Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    log, logf, logl - funkcja logarytmu naturalnego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double log(double x);
    float logf(float x);
    long double logl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    logf(), logl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają logarytm naturalny argumentu x.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają logarytm naturalny argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi 1, to wynikiem jest +0.

    Jeśli x jest równe dodatniej nieskończoności, to zwracana jest dodatnia nieskończoność.

    Jeśli x jest równe zero, występuje błąd bieguna i funkcje odpowiednio zwracają -HUGE_VAL,
    HUGE_VALF lub -HUGE_VALL.

    Jeśli x jest ujemne (włączając w to ujemną nieskończoność), to występuje błąd dziedziny i
    zwracane jest NaN ("nie jest liczbą").

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest ujemne
       errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek  niepoprawnej  operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Błąd bieguna: x wynosi zero
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek zmiennoprzecinkowego dzielenia
       przez zero (FE_DIVBYZERO).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │log(), logf(), logl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    W wersji 2.5 i wcześniejszych biblioteki glibc, wywołanie log() z argumentem NaN rzuca
    niewłaściwy wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ZOBACZ TAKŻE

    cbrt(3), clog(3), log10(3), log1p(3), log2(3), sqrt(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <abyrtek@priv.onet.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                   LOG(3)