Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    procmailrc - plik rc procmaila

SKŁADNIA

    $HOME/.procmailrc

OPIS

    Szybką orientację w temacie można uzyskać, czytając UWAGI umieszczone na końcu strony
    podręcznika procmail(1).

    Plik rc składa się z przypisań zmiennych środowiskowych (niektóre z nich mają specjalne
    znaczenie  dla  procmaila) i reguł. W najprostszej postaci, reguły są po prostu
    jednoliniowymi wyrażeniami regularnymi, które są poszukiwane w nagłówkach przychodzącej
    poczty. Pierwsza reguła, która zostanie dopasowana, jest używana do określenia, gdzie dany
    list ma pójść (zwykle do pliku). Jeśli przetwarzanie dojdzie do końca pliku rc, procmail
    dostarczy pocztę do $DEFAULT.

    Istnieją dwa rodzaje reguł: dostarczające i niedostarczające. Jeśli dopasowana zostanie
    reguła dostarczająca, procmail zakłada, że poczta (jak się można domyślić)  jest
    dostarczona i zakończy przetwarzanie pliku rc po wykonaniu linii akcji reguły. Jeśli
    dopasowana zostanie reguła niedostarczająca, to przetwarzanie pliku rc będzie kontynuowane
    nawet po wykonaniu akcji tej reguły.

    Reguły dostarczające są tymi, które powodują zapis nagłówka lub ciała listu do pliku, jego
    zaabsorbowanie przez program lub przekazanie (forwardowanie) do innego adresu pocztowego.

    Reguły niedostarczające to te, które łapią wyjście programu lub filtru z powrotem do
    procmaila, lub te, które rozpoczynają zagnieżdżony blok.

    Można powiedzieć procmailowi, by traktował regułę dostarczającą jako niedostarczającą
    poprzez przekazanie takiej regule flagi "c". Spowoduje to, że procmail wygeneruje kopię
    listu (carbon copy), dostarczając go regule i kontynuując przetwarzanie pliku rc.

    Używając dowolnej liczby reguł, można posortować pocztę wprost do określonych folderów
    pocztowych. Należy pamiętać jednak, że poczta może wpływać do tych folderów w tym samym
    momencie (jeśli kilka procmaili działa naraz, co nie jest nieprawdopodobne przy dużej
    ilości poczty). Aby upewnić się, że nie narobi to bałaganu, zalecane jest robienie
    właściwego użytku z plików blokujących.

    Inicjacje zmiennych środowiskowych i reguły mogą być swobodnie przeplatane w pliku rc.
    Jeśli zmienna środowiskowa ma dla procmaila specjalne znaczenie,  zostanie  użyta
    odpowiednio w momencie przetwarzania. (np. można zmienić katalog bieżący, kiedy tylko jest
    taka potrzeba, przez podanie nowego MAILDIR, zamienić pliki blokujące przez podanie nowego
    LOCKFILE, zmienić umask, itd., możliwości jest nieskończenie wiele :-).

    Inicjacje i podstawienia tych zmiennych środowiskowych są obsługiwane dokładnie jak w
    sh(1) (włączając w to wszystkie możliwe cytowania i sekwencje specjalne) i dodatkowo:
    spacje dookoła znaku "=" są ignorowane, a każda zmienna nie zawierająca końcowego "="
    zostanie usunięta ze środowiska. Każdy program w odwrotnych apostrofach, uruchomiony przez
    procmail, będzie miał przekazany cały list na swoim wejściu (stdin).

  Komentarze
    Słowo zaczynające się od # wraz z wszystkimi znakami występującymi po nim aż do znaku
    nowej linii jest ignorowane. Nie dotyczy to linii warunkowych, które nie mogą być
    komentowane.

  Reguły
    Linia zaczynająca się od ":" oznacza początek reguły. Ma następujący format:

       :0 [flagi] [ : [lokalnyplikblokujący] ]
       <zero lub więcej warunków (jeden na linię)>
       <dokładnie jedna linia akcji>

    Warunki zaczynają się od "*" i wszystko, co następuje po tym znaku, jest przekazywane
    niezmienione wewnętrznemu egrepowi, z wyjątkiem początkowych i końcowych białych spacji.
    Wyrażenia regularne są całkowicie kompatybilne  z normalnymi wyrażeniami regularnymi
    egrep(1). Zobacz także Rozszerzone wyrażenia regularne.

    Warunki są logicznie koniugowane; jeżeli nie ma warunków, wynik jest domyślnie prawdziwy.

    Flagi mogą być dowolnymi z następujących:

    H  Egrepuj nagłówek (domyślnie).

    B  Egrepuj ciało.

    D  Powiedz wewnętrznemu egrepowi, aby rozróżniał duże i małe litery (zachowaniem
      domyślnym jest ignorowanie wielkości liter).

