Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    terminfo - baza właściwości terminala

SKŁADNIA

    /usr/share/terminfo/*/*

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Terminfo jes bazą danych, opisującą terminale, używaną przez programy obsługujące ekran,
    takie jak nvi(1), rogue(1) i biblioteki takie, jak curses(3X). Terminfo opisuje terminale
    przez podawanie zestawu ich właściwości, opisując jak wykonywać operacje ekranowe oraz
    podając wymagania wypełniania i sekwencje inicjalizacji.

    Wpisy w terminfo składają się z sekwencji pól, rozdzielonych przecinkami (osadzane
    przecinki można cytować lewymi ukośnikami, lub zapisywać jako \072). Białe spacje po
    separatorze `,' są ignorowane. Pierwszy wpis każdego terminala podaje nazwy, pod którymi
    znany  jest  terminal,  rozdzielone  znakami  `|'.  Pierwsza  podana  nazwa jest
    najpopularniejszym skrótem terminala, a ostatnia nazwa jest długą nazwą, w pełni
    identyfikującą terminal. Wszystkie nazwy są synonimiczne. Wszystkie nazwy poza ostatnią
    powinny być pisane małymi literami i nie zawierać spacji; ostatnia nazwa może je zawierać
    dla czytelności.

    Nazwy  terminali  (poza  ostatnim,  gadatliwym  wpisem) powinny być wybierane wg.
    następujących konwencji: Sprzęt, który składa się na terminal, powinien tworzyć korzeń
    nazwy, stąd ``hp2621''. Nazwa ta nie powinna zawierać myślników. Tryby,w których sprzęt
    może się znajdować powinny być wskazywane przez dodanie myślnika i przyrostka trybu. Tak
    więc vt100 w 132 kolumnowym trybie to vt100-w. Następujące przyrostki powinny być używane
    tam gdzie to możliwe:

        Przyrostek          Znaczenie           przykład
        -nn     Liczba wierszy ekranu              aaa-60
        -np     Liczba stron pamięci              c100-4p
        -am     Z automarginesami (zwykle domyślne)       vt100-am
        -m      Tryb mono; powstrzymuje kolor          ansi-m
        -mc     Magiczne ciastko; spacje przy podświetlaniu   wy30-mc
        -na     Brak klawiszy strzałek (zostaw je w lokalnym)  c100-na
        -nam     Bez automatycznych marginesów          vt100-nam
        -nl     Bez linii statusu                att4415-nl
        -ns     Bez linii statusu                hp2626-ns
        -rv     Odwrócone kolory                c100-rv
        -s      Włącza linię statusu              vt100-s
        -vb     Używa wizualnego dzwonka zamiast audio     wy370-vb
        -w      Szeroki tryb (> 80 kolumn, zwykle 132)     vt100-w

    Dla dalszych informacji o konwencjach nazywania, poczytaj stronę term(7).

  Właściwości
    Poniżej znajduje się kompletna liczba właściwości załączanych w bloku opisu terminfo i
    dostępnych dla kodu, korzystającego z terminfo. W każdej linii tabeli

    Zmienna jest nazwą, poprzez którą programista (na poziomie terminfo) dostaje się do
    właściwości.

    Nazwawłaściwości jest krótką nazwą, używaną w tekście bazy danych, a korzysta z niej osoba
    aktualizująca bazę.  Jeśli to możliwe, nazwywłaściwości są wybierane w standardzie
    (przynajmniej zbliżonym do) ANSI X3.64-1979 (który jest obecnie wypierany przez ECMA-48,
    używającego jednak podobnych nazw). Semantyka powinna też odpowiadać specyfikacji.

    Kod termcap jest starą nazwą właściwości termcap (niektóre własciwości są nowe i mają
    nazwy nie pochodzące z termcap).

    Nazwy właściwości nie mają sztywnego limitu długości, lecz przyjęto nieformalny limit 5
    znakowy, który zachowuje je w zwartej postaci i umożliwia tabulacjom w pliku Caps ładne
    zawijanie.

    Na koniec, pole opisu próbuje przenieść semantykę właściwości. W polu opisu możesz znaleźć
    pewne kody:

    (P)  określa, że można podać wypełnianie (padding)

    #[1-9] w polu opisu określa, że łańcuch jest przekazywany przez tparm z określonymi
       parametrami (#i). (patrz lib_tparm.c z pakietu ncurses--przyp. tłum.)

    (P*)  określa, że wypełnianie może różnić się w zależności do liczby objętych nim linii.

    (#i)  określa ity parametr.

    Oto właściwości logiczne:

        Zmienna           Nazwa-      Kod           Opis
        Booleans           właść.      Tcap
    auto_left_margin           bw        bw       cub1 zawija z
                                       kolumny 0 na
                                       ostatnią
    auto_right_margin          am        am       terminal ma
                                       marginesy
                                       automatyczne
    back_color_erase           bce       ut       ekran jest
                                       czyszczony kolorem
                                       tła
    can_change              ccc       cc       terminal może
                                       redefiniować
                                       istniejące kolory
    ceol_standout_glitch         xhp       xs       tryb wyróżniony nie
                                       kasowany przez
                                       nadpisywanie (hp)
    col_addr_glitch           xhpa       YA       jedynie ruchy
                                       dodatnie dla
                                       właściwości hpa/mhpa
    cpi_changes_res           cpix       YF       zmienianie natężenia
                                       (pitch) znaku
                                       zmienia
                                       rozdzielczość
    cr_cancels_micro_mode        crxm       YB       używanie cr wyłącza
                                       tryb micro
    dest_tabs_magic_smso         xt        xt       tabulacje
                                       destruktywne,
                                       magiczny znak so
                                       (t1061)
    eat_newline_glitch          xenl       xn       nowa linia jest
                                       ignorowana po 80
                                       kolumnach
    erase_overstrike           eo        eo       spacją można kasować
                                       nadstuknięcia
                                       (overstrikes)
    generic_type             gn        gn       podstawowy rodzaj
                                       linii
    hard_copy              hc        hc       terminal hardcopy
    hard_cursor             chts       HC       kursor jest trudny
                                       do zobaczenia
    has_meta_key             km        km       ma klawisz meta
                                       (ustawia bit
                                       parzystości)

    has_print_wheel           daisy      YC       drukarka wymaga do
                                       zmiany zestawu
                                       znaków operatora
    has_status_line           hs        hs       ma dodatkową linię
                                       statusu
    hue_lightness_saturation       hls       hl       terminal używa tylko
                                       notacji HLS kolorów
                                       (Tektronix)
    insert_null_glitch          in        in       tryb wstawiania
                                       (insert) rozróżnia
                                       zera (nulls)
    lpi_changes_res           lpix       YG       zmienianie natężenia
                                       (pitch) linii
                                       zmienia
                                       rozdzielczość
    memory_above             da        da       wyświetlacz może być
                                       zachowywany ponad
                                       ekranem
    memory_below             db        db       wyświetlacz może być
                                       zachowywany pod
                                       ekranem
    move_insert_mode           mir       mi       w trybie wstawiania
                                       można się
                                       bezpiecznie poruszać
    move_standout_mode          msgr       ms       w trybie wyróżnienia
                                       można się
                                       bezpiecznie poruszać
    needs_xon_xoff            nxon       nx       wypełnianie nie
                                       zadziała, potrzeba
                                       xon/xoff
    no_esc_ctlc             xsb       xb       ul ([terminal]
                                       beehive) (f1=escape,
                                       f2=ctrl C)
    no_pad_char             npc       NP       znak dopełniania nie
                                       istnieje
    non_dest_scroll_region        ndscr      ND       przewijanie regionu
                                       nie jest
                                       destruktywne
    non_rev_rmcup            nrrmc      NR       smcup nie odwraca
                                       rmcup
    over_strike             os        os       terminal może
                                       nadstukiwać
    prtr_silent             mc5i       5i       drukarka nie daje
                                       echa na ekran
    row_addr_glitch           xvpa       YD       daje tylko dodatnie
                                       ruchy dla właść.
                                       vpa/mvpa
    semi_auto_right_margin        sam       YE       drukowanie ostatniej
                                       kolumny powoduje cr
    status_line_esc_ok          eslok      es       w linii statusu
                                       można używać escape
    tilde_glitch             hz        hz       nie można drukować
                                       znaków ~
    transparent_underline        ul        ul       podkreślony znak
                                       nadstukuje
    xon_xoff               xon       xo       terminal używa
                                       potwierdzania
                                       xon/xoff

    A oto właściwości numeryczne:

        Zmienna           Nazwa-      Kod           Opis
       numeryczna          właść.      tcap

    columns               cols       co       liczba kolumn w
                                       linii
    init_tabs              it        it       początkowo tabulacje
                                       co # spacji
    label_height             lh        lh       wiersze w każdej
                                       etykiecie
    label_width             lw        lw       kolumny w każdej
                                       etykiecie
    lines                lines      li       liczba linii na
                                       ekranie lub stronie
    lines_of_memory           lm        lm       linie pamięci w
                                       wypadku gdy > linii
                                       ekranu. 0 => różni
                                       się
    magic_cookie_glitch         xmc       sg       liczba spacji,
                                       pozostawianych przez
                                       smso lub rmso
    max_attributes            ma        ma       maksymalna liczba
                                       połączonych
                                       atrybutów, które
                                       obsługuje terminal
    max_colors              colors      Co       maksymalna liczba
                                       kolorów na ekranie
    max_pairs              pairs      pa       maksymalna liczba
                                       par kolorów na
                                       ekranie
    maximum_windows           wnum       MW       maksymalna liczna
                                       definiowalnych okien
    no_color_video            ncv       NC       atrybuty wideo,
                                       których nie można
                                       używać z kolorami
    num_labels              nlab       Nl       liczba etykiet na
                                       ekranie
    padding_baud_rate          pb        pb       najniższa szybkość
                                       przesyłu (baud rate)
                                       gdy wymagane jest
                                       wypełnianie
                                       (padding).
    virtual_terminal           vt        vt       liczba terminali
                                       wirtualnych
                                       (CB/unix)
    width_status_line          wsl       ws       liczba kolumn w
                                       linii statusu

    W strukturze term SVr4.0 istnieją też następujące właściwości numeryczne, lecz nie są one
    jeszcze udokumentowane w podręczniku. Pochodzą one z SVr4-tego wsparcia dla drukarki.

        Zmienna           Nazwa-      Kod           Opis
       Numeryczna          właść      Tcap
    bit_image_entwining         bitwin      Yo       liczba przejść
                                       (passes) dla każdego
                                       wiersza obrazu
                                       bitowego
    bit_image_type            bitype      Yp       rodzaj urządzenia
                                       obrazu bitowego
    buffer_capacity           bufsz      Ya       licza bajtów
                                       buforowanych przed
                                       drukowaniem
    buttons               btns       BT       liczba przycisków
                                       myszy
    dot_horz_spacing           spinh      Yc       odstępy poprzeczne
                                       punktów wyrażone w
                                       punktach na cal
                                       (DPI)

    dot_vert_spacing           spinv      Yb       odstępy pionowe
                                       igieł (pins) w
                                       igłach na cal
    max_micro_address          maddr      Yd       maksymalna wartość w
                                       micro_..._address
    max_micro_jump            mjump      Ye       maksymalna wartość w
                                       parm_..._micro
    micro_col_size            mcs       Yf       rozmiar kroku
                                       znakowego w trybie
                                       micro mode
    micro_line_size           mls       Yg       rozmiar kroku
                                       liniowego w trybie
                                       micro mode
    number_of_pins            npins      Yh       liczba igieł w
                                       głowicy drukującej
                                       (print-head)
    output_res_char           orc       Yi       rozdzielczość
                                       poprzeczna w
                                       jednostkach na linię
    output_res_horz_inch         orhi       Yk       rozdzielczość
                                       poprzeczna w
                                       jednostkach na cal
    output_res_line           orl       Yj       rozdzielczość
                                       pionowa w
                                       jednostkach na linię
    output_res_vert_inch         orvi       Yl       rozdzielczość
                                       pionowa w
                                       jednostkach na cal
    print_rate              cps       Ym       wydrukuj szybkość
                                       przesyłu w znakach
                                       na sekundę
    wide_char_size            widcs      Yn       rozmiar kroku znaku
                                       w trybie podwojonej
                                       szerokości

    A oto właściwości napisowe:

