Provided by: manpages-pl-dev_0.7-2_all bug

NAZWA

    tan, tanf, tanl - funkcja tangens

SKŁADNIA

    #include <math.h>

    double tan(double x);
    float tanf(float x);
    long double tanl(long double x);

    Proszę linkować z -lm.

  Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

    tanf(), tanl():
      _ISOC99_SOURCE || _POSIX_C_SOURCE >= 200112L
        || /* Od glibc 2.19: */ _DEFAULT_SOURCE
        || /* Glibc w wersji <= 2.19: */ _BSD_SOURCE || _SVID_SOURCE

OPIS

    Funkcje te zwracają tangens z x, gdzie x to wartość w radianach.

WARTOŚĆ ZWRACANA

    Funkcje te, gdy się zakończą pomyślnie, zwracają tangens argumentu x.

    Jeśli x wynosi NaN, to zwracane jest NaN.

    Jeśli x jest równe dodatniej lub ujemnej nieskończoności, to występuje błąd dziedziny i
    zwracane jest NaN.

    Jeśli wartość wynikowa jest zbyt duża, to występuje błąd przekroczenia zakresu i funkcje
    odpowiednio zwracają HUGE_VAL, HUGE_VALF lub HUGE_VALL z poprawnie ustawionym znakiem.

BŁĘDY

    Informacje o tym, jak określić, czy wystąpił błąd podczas wywołania tych funkcji, można
    znaleźć w podręczniku math_error(7).

    Mogą wystąpić następujące błędy:

    Błąd dziedziny: x jest nieskończonością
       errno jest ustawiane na EDOM (patrz także BŁĘDY IMPLEMENTACJI). Rzucany jest
       wyjątek niepoprawnej operacji zmiennoprzecinkowej (FE_INVALID).

    Błąd zakresu: przekroczenie w górę wartości wynikowej
       Rzucany  jest  wyjątek  przekroczenia  zakresu  operacji  zmiennoprzecinkowej
       (FE_OVERFLOW).

ATRYBUTY

    Informacje o pojęciach używanych w tym rozdziale  można  znaleźć  w  podręczniku
    attributes(7).

    ┌──────────────────────┬────────────────────────┬─────────┐
    │InterfejsAtrybutWartość │
    ├──────────────────────┼────────────────────────┼─────────┤
    │tan(), tanf(), tanl() │ Bezpieczeństwo wątkowe │ MT-Safe │
    └──────────────────────┴────────────────────────┴─────────┘

ZGODNE Z

    C99, POSIX.1-2001, POSIX.1-2008.

    Wariant zwracający wartość typu double jest zgodny również z SVr4, 4.3BSD, C89.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

    Implementacja tych funkcji w wersjach wcześniejszych niż 2.10 biblioteki glibc nie
    ustawiała errno na EDOM, gdy wystąpił błąd dziedziny.

ZOBACZ TAKŻE

    acos(3), asin(3), atan(3), atan2(3), cos(3), ctan(3), sin(3)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.07 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man  są:  Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.07
    oryginału.

                      2016-03-15                   TAN(3)