Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getdirentries - odczytanie wpisów z katalogu w formacie niezależnym od systemu plików

SKŁADNIA

    #include <dirent.h>

    ssize_t getdirentries(int fd, char *buf, size_t nbytes , off_t *basep);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getdirentries():
      Od glibc 2.19:
        _DEFAULT_SOURCE
      Glibc 2.19 i wcześniejsze:
        _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Wczytuje do buf wpisy z katalogu określonego przez fd. Odczytywanych jest co najwyżej
    nbytes bajtów. Czytanie rozpoczyna się od przesunięcia *basep i *basep jest przesuwane do
    nowej pozycji po przeczytaniu.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    getdirentries() zwraca liczbę przeczytanych bajtów lub zero, gdy próba czytania następuje
    na końcu katalogu. Gdy wystąpi błąd, zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno.

BŁĘDY

    Szczegóły znajdują się z kodzie źródłowym biblioteki linuksowej.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │getdirentries() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych. Należy zamiast
    niej używać opendir(3) i readdir(3).

ZOBACZ TAKŻE

    lseek(2), open(2)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.