        Zmienna           Nazwa-      Kod           Opis
        Napisowa           właść.      Tcap
    acs_chars              acsc       ac       graficzne pary
                                       zestawu znaków,
                                       oparte o vt100
    back_tab               cbt       bt       wsteczna tabulacja
                                       (P)
    bell                 bel       bl       sygnał audiofoniczny
                                       (dzwonek) (P)
    carriage_return           cr        cr       powrót karetki (P*)
                                       (P*)
    change_char_pitch          cpi       ZA       Zmień liczbę znaków
                                       na cal
    change_line_pitch          lpi       ZB       Zmień liczbę linii
                                       na cal
    change_res_horz           chr       ZC       Zmień rozdzielczość
                                       poprzeczną
    change_res_vert           cvr       ZD       Zmień rozdzielczość
                                       pionową
    change_scroll_region         csr       cs       zmień region na
                                       linię #1 do linii #2
                                       (P)
    char_padding             rmp       rP       podobne do ip, lecz
                                       w trybie wstawiania
                                       (insert)

    clear_all_tabs            tbc       ct       czyść wszystkie
                                       tabulatory (tab
                                       stops) (P)
    clear_margins            mgc       MC       czyść wszystkie
                                       miękkie lewe i prawe
                                       marginesy
    clear_screen             clear      cl       czyść ekran i
                                       wyzeruj kursor (home
                                       cursor) (P*)
    clr_bol               el1       cb       wyczyść początek
                                       linii
    clr_eol               el        ce       wyczyść do końca
                                       linii (P)
    clr_eos               ed        cd       wyczyść do końca
                                       ekranu (P*)
    column_address            hpa       ch       pozycja pozioma #1
                                       (P)
    command_character          cmdch      CC       ustawialny w
                                       prototypie znak cmd
                                       terminala !?
    create_window            cwin       CW       definiuj okno #1 od
                                       #2,#3 do #4,#5
    cursor_address            cup       cm       przejdź do wiersza
                                       #1 kolumny #2
    cursor_down             cud1       do       w dół o 1 linię
    cursor_home             home       ho       kursor do domu
                                       (jeśli bez cup)
    cursor_invisible           civis      vi       uczyń kursor
                                       niewidzialnym
    cursor_left             cub1       le       przejdź jedną spację
                                       w lewo
    cursor_mem_address          mrcup      CM       adresowanie kursora
                                       względem pamięci
    cursor_normal            cnorm      ve       spowoduj, że kursor
                                       stanie się normalny
                                       (odtwórz zmiany
                                       civis/cvvis)
    cursor_right             cuf1       nd       niedestruktywna
                                       spacja (przejdź w
                                       prawo o spację)
    cursor_to_ll             ll        ll       ostatnia linia,
                                       pierwsza kolumna
                                       (jeśli bez cup)
    cursor_up              cuu1       up       w górę o 1 linię
    cursor_visible            cvvis      vs       uczyń kursor bardzo
                                       widzialnym
    define_char             defc       ZE       zdefiniuj znak
    delete_character           dch1       dc       usuń znak (P*)
    delete_line             dl1       dl       usuń linię (P*)
    dial_phone              dial       DI       wykręć numer #1
    dis_status_line           dsl       ds       wyłącz linię statusu
    display_clock            dclk       DK       wyświetl w pozycji
                                       (#1,#2) zegar
    down_half_line            hd        hd       pół linii w dół
    ena_acs               enacs      eA       włącz alternatywny
                                       zestaw znaków
    enter_alt_charset_mode        smacs      as       rozpocznij tryb
                                       alternatywnego
                                       zestawu znaków (P)
    enter_am_mode            smam       SA       włącz automatyczne
                                       marginesy
    enter_blink_mode           blink      mb       włącz migotanie

    enter_bold_mode           bold       md       włącz tryb
                                       wytłuszczenia
                                       (dodatkowe
                                       rozjaśnienie)
    enter_ca_mode            smcup      ti       łańcuch do
                                       rozpoczynania
                                       programów,
                                       używających cup
    enter_delete_mode          smdc       dm       wejdź w tryb
                                       kasowania (delete)
    enter_dim_mode            dim       mh       włącz tryb
                                       pół-rozjaśnienia
    enter_doublewide_mode        swidm      ZF       wejdź w tryb
                                       podwójnej szerokości
    enter_draft_quality         sdrfq      ZG       wejdź w tryb jakości
                                       draft
    enter_insert_mode          smir       im       wejdź w tryb
                                       wstawiania (insert)
    enter_italics_mode          sitm       ZH       wejdź w tryb kursywy
    enter_leftward_mode         slm       ZI       rozpocznij
                                       lewokierunkowy ruch
                                       karetki
    enter_micro_mode           smicm      ZJ       rozpocznij tryb
                                       micro-motion (mikro
                                       ruchów)
    enter_near_letter_quality      snlq       ZK       wejdź w tryb NLQ
    enter_normal_quality         snrmq      ZL       wejdź w tryb
                                       normalnej jakości
    enter_protected_mode         prot       mp       włącz tryb chroniony
    enter_reverse_mode          rev       mr       włącz tryb
                                       inwersyjny wideo
    enter_secure_mode          invis      mk       włącz tryb
                                       niewidzialny (znaki
                                       niewidoczne)
    enter_shadow_mode          sshm       ZM       wejdź w tryb shadow-
                                       print (cieniowego-
                                       drukowania)
    enter_standout_mode         smso       so       rozpocznij tryb
                                       wyróżniony
                                       (standout)
    enter_subscript_mode         ssubm      ZN       wejdź w tryb indeksu
                                       dolnego
    enter_superscript_mode        ssupm      ZO       wejdź w tryb indeksu
                                       górnego
    enter_underline_mode         smul       us       rozpocznij tryb
                                       podkreślenia
    enter_upward_mode          sum       ZP       rozpocznij
                                       górnokierunkowy ruch
                                       karetki
    enter_xon_mode            smxon      SX       włącz potwierdzenia
                                       xon/xoff
    erase_chars             ech       ec       wykasuj #1 znaków
                                       (P)
    exit_alt_charset_mode        rmacs      ae       zakończ [działanie]
                                       alternatywnego
                                       zestawu znaków (P)
    exit_am_mode             rmam       RA       wyłącz automatyczne
                                       marginesy
    exit_attribute_mode         sgr0       me       wyłącz wszystkie
                                       atrybuty
    exit_ca_mode             rmcup      te       łańcuchy do
                                       kończenia programów,
                                       używających cup
    exit_delete_mode           rmdc       ed       zakończ tryb
                                       kasowania

    exit_doublewide_mode         rwidm      ZQ       zakończ tryb
                                       podwojonej
                                       szerokości
    exit_insert_mode           rmir       ei       zakończ tryb
                                       wstawiania
    exit_italics_mode          ritm       ZR       zakończ tryb kursywy
    exit_leftward_mode          rlm       ZS       zakończ tryb ruchu w
                                       lewo
    exit_micro_mode           rmicm      ZT       zakończ tryb micro-
                                       motion
    exit_shadow_mode           rshm       ZU       zakończ tryb shadow-
                                       print
    exit_standout_mode          rmso       se       zakończ tryb
                                       wyróżnienia
    exit_subscript_mode         rsubm      ZV       zakończ tryb indeksu
                                       dolnego
    exit_superscript_mode        rsupm      ZW       zakończ tryb indeksu
                                       górnego
    exit_underline_mode         rmul       ue       zakończ tryb
                                       podkreślenia
    exit_upward_mode           rum       ZX       zakończ odwrócone
                                       ruchy znaków
    exit_xon_mode            rmxon      RX       wyłącz potwierdzenia
                                       xon/xoff
    fixed_pause             pause      PA       pauzuj przez 2-3
                                       sekundy
    flash_hook              hook       fh       zaczep przełącznika
                                       rozbłysku (flash
                                       switch hook)
    flash_screen             flash      vb       widzialny dzwonek
                                       (nie może ruszać
                                       kursora)
    form_feed              ff        ff       Wyrzucenie strony z
                                       terminala hardcopy
                                       (P*)
    from_status_line           fsl       fs       powrót z linii
                                       statusu
    goto_window             wingo      WG       idź do okna #1
    hangup                hup       HU       odwieś słuchawkę
    init_1string             is1       i1       łańcuch
                                       inicjalizacji
    init_2string             is2       is       łańcuch
                                       inicjalizacji
    init_3string             is3       i3       łańcuch
                                       inicjalizacji
    init_file              if        if       nazwa pliku
                                       inicjalizacji
    init_prog              iprog      iP       ścieżka do programu
                                       do inicjalizacji
    initialize_color           initc      Ic       inicjalizuj kolor #1
                                       na (#2,#3,#4)
    initialize_pair           initp      Ip       inicjalizuj parę #1
                                       kolorów na
                                       fg=(#2,#3,#4),
                                       bg=(#5,#6,#7)
    insert_character           ich1       ic       wstaw znak (P)
    insert_line             il1       al       wstaw linię (P*)
    insert_padding            ip        ip       wstaw wypełnienie
                                       (padding) po
                                       wstawionym znaku
    key_a1                ka1       K1       lewy, górny róg
                                       keypadu
    key_a3                ka3       K3       prawy, górny róg
                                       keypadu
    key_b2                kb2       K2       środek keypadu

    key_backspace            kbs       kb       klawisz backspace
    key_beg               kbeg       @1       klawisz begin
    key_btab               kcbt       kB       klawisz wstecznej
                                       tabulacji
    key_c1                kc1       K4       lewy, dolny róg
                                       keypadu
    key_c3                kc3       K5       prawy, dolny róg
                                       keypadu
    key_cancel              kcan       @2       klawisz cancel
                                       (anulowania)
    key_catab              ktbc       ka       klawisz czyszczenia
                                       wszystkich tabulacji
    key_clear              kclr       kC       klawisz czyszczenia
                                       ekranu lub
                                       wymazywania
    key_close              kclo       @3       klawisz close
                                       (zamykania)
    key_command             kcmd       @4       klawisz poleceń
    key_copy               kcpy       @5       klawisz copy
                                       (kopiowania)
    key_create              kcrt       @6       klawisz create
                                       (tworzenia)
    key_ctab               kctab      kt       klawisz czyszczenia
                                       tabulacji
    key_dc                kdch1      kD       klawisz kasowania
                                       znaku
    key_dl                kdl1       kL       klawisz kasowania
                                       linii
    key_down               kcud1      kd       strzałka w dół
    key_eic               krmir      kM       wysyłane przez rmir
                                       lub smir w trybie
                                       wstawiania
    key_end               kend       @7       klawisz end
    key_enter              kent       @8       klawisz enter/send
    key_eol               kel       kE       klawisz kasowania do
                                       końca linii
    key_eos               ked       kS       klawisz kasowania do
                                       końca ekranu
    key_exit               kext       @9       klawisz exit
                                       (zakończenia)
    key_f0                kf0       k0       klawisz funkcyjny F0
    key_f1                kf1       k1       klawisz funkcyjny F1
    key_f10               kf10       k;       klawisz funkcyjny
                                       F10
    key_f11               kf11       F1       klawisz funkcyjny
                                       F11
    key_f12               kf12       F2       klawisz funkcyjny
                                       F12
    key_f13               kf13       F3       klawisz funkcyjny
                                       F13
    key_f14               kf14       F4       klawisz funkcyjny
                                       F14
    key_f15               kf15       F5       klawisz funkcyjny
                                       F15
    key_f16               kf16       F6       klawisz funkcyjny
                                       F16
    key_f17               kf17       F7       klawisz funkcyjny
                                       F17
    key_f18               kf18       F8       klawisz funkcyjny
                                       F18
    key_f19               kf19       F9       klawisz funkcyjny
                                       F19
    key_f2                kf2       k2       klawisz funkcyjny F2
    key_f20               kf20       FA       klawisz funkcyjny
                                       F20

    key_f21               kf21       FB       klawisz funkcyjny
                                       F21
    key_f22               kf22       FC       klawisz funkcyjny
                                       F22
    key_f23               kf23       FD       klawisz funkcyjny
                                       F23
    key_f24               kf24       FE       klawisz funkcyjny
                                       F24
    key_f25               kf25       FF       klawisz funkcyjny
                                       F25
    key_f26               kf26       FG       klawisz funkcyjny
                                       F26
    key_f27               kf27       FH       klawisz funkcyjny
                                       F27
    key_f28               kf28       FI       klawisz funkcyjny
                                       F28
    key_f29               kf29       FJ       klawisz funkcyjny
                                       F29
    key_f3                kf3       k3       klawisz funkcyjny F3
    key_f30               kf30       FK       klawisz funkcyjny
                                       F30
    key_f31               kf31       FL       klawisz funkcyjny
                                       F31
    key_f32               kf32       FM       klawisz funkcyjny
                                       F32
    key_f33               kf33       FN       klawisz funkcyjny
                                       F33
    key_f34               kf34       FO       klawisz funkcyjny
                                       F34
    key_f35               kf35       FP       klawisz funkcyjny
                                       F35
    key_f36               kf36       FQ       klawisz funkcyjny
                                       F36
    key_f37               kf37       FR       klawisz funkcyjny
                                       F37
    key_f38               kf38       FS       klawisz funkcyjny
                                       F38
    key_f39               kf39       FT       klawisz funkcyjny
                                       F39
    key_f4                kf4       k4       klawisz funkcyjny F4
    key_f40               kf40       FU       klawisz funkcyjny
                                       F40
    key_f41               kf41       FV       klawisz funkcyjny
                                       F41
    key_f42               kf42       FW       klawisz funkcyjny
                                       F42
    key_f43               kf43       FX       klawisz funkcyjny
                                       F43
    key_f44               kf44       FY       klawisz funkcyjny
                                       F44
    key_f45               kf45       FZ       klawisz funkcyjny
                                       F45
    key_f46               kf46       Fa       klawisz funkcyjny
                                       F46
    key_f47               kf47       Fb       klawisz funkcyjny
                                       F47
    key_f48               kf48       Fc       klawisz funkcyjny
                                       F48
    key_f49               kf49       Fd       klawisz funkcyjny
                                       F49
    key_f5                kf5       k5       klawisz funkcyjny F5
    key_f50               kf50       Fe       klawisz funkcyjny
                                       F50
    key_f51               kf51       Ff       klawisz funkcyjny
                                       F51

