Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    lilo.conf - plik konfiguracyjny lilo

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Ten plik, domyślnie /etc/lilo.conf, jest odczytywany przez program instalacyjny boot
    loadera lilo (patrz lilo(8)).

    Może on wyglądać tak jak poniżej:

       boot = /dev/hda
       delay = 40
       compact
       vga = normal
       root = /dev/hda1
       read-only
       image = /zImage-2.5.99
           label = try
       image = /zImage-1.0.9
           label = 1.0.9
       image = /tamu/vmlinuz
          label = tamu
          root = /dev/hdb2
          vga = ask
       other = /dev/hda3
          label = dos
          table = /dev/hda

    Ten plik konfiguracyjny mówi, że lilo korzysta z głównego boot rekordu (MBR) na /dev/hda
    (zajrzyj do pliku user.tex dokumentacji lilo, aby dowiedzieć się więcej o różnych
    sposobach instalacji lilo i współpracy z innymi systemami operacyjnymi).

    Podczas startu boot loader poczeka cztery sekundy (40 dziesiętnych sekundy) na naciśnięcie
    klawisza Shift. Jeśli tego nie zrobisz, wystartowane zostanie pierwsze podane jądro
    (/zImage-1.5.99). Jeśli naciśniesz klawisz, boot loader spyta, którego jądra użyć. Gdy
    zapomnisz jakie jądra są do wyboru, naciśnij [TAB] (lub [?] na klawiaturze US) a pokaże
    się menu. Będziesz mógł wybrać nowe jądro, stare i zaufane, jądro z całkiem innym głównym
    systemem plików (na wypadek problemów ze starym systemem plików), lub całkiem inny system
    operacyjny. W pliku lilo.conf można podać najwyżej 16 obrazów.

    Jak widać powyżej, plik konfiguracyjny rozpoczyna się opcjami globalnymi (w  tym
    przykładzie pierwszych 6 linii), za nimi następują opcje specyficzne dla konkretnych
    obrazów. Opcja w opisie obrazu nadpisuje opcję globalną dla danego obrazu.

OPCJE GLOBALNE

    Istnieje wiele możliwych słów kluczowych. Poniższy opis pochodzi praktycznie w całości z
    pliku user.tex (jest jedynie nieznacznie skrócony).

    backup=backup-file
       Kopiowanie oryginalnego boot sektora do pliku backup-file (który może być także
       urządzeniem, np. /dev/null), zamiast do standardowego /boot/boot.NNNN.

    boot=boot-device
       Ustala nazwę urządzenia (np. partycji dysku twardego) które zawiera boot sektor.
       Jeśli to złowo kluczowe zostanie pominięte, boot sektor jest odczytywany (i
       zapisywany) z urządzenia aktualnie zamontowanego jako nadrzędne (root).

    change-rules
       Definiuje zmiany numerów typu partycji podczas startowania (`ukrywanie').  Zajrzyj
       do działu "Partition type change rules" pliku user.tex aby dowiedzieć się więcej.

    compact
       Stara się połączyć żądania odczytu z sąsiednich sektorów w jedno żądanie.
       Drastycznie zmniejsza to czas ładowania i zmniejsza rozmiar mapy. Użycie opcji
       `compact' jest szczególnie zalecane podczas startu z dyskietki.

    default=name
       Wybranie podanego obrazu jako domyślnego obrazu startowego. Jeśli opcja `default'
       zostanie pominięta, domyślnym obrazem jest pierwszy w pliku konfiguracyjnym.

    delay=tsecs
       Ustala ilość dziesiętnych części sekundy, jaką boot loader powinien odczekać przed
       wystartowaniem pierwszego obrazu. Jest to użyteczne w systemach, które od razu po
       włączeniu klawiatury startują z dysku twardego.  Boot loader nie czeka, jeśli
       ominięto opcję `delay' lub została ona ustawiona na zero.

    disk=device-name
       Definiuje niestandardowe parametry dla podanego dysku. Zajrzyj do działu "Disk
       geometry" pliku user.tex po więcej szczegółów. Szczególnie użyteczny jest parametr
       `bios='. BIOS numeruje dyski 0x80, 0x81, itd. i jest niemożliwym stwierdzenie,
       który dysk Linux odpowiada danemu dyskowi BIOS (jako że zależy to od rodzaju i
       konfiguracji BIOSu), więc jeśli dysponujesz nietypową konfiguracją, musisz zapisać
       zależność między dyskami Linux a BIOS. Na przykład,

         disk=/dev/sda
             bios=0x80
         disk=/dev/hda
             bios=0x81

       oznacza, że dysk SCSI to pierwszy dysk BIOS, a dysk IDE (primary master) jest
       drugim dyskiem BIOS.

