Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    getutent, getutid, getutline, pututline, setutent, endutent, utmpname - dostęp do wpisów
    pliku utmp

SKŁADNIA

    #include <utmp.h>

    struct utmp *getutent(void);
    struct utmp *getutid(const struct utmp *ut);
    struct utmp *getutline(const struct utmp *ut);

    struct utmp *pututline(const struct utmp *ut);

    void setutent(void);
    void endutent(void);

    int utmpname(const char *file);

OPIS

    Nowe aplikacje powinny używać podanych w standardzie POSIX.1 wersji "utmpx" tych funkcji,
    patrz rozdział "ZGODNE Z" poniżej.

    utmpname() ustawia nazwę pliku w formacie utmp, który będzie używany przez pozostałe
    funkcje utmp. Jeżeli nie użyto utmpname() przed wywołaniem innych funkcji, to używają one
    domyślnej nazwy _PATH_UTMP, zdefiniowanej w <paths.h>.

    setutent() przesuwa wskaźnik pliku z powrotem na początek pliku utmp. Funkcja ta powinna
    zostać wywołana przed wywołaniem którejkolwiek z pozostałych funkcji.

    endutent() zamyka plik utmp. Powinna być wywołana, gdy program już zakończył używanie tego
    pliku przy pomocy innych funkcji.

    getutent() odczytuje linię z pliku utmp, zaczynając od bieżącej pozycji w tym pliku.
    Zwraca wskaźnik do struktury zawierającej pola linii. Definicję tej struktury opisano w
    utmp(5).

    getutid() przeszukuje plik w przód, zaczynając od bieżącej pozycji, biorąc pod uwagę
    parametr ut. Jeżeli ut->ut_type jest jednym z RUN_LVL, BOOT_TIME, NEW_TIME lub OLD_TIME,
    to getutid() wyszuka pierwszy rekord, którego pole ut_type odpowiada ut->ut_type. Jeżeli
    ut->ut_type jest jednym z INIT_PROCESS, LOGIN_PROCESS, USER_PROCESS lub DEAD_PROCESS, to
    getutid() wyszuka pierwszy wpis, którego pole ut_id pasuje do ut->ut_id.

    getutline() przeszukuje plik utmp w przód, zaczynając od bieżącej pozycji w pliku.
    Sprawdza wpisy, których ut_type jest równe USER_PROCESS lub LOGIN_PROCESS, i zwraca
    pierwszy z nich, którego pole ut_line odpowiada ut->ut_line.

    pututline() zapisuje strukturę ut, której typem jest utmp, do pliku utmp. Używa getutid(),
    aby znaleźć odpowiednie miejsce do dodania nowego rekordu. Jeśli go nie znajdzie, to
    pututline() doda nowy wpis na końcu pliku.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje getutent(), getutid() i getutline() zwracają wskaźnik do struct utmp, jeśli
    zakończą się powodzeniem, lub NULL w razie wystąpienia błędu. struct utmp jest zaalokowana
    w statycznej przestrzeni danych i może zostać nadpisana przez kolejne wywołania funkcji.

    Funkcja pututline() zwraca ut, jeśli zakończy się powodzeniem, lub NULL w razie
    wystąpienia błędu.

    utmpname() zwraca 0, jeśli zachowano nową nazwę, lub -1 w przypadku błędu.

    W razie wystąpienia błędu ustawiana jest zmienna errno aby wskazać przyczynę.

BŁĘDY

    ENOMEM Brak pamięci.

    ESRCH Nie znaleziono rekordu.

    Funkcje setutent(), pututline() i getut*() mogą także zwrócić błędy opisane w open(2).

PLIKI

    /var/run/utmp baza danych obecnie zalogowanych użytkowników
    /var/log/wtmp baza danych poprzednich logowań użytkowników

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌────────────┬────────────────────────┬──────────────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość           │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getutent() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe init race:utent  │
    │      │            │ race:utentbuf sig:ALRM timer │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │getutid(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe init race:utent  │
    │getutline() │            │ sig:ALRM timer        │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │pututline() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:utent     │
    │      │            │ sig:ALRM timer        │
    ├────────────┼────────────────────────┼──────────────────────────────┤
    │setutent(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:utent     │
    │endutent(), │            │               │
    │utmpname() │            │               │
    └────────────┴────────────────────────┴──────────────────────────────┘
    W powyższej tabeli, utent w race:utent oznacza, że jeśli któraś z funkcji setutent(3),
    getutent(3), getutid(3), getutline(3), pututline(3), utmpname(3) lub endutent(3) jest
    używana równolegle w różnych wątkach programu, może nastąpić sytuacja wyścigu danych.