    key_f52               kf52       Fg       klawisz funkcyjny
                                       F52
    key_f53               kf53       Fh       klawisz funkcyjny
                                       F53
    key_f54               kf54       Fi       klawisz funkcyjny
                                       F54
    key_f55               kf55       Fj       klawisz funkcyjny
                                       F55
    key_f56               kf56       Fk       klawisz funkcyjny
                                       F56
    key_f57               kf57       Fl       klawisz funkcyjny
                                       F57
    key_f58               kf58       Fm       klawisz funkcyjny
                                       F58
    key_f59               kf59       Fn       klawisz funkcyjny
                                       F59
    key_f6                kf6       k6       klawisz funkcyjny F6
    key_f60               kf60       Fo       klawisz funkcyjny
                                       F60
    key_f61               kf61       Fp       klawisz funkcyjny
                                       F61
    key_f62               kf62       Fq       klawisz funkcyjny
                                       F62
    key_f63               kf63       Fr       klawisz funkcyjny
                                       F63
    key_f7                kf7       k7       klawisz funkcyjny F7
    key_f8                kf8       k8       klawisz funkcyjny F8
    key_f9                kf9       k9       klawisz funkcyjny F9
    key_find               kfnd       @0       klawisz find
                                       (szukania)
    key_help               khlp       %1       klawisz help
                                       (pomocy)
    key_home               khome      kh       klawisz home
    key_ic                kich1      kI       klawisz wstawiania
                                       znaku
    key_il                kil1       kA       klawisz wstawiania
                                       linii
    key_left               kcub1      kl       strzałka w lewo
    key_ll                kll       kH       dolna strzałka w
                                       lewo (home down)
    key_mark               kmrk       %2       klawisz mark
                                       (zaznaczenia)
    key_message             kmsg       %3       klawisz message
                                       (komunikatu)
    key_move               kmov       %4       klawisz move
                                       (przemieszczenia)
    key_next               knxt       %5       klawisz next
                                       (następny)
    key_npage              knp       kN       klawisz następnej-
                                       strony
    key_open               kopn       %6       klawisz open
                                       (otwarcia)
    key_options             kopt       %7       klawisz options
                                       (opcji)
    key_ppage              kpp       kP       klawisz poprzedniej-
                                       strony
    key_previous             kprv       %8       klawisz previous
                                       (poprzedni)
    key_print              kprt       %9       klawisz print
                                       (drukowania)
    key_redo               krdo       %0       klawisz redo
                                       (odtworzenia)
    key_reference            kref       &1       klawisz reference
    key_refresh             krfr       &2       klawisz refresh
                                       (odświeżenia)

    key_replace             krpl       &3       klawisz replace
                                       (podmienienia)
    key_restart             krst       &4       klawisz restart
    key_resume              kres       &5       klawisz resume
                                       (wznowienia)
    key_right              kcuf1      kr       strzałka w prawo
    key_save               ksav       &6       klawisz save
                                       (zapisania)
    key_sbeg               kBEG       &9       przesunięty
                                       (shifted) klawisz
                                       rozpoczęcia (begin
                                       key)
    key_scancel             kCAN       &0       przesunięty klawisz
                                       cancel (anulowania)
    key_scommand             kCMD       *1       przesunięty klawisz
                                       polecenia
    key_scopy              kCPY       *2       przesunięty klawisz
                                       copy (kopiowania)
    key_screate             kCRT       *3       przesunięty klawisz
                                       create (tworzenia)
    key_sdc               kDC       *4       przesunięty klawisz
                                       kasowania znaku
    key_sdl               kDL       *5       przesunięty klawisz
                                       kasowania linii
    key_select              kslt       *6       klawisz wybrania
                                       (select key)
    key_send               kEND       *7       przesunięty klawisz
                                       end
    key_seol               kEOL       *8       przesunięty klawisz
                                       czyszczenia do końca
                                       linii
    key_sexit              kEXT       *9       przesunięty klawisz
                                       exit (zakończenia)
    key_sf                kind       kF       klawisz przewijania
                                       w przód
    key_sfind              kFND       *0       przesunięty klawisz
                                       find (szukania)
    key_shelp              kHLP       #1       przesunięty klawisz
                                       help (pomocy)
    key_shome              kHOM       #2       przesunięty klawisz
                                       home
    key_sic               kIC       #3       przesunięty klawisz
                                       wstawiania znaku
    key_sleft              kLFT       #4       przesunięta strzałka
                                       w lewo
    key_smessage             kMSG       %a       przesunięty klawisz
                                       message (komunikatu)
    key_smove              kMOV       %b       przesunięty klawisz
                                       move
                                       (przemieszczenia)
    key_snext              kNXT       %c       przesunięty klawisz
                                       next
    key_soptions             kOPT       %d       przesunięty klawisz
                                       options (opcji)
    key_sprevious            kPRV       %e       przesunięty klawisz
                                       previous (poprzedni)
    key_sprint              kPRT       %f       przesunięty klawisz
                                       print (drukowania)
    key_sr                kri       kR       klawisz przewijania
                                       wstecz
    key_sredo              kRDO       %g       przesunięty klawisz
                                       redo (odtworzenia)
    key_sreplace             kRPL       %h       przesunięty klawisz
                                       replace
                                       (podmienienia)

    key_sright              kRIT       %i       przesunięta strzałka
                                       w prawo
    key_srsume              kRES       %j       przesunięty klawisz
                                       resume (wznowienia)
    key_ssave              kSAV       !1       przesunięty klawisz
                                       save (zapisania)
    key_ssuspend             kSPD       !2       przesunięty klawisz
                                       suspend
                                       (zawieszenia)
    key_stab               khts       kT       klawisz ustawienia
                                       tabulacji (set-tab
                                       key)
    key_sundo              kUND       !3       przesunięty klawisz
                                       undo (cofnięcia)
    key_suspend             kspd       &7       klawisz suspend
                                       (zawieszenia)
    key_undo               kund       &8       klawisz undo
                                       (cofnięcia)
    key_up                kcuu1      ku       strzałka w górę
    keypad_local             rmkx       ke       zakończ tryb
                                       'keyboard_transmit'
    keypad_xmit             smkx       ks       wejdź w tryb
                                       'keyboard_transmit'
    lab_f0                lf0       l0       etykieta na klawiszu
                                       f0 to nie f0
    lab_f1                lf1       l1       etykieta na klawiszu
                                       f1 to nie f1
    lab_f10               lf10       la       etykieta na klawiszu
                                       f10 to nie f10
    lab_f2                lf2       l2       etykieta na klawiszu
                                       f2 to nie f2
    lab_f3                lf3       l3       etykieta na klawiszu
                                       f3 to nie f3
    lab_f4                lf4       l4       etykieta na klawiszu
                                       f4 to nie f4
    lab_f5                lf5       l5       etykieta na klawiszu
                                       f5 to nie f5
    lab_f6                lf6       l6       etykieta na klawiszu
                                       f6 to nie f6
    lab_f7                lf7       l7       etykieta na klawiszu
                                       f7 to nie f7
    lab_f8                lf8       l8       etykieta na klawiszu
                                       f8 to nie f8
    lab_f9                lf9       l9       etykieta na klawiszu
                                       f9 to nie f9
    label_format             fln       Lf       format etykiety
    label_off              rmln       LF       wyłącz miękkie
                                       etykiety
    label_on               smln       LO       włącz miękkie
                                       etykiety
    meta_off               rmm       mo       wyłącz tryb meta
    meta_on               smm       mm       włącz tryb meta
                                       (włączony 8 bit)
    micro_column_address         mhpa       ZY       podobne do
                                       column_address w
                                       trybie micro mode
    micro_down              mcud1      ZZ       podobne do
                                       cursor_down w trybie
                                       micro mode
    micro_left              mcub1      Za       podobne do
                                       cursor_left w trybie
                                       micro mode
    micro_right             mcuf1      Zb       podobne do
                                       cursor_right w
                                       trybie micro mode

    micro_row_address          mvpa       Zc       podobne do
                                       row_address w trybie
                                       micro mode
    micro_up               mcuu1      Zd       podobne do cursor_up
                                       w trybie micro mode
    newline               nel       nw       nowa linia (zachowuj
                                       się jak cr z lf)
    order_of_pins            porder      Ze       dopasuj bity
                                       programowe do igieł
                                       głowicy drukującej
    orig_colors             oc        oc       ustaw wszystkie pary
                                       kolorów na wartości
                                       oryginalne
    orig_pair              op        op       ustaw domyślną parę
                                       na wartość
                                       oryginalną
    pad_char               pad       pc       znak wypełniania
                                       (zamiast zera)
    parm_dch               dch       DC       kasuj #1 znaków (P*)
    parm_delete_line           dl        DL       kasuj #1 linii (P*)
    parm_down_cursor           cud       DO       w dół o #1 linii
                                       (P*)
    parm_down_micro           mcud       Zf       podobne do
                                       parm_down_cursor w
                                       trybie micro mode
    parm_ich               ich       IC       wstaw #1 znaków (P*)
    parm_index              indn       SF       przewiń w przód o #1
                                       linii (P)
    parm_insert_line           il        AL       wstaw #1 linii (P*)
    parm_left_cursor           cub       LE       przesuń #1 znaków w
                                       lewo (P)
    parm_left_micro           mcub       Zg       podobne do
                                       parm_left_cursor w
                                       trybie micro mode
    parm_right_cursor          cuf       RI       przesuń #1 znaków w
                                       prawo (P*)
    parm_right_micro           mcuf       Zh       podobne do
                                       parm_right_cursor w
                                       trybie micro mode
    parm_rindex             rin       SR       przewiń wstecz o #1
                                       linii (P)
    parm_up_cursor            cuu       UP       przejdź w górę o #1
                                       linii (P*)
    parm_up_micro            mcuu       Zi       podobne do
                                       parm_up_cursor w
                                       trybie micro mode
    pkey_key               pfkey      pk       zaprogramuj klawisz
                                       funkcyjny #1 na
                                       wysyłanie łańcucha
                                       #2
    pkey_local              pfloc      pl       zaprogramuj klawisz
                                       funkcyjny #1 na
                                       wykonywanie łańcucha
                                       #2
    pkey_xmit              pfx       px       zaprogramuj klawisz
                                       funkcyjny #1 na
                                       transmitowanie
                                       łańcucha #2
    plab_norm              pln       pn       zaprogramuj etykietę
                                       #2 na pokazywanie
                                       łańcucha #2
    print_screen             mc0       ps       drukuj zawartość
                                       ekranu
    prtr_non               mc5p       pO       włącz drukarkę na #1
                                       bajtów

    prtr_off               mc4       pf       wyłącz drukarkę
    prtr_on               mc5       po       włącz drukarkę
    pulse                pulse      PU       wybierz wydzwanianie
                                       pulsowe
    quick_dial              qdial      QD       wykręć numer #1 bez
                                       sprawdzania
    remove_clock             rmclk      RC       usuń zegarek
    repeat_char             rep       rp       powtórz znak #1 #2
                                       razy (P*)
    req_for_input            rfi       RF       wyślij następny znak
                                       wejściowy (dla pty)
    reset_1string            rs1       r1       łańcuch resetowania
    reset_2string            rs2       r2       łańcuch resetowania
    reset_3string            rs3       r3       łańcuch resetowania
    reset_file              rf        rf       nazwa pliku
                                       resetowania
    restore_cursor            rc        rc       odtwórz pozycję
                                       kursora na ostatnie
                                       save_cursor
    row_address             vpa       cv       absolutna pozycja
                                       pionowa #1 (P)
    save_cursor             sc        sc       zapisz bieżącą
                                       pozycję kursora (P)
    scroll_forward            ind       sf       przewiń tekst w górę
                                       (P)
    scroll_reverse            ri        sr       przewiń tekst w dół
                                       (P)
    select_char_set           scs       Zj       wybierz zestaw
                                       znaków
    set_attributes            sgr       sa       zdefiniuj atrybuty
                                       wideo #1-#9 (PG9)
    set_background            setb       Sb       Ustaw kolor tła #1
    set_bottom_margin          smgb       Zk       ustaw dolny margines
                                       na bieżącej linii
    set_bottom_margin_parm        smgbp      Zl       ustaw dolny margines
                                       na linii #1 lub #2
                                       linii od dołu
    set_clock              sclk       SC       ustaw zegarek na
                                       godzinę #1, minut
                                       #2, #3 sekund
    set_color_pair            scp       sp       ustaw bieżącą parę
                                       kolorów na #1
    set_foreground            setf       Sf       ustaw kolor #1
    set_left_margin           smgl       ML       ustaw lewy miękki
                                       margines na bieżącej
                                       kolumnie
    set_left_margin_parm         smglp      Zm       ustaw lewy (prawy)
                                       margines na kolumnie
                                       #1 (#2)
    set_right_margin           smgr       MR       ustaw prawy miękki
                                       margines na bieżącej
                                       kolumnie
    set_right_margin_parm        smgrp      Zn       ustaw prawy margines
                                       na kolumnie #1
    set_tab               hts       st       ustaw tabulację w
                                       każdym wierszu,
                                       bieżąca kolumna (?)
    set_top_margin            smgt       Zo       ustaw górny margines
                                       na bieżącej linii
    set_top_margin_parm         smgtp      Zp       ustaw górny (dolny)
                                       margines w wierszu
                                       #1 (#2)
    set_window              wind       wi       bieżące okno to
                                       linie #1-#2 i
                                       kolumny #3-#4

    start_bit_image           sbim       Zq       zacznij drukować
                                       grafikę bitową
    start_char_set_def          scsd       Zr       rozpocznij definicję
                                       zestawu znaków
    stop_bit_image            rbim       Zs       przestań drukować
                                       grafikę bitową
    stop_char_set_def          rcsd       Zt       zakończ definicję
                                       zestawu znaków
    subscript_characters         subcs      Zu       lista indeksowalnych
                                       dolnie znaków
    superscript_characters        supcs      Zv       lista indeksowalnych
                                       górnie znaków
    tab                 ht        ta       tabuluj do
                                       następnego
                                       (sprzętowego)
                                       8-spacjowego
                                       tabulatora
    these_cause_cr            docr       Zw       drukowanie dowolnego
                                       z nich spowoduje CR
    to_status_line            tsl       ts       przemieść się do
                                       linii statusu
    tone                 tone       TO       wybierz wydzwanianie
                                       tonowe
    underline_char            uc        uc       podkreśl znak i
                                       przesuń się za niego
    up_half_line             hu        hu       pół linii w górę
    user0                u0        u0       łańcuch użytkownika
                                       #0
    user1                u1        u1       łańcuch użytkownika
                                       #1
    user2                u2        u2       łańcuch użytkownika
                                       #2
    user3                u3        u3       łańcuch użytkownika
                                       #3
    user4                u4        u4       łańcuch użytkownika
                                       #4
    user5                u5        u5       łańcuch użytkownika
                                       #5
    user6                u6        u6       łańcuch użytkownika
                                       #6
    user7                u7        u7       łańcuch użytkownika
                                       #7
    user8                u8        u8       łańcuch użytkownika
                                       #8
    user9                u9        u9       łańcuch użytkownika
                                       #9
    wait_tone              wait       WA       czekaj na ton
                                       dzwonienia
                                       (dialtone)
    xoff_character            xoffc      XF       znak XOFF
    xon_character            xonc       XN       znak XON
    zero_motion             zerom      Zx       brak przemieszczenia
                                       dla kolejnego znaku

    Następujące właściwości łańcuchowe istnieją w strukturze term SVr4.0, lecz początkowo nie
    były opisane w podręczniku man.