    A  Ta reguła będzie zależeć od ostatniej poprzedzającej reguły (na bieżącym poziomie
      zagnieżdżenia) bez flagi "A" lub "a". Umożliwia to wiązanie akcji zależących od
      wspólnego warunku.

    a  Ma  takie samo znaczenie jak flaga "A" z dodatkowym warunkiem mówiącym, że
      bezpośrednio poprzedzająca reguła musi się pomyślnie zakończyć przed uruchomieniem
      bieżącej reguły.

    E  Ta reguła jest wykonywana tylko, jeśli bezpośrednio poprzedzająca reguła nie była
      wykonana. Wykonanie tej reguły wyłącza także wszelkie bezpośrednio następujące reguły
      z flagą "E". Umożliwia to definiowanie akcji typu "else if".

    e  Ta reguła jest wykonywana tylko, jeśli bezpośrednio poprzedzająca reguła się nie
      powiodła (tj. podjęto próbę wykonania akcji, ale skończyła się ona błędem).

    h  Przesyła nagłówek listu do potoku, pliku lub innego miejsca docelowego (domyślne).

    b  Przesyła ciało listu do potoku, pliku lub innego miejsca docelowego (domyślne).

    f  Zakłada, że potok jest filtrem.

    c  Generuje kopię carbon copy tego listu. Ma to tylko sens dla reguł dostarczających.
      Jedyną niedostarczającą regułą, dla której flaga ta ma jakiś skutek jest wypadek
      zagnieżdżonego bloku — w celu wygenerowania kopii proces procmaila  zostanie
      sklonowany (pliki blokujące nie zostaną odziedziczone); podczas gdy klon będzie
      pracować jak zwykle, rodzic przeskoczy blok.

    w  Czeka na zakończenie filtru lub programu i sprawdza kod wyjścia  (normalnie
      ignorowany); jeśli filtr zwrócił błąd, tekst nie był filtrowany.

    W  Ma takie samo znaczenie jak flaga "w", lecz powstrzyma wszelkie informacje typu
      "Program failure".

    i  Ignoruje wszelkie błędy zapisu na tej regule (np. zwykle przez wcześnie zamknięty
      potok).

    r  Tryb surowy: nie próbuje zapewnić, że list kończy się pustą linią i zapisuje go
      takim, jakim jest.

    Istnieją pewne warunki specjalne, których można użyć, a które nie są w pełni wyrażeniami
    regularnymi. Aby je wybrać, warunek musi zaczynać się od:

    !  Odwraca warunek.

    $  Oszacowuje resztę warunku według reguł podstawiania sh(1)  wewnątrz podwójnych
      cudzysłowów, pomija początkowe białe spacje i ponownie przetwarza regułę.

    ?  Używa kodu wyjścia podanego programu.

    <  Sprawdza, czy całkowita długość listu jest krótsza niż podana (dziesiętnie) liczba
      bajtów.

    >  Analogiczne do "<".

    zmienna ??
      Porównuje resztę warunku z wartością tej zmiennej środowiskowej (nie może to być
      pseudozmienna). Specjalnymi wypadkami są zmienne "B", "H", "HB" i "BH", które
      zwyczajnie przeciążają domyślny obszar przeszukiwania nagłówka/ciała (header/body)
      zdefiniowanego na początku dla tej reguły.

    \  Aby zacytować dowolny z powyższych znaków na początku linii.

  Lokalny plik blokujący
    Jeśli umieści się drugi (kończący) ":" w pierwszej linii reguły, to procmail użyje
    lokalnego pliku blokującego (locallockfile; tylko dla tej reguły). Opcjonalnie można podać
    nazwę pliku, który będzie użyty; jednak jeśli się tego nie zrobi,  procmail użyje nazwy
    pliku celu (lub nazwy pliku następującej po pierwszym ">>") i dopisze do niej $LOCKEXT.

  Linia akcji reguły
    Linia akcji może zaczynać się od następujących znaków:

    !   Przekazuje (forwarduje) e-mail do wszystkich podanych adresów pocztowych.

    |   Uruchamia określony program, prawdopodobnie w $SHELL-u, jeśli wykryto któryś ze
       znaków $SHELLMETAS. Można opcjonalnie poprzedzić ten symbol potoku wyrażeniem
       zmienna=,  co  spowoduje, że standardowe wyjście (stdout) programu zostanie
       przechwycone do zmiennej środowiskowej zmienna (procmail nie zakończy przetwarzania
       pliku rc w tym momencie). Jeśli podany zostanie tylko symbol potoku, bez żadnego
       programu, to procmail wypisze list na stdout.

    {   Jeśli następuje za tym przynajmniej jedna spacja, tabulacja lub nowa linia, to
       oznacza to początek zagnieżdżonego bloku. Wszystko, aż do następnego nawiasu
       zamykającego, będzie zależeć od warunków podanych dla tej reguły. Dozwolone jest
       nieograniczone zagnieżdżanie. Nawias zamykający istnieje zwyczajnie po to, by
       oddzielić blok; w żadnym wypadku nie wywoła zakończenia procmaila w żaden sposób.
       Po dotarciu do końca bloku, przetwarzanie będzie kontynuowane, jak zwykle, po tym
       bloku. W bloku zagnieżdżonym flagi "H" i "B" dotyczą tylko warunków prowadzących
       do tego bloku, flagi "h" i "b" w ogóle nie działają.

