Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    errno - numer ostatniego błędu

SKŁADNIA

    #include <errno.h>

OPIS

    Plik nagłówkowy <errno.h> definiuje zmienną całkowitą errno, która jest ustawiana w razie
    błędu przez wywołania systemowe oraz pewne funkcje biblioteczne tak, aby zaznaczyć, co
    poszło źle. Wartość ta jest istotna, tylko gdy wywołanie zwróciło błąd (tj. -1 w wypadku
    większości wywołań systemowych albo -1 lub NULL  w  wypadku  większości  funkcji
    bibliotecznych), ale funkcja biblioteczna, która zakończyła się sukcesem, także może
    zmienić errno.

    Poprawne numery błędów są niezerowe; żadne wywołanie systemowe lub funkcja biblioteczne
    nigdy nie ustawi errno na zero.

    W przypadku niektórych wywołań systemowych i funkcji bibliotecznych (np. getpriority(2))
    -1 jest poprawną wartością zwracaną również w razie powodzenia. W takich wypadkach, aby
    sprawdzić, czy wywołanie lub funkcja zakończyły się powodzeniem czy błędem, należy ustawić
    errno na zero przed wywołaniem, a następnie - jeżeli wywołanie lub funkcja zwrócą wartość,
    która mogłaby wskazywać na wystąpienie błędu - sprawdzić, czy wartość errno jest
    niezerowa.

    errno jest definiowana przez standard ISO C jako modyfikowalna l-wartość typu int, która
    nie może zostać jawnie zadeklarowana; errno może być makrem. Wartość errno jest lokalna w
    obrębie wątku, jej zmiana w jednym wątku nie wpływa na wartość w innym.

    Każdej nazwie błędu określonej przez POSIX.1 musi odpowiadać inna wartość z wyjątkiem
    EAGAIN i EWOULDBLOCK, które mogą mieć tę samą wartość.

    Poniżej przedstawiono listę nazw błędów, które są zdefiniowane pod Linuksem. Niektóre z
    nich oznaczono jako POSIX.1, wskazując, że nazwa błędu jest  zdefiniowana  przez
    POSIX.1-2001, lub jako C99, wskazując na nazwy błędów zdefiniowane przez C99.

    E2BIG      Lista argumentów za długa (POSIX.1)

    EACCES     Brak dostępu (POSIX.1)

    EADDRINUSE   Adres jest już w użyciu (POSIX.1)

    EADDRNOTAVAIL  Niedostępny adres (POSIX.1)

    EAFNOSUPPORT  Rodzina adresów nieobsługiwana (POSIX.1)

    EAGAIN     Zasoby chwilowo niedostępne (może mieć tę samą wartość co EWOULDBLOCK)
            (POSIX.1)

    EALREADY    Operacja jest już wykonywana (POSIX.1)

    EBADE      Błędna wymiana

    EBADF      Błędny deskryptor pliku (POSIX.1)

    EBADFD     Deskryptor pliku w złym stanie

    EBADMSG     Błędny komunikat (POSIX.1)

    EBADR      Błędny deskryptor żądania

    EBADRQC     Zły kod żądania

    EBADSLT     Błędny kanał

    EBUSY      Urządzenie lub zasoby zajęte (POSIX.1)

    ECANCELED    Operacja anulowana (POSIX.1)

    ECHILD     Brak procesów potomnych (POSIX.1)

    ECHRNG     Numer kanału poza zakresem

    ECOMM      Błąd komunikacji podczas wysyłania

    ECONNABORTED  Połączenie przerwane (POSIX.1)

    ECONNREFUSED  Połączenie odrzucone (POSIX.1)

    ECONNRESET   Połączenie zerwane (przez drugą stronę) (POSIX.1)

    EDEADLK     Uniknięto zakleszczenia zasobów (POSIX.1)

    EDEADLOCK    Synonim EDEADLK

    EDESTADDRREQ  Wymagany jest adres docelowy (POSIX.1)

    EDOM      Argument spoza dziedziny funkcji matematycznej (POSIX.1, C99)

    EDQUOT     Przekroczony limit dyskowy (POSIX.1)

    EEXIST     Plik istnieje (POSIX.1)

    EFAULT     Błędny adres (POSIX.1)

    EFBIG      Plik zbyt duży (POSIX.1)

    EHOSTDOWN    Urządzenie jest wyłączone

    EHOSTUNREACH  Host jest niedostępny (POSIX.1)

