Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    strtok, strtok_r - wydzielanie słów z łańcuchów

SKŁADNIA

    #include <string.h>

    char *strtok(char *str, const char *delim);

    char *strtok_r(char *str, const char *delim, char **saveptr);

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    strtok_r(): _POSIX_C_SOURCE
      || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcja strtok() dzieli łańcuch na sekwencję zera lub więcej niepustych słów. Przy
    pierwszym wywołaniu funkcji strtok(), łańcuch do przetworzenia powinien być podany w str.
    W każdym kolejnym wywołaniu, które powinno przetworzyć ten sam łańcuch, str musi być NULL.

    Argument delim określa zbiór bajtów służących do oddzielania słów w przetwarzanym
    łańcuchu. Program wywołujący może podawać różne argumenty delim w kolejnych wywołaniach
    przetwarzających ten sam łańcuch znaków.

    Każde wywołanie funkcji strtok() zwraca wskaźnik do zakończonego znakiem null łańcuch
    zawierającego następne słowo. Łańcuch ten nie zawiera znaku separatora. Jeśli nie ma
    więcej słów, to strtok() zwraca NULL.

    Sekwencja wywołań strtok() działająca na tym samym łańcuchu znaków przechowuje wskaźnik
    określający punkt, od którego należy szukać kolejnego słowa. Pierwsze wywołanie strtok()
    ustawia ten wskaźnik na pierwszy bajt łańcucha. Początek kolejnego słowa jest określany
    przez szukanie kolejnego bajtu niebędącego ogranicznikiem w str. Jeśli taki bajt zostanie
    znaleziony, to jest uważany za początek kolejnego słowa. Jeśli nie ma takiego bajtu, to
    nie ma więcej słów i strtok() zwraca NULL (Łańcuch, który jest pusty, lub taki, który
    zawiera tylko znaki ogranicznika, spowoduje, że pierwsze wywołanie strtok() także zwróci
    NULL).

    Koniec każdego słowa jest określany przez wyszukanie albo następnego bajtu ogranicznika
    albo napotkanie kończącego bajtu null ('\0'). Jeśli zostanie znaleziony bajt ogranicznika,
    to jest nadpisywany znakiem null, tak aby zakończyć bieżące słowo, a strtok() zachowuje
    wskaźnik do kolejnego bajtu; wskaźnik ten będzie użyty jako punkt startowy wyszukiwania
    kolejnego słowa. W takim przypadku strtok() zwraca wskaźnik do początku znalezionego
    słowa.

    Z powyższego opisu wynika, że sekwencja dwóch lub więcej następujących po sobie bajtów
    ogranicznika w przetwarzanym łańcuchu jest uważana za pojedynczy ogranicznik i że
    ograniczniki na początku i końcu łańcucha są zawsze ignorowane. Innymi słowy: słowa
    zwracane przez strtok() są zawsze niepustymi łańcuchami znaków. Dlatego na przykład
    kolejne wywołanie strtok() dla łańcucha "aaa;;bbb," z łańcuchem ograniczników ";," zwrócą
    słowa "aaa" oraz "bbb", a następnie zwrócą wskaźnik null.

    Funkcja strtok_r() jest wielowątkową wersją strtok(). Argument saveptr jest wskaźnikiem
    do zmiennej typu char *, używanej wewnętrznie przez strtok_r() do zachowania kontekstu
    pomiędzy kolejnymi wywołaniami przetwarzającymi ten sam łańcuch znaków.

    Podczas pierwszego wywołania strtok_r() argument str powinien wskazywać na łańcuch do
    przetworzenia, a wartość saveptr jest ignorowana. W kolejnych wywołaniach str powinien być
    równy NULL, a saveptr nie powinien być zmieniony od poprzedniego wywołania.

    Różne łańcuchy znaków mogą być przetwarzane równocześnie przy użyciu sekwencji wywołań
    strtok_r(), różniących się argumentami saveptr.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje strtok() i strtok_r() zwracają wskaźnik do następnego słowa lub NULL, jeśli nie ma
    już więcej słów.

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌───────────┬────────────────────────┬───────────────────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość        │
    ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │strtok()  │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Unsafe race:strtok │
    ├───────────┼────────────────────────┼───────────────────────┤
    │strtok_r() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe        │
    └───────────┴────────────────────────┴───────────────────────┘

ZGODNE Z

    strtok()
       POSIX.1-2001, POSIX.1-2008, C89, C99, SVr4, 4.3BSD.

    strtok_r()
       POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Nigdy nie należy używać tych funkcji. Jeśli jednak zostaną użyte, to należy zauważyć, że:

    * Funkcje te modyfikują swój pierwszy argument.

    * Funkcje ta nie mogą być stosowana z ciągami stałymi.

    * Tożsamość bajtu separatora jest tracona.

    * Funkcja strtok()  korzysta ze statycznego bufora, więc nie jest przystosowana do
     wielowątkowości. Jeśli ma to znaczenie, należy używać strtok_r().

PRZYKŁAD

    Poniższy program używa zagnieżdżonych pętli, stosując strtok_r() do podzielenia łańcucha
    na dwupoziomową hierarchię słów. Pierwszy argument linii poleceń określa łańcuch do
    przetworzenia. Drugi argument podaje bajty ograniczające używane do dzielenia łańcucha na
    "główne" słowa. Trzeci argument określa bajty służące do dzielenia "głównych" słów na
    podsłowa.

    Przykładowe wyjście programu jest następujące:

      $ ./a.out 'a/bbb///cc;xxx:yyy:' ':;' '/'
      1: a/bbb///cc
          --> a
          --> bbb
          --> cc
      2: xxx
          --> xxx
      3: yyy
          --> yyy

  Żródło programu

    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>

    int
    main(int argc, char *argv[])
    {
      char *str1, *str2, *token, *subtoken;
      char *saveptr1, *saveptr2;
      int j;

      if (argc != 4) {
        fprintf(stderr, "Użycie: %s string delim subdelim\n",
            argv[0]);
        exit(EXIT_FAILURE);
      }

      for (j = 1, str1 = argv[1]; ; j++, str1 = NULL) {
        token = strtok_r(str1, argv[2], &saveptr1);
        if (token == NULL)
          break;
        printf("%d: %s\n", j, token);

        for (str2 = token; ; str2 = NULL) {
          subtoken = strtok_r(str2, argv[3], &saveptr2);
          if (subtoken == NULL)
            break;
          printf(" --> %s\n", subtoken);
        }
      }

      exit(EXIT_SUCCESS);
    }

    Inny przykładowy program używający strtok() można znaleźć w getaddrinfo_a(3).

ZOBACZ TAKŻE

    index(3), memchr(3), rindex(3), strchr(3), string(3), strpbrk(3), strsep(3), strspn(3),
    strstr(3), wcstok(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM)
    <siewca@dione.ids.pl>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda
    <robert@debian.org> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.07
    oryginału.