    Wszystko inne będzie uznawane za nazwę skrzynki pocztowej (zarówno nazwę pliku lub
    katalogu, bezwzględną lub względną w stosunku do bieżącego katalogu (zobacz opis zmiennej
    MAILDIR)). Jeśli jest to (możliwe że jeszcze nieistniejąca) nazwa pliku, poczta zostanie
    do niego doklejona.

    Jeśli jest to katalog, poczta zostanie dostarczona do nowo utworzonego, unikatowego pliku
    o nazwie $MSGPREFIX* w podanym katalogu. Jeśli nazwa skrzynki pocztowej kończy się "/.",
    to katalog ten jest uznawany za folder MH, tj. procmail użyje następnego numeru, który
    będzie dostępny.  Jeśli nazwa skrzynki pocztowej kończy się znakiem "/", to ten katalog
    jest uznawany za folder maildir, tj. procmail zapisze pocztę w pliku w podkatalogu o
    nazwie "tmp", a następnie przeniesie go do podkatalogu o nazwie "new". Jeśli skrzynka
    pocztowa jest podana jako folder MH lub maildir, procmail utworzy wymagane katalogi, jeśli
    nie istnieją, zamiast traktować skrzynkę pocztową jako nieistniejącą. Gdy procmail
    dostarcza do katalogów, można podać wiele katalogów, do których należy dostarczyć
    (procmail dostarczy pocztę, używając twardych dowiązań).

  Domyślne wartości zmiennych środowiskowych
    LOGNAME, HOME i SHELL Twoje (odbiorcy) wartości domyślne

    PATH         $HOME/bin :/usr/local/bin :/usr/bin :/bin (z wyjątkiem przetwarzania
               pliku /etc/procmailrc, w którego czasie zostanie ustawione na
               "/usr/local/bin:/usr/bin:/bin".)

    SHELLMETAS      &|<>~;?*[

    SHELLFLAGS      -c

    ORGMAIL        /var/mail/$LOGNAME
               (Chyba że podano -m, wtedy opcja ta jest nieustawiona)

    MAILDIR        $HOME
               (Chyba że nazwa pierwszego pomyślnie otwartego pliku rc zaczyna się
               od "./", w którym wypadku wartością domyślną jest ".")

    DEFAULT        $ORGMAIL

    MSGPREFIX       msg.

    SENDMAIL       /usr/sbin/sendmail

    SENDMAILFLAGS     -oi

    HOST         Nazwa bieżącego komputera

    COMSAT        no
               (Jeśli plik rc jest podany w linii komend)

    PROCMAIL_VERSION   3.23pre

    LOCKEXT        .lock

    Inne czyszczone lub preustawiane zmienne środowiskowe to IFS, ENV i PWD.

    Z powodów bezpieczeństwa podczas startu procmail wyrzuci wszystkie zmienne środowiskowe,
    co do których ma podejrzenia, że mogą wpływać na działanie dynamicznego konsolidatora
    (ld.so(8)).

  Środowisko
    Zanim zgubisz się w mętliku zmiennych środowiskowych, pamiętaj że wszystkie one mają
    sensowne wartości domyślne.

    MAILDIR   Bieżący katalog w momencie, gdy procmail jest uruchomiany (znaczy to, że
          wszystkie ścieżki są relatywne do $MAILDIR).

    DEFAULT   Domyślny plik mailbox (jeśli nie powiedziano inaczej, procmail wrzuci pocztę
          do tego pliku). Procmail automatycznie użyje $DEFAULT$LOCKEXT jako pliku
          blokującego przed zapisaniem czegoś do tej skrzynki pocztowej. Nie trzeba
          ustawiać tej zmiennej, ponieważ standardowo wskazuje ona na standardową
          skrzynkę pocztową systemu.

    LOGFILE   Plik ten będzie zawierał wszelkie komunikaty diagnostyczne i komunikaty o
          błędach od procmaila (zazwyczaj żadne) lub od innych programów uruchomionych
          przez procmaila. Jeśli plik ten nie jest podany, komunikaty będą przesyłane
          e-mailem z powrotem do nadawcy. Zobacz także LOGABSTRACT.

    VERBOSE   Ustawiając  tę  zmienną  na "yes" lub "on", można włączyć rozszerzoną
          diagnostykę, wyłączyć zaś można ją przez ustawienie zmiennej na "no" lub
          "off".

