOWEGO
    get_string_until($%)
      Funkcja zwraca tablicę z liniami (i odnośnikami) z wejściowego dokumentu dopóki nie
      znajdzie pierwszego argumentu. Drugim argumentem jest hash opcji. Wartość 0 oznacza
      wyłączenie (domyślnie), a 1 - włączenie.

      Poprawne opcje:

      include
        Powoduje, że zwracana tablica zawiera szukany tekst.

      remove
        Usuwa zwrócony strumień z wejścia

      unquoted
        Zapewnia, że szukany tekst nie jest umieszczony w cudzysłowach.

    skip_spaces(\@)
      Funkcja otrzymuje jako argument odnośnik do akapitu (w formacie zwróconym przez
      get_string_until), pomija spacje nagłówka i zwraca prosty łańcuch znaków.

    join_lines(@)
      Funkcja zwraca prosty łańcuch znaków zawierający tekst z tablicy argumentu (odrzucając
      odnośniki).

STATUS MODUŁU

    Ten moduł umożliwia tłumaczenie elementów i atrybutów.

LISTA RZECZY DO ZROBIENIA

    DOCTYPE (ENCJE)

    Istnieje minimalna obsługa tłumaczeń encji. Są one tłumaczone jako całość, a elementy nie
    są brane pod uwagę. Encje wieloliniowe nie są wspierane, a podczas tłumaczenia tekst
    encji jest zawsze zawijany.

    MODYFIKOWANIE TYPÓW ELEMENTÓW ODZIEDZICZONYCH MODUŁÓW (przenieść strukturę tag_types do
    hasha $self?)

ZOBACZ TAKŻE

    Locale::Po4a::TransTractor(3pm), po4a(7)

AUTORZY

    Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>
    Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

TŁUMACZENIE

    Robert Luberda <robert@debian.org>

PRAWA AUTORSKIE I LICENCJA

    Copyright © 2004 Jordi Vilalta <jvprat@gmail.com>
    Copyright © 2008-2009 Nicolas François <nicolas.francois@centraliens.net>

    Program jest wolnym oprogramowaniem; można go redystrybuować i/lub modyfikować zgodnie z
    warunkami licencji GPL (patrz plik COPYING).