    disktab=disktab-file
       Ustala nazwę pliku parametrów dysku. Jeśli pominięto opcję `disktab', instalator
       mapy szuka pliku /etc/disktab. Korzystanie z plików disktab nie jest zalecane.

    fix-table
       Ta opcja pozwala lilo dostoswać adrasy 3D w tablicy partycji. Każdy wpis w tablicy
       partycji zawiera trójwymiarowy (sektor/głowica/cylinder) i liniowy adres pierwszego
       i ostatniego sektora partycji. Jeśli partycja nie jest ułożona na granicy ścieżki i
       jeśli pewne inne systemy operacyjne (np. PC/MS-DOS lub OS/2) korzystają z tego
       samego dysku, mogą zmienić adres 3D. lilo może zapisać swój boot sektor tylko na
       partycjach, których oba adresy odpowiadają sobie. Jeśli opcja `fix-table' jest
       ustawiona, lilo dostosowuje niepoprawne startowe adresy 3D.

       UWAGA: Nie gwarantuje to, że inne systemy operacyjne nie będą starały się zmienić
       tego adresu później. Jest także możliwe, że zmiana ta będzie miała inne,
       niepożądane efekty uboczne. Sposobem na to jest ponowne przepartycjonowanie dysku
       przy użyciu programu, który układa partycje na granicy ścieżek. W pewnych warunkach
       na niektórych dyskach (np. pewnych dużych dyskach EIDE z włączoną translacją
       adresów), istnienie konfliktowych wpisów w tablicy partycji może okazać się
       niezapobiegalne.

    force-backup=backup-file
       Tak jak `backup', ale zmusza do nadpisania istniejącej kopii zapasowej.

    ignore-table
       Każe lilo ignorować błędne tablice partycji.

    install=boot-sector
       Instaluje podany plik jako nowy boot sektor. Jeśli pominięto opcję `install', plik
       /boot/boot.b jest używany jako domyślny.

    linear Generowanie liniowych adresów zamiast adresów sektora/głowicy/cylindra. Adresy
       liniowe są tłumaczone przy starcie systemu, i nie zależą od geometrii dysku.
       Zauważ, że dyskietki startowe mogą stać się nieprzenośne, jeśli zostanie użyta
       opcja `linear', ponieważ usługa BIOS sprawdzania geometrii dysku nie działa całkiem
       poprawnie dla stacji dysków. Przy użyciu opcji `linear' na dużych dyskach,
       /sbin/lilo może wygenerować odwołania do niedostępnych obszarów dysku, ponieważ
       przed przeładowaniem systemu nieznane są adresy 3D sektora.

    lock  Włącza automatyczne zapisywanie startowej linii poleceń jako domyślnej przy
       następnym starcie. W ten sposób lilo sugeruje wybór, dopóki nie zostanie on ręcznie
       zmieniony.

    map=map-file
       Ustala położenie pliku mapy. Jeśli pominięto opcję `map', używany jest plik
       /boot/map.

    message=message-file
       Ustala plik zawierający komunikat, który zostanie wyświetlony przed znakiem zachęty
       lilo. Wiadomość nie jest wyświetlana podczas oczekiwania na naciśnięcie klawisza po
       napisie "LILO ". W wiadomości znak FF ([Ctrl L]) czyści ekran. Rozmiar pliku
       wiadomości jest ograniczony do 65535 bajtów. Jeśli wiadomość zostanie zmieniona
       lub przeniesiona, mapa musi zostać odbudowana.

    nowarn Wyłącza ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach.

    optional
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `optional' (patrz dalej), ale dotyczy wszystkich
       obrazów.

    password=password
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `password=...' (patrz dalej), ale dotyczy
       wszystkich obrazów.

    prompt Wyświetla linię zachęty bez oczekiwania na naciśnięcie klawisza.  Przeładowanie
       systemu bez udziału użytkownika jest niemożliwe, jeśli opcja `prompt' jest
       ustawiona, a `timeout' nie.