    LOGABSTRACT Zanim procmail zakończy, raportuje dostarczoną wiadomość w $LOGFILE, pokazując
          pola "From " i "Subject: " nagłówka, folder, w którym  wiadomość została
          zapisana, oraz jej długość (w bajtach). Ustawienie tej zmiennej na "no"
          powstrzymuje generowanie tych informacji. Po ustawieniu jej na "all", procmail
          będzie  logował  każdą  pomyślnie zakończoną regułę dostarczenia, którą
          przetworzy.

    LOG     Wartość przypisana tej zmiennej będzie dopisana do pliku $LOGFILE.

    ORGMAIL   Zazwyczaj mailbox systemowy (ORiGinal MAILbox). Jeśli z jakiegoś powodu (jak
          przepełnienie systemu plików), list nie mógł być dostarczony do tego mailboxa,
          to procmail dostarczy go tutaj. Jeśli jednak nie będzie mógł nawet tego
          uczynić, to list zostanie odbity do nadawcy.

    LOCKFILE  Globalny plik blokujący. Jeśli plik ten już istnieje, procmail będzie czekał
          aż zniknie i utworzy go samodzielnie (i wyczyści gdy skończy). Jeśli podano
          więcej niż jeden plik blokujący, to poprzedni zostanie usunięty przed próbą
          utworzenia nowego. Używanie globalnego pliku blokującego jest złą praktyką,
          lepiej używać lokalnych (zależnych od reguły).

    LOCKEXT   Domyślne rozszerzenie, które jest dodawane do plików docelowych, aby określić,
          którego z lokalnych plików blokujących użyć (tylko jeśli używanie tych plików
          jest włączone dla danej reguły).

    LOCKSLEEP  Liczba sekund, które procmail ma odespać przed każdą kolejną próbą użycia
          pliku blokującego (jeśli taki już istniał); jeśli liczby nie podano, to wynosi
          ona 8 sekund.

    LOCKTIMEOUT Liczba sekund, które muszą minąć od utworzenia lub ostatniej modyfikacji pliku
          blokującego, zanim procmail zdecyduje, że jest to plik blokujący pozostawiony
          w wyniku błędu i że trzeba go usunąć na siłę. Wartość zero mówi, że timeout
          nie jest ustawiony i że procmail ma czekać do skutku. Jeśli nie jest podany,
          to  odpowiada 1024 sekundom. Wartość ta jest przydatna w zapobieganiu
          niezdefiniowanym zawieszeniom programów sendmail(8) lub procmail. Procmail
          jest odporny na różnice w czasie lokalnym na różnych komputerach.

    TIMEOUT   Liczba sekund, które muszą minąć zanim procmail zdecyduje, że dziecko, które
          uruchomił, musiało się zawiesić. Program odbierze od procmaila  sygnał
          TERMINATE, a przetwarzanie pliku rc pójdzie dalej. Jeśli podano zero, to nie
          będzie tu używany czas oczekiwania i procmail będzie czekać do skutku; jeśli
          zmienna nie jest podana, wartość domyślna odpowiada 960 sekundom.

    MSGPREFIX  Przedrostek nazwy pliku, który jest używany w wypadku dostarczania do katalogu
          (nie używany w katalogach maildir lub MH).

    HOST    Jeśli nie jest to nazwa bieżącego komputera, to przetwarzanie bieżącego pliku
          rc zostaje natychmiast przerywane. Jeśli w linii komend podano inne pliki rc,
          to przetwarzanie będzie kontynuowane z następnym z nich. Jeśli wykorzystane
          zostaną wszystkie pliki rc, program zakończy pracę, lecz nie wygeneruje błędu
          (np. mailer będzie sądził, że wiadomość została dostarczona).

    UMASK    Nazwa mówi za siebie (jeśli nie, zapomnij o tym :-).  Cokolwiek zostanie
          przypisane do zmiennej UMASK jest interpretowane jako wartość ósemkowa. Jeśli
          nie jest podana, to domyślna wartość maski wynosi 077. Jeśli maska zezwala na
          ustawienie o+x, to owo o+x zostanie dodane do praw dostępu wszystkich skrzynek
          pocztowych, do których procmail dostarcza pocztę bezpośrednio. Może to być
          używane do sprawdzania, czy przybyła nowa poczta.

    SHELLMETAS Jeśli jakikolwiek ze znaków wymienionych w SHELLMETAS pojawi się w linii
          określającej filtr lub program, to linia zostanie przekazana powłoce $SHELL, a
          nie zostanie wywołana bezpośrednio.

    SHELLFLAGS Każde wywołanie powłoki $SHELL będzie następujące:
          "$SHELL" "$SHELLFLAGS" "$*";

    SENDMAIL  Jeśli nie używa się właściwości forwardowania, nie należy się tym przejmować.
          Określa to program wzywany do forwardowania poczty.
          Jest wywoływany jako: "$SENDMAIL" $SENDMAILFLAGS "$@";

    NORESRETRY Liczba powtórek, które mają być dokonane po wystąpieniu jednego z błędów
          "process table full", "file table full", "out of memory" lub "out of swap
          space". Jeśli liczba ta jest ujemna, procmail będzie próbował wiecznie; jeśli
          nie jest podana, odpowiada wartości 4. Powtórki zachodzą co każde $SUSPEND
          sekund. Idea, która się za tym kryje, jest taka, że jeśli np. całkowicie
          wykorzystane zostały obszar pamięci wymiany lub tablica procesów, to wiele
          innych programów wykryje to także i przerwie działanie lub  "padnie",
          zwalniając cenne zasoby procmailowi.

