Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    ceil, ceilf, ceill - funkcja zaokrąglająca w górę: najmniejsza wartość całkowita nie
    mniejsza od argumentu

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double ceil (double x);
    float ceilf(float x);
    long double ceill(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    ceilf(), ceill():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają najmniejszą wartość całkowitą nie mniejszą od x.

    Na przykład ceil(0.5) zwraca 1.0, a ceil(-0.5) zwraca -0.0.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te zwracają zaokrągloną w górę wartość x.

    Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

BŁĘDY

    Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │ceil(), ceilf(), ceill() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX.1-2001 zawierają tekst dotyczący przepełnienia (które może spowodować
    ustawienie errno na ERANGE lub spowodować wyjątek FE_OVERFLOW). W praktyce wynik nie może
    spowodować przepełnienia na żadnej współczesnej maszynie, więc obsługa tego błędu jest po
    prostu bezsensowna. (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić, tylko gdy wartość maksymalna
    wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy. Według standardu IEEE-754 dla 32 i
    64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych wartość  maksymalna  wykładnika  wynosi  128
    (odpowiednio 1024), a liczba bitów mantysy wynosi 24 (odpowiednio 53)).

    Wartość całkowita zwracana przez te funkcje może być zbyt duża, by przechować ją w danym
    typie całkowitym int, long itp.). Aby uniknąć przepełnienia, które powoduje, że wynik
    funkcji jest nieokreślony, aplikacja powinna sprawdzać zakres zwróconej wartości, zanim
    przypisze ją do zmiennej całkowitej.

ZOBACZ TAKŻE

    floor(3), lrint(3), nearbyint(3), rint(3), round(3), trunc(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  CEIL(3)