Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    stdarg, va_start, va_arg, va_end, va_copy - listy zmiennych argumentów

SKŁADNIA

    #include <stdarg.h>

    void va_start(va_list ap, last);
    type va_arg(va_list ap, type);
    void va_end(va_list ap);
    void va_copy(va_list dest, va_list src);

OPIS

    Funkcję można wołać z różną liczbą argumentów różnych typów. Plik nagłówkowy <stdarg.h>
    deklaruje typ va_list i definiuje trzy makra, iterujące przez listę argumentów, których
    liczba i typy nie są znane wywołanej funkcji.

    Wywołana funkcja musi zadeklarować obiekt typu va_list, który jest używany przez makra
    va_start(), va_arg() i va_end().

  va_start()
    Makro va_start() inicjuje ap do dalszego użytku przez va_arg() i va_end() i musi być
    wywołane pierwsze.

    Parametr last jest nazwą ostatniego argumentu przed zmienną listą argumentów, czyli
    ostatnim argumentem, którego typ jest funkcji znany.

    Ponieważ adres tego parametru jest używany w makrze va_start(), nie powinien być
    deklarowany jako zmienna rejestrowa, funkcja czy typ tablicowy.

  va_arg()
    Makro va_arg() rozwija się do wyrażenia, które ma typ i wartość następnego argumentu w
    wywołaniu. Argument ap to ap z va_list() zainicjowany przez va_start(). Każde wywołanie
    va_arg() zmienia ap tak, że następne wywołanie zwraca następny argument. Argument type
    jest nazwą typu, podaną tak że typ wskaźnika do obiektu, który ma podany typ, można
    uzyskać przez dodanie * do type.

    Pierwsze użycie makra va_arg() po va_start() zwraca argument za last (ostatnim). Kolejne
    wywołania zwracają wartości pozostałych argumentów.

    Jeśli nie ma następnego argumentu lub jeśli type nie jest zgodny z rzeczywistym typem
    następnego argumentu, pojawią się losowe błędy.

    Jeśli ap zostanie przekazane do funkcji używającej va_arg(ap,type), to wartość ap po
    zakończeniu tej funkcji będzie nieokreślona.

  va_end()
    Każdemu wywołaniu va_start() musi odpowiadać wywołanie va_end() w obrębie tej samej
    funkcji. Po wywołaniu va_end() wartość ap będzie nieokreślona. Lista może być przetwarzana
    wielokrotnie, przy czym każde przetworzenie musi być zawarte pomiędzy va_start() a
    va_end(). va_end() może być zarówno makrem, jak i funkcją.

  va_copy()
    Makro va_copy() kopiuje (poprzednio zainicjowaną) listę src argumentów o zmiennej długości
    do dest. Zachowanie to jest takie samo, jakby va_start() zostało zaaplikowane do dest z
    tym samym argumentem last, po którym następowałaby ta sama liczba wywołań va_arg(), która
    była użyta do tej pory, aby osiągnąć bieżący stan zmiennej src.

    Oczywista implementacja zawierałaby wskaźnik va_list do ramki stosu funkcji o zmiennej
    liczbie argumentów. Przy takiej konfiguracji (jak dotąd, najpowszechniejszej) nie ma
    żadnych przeciwwskazań do podstawienia

      va_list aq = ap;

    Niestety, są również systemy, które robią to poprzez tablicę wskaźników (o długości 1) i
    wtedy niezbędne jest

      va_list aq;
      *aq = *ap;

    Wreszcie, w systemach, które przekazują parametry w rejestrach, może okazać się konieczne
    przydzielenie pamięci przez va_start(), przechowanie tam argumentów, jak też wskazań,
    który argument jest następny, tak aby va_arg() mogło przejść całą listę. Wówczas va_end()
    może wreszcie zwolnić przydzieloną w tym celu pamięć. Aby dostosować się do tej sytuacji,
    C99 dodaje makro va_copy(), tak aby powyższe przypisanie mogło być zastąpione przez

      va_list aq;
      va_copy(aq, ap);
      ...
      va_end(aq);

    Każdemu wywołaniu va_copy() musi odpowiadać wywołanie va_end() w obrębie tej samej
    funkcji. Niektóre systemy nieudostępniające va_copy() mają zamiast niej __va_copy, gdyż ta
    nazwa była używana w szkicu standardu.

ATRYBUTY

    Informacje  o  pojęciach  używanych  w tym rozdziale można znaleźć w podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość     │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
    │va_start(), va_end(), │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe     │
    │va_copy()       │            │         │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────────────┤
    │va_arg()       │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe race:ap │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴─────────────────┘

ZGODNE Z

    Makra va_start(), va_arg() oraz va_end() są zgodne z C89. C99 opisuje makro va_copy().

UWAGI

    Makra te nie są zgodne z historycznymi makrami, które zastąpiły. Zgodna wstecznie wersja
    znajduje się w pliku nagłówkowym <varargs.h>.

    Historyczna konfiguracja to:

      #include <varargs.h>

      void
      foo(va_alist)
        va_dcl
      {
        va_list ap;

        va_start(ap);
        while (...) {
          ...
          x = va_arg(ap, type);
          ...
        }
        va_end(ap);
      }

    W niektórych systemach, va_end zawiera zamykający "}" odpowiadający "{" w va_start, tak
    żeby obydwa makra musiały wystąpić w tej samej funkcji w dozwolony sposób.

USTERKI

    W przeciwieństwie do makr varargs, makra stdarg nie zezwalają programistom na tworzenie
    funkcji bez ustalonych argumentów. Problem ten powoduje utrudnienia podczas konwersji kodu
    varargs na kod stdarg, a także utrudnia tworzenie funkcji, które mają za zadanie jedynie
    przekazać wszystkie swoje argumenty do funkcji pobierającej argument va_list, takiej jak
    vfprintf(3).

PRZYKŁAD

    Funkcja foo pobiera łańcuch znaków formatujących i wypisuje argumenty z nimi związane w
    oparciu o typ argumentu.

    #include <stdio.h>
    #include <stdarg.h>

    void
    foo(char *fmt, ...)
    {
      va_list ap;
      int d;
      char c, *s;

      va_start(ap, fmt);
      while (*fmt)
        switch (*fmt++) {
        case 's':       /* string */
          s = va_arg(ap, char *);
          printf("string %s\n", s);
          break;
        case 'd':       /* int */
          d = va_arg(ap, int);
          printf("int %d\n", d);
          break;
        case 'c':       /* char */
          /* występuje tu potrzeba rzutowania, gdyż va_arg
           pobiera w pełni awansowane typy */
          c = (char) va_arg(ap, int);
          printf("char %c\n", c);
          break;
        }
      va_end(ap);
    }

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2015-03-02                 STDARG(3)