    SUSPEND   Liczba sekund, podczas których procmail będzie czekał, jeśli musi, na coś, co
          obecnie jest niedostępne (pamięć, fork, itd.); jeśli nie podano, to wartością
          domyślną jest 16 sekund. Zobacz także: LOCKSLEEP.

    LINEBUF   Długość wewnętrznych buforów liniowych, nie może być mniejsza niż 128.
          Wszystkie linie odczytywane z pliku rc nie powinny mieć więcej niż $LINEBUF
          znaków przed i po rozszerzeniu. Jeśli wartość nie jest podana, odpowiada 2048.
          Limitu tego oczywiście nie stosuje się do samego listu, który może mieć
          dowolne długości linii lub może być plikiem binarnym. Patrz także opis
          PROCMAIL_OVERFLOW.

    DELIVERED  Jeśli ustawione na "yes", to procmail będzie udawał przed agentem pocztowym,
          że poczta została dostarczona. Jeśli poczta nie mogła być dostarczona po
          napotkaniu tego ustawienia, zostanie utracona (tj. nie będzie zwrócona do
          nadawcy).

    TRAP    Gdy procmail będzie kończył działanie, ale nie z powodu otrzymania sygnału, to
          wywoła zawartość tej zmiennej. Kopia listu może być odczytana ze stdin.
          Wszelkie wyjście wyprodukowane przez tę komendę będzie dodane do pliku
          $LOGFILE. Przykładowe zastosowania TRAP to: usuwanie plików tymczasowych,
          logowanie własnych uzupełnień, itp. Zobacz także EXITCODE i LOGABSTRACT.

    EXITCODE  Domyślne procmail zwraca zerowy kod błędu (oznaczający powodzenie), jeśli
          udało mu się poprawnie dostarczyć list lub gdy zmienna HOST nie była ustawiona
          na nazwę bieżącego komputera, a w linii poleceń nie podano kolejnych plików
          rc. W przeciwnym wypadku zwracany jest błąd. Przed zakończeniem jednakże
          procmail sprawdza wartość tej zmiennej. Jeśli została ustawiona na dodatnią
          wartość numeryczną, procmail użyje jej jako kodu wyjścia. Jeśli zmienna ta
          jest ustawiona, lecz pusta, procmail ustawi kod wyjścia na wartość zwracaną
          przez program TRAP. Jeśli zmienna ta nie została ustawiona, procmail ustawi ją
          na krótko przed wywołaniem programu TRAP.

    LASTFOLDER Zmienna ta jest inicjowana przez procmail za każdym razem, gdy dostarcza coś
          jakiemuś folderowi lub programowi. Zawsze zawiera  nazwę ostatniego foldera
          (lub programu), do którego coś dostarczano. Jeśli ostatnie dostarczenie
          obejmowało łącznie kilka folderów, to $LASTFOLDER będzie zawierał nazwy
          wszystkich plików (będących de facto dowiązaniami twardymi) jako listę
          rozdzieloną spacjami.

    MATCH    Zmienna ta jest inicjowana przez procmail za każdym razem, gdy ma wyciągnąć
          tekst z wyrażenia regularnego. Będzie zawierać cały tekst odpowiadającego
          wyrażenia regularnego występującego po żetonie "\/".

    SHIFT    Przypisanie dodatniej wartości tej zmiennej daje taki sam rezultat, jak
          komenda "shift" w sh(1). Komenda ta jest najbardziej użyteczna do wyciągania
          dodatkowych argumentów podanych procmailowi działającemu jako filtr pocztowy.

    INCLUDERC  Nazywa plik rc (względny w stosunku do bieżącego katalogu), który powinien być
          włączony  jako część bieżącego pliku rc. Dozwolone jest nieograniczone
          zagnieżdżanie (limitowane tylko przez zasoby systemowe takie jak pamięć czy
          liczba dostępnych deskryptorów plików). Ponieważ nie są są sprawdzane ani
          uprawnienia, ani właściciel pliku rc, użytkownicy INCLUDERC powinni się
          upewnić, że tylko zaufani użytkownicy mają prawa do zapisu włączanego pliku rc
          i do katalogu, w którym się ten plik znajduje. Przypisanie zmiennej INCLUDERC
          wartości w linii poleceń nie ma żadnego efektu.

