Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    atanh, atanhf, atanhl - funkcja odwrotna do tangensa hiperbolicznego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double atanh(double x);
    float atanhf(float x);
    long double atanhl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    atanh():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

    atanhf(), atanhl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te obliczają funkcję odwrotną do tangensa hiperbolicznego dla x, to znaczy
    wartość, dla której tangens hiperboliczny wynosi x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają odwrotność tangensa hiperbolicznego
    argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

    Jeśli x jest równe +1 lub -1, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają
    HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

    Jeśli wartość bezwzględna x jest większa od 1, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest
    NaN.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest mniejsze niż -1 lub większe niż +1
       errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek  niepoprawnej  operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Błąd bieguna: x jest równe +1 lub -1
       errno jest ustawiane na ERANGE (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest
       wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia przez zero (FE_DIVBYZERO).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │atanh(), atanhf(), atanhl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    W wersji 2.9 i wcześniejszych biblioteki glibc w razie wystąpienia błędu bieguna errno
    jest ustawiane na EDOM zamiast na ERANGE, jak tego wymaga standard POSIX. Zostało to
    poprawione w wersji 2.10 biblioteki glibc.

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), asinh(3), catanh(3), cosh(3), sinh(3), tanh(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  ATANH(3)