Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    drem,  dremf,  dreml,  remainder,  remainderf,  remainderl  -  reszta z dzielenia
    zmiennoprzecinkowego

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    /* Wersje C99 */
    double remainder(double x, double y);
    float remainderf(float x, float y);
    long double remainderl(long double x, long double y);

    /* Przestarzałe synonimy */
    double drem(double x, double y);
    float dremf(float x, float y);
    long double dreml(long double x, long double y);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    remainder():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    remainderf(), remainderl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    drem(), dremf(), dreml():
      /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te obliczają resztę z dzielenia x przez y. Zwracana wartość to x-n*y, gdzie n
    jest wynikiem dzielenia x / y, zaokrąglonym do najbliższej liczby całkowitej. Jeśli
    wartość bezwzględna z x-n*y  wynosi 0.5, to n jest zaokrąglane do liczby parzystej.

    Funkcje te nie zależą od bieżącego kierunku zaokrąglania (patrz fenv(3)).

    Funkcja drem() robi dokładnie to samo.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają resztę z dzielenia zmiennoprzecinkowego
    x-n*y. Jeśli wynikiem jest 0, to przyjmuje ono znak taki sam jak znak argumentu x.

    Jeśli x lub y jest NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x jest równe nieskończoności, a y jest różne od NaN, to występuje błąd dziedziny i
    zwracane jest NaN.

    Jeśli y wynosi zero, a x jest różne od NaN, to występuje błąd dziedziny i zwracane jest
    NaN.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest nieskończonością, a y nie jest NaN
       Rzucany jest wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

       Funkcje te nie ustawiają errno w tym przypadku.

    Błąd dziedziny: y jest równe zero
       errno jest ustawiane na EDOM. Rzucany jest wyjątek  niepoprawnej  operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │drem(), dremf(), dreml(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │remainder(), remainderf(), │            │     │
    │remainderl()        │            │     │
    └───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    Funkcje remainder(), remainderf() oraz remainderl() są wymienione w C99, POSIX.1-2001 i
    POSIX.1-2008.

    Funkcja drem() pochodzi z 4.3BSD. Warianty przyjmujące float oraz long double, czyli
    dremf() i dreml() istnieją w niektórych systemach takich jak Tru64 i glibc2. Prosimy
    unikać używania tych funkcji, preferując remainder() itd. zamiast nich.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Wywołanie

      remainder(nan(""), 0);

    zwraca NaN, tak jak można by tego oczekiwać, ale niepoprawnie powoduje też błąd dziedziny;
    powinno zwracać NaN bez żadnych błędów.

PRZYKŁAD

    Wywołanie "remainder(29.0, 3.0)" zwraca -1.

ZOBACZ TAKŻE

    div(3), fmod(3), remquo(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>,  Andrzej  Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                REMAINDER(3)