    SWITCHRC  Nazywa plik rc (względny w stosunku do bieżącego katalogu), na który powinno
          się przełączyć przetwarzanie. Jeśli podany plik rc nie istnieje, nie jest
          zwykłym plikiem ani plikiem /dev/null, to zostanie wypisany błąd i będzie
          kontynuowane przetwarzanie  bieżącego  pliku  rc.  W  przeciwnym  razie
          przetwarzanie  bieżącego  pliku rc zostanie przerwane i rozpocznie się
          przetwarzanie pliku podanego jako wartość tej zmiennej. Jeśli zmienna SWITCHRC
          zostanie usunięta, to procmail przerywa przetwarzanie bieżącego pliku, tak
          jakby plik ten się kończył na linii usuwającej tę zmienną. Podobnie jak w
          przypadku INCLUDERC nie są są sprawdzane ani uprawnienia, ani właściciel pliku
          rc, a przypisanie tej zmiennej wartości w linii poleceń nie ma żadnego efektu.

    PROCMAIL_VERSION
          Numer wersji działającego procmaila.

    PROCMAIL_OVERFLOW
          Zmienna ta zostanie ustawiona na niepustą wartość, jeśli procmail wykryje
          przepełnienie bufora. Patrz rozdział BŁĘDY poniżej po opis innych działań
          podejmowanych po wykryciu przepełnienia bufora.

    COMSAT   Notyfikacja comsat(8)/biff(1) domyślnie jest włączona, lecz można ją wyłączyć
          przez ustawienie tej zmiennej na "no". Alternatywnie, usługę biff można
          dokonfigurować przez ustawienie zmiennej na "service@", "@hostname" lub
          "sevice@hostname". Wartością domyślną jest biff@localhost.

    DROPPRIVS  Jeśli jest to ustawione na "yes", procmail porzuci wszelkie uprawnienia (suid
          lub sgid), jakie może mieć. Opcja ta jest użyteczna, aby zagwarantować, że
          dolna część pliku /etc/procmailrc jest wywoływana w imieniu odbiorcy.

  Rozszerzone wyrażenia regularne
    Następujące żetony rozpoznawane są zarówno przez wewnętrzny egrep procmaila, jak i przez
    standardowy egrep(1) (proszę być świadomym tego, że niektóre implementacje egrepa
    zawierają niestandardowe rozszerzenia, w szczególności operator powtarzania { nie jest
    obsługiwany przez wewnętrznego egrepa procmaila):

    ^     Początek linii.

    $     Koniec linii.

    .     Dowolny znak poza znakiem nowej linii.

    a*    Dowolna sekwencja składająca się z zera lub więcej znaków "a".

    a+    Dowolna sekwencja składająca się z jednego lub więcej znaków "a".

    a?    Ciąg pusty albo jeden znak "a".

    [^-a-d]  Dowolny znak, który nie jest kreską, znakiem "a", "b", "c" lub "d", lub znakiem
         nowej linii.

    de|abc  Albo sekwencja "de", albo "abc".

    (abc)*  Zero lub więcej sekwencji "abc".

    \.    Dopasowuje pojedynczą kropkę; należy użyć \ przed którymkolwiek ze znaków
         specjalnych, aby pozbyć się jego specjalnego znaczenia. Patrz także opis
         podstawień zmiennych $\nazwa w rozdziale BŁĘDY.

    Były to tylko przykłady, oczywiście można używać również bardziej złożonych kombinacji.

    Następujące znaczenia żetonów są rozszerzeniami procmaila:

    ^ lub $  Pasuje do znaku nowej linii (dla trafień wieloliniowych).

    ^^    Zakotwicza  wyrażenie na samym początku obszaru przeszukiwania lub jeśli
         napotkane na końcu wyrażenia, na samym końcu obszaru przeszukiwań.

    \< lub \> Dopasowuje znak przed słowem lub po nim. Są  to  ogólnie  skróty  dla
         "[^a-zA-Z0-9_]", lecz mogą także dopasowywać znaki nowej linii. Ponieważ
         odpowiadają rzeczywistym znakom, nadają się tylko do oddzielania słów, nie do
         oddzielania przestrzeni między słowami.

    \/    Dzieli wyrażenie na dwie części. Wszystko odpowiadające prawej stronie będzie
         przypisane do zmiennej środowiskowej MATCH.

PRZYKŁADY

    Patrz strona podręcznika procmailex(5).

ZASTRZEŻENIA

    Kontynuowane linie w linii akcji, która określa program, muszą zawsze kończyć się
    odwrotnym ukośnikiem, nawet jeśli używana powłoka nie potrzebuje lub nie chce odwrotnego
    ukośnika do wskazania kontynuacji. Jest tak z powodu dwustopniowego procesu przetwarzania
    (najpierw procmail, potem powłoka (lub nie, zależnie od SHELLMETAS)).

    Nie wstawia komentarzy w regule w liniach warunkowych wyrażeń regularnych, linie te są
    przekazywane wewnętrznemu egrepowi wprost (z wyjątkiem odwrotnych ukośników kontynuacji
    znajdujących się na końcu linii).

