Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    execl, execlp, execle, execv, execvp, execvpe - uruchomienie pliku

SKŁADNIA

    #include <unistd.h>

    extern char **environ;

    int execl(const char *path, const char *arg, ...
    /* (char *) NULL */);
    int execlp(const char *file, const char *arg, ...
    /* (char *) NULL */);
    int execle(const char *path, const char *arg, ...
    /*, (char *) NULL, char * const envp[] */);
    int execv(const char *path, char *const argv[]);
    int execvp(const char *file, char *const argv[]);
    int execvpe(const char *file, char *const argv[],
    char *const envp[]);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    execvpe(): _GNU_SOURCE

OPIS

    Rodzina funkcji exec() zastępuje w pamięci obraz bieżącego procesu obrazem nowego procesu.
    Funkcje opisane na tej stronie podręcznika są tylko nakładkami dla funkcji execve(2).
    (Dodatkowe informacje na temat nadpisywania bieżącego procesu można znaleźć na stronie
    podręcznika execve(2)).

    Pierwszym argumentem tych funkcji jest ścieżka do pliku, który ma być uruchomiony.

    Kolejne wyrażenia const char *arg w funkcjach execl(), execlp() i execle() można traktować
    jako arg0, arg1, ..., argn.  Razem opisują one listę jednego lub więcej wskaźników do
    zakończonych znakiem NUL łańcuchów, reprezentujących listę argumentów udostępnianych
    wykonywanemu programowi. Pierwszy argument, zgodnie z konwencją, powinien wskazywać na
    nazwę pliku powiązaną z wykonywanym plikiem. Lista argumentów musi być zakończona
    wskaźnikiem null, a ponieważ te funkcje są funkcjami o zmiennej liczbie argumentów,
    wskaźnik ten musi być rzutowany na (char *) NULL.

    Funkcje execv(), execvp oraz execvpe() używają tablicy wskaźników do zakończonych znakami
    NUL łańcuchów reprezentujących listę argumentów dostępnych dla wykonywanego programu.
    Pierwszy argument, zgodnie z konwencją, powinien wskazywać na nazwę pliku powiązaną z
    wykonywanym plikiem. Tablica wskaźników musi być zakończona wskaźnikiem null.

    Funkcje  execle()  i execvpe() pozwalają na podanie w parametrze envp środowiska
    wykonywanego procesu. Parametr envp jest tablicą wskaźników do zakończonych znakiem NUL
    łańcuchów znaków. Tablica ta musi być zakończona wskaźnikiem null. Pozostałe funkcje
    pobierają środowisko dla nowego procesu z zewnętrznej  zmiennej  environ  procesu
    wywołującego te funkcje.

  Specjalna składnia execlp() i execvp()
    Funkcje execlp(), execvp() oraz execvpe() wykonują zadania powłoki, szukając pliku
    wykonywalnego, jeśli nazwa pliku nie zawiera znaku ukośnika (/). Plik jest wyszukiwany w
    rozdzielonej dwukropkami liście ścieżek do katalogów podanej w zmiennej środowiskowej
    PATH. Jeśli ta zmienna nie jest zdefiniowana, wartością domyślną jest lista katalogów
    składająca się z katalogu bieżącego oraz listy katalogów zwróconej przez Ścieżka
    confstr(_CS_PATH). (To wywołanie confstr(3) zazwyczaj zwraca wartość "/bin:/usr/bin").

    Jeśli podana nazwa pliku zawiera znak ukośnika, to wartość zmiennej PATH jest ignorowana i
    wykonywany jest plik z podanej lokalizacji.

    Dodatkowo pewne błędy są traktowane w specjalny sposób.

    Jeśli dostęp do pliku został zabroniony (wywołanie execve(2) zakończyło się błędem
    EACCES), funkcje te będą przeszukiwać resztę ścieżki. Jeśli jednak nie odnajdą innego
    pliku, powrócą i ustawią wartość zmiennej errno na EACCES.

    Jeśli nagłówek nie zostanie rozpoznany (wywołanie execve(2) zakończy się błędem ENOEXEC),
    funkcje te spróbują uruchomić powłokę (/bin/sh) ze ścieżką do pliku jako pierwszym
    argumentem. (Jeśli i ta próba się nie powiedzie, przeszukiwanie zostanie zakończone).

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje exec() powracają tylko wtedy, gdy wystąpi błąd. Zwracana jest wartość -1 i
    ustawiana jest zmienna errno, określająca rodzaj błędu.

BŁĘDY

    Każda z tych funkcji może zakończyć się niepowodzeniem i ustawić jako wartość errno
    dowolny błąd określony dla execve(2).

WERSJE

    Funkcja execvpe() pojawiła się po raz pierwszy w wersji 2.11 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────────────┬────────────────────────┬─────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość   │
    ├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
    │execl(), execle(), execv()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe   │
    ├──────────────────────────────┼────────────────────────┼─────────────┤
    │execlp(), execvp(), execvpe() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe env │
    └──────────────────────────────┴────────────────────────┴─────────────┘

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    execvpe() jest rozszerzeniem GNU.

UWAGI

    W niektórych systemach domyślna ścieżka (używana, gdy środowisko nie zawiera zmiennej
    PATH) zawiera bieżący katalog na samym końcu listy, po /bin oraz /usr/bin, aby zapobiec
    koniom trojańskim. Linux korzysta tu z tradycyjnej domyślnej ścieżki z bieżącym katalogiem
    umieszczonym na początku.

    Zachowanie execlp() oraz execvp() w przypadku wystąpienia błędów podczas uruchamiania
    pliku jest przyjęte jako tradycyjne, ale nie jest udokumentowane przez standard POSIX. BSD
    (a być może także inne systemy) po napotkaniu błędu ETXTBSY czeka przez chwilę i próbuje
    ponownie. Linux traktuje to jako błąd i powraca natychmiast.

    Tradycyjnie funkcje execlp() oraz execvp() ignorowały wszystkie błędy oprócz podanych
    powyżej oraz ENOMEM i E2BIG, po których powracały. Obecnie powracają także wtedy, gdy
    wystąpi dowolny błąd inny od opisanych powyżej.

ZOBACZ TAKŻE

    sh(1), execve(2), execveat(2), fork(2), ptrace(2), fexecve(3), system(3), environ(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.