Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    sinh, sinhf, sinhl - funkcja sinus hiperboliczny

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double sinh(double x);
    float sinhf(float x);
    long double sinhl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    sinhf(), sinhl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają sinus hiperboliczny z x, który jest matematycznie zdefiniowany jako:

      sinh(x) = (exp(x) - exp(-x)) / 2

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają sinus hiperboliczny argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x wynosi +0 (-0), to zwracane jest +0 (-0).

    Jeśli x jest równe dodatniej (lub ujemnej) nieskończoności, to zwracana jest dodatnia
    (ujemna) nieskończoność.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z takim samym znakiem, jak znak x.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       errno jest ustawiane na ERANGE. Rzucany jest wyjątek przekroczenia zakresu operacji
       zmiennoprzecinkowej (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌─────────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├─────────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │sinh(), sinhf(), sinhl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └─────────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

ZOBACZ TAKŻE

    acosh(3), asinh(3), atanh(3), cosh(3), csinh(3), tanh(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                  SINH(3)