    Początkowe białe spacje w kontynuowanych wyrażeniach regularnych są zazwyczaj ignorowane
    (więc linie mogą być wcięte), lecz nie jest tak w kontynuowanych wyrażeniach warunkowych,
    które są odczytywane według reguł podstawiania sh(1) wewnątrz podwójnych cudzysłowów.

    Uwaga na deadlocki podczas wykonywania niezdrowych rzeczy jak przekazywanie poczty na
    swoje własne konto. Deadlocki można złamać przez właściwe użycie LOCKTIMEOUT.

    Wszelkie domyślne wartości, których procmail używa dla zmiennych środowiskowych zawsze
    przeciążą te, które były wcześniej zdefiniowane. Aby naprawdę przeciążyć wartości
    domyślne, należy je albo wstawić do pliku rc, albo wypisać w linii poleceń jako argumenty.

    Plik /etc/procmailrc nie może zmienić ustawienia zmiennej PATH widzianej później przez
    pliki rc użytkowników — wartość tej zmiennej jest przywracana, gdy procmail kończy
    przetwarzanie pliku /etc/procmailrc. W przyszłości należy się spodziewać ulepszenia tego
    zachowania, jednakże obecnie jedynym rozwiązaniem jest przekompilowanie procmaila z żądaną
    wartością tej zmiennej.

    Zmienne środowiskowe, ustawiane wewnątrz interpretowanej przez powłokę części akcji reguły
    "|", nie zachowają swoich wartości po zakończeniu reguły, gdyż są ustawiane w podpowłoce
    procmaila. Aby upewnić się, że wartość zostanie zachowana, należy dokonać przypisania
    przed początkowym znakiem "|" reguły, tak że może przechwycić stdout programu.

    Jeśli w regule dostarczającej podana zostanie tylko flaga "h" lub "b" i reguła ta zostanie
    dopasowana, to jeżeli nie użyto flagi "c", ciało listu lub (odpowiednio) jego nagłówek
    zostaną utracone.

ZOBACZ TAKŻE

    procmail(1), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1), mailx(1), uucp(1),
    aliases(5), sendmail(8), egrep(1), regexp(5), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1),
    formail(1)

BŁĘDY

    Jedyne podstawienia zmiennych środowiskowych, które mogą być obsługiwane przez samego
    procmaila są typu $nazwa, ${nazwa}, ${nazwa:-tekst}, ${nazwa:+tekst}, ${nazwa-tekst},
    ${nazwa+tekst}, $\nazwa, $#, $n, $$, $?, $_, $- i $=; gdzie $\nazwa zostanie zastąpione
    przez nazwa z zacytowanymi wszystkimi znakami mającymi specjalne znaczenie w wyrażeniach
    regularnych; $_ będzie zastąpione nazwą bieżącego pliku rc, $- przez $LASTFOLDER, a $=
    będzie zawierać punktację (score) ostatniej reguły. Co więcej znaki spacji nigdy nie będą
    rozdzielać wyniku podstawiania $\nazwa. Gdy użyte są opcje -a lub -m to "$@" (cudzysłowy
    są wymagane) rozwinie się do podanych argumentów. Jednakże "$@" będzie rozwijany tylko
    wtedy, gdy jest używany na liście argumentów programu, i tylko jedno wystąpienie tej
    zmiennej będzie rozwijane.

    Niecytowanie ekspansje zmiennych przeprowadzane przez procmail są zawsze dzielone na
    spacjach, tabulatorach i znakach nowej linii; zmienna IFS nie jest wewnętrznie używana.

    Procmail nie wspiera rozwijania "~".

    Bufor linii o długości $LINEBUF jest używany podczas przetwarzania pliku rc; wszystkie
    ekspansje, które nie mieszczą się w tym limicie długości są obcinane i ustawiana jest
    zmienna PROCMAIL_OVERFLOW. Jeśli zbyt długa linia jest linią warunku lub akcji, to reguła
    zawierająca taki warunek lub akcję jest uznawana za zakończoną niepowodzeniem, a procmail
    kontynuować będzie przetwarzanie kolejnych reguł. Jeśli linia taka występuje w przypisaniu
    zmiennej lub linii rozpoczynającej, to procmail przerwie przetwarzanie pliku rc.

    Jeśli globalny plik blokujący ma ścieżkę relatywną, a bieżący katalog nie jest taki sam,
    jak wtedy, gdy globalny plik blokujący został utworzony, to ten globalny plik blokujący
    nie zostanie usunięty, jeśli procmail zakończy w tym momencie działanie (tak więc: należy
    używać ścieżek absolutnych dla globalnych plików blokujących).

