Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    CMSG_ALIGN, CMSG_SPACE, CMSG_NXTHDR, CMSG_FIRSTHDR - dostęp do danych pomocniczych

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>

    struct cmsghdr *CMSG_FIRSTHDR(struct msghdr *msgh);
    struct cmsghdr *CMSG_NXTHDR(struct msghdr *msgh, struct cmsghdr *cmsg);
    size_t CMSG_ALIGN(size_t length);
    size_t CMSG_SPACE(size_t length);
    size_t CMSG_LEN(size_t length);
    unsigned char *CMSG_DATA(struct cmsghdr *cmsg);

    struct cmsghdr {
      size_t cmsg_len;  /* Liczba bajtów danych, włączając nagłówek
                 (typ to socklen_t w POSIX) */
      int  cmsg_level; /* Protokół źródłowy */
      int  cmsg_type;  /* Typ zależny od protokołu */
    /* followed by
     unsigned char cmsg_data[]; */
    };

OPIS

    Makrodefinicje te służą do tworzenia i dostępu do komunikatów sterujących (zwanych również
    danymi pomocniczymi), które nie są częścią gniazda. Te informacje sterujące mogą zawierać:
    interfejs, przez który pakiet został odebrany, różne rzadko używane pola nagłówka,
    rozszerzony opis błędu, zestaw deskryptorów plików lub uwierzytelnień uniksowych. Na
    przykład, komunikaty sterujące mogą służyć do ustawiania dodatkowych pól nagłówka, takich
    jak opcje IP, dla wysyłanych pakietów. Dane pomocnicze są wysyłane poprzez wywołanie
    sendmsg(2), a odbierane poprzez wywołanie recvmsg(2). Więcej informacji znajduje się na
    stronach podręcznika tych poleceń.

    Dane pomocnicze są ciągiem struktur struct cmsghdr z dodanymi danymi. Dostęp do tego ciągu
    powinien się odbywać wyłącznie przez opisane na tej stronie podręcznika makrodefinicje,
    nigdy zaś bezpośrednio. Dostępne rodzaje komunikatów sterujących opisano na stronach
    podręcznika poszczególnych protokołów. Maksymalny rozmiar bufora danych pomocniczych dla
    gniazda można ustawić, używając /proc/sys/net/core/optmem_max; patrz socket(7).

    CMSG_FIRSTHDR() zwraca wskaźnik do pierwszego cmsghdr w buforze danych pomocniczych
    związanym z przekazanym msghdr.

    CMSG_NXTHDR() zwraca następny poprawny cmsghdr po przekazanym cmsghdr. Zwraca NULL, gdy
    brak dostatecznej ilości miejsca w buforze.

    CMSG_ALIGN() zwraca żądaną długość, włączając niezbędne wyrównanie. Jest to wyrażenie
    stałe.

    CMSG_SPACE() zwraca liczbę bajtów elementu pomocniczego włączając długość, jaką zajmują
    przekazane dane. Jest to wyrażenie stałe.

    CMSG_DATA() zwraca wskaźnik do części cmsghdr zawierającej dane.

    CMSG_LEN() zwraca wartość, która ma być przechowywana w elemencie cmsg_len struktury
    cmsghdr, biorąc pod uwagę wszelkie niezbędne wyrównania. Jako argument pobiera długość
    danych. Jest to wyrażenie stałe.

    Aby utworzyć dane pomocnicze, należy najpierw zainicjować element msg_controllen struktury
    msghdr długością bufora komunikatów sterujących. Należy użyć CMSG_FIRSTHDR() dla msghdr,
    aby otrzymać pierwszy komunikat sterujący, oraz CMSG_NXTHDR(), aby otrzymać wszystkie
    następne. Dla każdego komunikatu sterującego należy zainicjować cmsg_len (za pomocą
    CMSG_LEN()), inne pola nagłówka cmsghdr oraz część zawierającą dane za pomocą CMSG_DATA().
    Ostatecznie pole msg_controllen struktury msghdr powinno zawierać sumę CMSG_SPACE()
    długości wszystkich komunikatów sterujących w buforze. Więcej informacji dotyczących
    msghdr znajduje się w recvmsg(2).

    Gdy bufor komunikatów sterujących jest za krótki, aby przechować wszystkie komunikaty,
    ustawiany jest znacznik MSG_CTRUNC elementu msg_flags struktury msghdr.

ZGODNE Z

    Ten model danych pomocniczych jest zgodny ze szkicem POSIX.1g, z 4.4BSD-Lite, z
    zaawansowanym  API dla IPv6 opisanym w RFC 2292 oraz z SUSv2. CMSG_ALIGN() jest
    rozszerzeniem Linuksa.

UWAGI

    Dla przenośności, dostęp do danych pomocniczych powinien się odbywać jedynie za pomocą
    opisanych tu makrodefinicji. CMSG_ALIGN() jest rozszerzeniem Linuksa i nie powinno być
    używane w przenośnych programach.

    W Linuksie, CMSG_LEN(), CMSG_DATA() i CMSG_ALIGN() są wyrażeniami stałymi (zakładając, że
    ich argument jest stały) - można to wykorzystać do zadeklarowania rozmiaru zmiennych
    globalnych. Jednakże, może się to okazać nieprzenośnym.

PRZYKŁAD

    Następujący kod poszukuje opcji IP_TTL w otrzymanym buforze pomocniczym:

      struct msghdr msgh;
      struct cmsghdr *cmsg;
      int *ttlptr;
      int received_ttl;

      /* Otrzymywanie danych z zewnątrz do msgh */

      for (cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msgh); cmsg != NULL;
          cmsg = CMSG_NXTHDR(&msgh, cmsg)) {
        if (cmsg->cmsg_level == IPPROTO_IP
            && cmsg->cmsg_type == IP_TTL) {
          ttlptr = (int *) CMSG_DATA(cmsg);
          received_ttl = *ttlptr;
          break;
        }
      }

      if (cmsg == NULL) {
        /* Błąd: IP_TTL nie jest włączone, za mały bufor
          lub błąd wejścia/wyjścia */
      }

    Poniższy kod przekazuje tablicę deskryptorów plików przez gniazdo domeny UNIX SCM_RIGHTS:

      struct msghdr msg = { 0 };
      struct cmsghdr *cmsg;
      int myfds[NUM_FD]; /* Zawiera przekazywane deskryptory plików */
      int *fdptr;
      union {     /* Bufor danych pomocniczych, opakowany w unię,
               aby zapewnić jego odpowiednie wyrównanie */
        char buf[CMSG_SPACE(sizeof(myfds))];
        struct cmsghdr align;
      } u;

      msg.msg_control = u.buf;
      msg.msg_controllen = sizeof(u.buf);
      cmsg = CMSG_FIRSTHDR(&msg);
      cmsg->cmsg_level = SOL_SOCKET;
      cmsg->cmsg_type = SCM_RIGHTS;
      cmsg->cmsg_len = CMSG_LEN(sizeof(int) * NUM_FD);
      fdptr = (int *) CMSG_DATA(cmsg);  /* Inicjacja payloadu */
      memcpy(fdptr, myfds, NUM_FD * sizeof(int));

ZOBACZ TAKŻE

    recvmsg(2), sendmsg(2)

    RFC 2292

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.