Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getrpcent,  getrpcbyname,  getrpcbynumber,  setrpcent, endrpcent - odczytanie wpisu
    dotyczącego RPC

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct rpcent *getrpcent(void);

    struct rpcent *getrpcbyname(const char *name);

    struct rpcent *getrpcbynumber(int number);

    void setrpcent(int stayopen);

    void endrpcent(void);

OPIS

    Funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber() zwracają wskaźnik do obiektu o
    podanej niżej strukturze, zawierającego pola otrzymane w wyniku rozłożenia wpisu bazy
    danych programów RPC.

      struct rpcent {
        char *r_name;   /* nazwa serwera dla programu RPC */
        char **r_aliases; /* lista aliasów */
        long  r_number;  /* numer programu RPC */
      };

    Polami tej struktury są:

      r_name   Nazwa serwera dla danego programu RPC.

      r_aliases  Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tego programu RPC.

      r_number  Numer programu RPC dla danej usługi.

    Funkcja getrpcent() odczytuje następny wpis z bazy danych. Połączenie do bazy danych jest
    otwierane, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja setrpcent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu
    na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie
    zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getrpc*().

    Funkcja endrpcent() zamyka połączenie do bazy danych.

    getrpcbyname() i getrpcbynumber() przeszukują sekwencyjnie plik, zaczynając od jego
    początku, aż do napotkania pasującej nazwy lub numeru programu RPC albo do napotkania
    końca pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Jeśli zakończą się pomyślnie, funkcje getrpcent(), getrpcbyname() i getrpcbynumber()
    zwracają wskaźnik do statycznie alokowanego obiektu o strukturze rpcent. W razie
    napotkania końca pliku lub wystąpienia błędu zwracane jest NULL.

PLIKI

    /etc/rpc
       Baza numerów programów RPC.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────────┬────────────────────────┬────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość    │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │getrpcent(), getrpcbyname(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe   │
    │getrpcbynumber()       │            │        │
    ├─────────────────────────────┼────────────────────────┼────────────────┤
    │setrpcent(), endrpcent()   │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe locale │
    └─────────────────────────────┴────────────────────────┴────────────────┘

ZGODNE Z

    Nie występuje w POSIX.1. Obecna w systemach BSD, Solaris i wielu innych.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Wszystkie informacje są umieszczane w statycznym obszarze pamięci, zatem muszą zostać
    skopiowane, jeśli mają być zachowane.

ZOBACZ TAKŻE

    getrpcent_r(3), rpc(5), rpcinfo(8), ypserv(8)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-07-23                GETRPCENT(3)