    EIDRM      Identyfikator został usunięty (POSIX.1)

    EILSEQ     Niepoprawna sekwencja bajtów (POSIX.1, C99)

    EINPROGRESS   Operacja jest właśnie wykonywana (POSIX.1)

    EINTR      Przerwane wywołanie systemowe (POSIX.1); patrz signal(7)

    EINVAL     Zły argument (POSIX.1)

    EIO       Błąd wejścia/wyjścia (POSIX.1)

    EISCONN     Gniazdo już jest połączone (POSIX.1)

    EISDIR     Jest katalogiem (POSIX.1)

    EISNAM     Jest plikiem nazwanym

    EKEYEXPIRED   Klucz wygasł

    EKEYREJECTED  Klucz został odrzucony przez usługę

    EKEYREVOKED   Klucz został unieważniony

    EL2HLT     Poziom 2 zatrzymany

    EL2NSYNC    Poziom 2 niezsynchronizowany

    EL3HLT     Poziom 3 zatrzymany

    EL3RST     Poziom 3 zatrzymany

    ELIBACC     Brak dostępu do wymaganej biblioteki dzielonej

    ELIBBAD     Próba użycia uszkodzonej biblioteki dzielonej

    ELIBMAX     Próba łączenia ze zbyt wieloma bibliotekami dzielonymi

    ELIBSCN     Sekcja lib w a.out jest uszkodzona

    ELIBEXEC    Nie można bezpośrednio uruchomić biblioteki dzielonej

    ELOOP      Za duże zagnieżdżenie dowiązań symbolicznych (POSIX.1)

    EMEDIUMTYPE   Niewłaściwy typ medium

    EMFILE     Zbyt wiele otwartych plików (POSIX.1); zwykle spowodowane przekroczeniem
            limitu zasobów RLIMIT_NOFILE opisanego w getrlimit(2)

    EMLINK     Za dużo dowiązań (POSIX.1)

    EMSGSIZE    Komunikat za długi (POSIX.1)

    EMULTIHOP    Próba przejścia przez zbyt wiele ruterów (POSIX.1)

    ENAMETOOLONG  Za długa nazwa pliku (POSIX.1)

    ENETDOWN    Sieć jest wyłączona (POSIX.1)

    ENETRESET    Połączenie zerwane przez sieć (POSIX.1)

    ENETUNREACH   Sieć jest niedostępna (POSIX.1)

    ENFILE     Zbyt wiele otwartych plików (POSIX.1); pod Linuksem zwykle jest to
            rezultat natrafienia na limit /proc/sys/fs/file-max (zob. proc(5)).

    ENOBUFS     Brak miejsca w buforze (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS))

    ENODATA     Brak dostępnych komunikatów w głównej kolejce odczytu strumieni (POSIX.1)

    ENODEV     Nie ma takiego urządzenia (POSIX.1)

    ENOENT     Nie ma takiego pliku ani katalogu (POSIX.1)

            Zwykle błąd ten jest wynikiem  nieistnienia  podanej  ścieżki  lub
            nieistnienia jednej z części składowej (katalogu) ścieżki lub oznacza, że
            podana ścieżka jest nieprawidłowym dowiązaniem symbolicznym.

    ENOEXEC     Błędny format pliku wykonywalnego (POSIX.1)

    ENOKEY     Wymagany klucz niedostępny

    ENOLCK     Brak dostępnych blokad (POSIX.1)

    ENOLINK     Połączenie zostało przerwane (POSIX.1)

    ENOMEDIUM    Brak medium

    ENOMEM     Nie można przydzielić pamięci (POSIX.1)

    ENOMSG     Brak komunikatu o pożądanym typie (POSIX.1)

    ENONET     Maszyna nie znajduje się w tej sieci

    ENOPKG     Pakiet nie jest zainstalowany

    ENOPROTOOPT   Protokół niedostępny (POSIX.1)

    ENOSPC     Brak miejsca na urządzeniu (POSIX.1)

    ENOSR      Brak dodatkowych strumieni (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS))

    ENOSTR     Nie jest strumieniem (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS))

    ENOSYS     Niezaimplementowana funkcja (POSIX.1)

    ENOTBLK     Wymagane urządzenie blokowe

    ENOTCONN    Drugi koniec nie jest połączony (POSIX.1)

    ENOTDIR     Nie jest katalogiem (POSIX.1)