    restricted
       Jak specyficzna dla obrazu opcja `restricted' (patrz dalej), ale dotyczy wszystkich
       obrazów.

    serial=parameters
       Włącza kontrolę przez łącze szeregowe. Podany port szeregowy jest inicjowany i boot
       loader akceptuje dane wysłane niego oraz z klawiatury PC. Wysłanie znaku `break' na
       linii odpowiada naciśnięciu klawisza shift na konsoli. Jeśli dostęp szeregowy jest
       mniej bezpieczny niż dostęp przez konsolę,  wszystke  obrazy  powinne  być
       zabezpieczone hasłem, tzn. jeśli linia jest podłączona do modemu. Ciąg parametrów
       ma następującą składnię:

         <port>[,<bps>[<parity>[<bits>]]]

       <port>: numer portu szeregowego, rozpoczynający się od zera; 0 odpowiada COM1,
       czyli /dev/ttyS0 itd; można korzystać ze wszystkich czterech portów (jeśli są
       obecne)

       <bps>: ilość bodów portu szeregowego; następujące ilości bodów są obsługiwane:
       110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 oraz 9600 bps; domyślnie jest to 2400 bps

       <parity>:  parzystość linii szeregowej; boot loader ignoruje parzystość i obcina
       ósmy bit; następujące (małe lub duże) znaki są wykorzystywane do opisu parzystości:
       `n' brak, `e' parzysta, `o' nieparzysta

       <bits>:  ilość bitów danych na znak; obsługiwane jest jedynie 7 i 8 bitów;
       domyślnie jest to osiem, jeśli brak parzystości, 7 jeśli parzysta lub nieparzysta

       Jeśli włączono opcję `serial', wartość `delay' jest automatycznie zwiększana do 20.

       Przykład: serial=0,2400n8 inicjuje COM1 z domyślnymi parametrami.

    timeout=tsecs
       Ustala czas oczekiwania (w dziesiątych częściach sekundy) na naciśnięcie klawisza.
       Jeśli po upływie tego czasu żaden klawisz nie zostanie naciśnięty, automatycznie
       wystartowany zostanie pierwszy obraz. Podobnie, jeśli użytkownik nie naciśnie
       klawisza  przerywane  jest  oczekiwanie  na hasło.  Domyślną wartością jest
       nieskończoność.

    verbose=level
       Włącza informowanie o aktualnym stanie. Większa liczba daje więcej informacji.
       Poziom ten jest także zwiększany przez podanie opcji -v w linii poleceń. Maksymalny
       poziom to 5.

    Dodatkowo, parametry konfiguracyjne jądra, takie jak append, ramdisk, read-only, read-
    write,  root oraz vga, mogą zostać ustawione w dziale opcji globalnych. Są one
    wykorzystywane jako wartości domyślne, gdyby nie podano ich w sekcji konfiguracji
    konkretnego obrazu.

DZIAŁ SPECYFICZNY DLA OBRAZU

    Dział specyficzny dla obrazu zaczyna się linią

      image=pathname

    (aby podać plik lub urządzenie zawierające obraz jądra Linuksa), lub linią

      other=pathname

    aby oznaczyć dodatkowy system do wystartowania.

    W pierwszym przypadku, gdy linia image oznacza startowanie z urządzenia, należy podać
    zasięg mapowanych sektorów korzystając z

    range=start-end

    W drugim przypadku (startowanie innego systemu) istnieją trzy możliwości

    loader=chain-loader
       Określa program ładujący, który ma zostać użyty. Domyślnie jest to /boot/chain.b.
       Program ładujący musi zostać podany, jeśli obraz ma zostać wystartowany z
       urządzenia innego niż pierwszy twardy dysk lub stacja dysków.

    table=device
       Określa urządzenie, które zawiera tablicę partycji. Boot loader nie prześle
       informacji o partycjach do startowanego systemu operacyjnego jeśli ta zmienna
       zostanie pominięta (niektóre systemy operacyjne mają inne sposoby na określenie, z
       której partycji zostały wystartowane, np. MS-DOS zwykle przechowuje dane o
       geometrii dysku startowego lub partycji w swoim boot sektorze). Pamiętaj, że
       /sbin/lilo musi zostać uruchomiony ponownie, jeśli tablica partycji do której
       odwołuje się opcja `table' zostanie zmieniona.

    unsafe Zapobiega dostępowi do boot sektora podczas tworzenia mapy. Wyłącza to pewne testy,
       takie jak test tablicy partycji. Jeśli boot sektor znajduje się w stacji dysków o
       stałym formacie, użycie `unsafe' zapobiega potrzebie wkładania dyskietki do napędu
       przy każdym uruchomieniu instalatora mapy. Opcje `unsafe' i `table' wykluczają się
       wzajemnie.