        Zmienna           Nazwa-       Kod          Opis
       Łańcuchowa          właść.       TCap
    alt_scancode_esc           scesa       S8       alternatywny
                                        escape dla
                                        emulacji scancode
    bit_image_carriage_return      bicr        Yv       przemieść się na
                                        początek wiersza

    bit_image_newline          binel       Zz       przemieść się do
                                        następnego wiersza
                                        obrazu bitowego
    bit_image_repeat           birep       Xy       powtórz komórkę #1
                                        obrazu bitowego #2
                                        razy
    char_set_names            csnm        Zy       wymień nazwy
                                        zestawów znaków
    code_set_init            csin        ci       inicjalizuj
                                        sekwencję dla
                                        wielokrotnych
                                        zestawów kodów
    color_names             colornm      Yw       podaj nazwę dla
                                        koloru #1
    define_bit_image_region       defbi       Yx       definiuj
                                        prostokątny region
                                        obrazu bitowego
    device_type             devt        dv       wskaż obsługę
                                        języka/zestawu
                                        kodów
    display_pc_char           dispc       S1       wyświetl znak PC
    end_bit_image_region         endbi       Yy       zakończ region
                                        obrazu bitowego
    enter_pc_charset_mode        smpch       S2       wejdź w tryb
                                        wyświetlania PC
    enter_scancode_mode         smsc        S4       wejdź w tryb
                                        scancode PC
    exit_pc_charset_mode         rmpch       S3       zakończ tryb
                                        wyświetlania
                                        znaków PC
    exit_scancode_mode          rmsc        S5       zakończ tryb
                                        scancode PC
    get_mouse              getm        Gm       curses powinny
                                        odbierać zdarzenia
                                        myszy
    key_mouse              kmous       Km       pojawiło się
                                        zdarzenie myszy
    mouse_info              minfo       Mi       informacja o
                                        statusie myszy
    pc_term_options           pctrm       S6       opcje terminala PC
    pkey_plab              pfxl        xl       zaprogramuj
                                        klawisz funkcyjny
                                        #1 na wpisywanie
                                        łańcucha #2 i
                                        pokazywanie
                                        łańcucha #3.
    req_mouse_pos            reqmp       RQ       zażądaj pozycji
                                        myszy
    scancode_escape           scesc       S7       escape dla
                                        emulacji scancode
    set0_des_seq             s0ds        s0       przesuń do zestawu
                                        kodów 0 (zestaw
                                        EUC 0, ASCII)
    set1_des_seq             s1ds        s1       przesuń do zestawu
                                        kodów 1
    set2_des_seq             s2ds        s2       przesuń do zestawu
                                        kodów 2
    set3_des_seq             s3ds        s3       przesuń do zestawu
                                        kodów 3
    set_a_background           setab       AB       ustaw kolor tła
                                        przy użyciu
                                        sekwencji
                                        specjalnej ANSI

    set_a_foreground           setaf       AF       ustaw kolor
                                        pierwszego planu
                                        przy użyciu
                                        sekwencji
                                        specjalnej ANSI
    set_color_band            setcolor      Yz       Change to ribbon
                                        color #1 (?)
    set_lr_margin            smglr       ML       ustaw lewy i prawy
                                        margines na #1, #2
    set_page_length           slines       YZ       ustaw rozmiar
                                        strony na #1 linii
    set_tb_margin            smgtb       MT       ustawia górny i
                                        dolny margines na
                                        #1, #2

    Standard XSI curses dodał te oto. Pochodzą one z niektórych po-4.1 wersji curses z
    Systemu V, np. Solaris 2.5 i IRIX 6.x.  Nazwy termcapu ncurses zostały dla nich
    wynalezione; według standardu XSI nie mają one nazw termcap. Jeśli twoje skompilowane
    wpisy terminfo ich używają, mogą one nie być binarnie kompatybilne z wpisami System V po
    SVr4.1; Strzeż się!

         Zmienna          Nazwa-      Kod          Opis
        łańcuchowa          właść.      Tcap
    enter_horizontal_hl_mode      ehhlm       Xh       wejdź w tryb
                                       poprzecznego
                                       podświetlenia
    enter_left_hl_mode         elhlm       Xl       wejdź w tryb lewego
                                       podświetlenia
    enter_low_hl_mode          elohlm      Xo       wejdź w tryb
                                       niskiego
                                       podświetlenia
    enter_right_hl_mode         erhlm       Xr       wejdź w tryb prawego
                                       podświetlenia
    enter_top_hl_mode          ethlm       Xt       wejdź w tryb górnego
                                       podświetlenia
    enter_vertical_hl_mode       evhlm       Xv       wejdź w tryb
                                       podświetlenia
                                       pionowego
    set_a_attributes          sgr1       sA       zdefiniuj drugi
                                       zestaw atrybutów
                                       wideo #1-#6
    set_pglen_inch           slength      sL       YI ustaw długość
                                       strony na #1 setnej
                                       cala

  Przykładowy wpis
    Następujący opis, przeznaczony dla terminala ANSI jest reprezentatywną próbką opisu
    wyglądu nowoczesnych terminali.

   ansi|ansi/pc-term compatible with color,
       mc5i,
       colors#8, ncv#3, pairs#64,
       cub=\E[%p1%dD, cud=\E[%p1%dB, cuf=\E[%p1%dC,
       cuu=\E[%p1%dA, dch=\E[%p1%dP, dl=\E[%p1%dM,
       ech=\E[%p1%dX, el1=\E[1K, hpa=\E[%p1%dG, ht=\E[I,
       ich=\E[%p1%d@, il=\E[%p1%dL, indn=\E[%p1%dS, .indn=\E[%p1%dT,
       kbs=^H, kcbt=\E[Z, kcub1=\E[D, kcud1=\E[B,
       kcuf1=\E[C, kcuu1=\E[A, kf1=\E[M, kf10=\E[V,
       kf11=\E[W, kf12=\E[X, kf2=\E[N, kf3=\E[O, kf4=\E[P,
       kf5=\E[Q, kf6=\E[R, kf7=\E[S, kf8=\E[T, kf9=\E[U,
       kich1=\E[L, mc4=\E[4i, mc5=\E[5i, nel=\r\E[S,
       op=\E[37;40m, rep=%p1%c\E[%p2%{1}%-%db,
       rin=\E[%p1%dT, s0ds=\E(B, s1ds=\E)B, s2ds=\E*B,
       s3ds=\E+B, setab=\E[4%p1%dm, setaf=\E[3%p1%dm,
       setb=\E[4%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
       setf=\E[3%?%p1%{1}%=%t4%e%p1%{3}%=%t6%e%p1%{4}%=%t1%e%p1%{6}%=%t3%e%p1%d%;m,
       sgr=\E[0;10%?%p1%t;7%;%?%p2%t;4%;%?%p3%t;7%;%?%p4%t;5%;%?%p6%t;1%;%?%p7%t;8%;%?%p8%t;11%;%?%p9%t;12%;m,
       sgr0=\E[0;10m, tbc=\E[2g, u6=\E[%d;%dR, u7=\E[6n,
       u8=\E[?%[;0123456789]c, u9=\E[c, vpa=\E[%p1%dd,

    Wpisy mogą się ciągnąć na wiele linii dzięki poprzedzaniu kolejnych linii białymi spacjami
    (poza pierwszą linią). Komentarze można załączać w poszczególnych liniach przy użyciu
    ``#''. Właściwości w terminfo występują jako trzy typy: Właściwości logiczne, okreslające
    czy terminal ma jakąś właściwość; właściwości numeryczne, określające rozmiar terminala,
    opóźnień; właściwości łańcuchowe, określające sekwencje używane do dokonywania określonych
    operacji terminalowych.

  Typy właściwości
    Wszystkie właściwości mają nazwy. Na przykład fakt, że terminale ANSI mają automatyczne
    marginesy (tj. automatyczny return i lf po osiągnięciu końca linii) jest określany
    właściwością am. Z tej przyczyny opis ansi zawiera am.  Właściwości numeryczne mają
    doklejony znak `#' i wartość dodatnią.  Tak więc cols, określające liczbę kolumn
    terminala, w przypadku ansi ma `80'.  Wartości właściwości numerycznych można podawać
    dziesiętnie, ósemkowo lub szesnastkowo, uzywając konwencji z języka C (np. 255, 0377, 0xff
    i 0xFF).

    Właściwości napisowe, takie jak el (sekwencja czyszczenia do końca linii) są podawane w
    kodzie dwuznakowym--najpierw jest `=', potem łańcuch, kończącyc się znakiem `,'.

    Dla łatwego kodowania znaków udostępnione są we właściwościach o wartościach łańcuchowych
    sekwencje specjalne. \E i \e odnoszą się do znaku ESCAPE, ^x odnosi się do control-x, a
    sekwencje \n \l \r \t \b \f \s odpowiadają nowej linii, line-feed, powrotowi karetki,
    tabulacji, kasownikowi (backspace), form-feed, i spacji.  Inne sekwencje specjalne to
    m.in. \^ dla ^, \\ dla \, \, dla przecinka, \: dla :, i \0 for zera (null). (\0 daje
    \200, co nie kończy łańcucha, lecz zachowuje się jak znak null na większości terminali o
    ile podane jest CS7. Zobacz stty(1).)  Znaki mogą być też podawane jako trzy cyfry
    ósemkowe po \.

    We właściwości łańcuchowej może występować opóźnienie, wyrażone w milisekundach. Jest ono
    ujmowane w nawiasy $<..>, np. el=\EK$<5>. Znaki wypełnienia, zapewniające opóźnienie
    produkuje tputs. Opóźnienie musi być liczbą o maksymalnie jednym miejscu precyzji
    dziesiętnej; może zawierać przyrostki `*', `/' lub obydwa. `*' znaczy, że wymagane
    wypełnienie jest proporcjonalne do liczby linii, których dotyczy operacja, a podany
    rozmiar wymagany jest na każdą "dotkniętą jednostkę". (w przypadku wstawiania znaku,
    współczynnik jest wciąż liczbą dotkniętych linii.) Zazwyczaj wypełnianie jest zalecane
    jeśli urządzenie ma właściwość xon; jest ono [wtedy] używane do obliczania kosztów, lecz
    nie wywołuje opóźnień. Znak `/' wskazuje, że wypełnianie jest obowiązkowe i wymusza
    opóźnienie danej liczby milisekund, nawet na urządzeniach, w których obecne jest xon,
    określające sterowanie przepływu.

    [Wypełnianie jest używane na starych, wolnych terminalach bez sterowania przepływem.
    Istnieje dlatego, że gdy nie ma sterowania, bufory wejściowe urządzenia mogą się
    przepełnić i pewne znaki mogą się zgubić. Wypełnienie takiego niepewnego  okresu
    nieznaczącymi  znakami  wypełnienia  zapewnia,  że  istotne informacje nie zostaną
    utracone--utracone zostaną jedynie ignorowane znaki wypełnienia. (przyp. tłum.)]

    Czasem pewne właściwości muszą być wykomentowane. Aby to zrobić, wystarczy przed nazwą
    umieścić kropkę. Na przykład zrobiono tak w drugim ind z powyższego przykładu.

  Pobieranie skompilowanych opisów
    Jeśli ustawiona jest zmienna środowiskowa TERMINFO, to jest ona używana jako ścieżka do
    katalogu, zawierającego skompilowany opis tego, nad czym pracujesz. Przeszukiwany jest
    tylko ten katalog.