    Jeśli plik rc ma ścieżkę względną, to kiedy ten plik jest otwierany po raz pierwszy, to
    MAILDIR zawiera ścieżkę względną. Jeśli  w  którymś  momencie  procmail  zostanie
    poinstruowany, żeby się sklonował, a bieżący katalog roboczy się zmienił od czasu otwarcia
    pliku rc, to procmail nie będzie w stanie się sklonować (lekarstwo: używanie ścieżek
    bezwzględnych do odwołań do plików rc lub upewnienie się, że MAILDIR zawiera ścieżkę
    bezwzględną przed otwarciem pliku rc).

    Lokalny plik blokujący reguły, który zaznacza początek zagnieżdżonego bloku, nie działa
    tak, jak by się tego oczekiwało.

    Gdy przechwytuje się standardowe wejście z reguły do zmiennej środowiskowej, to zostanie
    obcięty dokładnie jeden, kończący znak nowej linii.

    Niektóre nieoptymalne i nieoczywiste wyrażenia regularne ustawiają niepoprawną wartość
    zmiennej MATCH. Takie wyrażenie regularne można poprawić, usuwając jeden lub więcej
    niepotrzebnych operatorów "*", "+" lub "?" znajdujących się po lewej stronie tokena \/.

RÓŻNE

    Jeśli wyrażenie regularne zawiera "^TO_", to zostanie zastąpione przez
    "(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope|Apparently(-Resent)?)-To)
    :(.*[^-a-zA-Z0-9_.])?)", co powinno złapać wszystkie specyfikacje celu zawierające
    określony adres.

    Jeśli wyrażenie regularne zawiera "^TO", to zostanie zastąpione przez
    "(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope|Apparently(-Resent)?)-To)
    :(.*[^a-zA-Z])?)", co powinno złapać wszystkie specyfikacje celu zawierające określone
    słowo.

    Jeśli wyrażenie regularne zawiera "^FROM_DAEMON", to zostanie zastąpione przez
    "(^(Mailing-List:|Precedence:.*(junk|bulk|list)|To: Multiple recipients of
    |(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From
    )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)|(send)?Mail(er)?|daemon|m(mdf
    |ajordomo)|n?uucp|LIST(SERV'u' |proc)|NETSERV|o(wner|ps)|r(e(quest|sponse)|oot)|b(ounce'u'
    |bs\.smtp)|echo|mirror|s(erv(ices?|er)|mtp(error)?|ystem)|A(dmin(istrator)?|MMGR
    |utoanswer))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>\t ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]|$)))", co
    powinno złapać maile pochodzące od większości demonów (jak się podoba to wyrażenie
    regularne? :-)

    Jeśli wyrażenie regularne zawiera "^FROM_MAILER", to zostanie zastąpione przez
    "(^(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):|>?From
    )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma(st(er)?|n)|office)|(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|n?uucp|ops
    |r(esponse|oot)|(bbs\.)?smtp(error)?|s(erv(ices?|er)|ystem)|A(dmin(istrator)?
    |MMGR))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>\t ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]|$))" (uproszczona
    wersja "^FROM_DAEMON"), co powinno złapać maile pochodzące od większości demonów
    pocztowych.

    Podczas przypisywania wartości logicznych zmiennym takim jak VERBOSE, DELIVERED czy
    COMSAT, procmail przyjmuje jako prawdziwy napis zaczynający się od: cyfry różnej od zera,
    "on", "y", "t" lub "e". Fałsz jest każdym napisem zaczynającym się od: cyfry zero, "off",
    "n", "f" lub "d".

    Jeśli  linia  akcji  reguły  określa  program,  to  pojedyncza  para  znaków
    odwrotny-ukośnik+nowa-linia w niej występująca zostanie przekształcona w nową linię, pod
    warunkiem, że linia nie zawiera innych żadnych znaków.

    Silnik wyrażeń regularnych wbudowany w procmaila nie obsługuje nazwanych klas znaków (np.
    [:alnum:]).

UWAGI

    Ponieważ niecytowane początkowe białe spacje są ogólnie ignorowane w plikach rc, można
    zastosować takie wcięcia linii, jakie nam odpowiadają.

    Początkowy znak "|" w linii akcji wskazującej program lub filtr, jest obcinane przed
    sprawdzeniem $SHELLMETAS.

    Pliki włączane dyrektywą INCLUDERC zawierające tylko przypisania wartości zmiennym
    środowiskowym mogą być dzielone z sh(1).

    Nie ma żadnych gwarancji, że bieżące zachowanie przypisań zmiennych INCLUDERC i SWITCHRC w
    linii poleceń nie zostanie zmienione. Zostało już raz zmienione w przeszłości i może być
    zmienione ponownie lub nawet usunięte w przyszłych wersjach.

    W  celu  naprawdę  skomplikowanego przetwarzania można nawet rozważyć rekurencyjne
    wywoływanie procmaila.

    W bardzo starych wersjach procmaila zamiast ":0" rozpoczynającego regułę trzeba było
    używać ":n", gdzie n oznaczało liczbę warunków w regule.

AUTORZY

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  3.22
    oryginału.