ZGODNE Z

    XPG2, SVr4.

    W dokumentacji XPG2 i SVID2 funkcja pututline() zwraca void, i to jest to, co ona
    rzeczywiście zwraca na wielu systemach (AIX, HPUX). HPUX wprowadza nową  funkcję
    _pututline() o prototypie podanym powyżej dla pututline().

    Wszystkie  te funkcje są przestarzałe na systemach nielinuksowych. POSIX.1-2001 i
    POSIX.1-2008, naśladując SUSv1, nie zawierają żadnej z tych funkcji, ale zamiast nich
    używają

    #include <utmpx.h>

    struct utmpx *getutxent(void);
    struct utmpx *getutxid(const struct utmpx *);
    struct utmpx *getutxline(const struct utmpx *);
    struct utmpx *pututxline(const struct utmpx *);
    void setutxent(void);
    void endutxent(void);

    Powyższe funkcje są dostarczane przez glibc i wykonują dokładnie te same zadania, co ich
    odpowiedniki bez przyrostka "x", tyle że używają struktury struct utmpx, zdefiniowanej pod
    Linuksem dokładnie tak samo jak struct utmp. glibc dostarcza także utmpxname(), chociaż
    POSIX.1 nie zawiera tej funkcji.

    Na niektórych systemach struktura utmpx jest rozszerzeniem struktury utmp o dodatkowe pola
    i o większe wersje istniejących pól. Utrzymywane są tam równoległe wersje plików, często
    jako /var/*/utmpx oraz /var/*/wtmpx.

    Z drugiej strony linuksowe glibc nie używa pliku utmpx, ponieważ jego struktura utmp jest
    już wystarczająco duża. Funkcje "x" opisane powyżej są aliasami do funkcji bez "x" (np.
    getutxent jest aliasem getutent()).

UWAGI

  Uwagi dotyczące biblioteki glibc
    Powyższe funkcje nie są bezpieczne dla wątków. Glibc dodaje wersje współbieżne:

    #include <utmp.h>

    int getutent_r(struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutid_r(struct utmp *ut,
           struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

    int getutline_r(struct utmp *ut,
            struct utmp *ubuf, struct utmp **ubufp);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    getutent_r(), getutid_r(), getutline_r():
      _GNU_SOURCE
      || /* od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
      || /* glibc w wersji <= 2.19: */  _SVID_SOURCE || _BSD_SOURCE

    Te funkcje są rozszerzeniami GNU, analogicznymi do funkcji o tych samych nazwach, ale bez
    przyrostka "_r". Parametr ubuf określa miejsce, w którym te funkcje powinny zapisać wynik.
    Jeśli zakończą się powodzeniem, to zwracają 0, a wskaźnik do wyniku jest zapisywany w
    *ubufp. W razie błędu funkcje zwracają -1. Funkcje te nie mają swoich odpowiedników utmpx
    (POSIX.1 ich nie zawiera).

PRZYKŁAD

    Następujący przykład dodaje i usuwa rekord utmp, przy założeniu, że zostanie uruchomiony
    z pseudoterminalu. Użycie w rzeczywistej aplikacji wymagałoby sprawdzenia wartości
    zwracanych przez getpwuid(3) i ttyname(3).

    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <pwd.h>
    #include <unistd.h>
    #include <utmp.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      struct utmp entry;

      system("echo przed dodaniem wpisu:;who");

      entry.ut_type = USER_PROCESS;
      entry.ut_pid = getpid();
      strcpy(entry.ut_line, ttyname(STDIN_FILENO) + strlen("/dev/"));
      /* poprawne tylko dla pseudoterminali nazwanych /dev/tty[pqr][0-9a-z] */
      strcpy(entry.ut_id, ttyname(STDIN_FILENO) + strlen("/dev/tty"));
      time(&entry.ut_time);
      strcpy(entry.ut_user, getpwuid(getuid())->pw_name);
      memset(entry.ut_host, 0, UT_HOSTSIZE);
      entry.ut_addr = 0;
      setutent();
      pututline(&entry);

      system("echo po dodaniu wpisu:;who");

      entry.ut_type = DEAD_PROCESS;
      memset(entry.ut_line, 0, UT_LINESIZE);
      entry.ut_time = 0;
      memset(entry.ut_user, 0, UT_NAMESIZE);
      setutent();
      pututline(&entry);

      system("echo po usunięciu wpisu:;who");

      endutent();
      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

ZOBACZ TAKŻE

    getutmp(3), utmp(5)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                GETUTENT(3)