    W przeciwnym przypadku, wersja ncurses czytnika terminfo będzie szukać skompilowanego
    opisu w katalogu $HOME/.terminfo. Jeśli nic tam nie będzie, dalsze poszukiwania polecą
    według zmiennej środowiskowej TERMINFO_DIRS (zawierającej rozdzieloną dwukropkami listę
    katalogów) (pusty wpis jest rozumiany jako komenda szukania /usr/share/terminfo). Jeśli i
    tu nic nie zostanie znalezione, pobieranie kończy się niepowodzeniem.

    Jeśli nie ustawiono ani TERMINFO, ani TERMINFO_DIRS, szukanie odbędzie się w systemowym
    katalogu terminfo, /usr/share/terminfo.

    (Pod curses z Systemu V nie są obsługiwane pliki  $HOME/.terminfo  ani  zmienna
    TERMINFO_DIRS.)

  Przygotowywanie opisów
    Wyjaśnimy teraz jak przygotowywać opisy terminali.  Najefektywniejszym sposobem jest
    wykorzystanie podobnego terminala z terminfo i budowanie opisu stopniowo, wykorzystując
    częściowe opisy z użyciem vi lub innego zorientowanego ekranowo programu, sprawdzając je w
    ten sposób. Miej świadomość, że nietypowy terminal może wykazywać ubytki w stosunku do
    opisującego go pliku terminfo lub, że kod testującego programu jest nieprawidłowy.

    Aby ustawić prawidłowo wypełnianie (padding) dla wstawiania linii (jeśli producent
    terminala tego nie udokumentował), można wykonać test: edytuj duży plik przy 9600 bodów,
    następnie skasuj ok. 16 linii ze środka ekranu, potem naciśnij kilka razy szybko `u'.
    Jeśli terminal się zaśmieci, wymagane jest większe wypełnianie. Podobny test można zrobić
    do wstawiania znaku.

  Podstawowe właściwości
    Liczba kolumn terminala jest określana właściwością numeryczną cols. Jeśli terminal jest
    CRT, to liczba linii ekranu jest podawana we właściwości lines. Jeśli terminal zawija
    linie po dojściu do prawego marignesu, to powinien posiadać właściwość am. Jeśli terminal
    może czyścić swój ekran, pozostawiając kursor w pozycji domowej, to powinno to być
    określone przez właściwość łańcuchową clear. Jeśli terminal wykonuje nadstukiwanie (a nie
    czyści pozycji nadstukiwanej), to powinien posiadać właściwość os. Jeśli terminal jest
    terminalem drukującym, bez jednostki soft copy, to powinien mieć zarówno hc jak i os. (os
    dotyczy terminali z zakresem przechowywania, jak w serii TEKTRONIX 4010 ale także czy w
    terminalach hardcopy i APL.)  Jeśli istnieje kod, przenoszący kursor do lewego krańca
    bieżącego wiersza, to powinien być on podany jako cr. (Zwykle jest to powrót karetki,
    control M.) Jeśli istnieje kod dzwonka (bell, beep, itp.), to powinien być on podany jako
    bel.

    Jeśli istnieje kod, przesuwający kursor o jedną pozycję w lewo (jak backspace), to
    właściwość ta powinna być podana jako cub1. Podobnie, kod przesuwający w prawo, górę i
    dół powinien być podany jako cuf1, cuu1, i cud1. Te lokalne ruchy kursora nie powinny
    zmieniać tekstu, który mijają, np.  normalnie nie używa się `cuf1= ', gdyż spacja
    skasowała by znak.

    Ważnym spostrzeżeniem w tym momencie jest fakt, że lokalne ruchy kursora, zakodowane w
    terminfo nie są zdefiniowane w lewych i górnych krańcach terminala CRT. Programy nie
    powinny więc używać backspace na lewym krańcu, chyba że podane jest bw.  Podobnie, nie
    powinny próbować iść w górę z pierwszej linii. Aby przewinąć tekst do góry, program
    powinien przejść do dolnego, lewego narożnika ekranu i wysłać łańcuch ind (index).

    Aby przewinąć tekst w dół, program idzie do lewego górnego narożnika i wysyła łańcuch ri
    (reverse index).  Łańcuchy ind i ri nie są zdefiniowane w przypadku przebywania w
    nieodpowiednich miejscach ekranu.

    Wersjami parametryzowanymi sekwencji przewijających są indn i rin, które mają taką samą
    semantykę jak ind i ri, lecz dodatkowo pobierają parametr i przewijają tyle właśnie linii.
    Są one również niezdefiniowane w nieodpowiednich obszarach ekranu.

    Właściwość am mówi czy kursor trzyma się prawego krańca ekranu po wysłaniu tekstu, lecz
    niekoniecznie tyczy się cuf1 z ostatniej kolumny.  Jedyny ruch lokalny, który jest
    zdefiniowany z lewego krańca przy podaniu bw to cub1, który przejdzie do prawego krańca
    poprzedniego wiersza.  Jeśli bw nie jest podane, efekt jest niezdefiniowany. Jest to
    przydatne np. do rysowania ramki wokół krańców ekranu. Jeśli terminal ma przełączaną
    właściwość automatycznych marginesów, to plik terminfo zwykle przyjmuje, że jest ona
    włączona, tj. am. Jeśli terminal ma polecenie, które przechodzi do pierwszej kolumny
    następnej linii, to komenda ta może być podana jako nel (nowa linia). Nie ma znaczenia
    czy polecenie to czyści resztę bieżącej linii, więc jeśli terminal nie posiada cr i lf to
    może wciąż uda się złożyć z czegoś działający nel.

    Właściwości te wystarczają do opisania terminala hard-copy i “glass-tty”. W konsekwencji,
    model teletype 33 jest opisany jako

   33|tty33|tty|model 33 teletype,
   bel=^G, cols#72, cr=^M, cud1=^J, hc, ind=^J, os,

    a Lear Siegler ADM-3 jako

   adm3|3|lsi adm3,
   am, bel=^G, clear=^Z, cols#80, cr=^M, cub1=^H, cud1=^J,
   ind=^J, lines#24,

  Łańcuchy parametryzowane
    Adresowanie kursora i inne łańcychy wymagające parametrów terminala są opisaywane przez
    właściwość parametryzowanego łańcucha, w której występują sekwencje specjalne typu
    printf(3S), jak %x. Na przykład aby adresować kursor, podana jest właściwość cup,
    używająca dwóch parametrów: wiersza i kolumny adresowania. (wiersze i kolumny sa
    numerowane od zera i odnoszą się do fizycznego ekranu, widzianego przez użytkownika, a nie
    do  niewidzialnego  obszaru pamięci.)  Jeśli terminal posiada związane z pamięcią
    adresowanie kursora, to może to być wskazywane przez mrcup.

    Mechanizm parametrów używa stosu i specjalnych kodów % do jego obsługi. Zazwyczaj
    sekwencja powoduje wepchnięcie jednego z parametrów na stos, a następnie jego wydrukowanie
    w pewnym formacie. Często wymagane są bardziej złożone operacje.

    Kodowania % mają następujące znaczenia:

      %%    daje `%'
      %[[:]flagi][szerokość[.precyzja]][doxXs]
           podobnie jak w printf, flagi to [-+#] i spacja
      %c    drukowanie pop() daje %c

      %p[1-9]  wepchnij i'ty parm
      %P[a-z]  ustaw zmienną dynamiczną [a-z] na pop()
      %g[a-z]  pobierz dynamiczną zmienną [a-z] i wepchnij ją
      %P[A-Z]  ustaw zmienną statyczną [a-z] na pop()
      %g[A-Z]  pobierz zmienną statyczną [a-z] i wepchnij ją
      %'c'   stała znakowa c
      %{nn}   stała całkowita nn
      %l    wepchnij strlen(pop)

      %+ %- %* %/ %m
            arytmetyka (%m to mod): push(pop() op pop())
      %& %| %^ operacje bitowe: push(pop() op pop())
      %= %> %< operacje logiczne: push(pop() op pop())
      %A, %O  operacje logiczne and i or (dla warunków)
      %! %~   jednoargumentowe operacje push(op pop())
      %i    dodaj 1 do pierwszych dwóch parm (terminale ANSI)

      %? expr %t częśćthen %e częśćelse %;
           if-then-else, %e częśćelse jest opcjonalna.
           Dopuszalne są else-if a'la Algol 68:
           %? c1 %t b1 %e c2 %t b2 %e c3 %t b3 %e c4 %t b4 %e %;
           ci są warunkami, bi są ciałami.

    Operacje binarne są w postaci postfiksowej, z operandami w typowej kolejności. Znaczy to,
    że aby uzyskać x-5, można użyć "%gx%{5}%-". Zmienne %P i %g są stałe podczas analizy
    łańcucha specjalnego.

    Rozważ GP2645, w którym aby dostać się do 3 wiersza i 12 kolumny należało wysłać
    \E&a12c03Y, wypełnionego na 6 milisekund. Zauważ, że kolejność wierszy i kolumn jest tu w
    inwersji i że są one drukowane jako dwie cyfry.  W efekcie jego właściwość cup to
    “cup=6\E&%p2%2dc%p1%2dY”.

    Microterm ACT-IV wymaga poprzedzenia bieżącego wiersza i kolumny znakiem ^T i zakodowania
    wiersza i kolumny binarnie, “cup=^T%p1%c%p2%c”. Terminale, używające “%c” muszą być w
    stanie cofnąć (backskpace) kursor (cub1) i przesuwać go o jedną linię w górę na ekranie
    (cuu1). Jest to konieczne, gdyż nie zawsze bezpiecznie jest transmitować \n, ^D i \r,
    ponieważ system może je zmienić lub pominąć. (funkcje biblioteczne, obsługujące terminfo
    ustawiają tryby tty tak, aby tabulacje nigdy nie były rozwijane, więc \t może wysyłać bez
    obaw. Jest to sprawa pierwszej wagi dla Ann Arbor 4080.)

    Ostatnim przykładem jest LSI ADM-3a, który używa offsetów wiersza i kolumny ze spacją,
    “cup=\E=%p1%' '%+%c%p2%' '%+%c”. Po wysłaniu `\E=', pierwszy parametr jest wpychany na
    stos, wpychana jest wartość ASCII dla spacji (32), są one następnie dodawane (wpychanie na
    stos ich sumy i zamiana dwóch poprzednich wartości) i produkowane jako znak. Następnie to
    samo jest wykonywane dla drugiego parametru.  Możliwe są również bardziej złożone
    działania arytmetyczne na stosie.

  Ruchy kursora
    Jeśli terminal posiada szybki sposób na zerowanie pozycji kursora (na lewy górny narożnik
    ekranu), to może to być podane jako home; podobnie, szybkim sposobem dostania się do
    dolnego lewego narożnika jest ll; może to wykonywać przejście w górę z pomocą cuu1 z
    pozycji zerowej, lecz program samodzielnie nie powinien tego robić (chyba że ll tak robi),
    gdyż aplikacja nie może nic zakładać o rezultacie przejścia w górę z pozycji zerowej.
    Zauważ, że zerowanie pozycji jest równoważne adresowaniu na (0,0): na lewy górny narożnik
    ekranu, a nie pamięci. (Z tej przyczyny sekwencja \EH terminali HP nie może być używana
    jako home.)

    Jeśli terminal posiada bezwzględne (absolute) adresowanie wierszy lub kolumn, to może to
    być podane jako pojedyncze właściwości parametryczne, hpa (bezwzględna pozycja pozioma) i
    vpa (bezwzględna pozycja pionowa). Czasami są one krótsze niż bardziej ogólne sekwencje
    dwuparametrowe (np. dla hp2645) i mogą być używane chętniej niż cup.  Jeśli istnieją
    sparametryzowane ruchy lokalne (np. przesuń n spacji w prawo), to mogą być one podane jako
    cud, cub, cuf i cuu z pojedynczym parametrem, określającym ilość spacji przesunięcia.
    Sekwencje te są przydatne jeśli terminal nie ma cup, tak jak np. TEKTRONIX 4025.

    Jeśli terminal podczas przcy z programem, używającym właściwości musi być w specjalnym
    trybie działania, to kody wchodzenia i wychodzenia z tego trybu mogą być podane jako smcup
    i rmcup.  Przyszło to m.in. z terminali takich jak Concept, który miał więcej niż jedną
    stronę pamięci. Jeśli terminal ma tylko związane z pamięcią adresowanie kursora (a nie
    związane z ekranem) to jednoekranowe okno musi być poprawione w celu wymuszenia poprawnego
    działania adresowania kursora. Jest to używane również dla TEKTRONIX 4025, gdzie smcup
    ustawia znak komendy na ten, używany przez terminfo. Jeśli sekwencja smcup nie odtworzy
    ekranu po wysłaniu sekwencji rmcup (do stanu sprzed wysłania rmcup), podaj nrrmc.

  Czyszczenie obszarów
    Jeśli terminal może czyścić ekran od bieżącej pozycji do końca linii, pozostawiając kursor
    na swoim miejscu, to powinno to być określone jako el. Jeśli terminal może czyścić ekran
    od końca linii, do bieżącej pozycji, pozostawiając kursor na miejscu, to powinno to być
    określone jako el1. Jeśli terminal może czyścić ekran od bieżącej pozycji do końca
    wyświetlacza, to powinno to być określane jako ed. Ed jest zdefiniowane jedynie dla
    pierwszej kolumny linii. (Może więc być symulowane przez żądanie kasowania wielkiej liczby
    linii jeśli prawidziwe ed nie jest dostępne.)

