Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    fstab - statyczna informacja o systemach plików

SKŁADNIA

    /etc/fstab

OPIS

    Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat różnych systemów plików, które mogą zostać
    zamontowane w systemie. fstab jest wyłącznie czytany przez programy i nie jest przez nie
    zapisywany.  Prawidłowe  utworzenie tego pliku i zarządzanie nim jest obowiązkiem
    administratora. Kolejność rekordów w pliku fstab jest istotna, ponieważ fsck(8), mount(8)
    i umount(8) w celu wykonania swoich zadań dane z pliku fstab pobierają sekwencyjnie.

    Każdy system plików jest opisywany przez osobny wiersz. Pola w każdym wierszu są
    oddzielane przez znaki spacji lub tabulacji. Linie zaczynające się od znaku "#" są
    komentarzami. Puste linie są ignorowane.

    Poniżej przedstawiono typowy przykład wpisu pliku fstab:

       LABEL=t-home2 /home ext4 defaults,auto_da_alloc 0 2

    Pierwsze pole (fs_spec).
       Pole opisuje specjalne urządzenie blokowe lub zdalny system plików przeznaczony do
       zamontowania.

       W przypadku zwykłych montowań, będzie to (dowiązanie do) węzła specjalnego
       urządzenia blokowego (utworzonego przez mknod(8)) do urządzenia do zamontowania,
       np. "/dev/cdrom" lub "/dev/sdb7". Do montowań NFS będzie to <host>:<katalog>, np.
       "knuth.aeb.nl:/". W przypadku systemów, które nie są powiązane z fizycznymi
       dyskami, można użyć dowolnego łańcucha znaków. Łańcuch ten będzie wyświetlany na
       przykład w wyjściu polecenia df(1). Typowym użyciem jest "proc" w przypadku systemu
       plików procfs; "mem", "none" lub "tmpfs" w przypadku tmpfs. Inne specjalne systemy
       plików jak udev lub sysfs zazwyczaj nie są wpisywane do pliku fstab.

       Zamiast nazwy urządzenia można podać LABEL=<etykieta> lub UUID=<uuid>. Jest to
       rekomendowana metoda, ponieważ nazwy urządzeń często wynikają z kolejności, w
       jakiej system wykrywa urządzenia, i mogą się zmienić, kiedy inne dyski są dodawane
       lub  usuwane.  Przykłady:  "LABEL=Boot"  lub  "UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106‐
       -a43f08d823a6". (Aby ustawić etykietę dysku, prosimy używać narzędzi odpowiednich
       dla danego systemu plików, na przykład e2label(8), xfs_admin(8) lub fatlabel(8)).

       Jest także możliwe użycie PARTUUID= oraz PARTLABEL=. Te identyfikatory partycji są
       obsługiwane na przykład przez GUID Partition Table (GPT).

       Więcej szczegółów o identyfikatorach urządzeń można znaleźć w mount(8), blkid(8)
       lub lsblk(8).

       Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów (ciągów), dlatego UUID-y
       powinny zawierać małe litery.

    Drugie pole (fs_file).
       To pole wskazuje na miejsce, w którym ma być zamontowany dany system plików. Dla
       partycji wymiany (ang. "swap partition") to pole powinno zawierać wartość "none".
       Jeśli nazwa punktu montowania zawiera spacje, można je zapisać jako "\040".

    Trzecie pole (fs_vfstype).
       To pole opisuje typ systemu plików. Linux obsługuje wiele różnych systemów plików,
       między innymi:: ext4, xfs, btrfs, f2fs, vfat, ntfs, hfsplus, tmpfs, sysfs, proc,
       iso9660, udf, squashfs, nfs, cifs. Po więcej informacji patrz mount(8).

       Wpis swap oznacza plik lub partycję używaną jako partycję wymiany, por. swapon(8).
       Wpis none jest przeznaczony do przenoszenia montowań lub do montowań używających
       podpięcia (bind).

       Można podać więcej niż jeden typ, oddzielając je od siebie przecinkami.

       Programy mount(8) i umount(8) obsługują podtypy systemów plików. Podtypy są
       definiowane przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs".  Zalecane  jest
       używanie notacji podtypów zamiast dodawać jakieś przedrostki do pierwszego pola
       fstab (np. "sshfs#example.com" jest przestarzałe).

    Czwarte pole (fs_mntops).
       Pole opisuje opcje montowania związane z danym systemem plików.

       Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera co najmniej
       typ montowania (ro lub rw) oraz dodatkowe opcje (włączając w to opcje ustawiania
       wydajności), odpowiednie do danego typu systemu plików. Szczegóły można znaleźć w
       mount(8) lub swapon(8).

       Podstawowe, niezależne od systemu plików opcje to:

       defaults
           używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser oraz async.

       noauto nie montuje, gdy podane jest "mount -a" (np. w czasie uruchomienia systemu)

       user  pozwala na montowanie przez użytkownika

       owner pozwala na montowanie przez właściciela urządzenia

       comment
           lub x-<name> do użycia przez programy zarządzające plikiem fstab

       nofail nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

    Piąte pole (fs_freq).
       Pole jest używane przez komendę dump(8), aby wykryć, który system plików ma być
       zrzucony. Jeżeli nie ma informacji o tym polu, to domyślną wartością jest zero.
       [dot. kopii zapasowej, w praktyce nieużywane - tłum].

    Pole szóste (fs_passno).
       Pole jest używane przez program fsck(8) aby zadecydować, jaka powinna być kolejność
       sprawdzania systemów plików podczas ładowania systemu. Główny system plików
       powinien mieć fs_passno równą 1, inne zaś systemy plików powinny mieć fs_passno
       równe 2. Systemy plików w obrębie dysku będą sprawdzane po kolei, natomiast systemy
       plików  na  różnych  dyskach  będą sprawdzane jednocześnie, aby wykorzystać
       wielozadaniowość udostępnianą przez sprzęt. Jeżeli nie podano szóstego pola, to
       wartością domyślną jest zero (system plików nie musi być sprawdzany).

UWAGI

    Aby poprawnie czytać pola z fstab należy używać getmntent(3) lub libmount.

    Narzędzie mount oparte na czystej bibliotece libmount nie obsługuje już (od wersji 2.22
    pakietu util-linux) słowa kluczowego ignore podanego jako typ systemu plików (tj. w
    trzecim polu).

PLIKI

    /etc/fstab, <fstab.h>

ZOBACZ TAKŻE

    findmnt(8), mount(8), swapon(8), fs(5), getmntent(3)

HISTORIA

    Poprzednik tego formatu pliku fstab pojawił się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

    Ta strona podręcznika jest częścią pakietu util-linux i jest dostępna pod adresem
    ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wiktor J. Łukasik
    (PTM)  <wiktorlu@technologist.com>, Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com> i Robert
    Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  2.28.2
    oryginału.