Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent - odczytanie wpisu
    dotyczącego usługi

SKŁADNIA

    #include <netdb.h>

    struct servent *getservent(void);

    struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

    struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

    void setservent(int stayopen);

    void endservent(void);

OPIS

    Funkcja getservent() odczytuje następny wpis z bazy danych usług (patrz services(5)) i
    zwraca strukturę servent zawierającą pola powstałe z rozłożenia pól wpisu. Połączenie do
    bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja getservbyname() zwraca strukturę servent zawierającą ten wpis z bazy danych, który
    odpowiada usłudze name korzystającej z protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to
    pasował będzie dowolny protokół. Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to
    potrzebne.

    Funkcja getservbyport() zwraca strukturę servent zawierającą wartości tego wpisu z bazy
    danych, który odpowiada portowi port (podanemu w sieciowej kolejności bajtów) dla
    protokołu proto. Jeśli proto jest równe NULL, to pasował będzie dowolny protokół.
    Połączenie do bazy danych jest otwierane, jeśli jest to potrzebne.

    Funkcja setservent() otwiera połączenie do bazy danych i ustawia wskaźnik następnego wpisu
    na pierwszy wpis. Jeśli stayopen jest niezerowe, to połączenie do bazy danych nie będzie
    zamykane pomiędzy wywołaniami funkcji getserv*().

    Funkcja endservent() zamyka połączenie do bazy danych.

    Struktura servent jest zdefiniowana w <netdb.h> następująco:

      struct servent {
        char *s_name;    /* oficjalna nazwa usługi */
        char **s_aliases;  /* lista aliasów */
        int  s_port;    /* numer portu */
        char *s_proto;   /* używany protokół */
      }

    Polami struktury servent są:

    s_name Oficjalna nazwa usługi.

    s_aliases
       Zakończona NULL-em lista alternatywnych nazw tej usługi.

    s_port Numer portu tej usługi podany w sieciowej kolejności bajtów.

    s_proto
       Nazwa protokołu z którego korzysta dana usługa.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getservent(), getservbyname() i getservbyport() zwracają wskaźnik do statycznej
    struktury servent lub wskaźnik NULL, gdy wystąpi błąd lub napotkany zostanie koniec pliku.

PLIKI

    /etc/services
       plik bazy danych o usługach

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość          │
    ├────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │getservent()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:servent  │
    │        │            │ race:serventbuf locale  │
    ├────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │getservbyname() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:servbyname │
    │        │            │ locale          │
    ├────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │getservbyport() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:servbyport │
    │        │            │ locale          │
    ├────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────────┤
    │setservent(),  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:servent  │
    │endservent()  │            │ locale          │
    └────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, servent w race:servent oznacza, że jeśli któraś  z  funkcji
    setservent(3), getservent(3) lub endservent(3) jest używana równolegle w różnych wątkach
    programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

    POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, 4.3BSD.

ZOBACZ TAKŻE

    getnetent(3), getprotoent(3), getservent_r(3), services(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.