  Wstawianie/kasowanie linii i ruchy pionowe
    Jeśli terminal może otworzyć nową pustą linię przed linią, w której znajduje się kursor,
    to powinno to być okreslone jako il1; jest to obsługiwane tylko z pierwszej pozycji w
    linii. Kursor musi potem pojawić się na nowej, pustej linii. Jeśli terminal może kasować
    linię, na której znajduje się kursor, to powinno to być określone przez dl1; może to być
    obsługiwane tylko z pierwszej pozycji na kasowanej linii. Wersje il1 i dl1, które mogą
    pobierać parametr, określający ile linii skasować lub wstawić, mogą być podawane jako il i
    dl.

    Jeśli terminal ma ustawialny region przewijania (jak vt100), to komenda ustawiająca to
    może być opisana z pomocą właściwości csr, pobierającej dwa parametry: górną i dolną linię
    regionu przewijania. Pozycja kursora jest po użyciu tej komendy niestety niezdefiniowana.

    Efekt wstawienia lub skasowania linii można osiągnąć z użyciem csr na odpowiednio wybranym
    regionie; komendy sc i rc (zachowania i odtworzenia kursora) mogą być wówczas przydatne do
    zapewnienia, że zestawiony łańcuch nie przesunie kursora. (Zauważ, że  biblioteka
    ncurses(3X) dokonuje takiej syntezy automatycznie, więc nie musisz komponować łańcuchów
    wstawienia/skasowania z użyciem csr).

    Innym sposobem tworzenia wstawiania i kasowania może być użycie kombinacji właściwości
    index i memory-lock, obecnych na niektórych terminalach (takich, jak HP-700/90, które
    jednak posiadają również insert/delete).

    Wstawianie linii na górze lub u dołu ekranu może być dokonywane również z użyciem ri lub
    ind, co często może się okazać szybsze nawet od istniejących właściwości.

    Wartość  logiczna  non_dest_scroll_region  powinna  być ustawiona jeśli każde okno
    przewijające jest efektywnie widokiem na obraz o rozmiarze ekranu.  Aby przetestować
    istnienie tej właściwości, utwórz w środku ekranu region przewijania, napisz coś na dolnej
    linii, przesuń kursor na początek regionu i wykonaj ri, a następnie dl1 lub ind. Jeśli
    dane przewijane z dołu regionu ri pojawią się ponownie, to przewijanie nie jest
    destruktywne. Curses z Systemu V i XSI oczekują, że ind, ri, indn i rin symulują
    przewijanie destruktywne; ich dokumentacja ostrzega by nie definiować csr, chyba że jest
    to prawda. Ta implementacja curses jest bardziej liberalna i dokona jawnego kasowania po
    przewinięciu, jeśli zdefiniowane jest ndstr.

    Jeśli terminal potrafi definiować okno jako część pamięci, która współpracuje ze
    wszystkimi komendami, to powinno być to określone przez parametryzowany łańcuch wind.
    Cztery parametry to kolejno: początkowe i końcowe linie pamięci, początkowe oraz kończące
    kolumny pamięci.

    Jeśli terminal potrafi zachowywać pamięć wyświetlacza powyżej, to podana powinna być
    właściwość da; jeśli zachowana może być pamięć wyświetlacza poniżej, to podana powinna być
    właściwość db.  Wskazują one, że kasowanie linii lub przewijanie może spowodować
    pojawienie się niezerowych linii z dołu i że przewijanie w tył z pomocą ri może przynieść
    niezerowe linie z góry.

  Wstawianie/kasowanie znaku
    Istnieją dwa podstawowe rodzaje inteligentnych terminali, jeśli brać pod uwagę obsługę
    wstawiania/kasowania  znaków  opisywaną  w  terminfo.  Najpopularniejsze  operacje
    wstawiania/kasowania znaków tyczą tylko znaków w bieżącej linii i sztywno przesuwają znaki
    w kierunku jej końca. Inne terminale, takie jak Concept 100 i Perkin Elmer Owl rozróżniają
    spacje wstukane i niewstukane, przesuwając przy wstawianiu/kasowaniu aż do najbliższej
    niewstukanej  spacji, która jest następnie albo kasowana, albo rozwijana na dwie
    niewstukane spacje. Rodzaj terminala można określić przez wyczyszczenie ekranu i następnie
    wpisanie tekstu, rozdzielonego ruchami kursora. Wstukaj przy użyciu ruchów kursora (nie
    spacji) “abc  def”. Następnie ustaw kursor przed “abc” i włącz terminal w tryb
    wstawiania. Jeśli wpisywanie znaków powoduje, że reszta linii sztywno przesuwa się w
    prawo, to terminal nie rozróżnia spacji wstukanych od niewstukancyh. Jeśli “abc” przesunie
    się do “def” które następnie zacznie się posuwać wraz z nim aż do końca linii, to masz
    drugi rodzaj terminala. W tym wypadku powinieneś podać właściwość in, która oznacza
    “insert null”.  Chociaż są to logicznie dwa oddzielne atrybuty (jednoliniowy vs.
    wieloliniowy tryb wstawiania i specjalne traktowanie  niewstukanych  spacji),  nie
    znaleźliśmy terminala, którego tryb wstawiania nie mógłby zostać opisany pojedynczym
    atrybutem.

    Terminfo może opisywać zarówno terminale posiadające tryb wstawiania, jak i terminale,
    które wysyłają prostą sekwencję do otwierania pustej pozycji w bieżącej linii. Jako smir
    podaje się sekwencję wchodzenia w tryb wstawiania. Jako rmir podaje się sekwencje do
    wychodzenia z trybu wstawiania. Jako ich1 podaje się sekwencję, którą należy wysłać tuż
    przed wysłaniem wstawianego znaku. Większość terminali z prawdziwym trybem wstawiania nie
    daje ich1; terminale, które wysyłają sekwencje do otwierania pozycji ekranu podają ją.

    Jeśli twój terminal posiada obydwie te właściwości, to zwykle wybierany jest tryb
    wstawiania. Technicznie, nie powinieneś podawać obydwu, chyba że terminal wymaga ich
    łącznego działania. Niektóre nie-curses-owe aplikacje mogą się pogubić jeśli podane są
    obydwie; symptomem są podwojone znaki we wstawianiu używającym odświeżania. Wymaganie to
    jest obecnie rzadkie; większość sekwencji ich nie wymaga poprzedzającego smir, a większość
    trybów wstawiania smir nie wymaga ich1 przed każdym znakiem. Dlatego curses zakłada, że
    tak właśnie jest i używa albo rmir/smir albo ich/ich1 (ale nie obydwu). Jeśli musisz
    napisać opis dla ncurses, dla terminala, wymagającego obydwu tych działań, załącz
    sekwencje rmir/smir w ich1.

    Jeśli po wstawieniu wymagane jest dopełnienie, podaj je jako liczbę milisekund w ip (opcja
    łańcuchowa). Wszelkie inne sekwencje, które wymagają wysłania po wstawieniu pojedynczego
    znaku również mogą być podane w ip. Jeśli twój terminal wymaga zarówno umieszczenia w
    `trybie wstawiania' jak i specjalnego kodu do poprzedzania każdego wstawianego znaku, to
    podane mogą być smir/rmir oraz ich1 i obydwie sekwencje zostaną użyte. Właściwość ich z
    jednym parametrem powtarza rezultat ich1 n-krotnie.

    Jeśli między znakami wpisywanymi nie w trybie wstawiania wymagane jest wypełnianie, podaj
    je jako liczbę milisekund wypełniania w rmp(???).

    Czasami konieczne jest przesunięcie się w trybie wstawiania, aby usunąć znaki z tej samej
    linii (np. jeśli za pozycją wstawiania znajduje się tabulacja). Jeśli twój terminal
    zezwala na ruchy podczas przebywania w trybie wstawiania, to powinien mieć właściwość mir,
    przyspieszającą w tym przypadku wstawianie. Pominięcie mir ma wpływ jedynie na szybkość.
    Niektóre terminale (np. Datamedia) nie mogą mieć mir, gdyż ich tryb wstawiania działa tak,
    że na to nie pozwala.

    Do kasowania pojedynczego znaku można podać dch1, albo dch do kasowania z parametrem n,
    który mówi, by skasować n znaków, lub sekwencje wchodzenia (smdc) i wychodzenia (rmdc) z
    trybu kasowania (dowolny tryb, którego terminal wymaga dla zadziałania dch1).

    Komenda do kasowania n znaków (równoważna wypuszczeniu n spacji bez przesuwania kursora)
    może być określona jako ech z jednym parametrem.

  Podświetlanie, podkreślanie i wizualne dzwonki
    Jeśli twój terminal ma jeden lub więcej rodzajów atrybutów wyświetlania, to mogą one być
    reprezentowane na wiele różnych sposobów. Jedną z postaci wyświetlacza powinieneś określić
    jako tryb wyróżniony (standout), reprezentujący dobry, kontrastowy, łatwy do odczytu
    format podświetlania komunikatów o błędach i innych rzeczy wymagających zwrócenia uwagi.
    (Jeśli masz wybór, to dobrym pomysłem jest inwersja kolorów plus średnie rozjaśnienie, lub
    też sama inwersja.)  Sekwencje, przeznaczone do wchodzenia i wychodzenia z trybu
    wyróżnionego są podawane jako smso i rmso. Jeśli kod zmiany na tryb wyróżniony pozostawia
    na ekranie jedną lub dwie spacje (jak w TVI 912 i Teleray 1061), to należy podać xmc,
    określające ile spacji jest pozostawianych.

    Kody rozpoczynania podkreślenia i jego kończenia mogą być podawane jako smul i rmul. Jeśli
    terminal posiada kod podkreślania bieżącego znaku i przesuwania kursora o jedną pozycję w
    prawo (jak w Microterm Mime), to może to być podane jako uc.

    Inne właściwości wchodzenia w różne tryby podświetlenia to blink (migotanie) bold
    (wytłuszczenie, lub rozjaśnienie) dim (średnia-jasność) invis (tekst niewidzialny, lub
    `spacjowanie') prot (chronione) rev (inwersja kolorów) sgr0 (wyłącz wszystkie tryby
    atrybutów) smacs (wejdź w tryb alternatywnego zestawu znaków) i rmacs (wyjdź z trybu
    alternatywnego zestawu znaków).  Włączenie dowolnego z tych trybów w pojedynkę może lub
    może nie wyłączyć innych trybów.

    Jeśli istnieje sekwencja do ustawiania kombinacji trybów, to powinna być podana jako sgr
    (ustaw atrybuty), i pobierać 9 parametrów.  Każdy z parametrów może być zerowy lub
    niezerowy, wskazując tak czy odpowieni atrybut jest włączony czy nie. 9 parametrów to
    kolejno: wyróżnienie, podkreślenie, inwersja, migotanie, średnia-jasność, wytłuszczenie,
    spacjowanie, chornienie, alternatywny zestaw znaków.  Nie wszystkie tryby muszą być
    wspierane przez sgr, powinny być natomiast te, dla których istnieją oddzielne komendy
    atrybutów.

    Na przykład DEC vt220 wspiera większość trybów:

            parametr tparm    atrybut      sekwencja specjalna

            brak         brak       \E[0m
            p1          wyróżniony    \E[0;1;7m
            p2          podkreślony    \E[0;4m
            p3          inwersja     \E[0;7m
            p4          migotanie     \E[0;5m
            p5          średnia-jasność  niedostępne
            p6          wytłuszczenie   \E[0;1m
            p7          niewidzialność  \E[0;8m
            p8          chroń       nieużywane
            p9          altznaki     ^O (off) ^N (on)

    Każdą sekwencję specjalną rozpoczynamy od wyłączenia wszelkich istniejących trybów, gdyż
    nie ma prostego sposobu na określenie czy są aktywne. Tryb wyróżnienia jest zestawiany
    jako kombinacja inwersji i wytłuszczenia. Terminal vt220 ma tryb ochronny, lecz nie jest
    on wykorzystywany w sgr, gdyż chroni również znaki ekranu przed kasowaniami stacji. Tryb
    alternatywnego zestawu znaków jest też inny; różni się tym, że jest albo ^O, albo ^N,
    zależnie czy jest wyłączony czy włączony. Jeśli wszystkie tryby są włączone, to wynikową
    sekwencją jest \E[0;1;4;5;7;8m^N.

    Niektóre sekwencje są wspólne dla różnych trybów. Na przykład ;7 jest produkowane dla
    prawdziwych p1 lub p3, tj. jeśli włączony jest tryb standout lub inwersji.

    Spisanie powyższych sekwencji wraz z ich zależnościami daje

          sekwencja      kiedy wypuścić     translacja terminfo

          \E[0         zawsze         \E[0
          ;1          gdy p1 lub p6      %?%p1%p6%|%t;1%;
          ;4          gdy p2         %?%p2%|%t;4%;
          ;5          gdy p4         %?%p4%|%t;5%;
          ;7          gdy p1 lub p3      %?%p1%p3%|%t;7%;
          ;8          gdy p7         %?%p7%|%t;8%;
          m          zawsze         m
          ^N lub ^O      gdy p9 ^N, inaczej ^O  %?%p9%t^N%e^O%;

    Wstawienie tego wszystkiego do sekwencji sgr daje:

      sgr=\E[0%?%p1%p6%|%t;1%;%?%p2%t;4%;%?%p1%p3%|%t;7%;
        %?%p4%t;5%;%?%p7%t;8%;m%?%p9%t\016%e\017%;,

    Pamiętaj, że jeśli podajesz sgr, to musisz też podać sgr0.

