Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    fwide - ustawienie i określenie orientacji strumienia FILE

SKŁADNIA

    #include <wchar.h>

    int fwide(FILE *stream, int mode);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    fwide():
      _XOPEN_SOURCE >= 500 || _ISOC99_SOURCE ||
      _POSIX_C_SOURCE >= 200112L

OPIS

    Gdy mode jest zerem, funkcja fwide() podaje bieżącą orientację strumienia stream. Zwraca
    wartość dodatnią, gdy stream jest zorientowany szerokoznakowo, tzn. gdy wejście/wyjście
    szerokich znaków jest dozwolone, a wejście/wyjście dla znaków typu char nie jest
    dozwolone. Wartość ujemna jest zwracana, gdy stream jest zorientowany bajtowo, tzn. gdy
    wejście/wyjście dla znaków typu char jest dozwolone, a wejście/wyjście dla szerokich
    znaków nie jest dozwolone. Zero jest zwracane, gdy strumień stream nie ma jeszcze
    orienatcji; w tym przypadku następna operacja wejścia/wyjścia może zmienić orientację (na
    bajtową, jeśli będzie to operacja wejścia/wyjścia znaków typu char, lub na szerokoznakową,
    jeśli będzie to operacja wejścia/wyjścia szerokich znaków).

    Raz uzyskana przez strumień orientacja nie może zostać zmieniona aż do zamknięcia
    strumienia.

    Gdy mode jest różne od zera, to funkcja fwide() najpierw próbuje ustawić orientację
    strumienia stream (na szerokoznakową, gdy mode jest większe od 0, lub na bajtową, gdy mode
    jest mniejsze od 0). Następnie zwraca wartość określającą bieżącą orientację, jak opisano
    powyżej.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcja fwide() zwraca orientację strumienia, po jej ewentualnej zamianie. Zwrócenie
    wartości dodatniej oznacza orientację szerokoznakową. Zwrócenie wartości ujemnej oznacza
    orientację bajtową. Zwrócenie wartości zero oznacza orientację nieokreśloną.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C99.

UWAGI

    Zapisanie szerokich znaków do strumienia zorientowanego bajtowo może zostać wykonane za
    pomocą funkcji fprintf(3) przy użyciu dyrektyw %lc oraz %ls.

    Zapisanie znaków typu char do strumienia zorientowanego szerokoznakowo może być wykonane
    za pomocą funkcji fwprintf(3) przy użyciu dyrektyw %c oraz %s.

ZOBACZ TAKŻE

    fprintf(3), fwprintf(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.