Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    atexit - rejestracja funkcji wywoływanej po normalnym zakończeniu procesu

SKŁADNIA

    #include <stdlib.h>

    int atexit(void (*funkcja)(void));

OPIS

    Funkcja atexit() powoduje, że podana funkcja będzie wywołana po normalnym zakończeniu
    pracy procesu, które może nastąpić przez exit(3) lub przez powrót z funkcji main()
    procesu. Funkcje zarejestrowane w ten sposób są wywoływane w kolejności odwrotnej do ich
    rejestracji; nie są im przekazywane żadne argumenty.

    Tę samą funkcję można zarejestrować kilka razy: zostanie wywołana tyle razy, ile razy
    została zarejestrowana.

    POSIX.1 wymaga, aby implementacja pozwalała na zarejestrowanie co najmniej ATEXIT_MAX (32)
    takich funkcji. Bieżące ograniczenie obsługiwane przez implementację można odczytać za
    pomocą funkcji sysconf(3).

    Kiedy proces potomny jest tworzony za pomocą fork(2), dziedziczy kopie zarejestrowań
    funkcji  rodzica. Po pomyślnym wywołaniu  jednej  z  funkcji  exec(3),  wszystkie
    zarejestrowane funkcje są usuwane.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja atexit() zwraca wartość 0, jeśli zakończy się pomyślnie. W przeciwnym wypadku
    zwraca wartość niezerową.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │atexit() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

UWAGI

    Funkcje zarejestrowane przez atexit() (i on_exit(3)) nie są uruchamiane w przypadku
    nienormalnego zakończenia procesu po otrzymaniu sygnału.

    Jeśli jedna z zarejestrowanych funkcji wywoła _exit(2), to pozostałe zarejestrowane
    funkcje nie będą uruchamiane i żadne inne kroki kończenia procesu nie będą podejmowane
    przez exit(3).

    POSIX.1 określa, że wynik wywołania exit(3) więcej niż raz (np. wywołanie exit(3) przez
    funkcję zarejestrowaną przez atexit()) jest niezdefiniowany. Na niektórych systemach (ale
    nie pod Linuksem) może to spowodować nieskończoną rekurencję. Programy przenośne nie
    powinny wywoływać exit(3) z ciała funkcji rejestrowanej przez atexit().

    Funkcje atexit() i on_exit(3) rejestrują funkcje, używając tej samej listy: podczas
    normalnego zakończenia procesu, zarejestrowane funkcje są uruchamiane w kolejności
    odwrotnej do kolejności ich rejestracji przez którąkolwiek z dwu powyższych funkcji.

    Zgodnie z POSIX.1 wynik jest niezdefiniowany, jeśli longjmp(3) jest używane do zakończenia
    wykonywania funkcji zarejestrowanej przez atexit().

  Uwagi linuksowe
    Od wersji 2.2.3 biblioteki glibc funkcji atexit() (oraz on_exit(3)) można użyć w obrębie
    biblioteki współdzielonej do zarejestrowania funkcji wywoływanych podczas wyładowywania
    biblioteki współdzielonej.

PRZYKŁAD

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <unistd.h>

    void
    bye(void)
    {
      printf("I to by było wszystko\n");
    }

    int
    main(void)
    {
      long a;
      int i;

      a = sysconf(_SC_ATEXIT_MAX);
      printf("ATEXIT_MAX = %ld\n", a);

      i = atexit(bye);
      if (i != 0) {
        fprintf(stderr, "nie można ustawić funkcji wyjścia\n");
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    _exit(2), dlopen(3), exit(3), on_exit(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.