    Terminale  z  ``magic  cookie''  (magiczne  ciasteczko) (xmc) wystawiają specjalne
    ``ciasteczka'' gdy odbierają sekwencje ustawiania trybu, które w zasadzie wpływają na
    algorytm wyświetlania, a nie na dodatkowe bity dla każdego znaku. Niektóre terminale, jak
    HP 2621 automatycznie wychodzą z trybu wyróżnionego gdy kursor przechodzi do nowej linii,
    lub gdy jest przeadresowany.  Programy używające trybu wyróżnionego powinny z niego
    wychodzić przed przesunięciem kursora lub wysłaniem znaku nowej linii. Zwolnione mogą być
    z tego jedynie przy obecności właściwości msgr, zapewniającej, że przemieszczanie się w
    trybie wyróżnionym jest bezpieczne.

    Jeśli terminal posiada mechanizm zapalania ekranu dla sygnalizacji błędu (zamiennik
    dzwonka), to może to być podane jako flash. Nie może to przemieszczać kursora.

    Jeśli kursor może być bardziej widoczny niż zwykle, to podaj tą sekwencję jako cvvis.
    Jeśli istnieje sposób na uniewidzialnienie kursora, to podaj to jako właściwość civis.
    Właściwość cnorm powinna dawać możliwość powrotu do normalnego kursora.

    Jeśli twój terminal potrafi poprawnie generować podkreślone znaki (bez specjalnych kodów),
    to jeśli [nawet] nie wykonuje nadstukiwania, powinieneś nałożyć na niego właściwość ul.
    Jeśli nadstukiwanie pozostawia widzialnym znak `pod spodem', to należy podać właściwość
    os. Jeśli nadstukiwania są kasowalne spacją, to powinno to być wskazane właściwością eo.

  Keypad i klawisze funkcyjne
    Jeśli terminal posiada keypad, który przesyła kody przy naciskaniu klawiszy, to można
    podać te informacje. Zauważ, że nie można obsługiwać terminali gdzie keypad działa tylko
    lokalnie (tyczy się to np. części klawiszy HP 2621).  Jeśli keypad można ustawić na
    przesyłanie, lub nieprzesyłanie, to należy podać te kody jako smkx i rmkx. W przeciwnym
    wypadku zakłada się, że keypad zawsze przesyła kody. Kody przesyłane przez strzałki w
    lewo, prawo, górę, dół oraz klawisz home mogą być podawane jako kcub1, kcuf1, kcuu1,
    kcud1, i khome. Jeśli dostępne są klawisze funkcyjne, takie jak f0, f1, ..., f10, to ich
    kody mogą być podane jako kf0, kf1, ..., kf10. Jeśli klawisze te mają inne etykiety niż
    domyślne f0 do f10, to można je podać jako lf0, lf1, ...,fl10. Można również podać kody
    wysyłane przez inne klawisze specjalne: kll (home down), kbs (backspace), ktbc (czyść
    wszystkie tabulacje), kctab (czyść tabulator w tej kolumnie), kclr (klawisz czyszczenia
    ekranu klub wymazywania), kdch1 (klawisz kasowania (delete)), kdl1 (kasowanie linii),
    krmir (wyjście z trybu wstawiania), kel (czyszczenie do końca linii), ked (czyszczenie do
    końca ekranu), kich1 (wstaw znak, lub wejdź w tryb wstawiania), kil1 (wstaw linię), knp
    (następna strona (next page)), kpp (poprzednia strona (previous page)), kind (przewijaj w
    przód), kri (przewijaj w tył), khts (ustaw w tej kolumnie tabulator). Dodatkowo, jeśli
    keypad posiada tablicę 3x3 klawiszy, zawierającą 4 klawisze strzałek, to pozostałe pięć
    klawiszy można określić jako ka1, ka3, kb2, kc1 oraz kc3. Klawisze te są przydatne gdy
    potrzebne są efekty kierunkowego padu 3x3.

    Łańcuchy programowania klawiszy funkcyjnych mogą być podawane jako pfkey, pfloc oraz pfx.
    Łańcuch do programowania etykiet ekranowych powinien być podawany jako pln. Każdy z tych
    łańcuchów pobiera dwa parametry: numer kalwisza funcyjnego do programowania (0 do 10) oraz
    łańcuch, na który go zaprogramować. Numery klawiszy funkcyjnych przekraczające ten zakres
    mogą programować niezdefiniowane klawisze, w sposób zależny od terminala. Różnica między
    właściwościami polega na tym, że pfkey powoduje iż naciśnięcie klawisza jest równoważne
    wklepaniu przez użytkownika danego łańcucha; pfloc powoduje, że łańcuch jest wykonywany
    przez terminal lokalnie; pfx powoduje, że łańcuch jest przesyłany do komputera.

    Właściwości nlab, lw i lh definiują liczbę programowalnych etykiet ekranowych wraz z ich
    szerokością i wysokością. Jeśli istnieją komendy do wyłączania etykiet, to powinny być
    podane w smln i rmln.  smln jest zazwyczaj wysyłane po jednej, lub większej ilości
    sekwencji pln, aby upewnić się, że zmiana się uwidoczni.

  Tabulacje i inicjalizacja
    Jeśli terminal posiada sprzętowe tabulacje, to komenda przejścia do następnego tabulatora
    może być podana jako ht (zwykle control I). Komenda ``lewej-tabulacji'', przenosząca w
    lewo do poprzedzającego tabulatora może być podana jako cbt.  Konwencja mówi, że jeśli
    tryby teletype wskazują, że tabulacje są rozwijane przez komputer, a nie są przesyłane do
    terminala, to programy nie powinny używać ht czy cbt nawet jeśli są one obecne, gdyż
    użytkownik może nie mieć prawidłowo ustawionych tabulatorów. Jeśli terminal posiada
    sprzętowe tabulatory, które sa początkowo ustawiane co n spacji, to powinien być podany
    parametr numeryczny it, pokazujący odstępy między tabulatorami. Zazwyczaj jest to używane
    przez komendę tset do określania czy ustawiać tryb dla sprzętowego rozwijania tabulacji i
    czy ustawiać tabulatory.  Jeśli terminal posiada tabulatory, które można zachować w
    nieulotnej pamięci, to opis terminfo może zakładać, że są one poprawnie ustawione.

    Inne właściwości zawierają łańcuchy is1, is2 oraz is3, służące do inicjalizacji terminala,
    iprog, czyli ścieżkę do programu, używanego do inicjalizacji terminala oraz if, czyli
    nazwę pliku, zawierającego długie łańcuchy inicjalizacyjne. Łańcuchy te powinny ustawić
    terminal na tryby współpracujące z pozostałym opisem terminfo. Są one zwykle przesyłane
    do terminala poprzez opcję init programu tput przy każdym logowaniu użytkownika.  Są one
    drukowane w następującej kolejności: uruchom program iprog; wyślij is1; is2; ustaw
    marginesy przy użyciu mgc, smgli smgr; ustaw tabulatory przy użyciu tbc i hts; wydrukuj
    plik if; i w końcu wyślij is3.

    Większość inicjalizacji jest wykonywana w is2. Tryby specjalne terminala można ustawiać
    bez duplikowania łańcuchów, wstawiając wspólne sekwencje do is2, a specjalne elementy do
    is1 oraz is3.  Para sekwencji, która dokonuje twardego resetu z kompletnie nieznanego
    stanu może być podobnie podawana jako rs1, rs2, rf i rs3, analogicznie do is2 oraz if.
    Łańcuchy te są wysyłane przez program reset, służący do naprawiania terminala gdy ten
    wejdzie w dziwny stan. Komendy zazwyczaj są umieszczane w rs1, rs2 rs3 i rf jedynie jeśli
    dają denerwujące efekty na ekranie i nie są konieczne podczas logowania sie. Na przykład
    komenda ustawiania vt100 na 80 kolumn normalnie jest częścią is2, lecz powoduje
    denerwujące zakłócenie ekranu i zwykle nie jest wymagana, gdyż terminal normalnie już jest
    w trybie 80-kolumnowym.

    Jeśli istnieją komendy do ustawiania i czyszczenia tabulatorów, to mogą być one podawane
    jako tbc (czyść wszystkie tabulatory) i hts (ustaw tabulator w bieżącej kolumnie w każdym
    wierszu). Jeśli do ustawienia tabulatorów wymagana jest bardziej skomplikowana sekwencja,
    to może być ona umieszczona w is2 lub if.

  Opóźnienia i wypełnianie
    Wiele starszych i wolniejszych terminali nie obsługuje ani XON/XOFF ani potwierdzania DTR.
    Wliczać w to można terminale hardcopy i pewne archaiczne CRT (np, DEC VT100). Wymagają one
    wypełniania znaków po pewnych ruchach kursora i zmianach ekranu.

    Jeśli  terminal  używa potwierdzania xon/xoff dla sterowania przepływu (to znaczy
    automatycznie wysyła ^S do hosta gdy bufory wejściowe zbliżają się do przepełnienia),
    ustaw xon.  Właściwość ta powstrzymuje emisję wypełniania. Możesz też ustawić ją dla
    mapowanych w pamięć urządzeń konsolowych, które efektywnie nie mają ograniczeń szybkości.
    Informacje wypełniające powinny wciąż być dołączane, aby procedury mogły lepiej decydować
    o względnych kosztach, lecz rzeczywiste znaki wypełnienia nie będą wysyłane.

    Jeśli podane jest pb (szybkość wypełniania), to wypełnianie nie jest używane przy
    szybkościach niższych niż pb. Jeśli wpis nie zawiera szybkości, to emisja wypełniania w
    pełni zależy od xon.

    Jeśli terminal wymaga innych niż zero znaków wypełniania, to powinno to być podawane jako
    pad. Z łańcucha pad używany jest jedynie pierwszy znak.

  Linie statusu
    Niektóre terminale posiadają dodatkowe `linie statusu', które nie są normalnie używane
    przez oprogramowanie (a więc nie liczą się jako właściwość lines terminala).

    Najprostszym przypadkiem jest linia statusu, którą można adresować kursorem, lecz nie jest
    częścią podstawowego regionu przewijania ekranu; taką linię statusu posiada Heathkit H19
    oraz 24 liniowe VT100 z 23-liniowym regionem przewijania ustawianym na starcie. Sytuacja
    ta jest wskazywana przez właściwość hs.

    Niektóre terminale z liniami statusu wymagają specjalnych sekwencji aby dostać się do tej
    linii. Mogą one być wyrażane jako łańcuchy z pojedynczymi parametrami tsl, które pobierają
    pozycję kursora względem zerowej kolumny linii statusu. Właściwość fsl musi powracać do
    pozycji ekranu głównego, gdzie wywołano ostatnie tsl. Możliwe, że konieczne będzie
    osadzenie wartości łańcuchowych sc (zachowanie kursora) i rc (odtworzenie kursora) w tsl i
    fsl.

    Linia statusu jest zazwyczaj tej samej szerokości co szerokość terminala. Gdy nie jest to
    prawdą, należy podać właściwość numeryczną wsl.

    Komend kasowania linii statusu może być podawana jako dsl.

    Wartość logiczna eslok określa, że sekwencje specjalne, tabulacje itp. działają w linii
    statusu normalnie.

    Implementacja ncurses nie używa jeszcze żadnej z tych właściwości Są one tu udokumentowane
    na wypadek, gdyby stały się istotne.

  Grafika liniowa
    Wiele terminali posiada alternatywne zestawy znaków, przydatne do rysowania figur.
    Terminfo i curses mają wsparcie do rysowania znaków wspieranych przez VT100 plus niektóre
    znaki z AT&T 4410v1. Alternatywny zestaw znaków może być określony właściwością acsc.

    Nazwa                 Nazwa          Ascii         Nazwa
    glifu                 ACS           domyślnie       VT100
    UK znak funta             ACS_STERLING      f           }
    strzałka w dół            ACS_DARROW       v           .
    strzałka w lewo            ACS_LARROW       <           ,
    strzałka w prawo           ACS_RARROW       >           +
    strzałka w górę            ACS_UARROW       ^           -
    plansza kwadratów           ACS_BOARD        #           h
    kula                 ACS_BULLET       o           ~
    plansza szachowa           ACS_CKBOARD       :           a
    symbol stopnia            ACS_DEGREE       \           f
    diamond                ACS_DIAMOND       +           `
    większylubrówny            ACS_GEQUAL       >           z
    greckie pi              ACS_PI         *           {
    linia poprzeczna           ACS_HLINE        -           q
    symbol latarni            ACS_LANTERN       #           i
    duży plus/skrzyżowanie        ACS_PLUS        +           n
    mniejszylubrówny           ACS_LEQUAL       <           y
    lewy niski narożnik          ACS_LLCORNER      +           m
    prawy niski narożnik         ACS_LRCORNER      +           j
    nierówny               ACS_NEQUAL       !           |

    plus/minus              ACS_PLMINUS       #           g
    scan line 1              ACS_S1         ~           o
    scan line 3              ACS_S3         -           p
    scan line 7              ACS_S7         -           r
    scan line 9              ACS_S9         _           s
    czysty blok kwadratowy        ACS_BLOCK        #           0
    T wskazujące w dół          ACS_TTEE        +           w
    T wskazujące w lewo          ACS_RTEE        +           u
    T wskazujące w prawo         ACS_LTEE        +           t
    T wskazujące w górę          ACS_BTEE        +           v
    lewy wysoki narożnik         ACS_ULCORNER      +           l
    prawy wysoki narożnik         ACS_URCORNER      +           k
    linia pionowa             ACS_VLINE        |           x

    Najlepszym sposobem na zdefiniowanie zestawu graficznego nowego urządzenia jest dodanie do
    kopii tej tabeli kolumny, podającej znak, jaki (po emisji między smacs/rmacs) został
    wyrenderowany jako odpowiadająca [kodowi] grafika. Następnie przeczytaj pary VT100/twój
    terminal z prawa na lewo--będzie to twój łańcuch ACSC.