    ENOTEMPTY    Katalog nie jest pusty (POSIX.1)

    ENOTSOCK    Nie jest gniazdem (POSIX.1)

    ENOTSUP     Operacja nieobsługiwana (POSIX.1)

    ENOTTY     Niewłaściwa operacja kontrolna (ioctl) wejścia/wyjścia (POSIX.1)

    ENOTUNIQ    Nazwa nie jest unikatowa w sieci

    ENXIO      Nie ma takiego urządzenia ani adresu (POSIX.1)

    EOPNOTSUPP   Operacja na gnieździe nieobsługiwana (POSIX.1)

            (ENOTSUP i EOPNOTSUPP mają pod Linuksem tę samą wartość, chociaż zgodnie z
            POSIX.1 te wartość powinny się różnić)

    EOVERFLOW    Wartość za duża dla zdefiniowanego typu danych (POSIX.1)

    EPERM      Operacja niedozwolona (POSIX.1)

    EPFNOSUPPORT  Nieobsługiwana rodzina protokołów

    EPIPE      Przerwany potok (POSIX.1)

    EPROTO     Błąd protokołu (POSIX.1)

    EPROTONOSUPPORT Protokół nieobsługiwany (POSIX.1)

    EPROTOTYPE   Typ protokołu nie pasuje do gniazda (POSIX.1)

    ERANGE     Za duży wynik (POSIX.1, C99)

    EREMCHG     Zmienił się adres drugiego końca

    EREMOTE     Zdalny obiekt jest obiektem podmontowanym przez NFS

    EREMOTEIO    Błąd wejścia/wyjścia w odległym systemie

    ERESTART    Należy wznowić przerwane wywołanie systemowe

    EROFS      System plików wyłącznie do odczytu (POSIX.1)

    ESHUTDOWN    Wysyłanie po zamknięciu gniazda jest niemożliwe

    ESPIPE     Błędne przesunięcie (POSIX.1)

    ESOCKTNOSUPPORT Nieobsługiwany typ gniazda

    ESRCH      Nie ma takiego procesu (POSIX.1)

    ESTALE     Nieaktualny uchwyt pliku (POSIX.1)

            Ten błąd może wystąpić na systemie plików NFS i na innych systemach plików

    ESTRPIPE    Błąd potoku biblioteki strumieni

    ETIME      Upłynął czas stopera (POSIX.1 (opcja XSI STREAMS))

            (POSIX.1 mówi "Przekroczenie czasu STREAM ioctl(2)")

    ETIMEDOUT    Przekroczony czas oczekiwania na połączenie (POSIX.1)

    ETXTBSY     Plik tekstowy zajęty (POSIX.1)

    EUCLEAN     Struktura wymaga wyczyszczenia

    EUNATCH     Sterownik protokołu nie jest podłączony

    EUSERS     Za dużo użytkowników

    EWOULDBLOCK   Operacja zostałaby zablokowana (może mieć tę samą wartość co EAGAIN)
            (POSIX.1)

    EXDEV      Niepoprawne dowiązanie (POSIX.1)

    EXFULL     Przepełniona wymiana

UWAGI

    Powszechnym błędem jest robienie

      if (somecall() == -1) {
        printf("somecall() zwróciło błąd\n");
        if (errno == ...) { ... }
      }

    ponieważ errno niekoniecznie musi mieć tę samą wartość, jaką miało po powrocie z
    somecall() (tj. mogła zostać zmieniona przez printf(3)). Jeżeli wartość errno powinna być
    utrzymana pomiędzy wywołaniami funkcji, musi być zachowywana:

      if (somecall() == -1) {
        int errsv = errno;
        printf("somecall() zwróciło błąd\n");
        if (errsv == ...) { ... }
      }

    Powszechnie w tradycyjnym C deklarowało się ręcznie errno (np. extern int errno) zamiast
    włączać plik <errno.h>. Nie rób tego. To nie będzie działało z nowoczesnymi wersjami
    biblioteki C. Jednakże na (bardzo) starych systemach Unix, <errno.h> może nie istnieć i ta
    deklaracja będzie potrzebna.

ZOBACZ TAKŻE

    errno(1), err(3), error(3), perror(3), strerror(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Paweł Krawczyk
    (eglibc) <kravietz@ceti.pl>, Jakub Bogusz (eglibc) <qboosh@pld-linux.org>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  ERRNO(3)