Provided by: apt-forktracer_0.7_all bug

NAZWA

    forktracer.conf - konfiguracja programu apt-forktracer

OPIS

    Program apt-forktracer zgłasza "niestandardowe" pakiety zainstalowane w systemie. Pliki
    konfiguracyjne tego programu umożliwiają ignorowanie (pominięcie zgłaszania) wybranych z
    nich, o ile spełniają pewne warunki. Program czyta plik /etc/apt/forktracer.conf oraz
    pliki /etc/apt/forktracer.d/*.conf (za wyjątkiem plików ukrytych).

    Plik konfiguracyjny składa się z dowolnej ilości zwrotek, rozdzielonych jedną lub wieloma
    pustymi liniami. Format zwrotki jest następujący:

      Package: pakiet
      Accept-Origin: źródło1
      Track-Origin: źródło2
      Track-Version: wersja

    Wszystkie linie w zwrotce są wymagane, a ich znaczenie jest następujące:

    pakiet nazwa pakietu, którego dotyczy dana zwrotka

    źródło1
       wartość pola Origin źródła, z którego należy ignorować dany pakiet. Pakiet zostanie
       zignorowany, jeśli jego kandydująca wersja pochodzi ze źródła1, i jednocześnie
       spełniony jest warunek dany w polach Track-*. Specjalna wartość * oznacza, że
       należy ignorować pakiet niezależnie od źródła z  którego  pochodzi  wersja
       kandydująca.

    źródło2
       wartość pola Origin źródła, którego najnowszą wersję należy śledzić. Specjalna
       wartość * oznacza, że należy śledzić ogólnie najnowszą dostępną wersję.

    wersja to wymagany numer najnowszej wersji dostępnej ze źródła źródło2. Oprócz dosłownego
       numeru wersji, można tu także użyć jednej z dwóch wartości specjalnych: =candidate
       - oznaczająca aktualną wersję kandydującą, oraz =candidate-base - oznaczająca
       wersję podstawową (patrz niżej) aktualnej wersji kandydującej.

    Powyższa zwrotka powoduje pominięcie pakietu pakiet z wyjścia programu, o ile kandydująca
    wersja pakietu pochodzi ze źródła źródło1, i jednocześnie najnowsza wersja tegoż pakietu
    dostępna ze źródła źródło2 jest równa wersja.

    Jeśli dla danego pakietu istnieje więcej niż jedna zwrotka, to jest on pomijany jeśli choć
    jedna z nich pasuje do obecnej sytuacji.

  Definicja wersji podstawowej
    Wersję podstawową uzyskuje się poprzez obcięcie z końca danej wersji najkrótszego napisu
    zaczynającego się od tyldy. Na przykład dla wersji 1:1.2-3~4~5 wersja podstawowa to
    1:1.2-3~4.

  Konfiguracja domyślna
    Jeśli dla pewnego pakietu pakiet nie ma żadnej zwrotki w konfiguracji, to program działa
    tak, jakby istniały następujące dwie zwrotki:

      Package: pakiet
      Accept-Origin: *
      Track-Origin: dystrybutor
      Track-Version: =candidate

      Package: pakiet
      Accept-Origin: *
      Track-Origin: dystrybutor
      Track-Version: =candidate-base

    gdzie dystrybutor to identyfikator dystrybutora systemu, określony przez wynik komendy
    lsb_release --id lub przez pole DISTRIB_ID w pliku /etc/lsb-release.

PRZYKŁADY

  Nieoficjalny pakiet
    apt-forktracer zgłasza pakiety niedostępne z żadnego źródła oficjalnego, na przykład:

      puppet-softwarelab (0.2) [SoftwareLab: 0.2 0.1]

    Aby tego uniknąć, należy dodać do pliku konfiguracyjnego następującą zwrotkę:

      Package: puppet-softwarelab
      Accept-Origin: SoftwareLab
      Track-Origin: *
      Track-Version: =candidate

    Jeśli dodatkowo "przypniemy" pakiet do źródła "release  o=Softwarelab",  to  taka
    konfiguracja spowoduje, że apt-forktracer ostrzeże nas, jeśli w jakimś innym źródle pojawi
    się taki pakiet w wersji nowszej niż dostępne ze źródła SoftwareLab.

  Backport
    Instalacja backportu ma podobny efekt jak instalacja pakietu nieoficjalnego:

      spamc (3.2.3-0.volatile1) [Debian: 3.1.7-2] [volatile.debian.org: 3.2.3-0.volatile1]

    Aby wymusić pomijanie tego pakietu, należy dodać analogiczną zwrotkę do konfiguracji:

      Package: spamc
      Accept-Origin: volatile.debian.org
      Track-Origin: *
      Track-Version: =candidate

    W tej sytuacji niewielka zmiana wersji pakietu oficjalnego (na przykład na 3.1.7-2etch1)
    pozostanie niezauważona. Konfiguracja ta nadaje się więc wyłącznie w przypadkach, gdy
    ufamy, że osoba udostępniająca zainstalowany przez nas backport śledzi zmiany wersji
    stabilnej i będzie wydawać poprawione backporty, zawierające niezbędne zmiany z edycji
    stabilnej. Jeśli nie mamy takiego zaufania, należy użyć następującej konfiguracji.

  Własne poprawki
    Czasami pojawia się sytuacja, gdy wprowadziliśmy do pakietu niewielkie poprawki, i chcemy
    wiedzieć, gdy pojawi się nowsza wersja oficjalna, aby móc utworzyć nową wersję poprawioną.

      policyd-weight (0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1) [Debian: 0.1.14-beta-6etch2] [SoftwareLab: 0.1.14-beta-6etch2.0.sl.1]

    Jest wtedy przydatna poniższa konfiguracja:

      Package: policyd-weight
      Accept-Origin: SoftwareLab
      Track-Origin: Debian
      Track-Version: 0.1.14-beta-6etch2

    Warto zauważyć, że jeśli tworząc poprawioną wersję pakietu zastosujemy się do pewnej
    konwencji numeracji wersji, to do uzyskania tego efektu wystarczy opisana  wyżej
    Konfiguracja  domyślna.  W  tym  przypadku  wystarczyłoby  nadać pakietowi wersję
    0.1.14-beta-6etch2~sl.1 i powyższa zwrotka konfiguracji stałaby  się  zbędna.  Co
    ważniejsze, odpada wtedy konieczność aktualizacji konfiguracji przy wydawaniu nowej wersji
    pakietu, ponieważ konfiguracja domyślna jest generowana automatycznie na podstawie obecnej
    sytuacji.

PLIKI

    /etc/apt/forktracer.conf
    /etc/apt/forktracer.d/*.conf

PATRZ TEŻ

    apt-cache(8), apt-forktracer(8), apt_preferences(5).