    W obu przypadkach możliwe są poniższe opcje.

    label=name
       Boot loader aby zidentyfikować obraz używa nazwy pliku (bez ścieżki) tego obrazu.
       Odmienna nazwa może zostać podana za pomocą opcji `label'.

    alias=name
       Druga nazwa dla tego samego obrazu może zostać podana poprzez ustalenie aliasu.

    lock  (Patrz wcześniej).

    optional
       Ominięcie obrazu jeśli nie jest on dostępny podczas tworzenia mapy. Ta opcja jest
       przydatna do testowania jąder które nie zawsze są obecne.

    password=password
       Ochrona obrazu hasłem.

    restricted
       Hasło jest wymagane jedynie jeśli podano parametry w linii poleceń (np. single).

OPCJE JĄDRA

    Jeśli startowanym obrazem jest jądro Linux, można do niego przesłać parametry.

    append=string
       Dołącza podane opcje do linii parametrów przekazywanej do jądra. Na ogół jest to
       używne do podania parametrów sprzętu, które nie mogą zostać wykryte automatycznie,
       lub których wykrywanie może być niebezpieczne. Na przykład:

          append = "hd=64,32,202"

    literal=string
       Jak `append', ale anuluje wszystkie inne opcje (np. ustawienia nadrzędnego
       urządzenia). Ponieważ przy użyciu opcji `literal' przypadkowo mogą zostać usunięte
       ważne opcje, ta opcja nie może znaleźć się w dziale opcji globalnych.

    ramdisk=size
       Ta opcja określa rozmiar opcjonalnego ramdysku. Wartość zero oznacza, że ramdysk
       nie powinien być tworzony. Jeśli ta opcja zostanie pominięta, używany jest rozmiar
       ramdysku zapisany w obrazie.

    read-only
       Określa, że główny system plików powinien być zamontowany tylko do odczytu.  Na
       ogół procedura startowa systemu później ponownie montuje główny system plików do
       odczytu i zapisu (np. po jego sprawdzeniu).

    read-write
       Określa, że główny system plików powinien zostać zamontowany do odczytu i zapisu.

    root=root-device
       Określa urządzenie, które powinno zostać zamontowane jako katalog nadrzędny (root).
       Jeśli użyta zostanie specjalna nazwa current, nadrzędnym urządzeniem zostanie
       urządzenie, którego główny system plików jest aktualnie zamontowany. Jeśli katalog
       nadrządny zostanie zmieniony za pomocą -r, odpowiednie urządzenie zostanie użyte.
       Jeśli pominięto opcję `root', użyte zostanie główne urządzenie ustalone przez jądro
       (i które zostało określone przy kompilacji za pomocą zmiennej ROOT_DEV w Makefile
       jądra, lub zmienione przez program rdev(8)).

    vga=mode
       Określa tryb tekstowy VGA który powinien zostać wybrany przy starcie systemu.
       Rozpoznawane są następujące wartości (rozmiar liter jest nieistotny).:

       normal: standardowy tryb tekstowy 80x25

       extended (lub ext): tryb tekstowy 80x50

       ask: zapytanie użytkownika podczas startu systemu

       <number>:  użycie odpowiedniego trybu tekstowego; liste dostępnych trybów można
       otrzymać startując system z opcją vga=ask i naciskając [Enter].

       Jeśli pominięto tę opcję, użyty zostanie tryb graficzny VGA ustalony przez jądro (i
       który został określony przy kompilacji za pomocą zmiennej SVGA_MODE w Makefile
       jądra, lub zmieniony przez program rdev(8)).

PATRZ TAKŻE

    lilo(8), rdev(8).
    Dystrybucja lilo jest rozpowszechniana z bardzo szczegółową dokumentacją, której powyższy
    dokument jest jedynie małym wycinkiem.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 5 lilo.conf

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                     28 Lipiec 1995               LILO.CONF(5)