Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    nearbyint, nearbyintf, nearbyintl, rint, rintf, rintl - zaokrąglenie do najbliższej liczby
    całkowitej

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double nearbyint(double x);
    float nearbyintf(float x);
    long double nearbyintl(long double x);

    double rint(double x);
    float rintf(float x);
    long double rintl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    nearbyint(), nearbyintf(), nearbyintl():
      _POSIX_C_SOURCE >= 200112L || _ISOC99_SOURCE
    rint():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || _XOPEN_SOURCE >= 500
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE
    rintf(), rintl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje nearbyint(), nearbyintf() oraz nearbyintl() zaokrąglają swoje argumenty do
    wartości całkowitej w postaci zmiennoprzecinkowej, korzystając z bieżącego kierunku
    zaokrąglania (patrz fesetround(3)) i nie powodując wystąpienia wyjątku inexact. Gdy
    bieżących kierunkiem zaokrąglania jest do najbliższej, w przypadkach połówkowych funkcje
    te zaokrąglają do całkowitej parzystej, zgodnie z IEEE-754.

    Funkcje rint(), rintf() oraz rintl() robią to samo, ale powodują wystąpienie wyjątku
    inexact (FE_INEXACT, wystąpienie wyjątku można sprawdzić za pomocą fetestexcept(3)), gdy
    wynik ma inną wartość niż argument.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te zwracają zaokrągloną wartość całkowitą.

    Jeśli x jest całkowite, +0, -0, NaN lub nieskończoność, to zwracane jest x.

BŁĘDY

    Nie występują. POSIX.1-2001 dokumentuje błąd zakresu przy przepełnieniu — patrz UWAGI.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├───────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │nearbyint(), nearbyintf(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    │nearbyintl(), rint(),   │            │     │
    │rintf(), rintl()      │            │     │
    └───────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

UWAGI

    SUSv2 oraz POSIX.1-2001 zawierają tekst dotyczący przepełnienia (które może spowodować
    ustawienie errno na ERANGE lub spowodować wyjątek FE_OVERFLOW). W praktyce wynik nie może
    spowodować przepełnienia na żadnej współczesnej maszynie, więc obsługa tego błędu jest po
    prostu bezsensowna. (Dokładniej, przepełnienie może wystąpić, tylko gdy wartość maksymalna
    wykładnika jest mniejsza niż liczba bitów mantysy. Według standardu IEEE-754 dla 32 i
    64-bitowych liczb zmiennoprzecinkowych wartość  maksymalna  wykładnika  wynosi  128
    (odpowiednio 1024), a liczba bitów mantysy wynosi 24 (odpowiednio 53)).

    Aby przechowywać zaokrągloną wartość w typie całkowitym, należy użyć jednej z funkcji
    opisanych w podręczniku lrint(3).

ZOBACZ TAKŻE

    ceil(3), floor(3), lrint(3), round(3), trunc(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  RINT(3)