  Obsługa kolorów
    Większość terminali kolorowych to albo terminale typu Tektronix, albo typu HP. Te pierwsze
    mają predefiniowany zestaw N kolorów (N zwykle wynosi 8) i mogą ustawiać w komórkach
    znakowych niezależnie kolor tła i pierwszego planu, tworząc N*N par kolorów. Na
    terminalach HP należy ustawiać każdą parę kolorów osobno (tło i pierwszy plan nie są
    ustawiane niezależnie). Można zdefiniować M par kolorów z  2*M dostępnych kolorów.
    Terminale zgodne z ANSI są typu Tektronix.

    Pewne podstawowe właściwości kolorów są niezależne od metody kolorowania. Waściwości
    numeryczne colors i pairs określają maksymalną liczbę kolorów i par kolorów, które można
    naraz wyświetlać. Łańcuch op (para oryginalna) ustawia tło i pierwszy plan na domyślne
    wartości terminala. Łańcuch oc resetuje wszystkie kolory i pary kolorów na domyślne
    wartości terminala. Niektóre terminala (włącznie z wieloma emulatorami terminali PC)
    kasuje obszary ekranu z obecnym tłem, zamiast włączyć domyślne tło; powinny one posiadać
    właściwość logiczną bce.

    Aby zmienić bieżący kolor pierwszego planu lub tła na terminalu typu Tektronix, należy
    użyć setaf (ustaw pierwszy plan ANSI) i setab (ustaw tło ANSI). Pobierają one jeden
    parametr--numer koloru. Dokumentacja SVr4 opisuje tylko setaf/setab; draft XPG4 mówi, że
    "Jeśli terminal obsługuje sekwencje specjalne ANSI do ustawiania tła i pierwszego planu,
    to powinny być one zakodowane odpowiednio jako setab i setaf. Jeśli terminal obsługuje
    inne sekewencje specjalne ustawiania tła i pierwszego planu, to powinny być one kodowane
    jako setb i setf. Funkcja vidputs() i funkcje odświeżania używają (o ile są zdefiniowane)
    setaf i setab."

    Właściwości setaf/setab i setf/setb pobierają pojedynczy argument numeryczny. Wartości 0-7
    są przenośnie zdefiniowane w sposób następujący (środkowa kolumna to symboliczne wartości
    #define z nagłówków bibliotek curses). Sprzęt terminala może mapować je jak chce, lecz
    wartości RGB określają normalne lokacje w przestrzeni kolorów. space.

              Kolor     #define    Wartość    RGB
              czarny   COLOR_BLACK    0   0, 0, 0
              czerwony  COLOR_RED     1   max,0,0
              zielony   COLOR_GREEN    2   0,max,0
              żółty    COLOR_YELLOW    3   max,max,0
              niebieski  COLOR_BLUE     4   0,0,max
              fioletowy  COLOR_MAGENTA   5   max,0,max
              cyjankowy  COLOR_CYAN     6   0,max,max
              biały    COLOR_WHITE    7   max,max,max

    Na terminalu typu HP używa się scp z numerem pary kolorów do ustawienia obecnej pary
    kolorów.

    Na terminalu Tektronix może być obecna właściwość ccc. Wskazuje ona, że kolory można
    modyfikować. W tej sytuacji właściwość initc pobiera numer koloru (0 do colors-1) i trzy
    dalsze parametry, opisujące kolor. Parametry te są domyślnie interpretowane jako RGB.
    Jeśli obecna jest właściwość logiczna hls, to są one interpretowane jako parametry HLS
    (Hue, Lightness, Saturation). Zakresy zależą od terminala.

    Na terminalu w rodzaju HP, initp może dawać możliwość zmieniania wartości pary kolorów.
    Pobiera 7 parametrów; numer pary kolorów (0 do max_pairs-1) oraz dwie trójki, opisujące
    najpierw tło, a potem pierwszy plan. Parametry te określają RGB lub HLS, zależnie od hls.

    Na niektórych terminalach kolorowych, kolory kolidują  z  podświetleniami.  Można
    zarejestrować te kolizje we właściwośći ncv. Jest to maska bitowa atrybutów, które nie
    mogą być używane przy włączonych kolorach. Odpowiedniość między atrybutami rozumianymi
    przez curses jest następująca:

               Atrybut           Bit  Dziesiętnie
               A_STANDOUT         0   1
               A_UNDERLINE         1   2
               A_REVERSE          2   4
               A_BLINK           3   8
               A_DIM            4   16
               A_BOLD           5   32
               A_INVIS           6   64
               A_PROTECT          7   128
               A_ALTCHARSET        8   256

    Na przykład na wielu konsolach IBM PC atrybut podkreślenia koliduje z niebieskim kolorem
    pierwszego planu i nie jest dostępny w trybie kolorowym.  Powinny więc mieć ustawione
    właściwość ncv na 2.

    Curses SVr4 nie używają w ogóle ncv, ncurses rozpoznają je i optymalizują wyjście.

  Różności
    Jeśli terminal wymaga innego znaku wypełniania niż zero, to jest on podawany jako pad. Z
    łańcucha pad wykorzystywany jest tylko pierwszy znak. Jeśli terminal nie obsługuje znaku
    wypełniania, podaj npc.  Zauważ, że ncurses implementuje zgodną z termcap zmienną PC;
    dlatego aplikacje mogą ustawiać tę wartość na coś innego niż zero, a ncurses spróbuje
    najpierw npc i użyje napms jeśli terminal nie posiada znaku wypełnienia.

    Jeśli terminal może przesuwać w górę lub w dół o pół linii, to może to być określone przez
    hu (pół-linii w górę) i hd (pół-linii w dół). Jest to przede wszystkim przydatne dla
    indeksów górnych i dolnych w terminalach hardcopy. Jeśli terminal hardcopy potrafi przejść
    na następną stronę (eject to the next page) (tj. form feed), podaj to jako ff (zwykle
    control L).

    Jeśli istnieje komenda do powtórzenia danego znaku podaną liczbę razy (aby zaoszczędzić na
    czasie transmisji dużej liczby takich samych znaków), można to określić parametryzowanym
    łańcuchem rep. Pierwszy parametr jest powtarzanym znakiem, a drugi liczbą powtórzeń. Tak
    więc tparm(repeat_char, 'x', 10) jest równoważne `xxxxxxxxxx'.

    Jeśli terminal posiada ustawiany znak komendy, jak w TEKTRONIX, można to określić przez
    cmdch.  Wybierany jest prototypowy znak komendy, używany we wszystkich właściwościach.
    Znak ten jest podawany przez właściwość cmdch.  Na niektórych systemach uniksowych
    obsługiwana jest następująca konwencja: W środowisku szukana jest zmienna CC i jeśli
    zostanie znaleziona, wszystkie pojawienia znaku prototypowego są zamieniane na znak ze
    zmiennej środowiskowej.

    Opisy terminala, które nie reprezentują konkretnych rodzajów znanych terminali, takie jak
    switch, dialup, patch i network, powinny zawierać właściwość gn (generic), aby programy
    mogły stwierdzić, że nie wiedzą jak rozmawiać z terminalem. (Właściwość ta nie tyczy się
    opisów terminali virtual, dla których znane są sekwencje specjalne.)

    Jeśli terminal posiada klawisz ``meta'', który zachowuje się jak klawisz przesunięcia,
    ustawiający ósmy bit przesyłanego znaku, to fakt ten można wskazać z pomocą km. W
    przeciwnym wypadku, oprogramowanie założy, że 8-my bit jest bitem parzystości i zazwyczaj
    będzie czyszczony.  Jeśli istnieją łańcuchy, włączające i wyłączające ten tryb ``meta'',
    to powinny być one określone jako smm i rmm.

    Jeśli terminal ma więcej linii pamięci niż mieści się naraz na ekranie, to liczba tych
    linii powinna być określana przez lm. Nadanie wartości lm#0 określa, że liczba linii nie
    jest ustalona, lecz mimo to jest więcej pamięci niż linii ekranowych.

    Jeśli terminal jest jednym z obsługiwanych przez uniksowy protokół wirtualnego terminala,
    to numer terminala może być podany jako vt.

    Łańcuchy media copy, sterujące zewnętrzną drukarką, podłączoną do terminala mogą być
    podawane jako mc0: drukuj zawartość ekranu, mc4: wyłącz drukarkę i mc5: włącz drukarkę.
    Gdy drukarka jest włączona, tekst przesyłany do terminala będzie przesyłany na drukarkę.
    Nie jest zdefiniowane czy tekst ma być wtedy również wyświetlany na ekranie terminala.
    Wariacja mc5p pobiera jeden parametr i pozostawia drukarkę włączoną na tyle znaków, ile
    podano w parametrze; wyłączając następnie drukarkę.  Parametr nie powinien przekraczać
    255.  Cały tekst, łącznie z mc4, jest podczas działania mc5p przezroczyście przekazywany
    drukarce.

  Zaburzenia i uszkodzenie mózgu
    Terminale, które nie zezwalają na wyświetlanie znaków tyldy, powinny wskazywać to przez
    hz.

    Terminale, które ignorują line-feed po zawinięciu am, takie jak Concept i vt100 powinny
    wskazywać to przez xenl.

    Jeśli do pozbycia się trybu wyróżnionego potrzebne jest el (zamiast zwyczajnego nadpisania
    na nim normalnego tekstu), należy podać xhp.

    Terminale teleray, gdzie tabulacje zmieniają przesuwane znaki na spacje, powinny podawać
    xt  (destruktywne  tabulacje).  Uwaga:  zmienną,  określającą  to  jest  obecnie
    `dest_tabs_magic_smso'; w starszych wersjach było to teleray_glitch.  To zaburzenie
    oznacza również, że nie jest możliwe ustawienie kursora na ``magicznym ciasteczku'', że do
    skasowania trybu wyróżnionego należy skasować lub wstawić linię. Implementacja ncurses
    ignoruje to.

    Terminal Beehive Superbee, który nie potrafi poprawnie przesyłać znaków escape i control C
    ma właściwość xsb, określającą, że zamiast escape używany jest klawisz f1, a zamiast
    control C używane jest f2. (Problem ten występuje tylko w Superbee, zależnie od ROM.)
    Zauważ, że w starszych wersjach terminfo właściwość ta była nazywana `beehive_glitch';
    obecnie jest to `no_esc_ctl_c'.

    Inne problemy związane z konkretnymi terminalami można naprawić dodając dalsze właściwości
    typu xx.

  Podobne terminale
    Jeśli istnieją dwa bardzo podobne terminale, gdzie jeden może być zdefiniowany tak samo
    jak drugi, z pewnymi wyjątkami, to można wykorzystać właściwość use z nazwą podobnego
    terminala.  Właściwości podane przed use przesłaniają te z typu wybranego przez use.
    Właściwości można anulować poprzez umieszczanie na lewo od definicji właściwości xx@,
    gdzie xx jest właściwością. Na przykład,

                2621-nl, smkx@, rmkx@, use=2621,

    definiuje 2621-nl, który nie posiada smkx, rmkx i z tego powodu nie włącza etykiet
    klawiszy funkcyjnych w trybie wizualnym. Jest to przydatne dla innych trybów terminala
    lub dla innych preferencji użytkownika.

  Pułapki długich wpisów
    Długie wpisy terminfo rzadko są problemem; żaden wpis terminfo nie osiągnął jeszcze nawet
    4K maksimum przeznaczonego na tablicę łańcuchową. Niestety jednak, translacje termcap są
    bardziej ograniczone (do 1K). Z tego powodu, translacje termcap długich wpisów terminfo
    mogą powodować problemy.

    Strony podręcznika man dla 4.3BSD i starszych wersji tgetent() mówią użytkownikowi, by
    alokował 1K bufor na wpis termcap. Wpis jest zakończony zerem przez bibliotekę termcap,
    więc bezpieczną długością wpisu termcap są 1023 bajty. Zależnie od tego, co robi dana
    aplikacja i biblioteka termcap i od tego gdzie w pliku termcap znajduje typ terminala
    szukany przez tgetent(), mogą dziać się różne rzeczy.

    Niektóre biblioteki termcap drukują komunikat ostrzegawczy i kończą działanie; inne nie;
    inne skracają wpis do 1023 bajtów. Niektóre aplikacje alokują więcej niż wymagany 1K; inne
    nie.

    Każdy wpis termcap zawiera związane ze sobą dwa ważne rozmiary: przed rozwinięciem "tc" i
    po rozwinięciu. "tc" jest właściwością, która fastryguje inny wpis termcap do końca
    bieżącego, aby dodać jego właściwości. Jeśli wpis termcap nie używa właściwości "tc", to
    oczywiście obydwa rozmiary są identyczne.

    Długość przed rozwinięciem tc jest nawjażniejsza, gdyż dotyczy czegoś więcej niż tylko
    użytkowników konkretnego terminala. Jest to długość wpisu istniejącego w /etc/termcap
    minus para lewy ukośnik/nowa linia, które są pomijane przez tgetent() podczas odczytu.
    Niektóre biblioteki termcap obcinają również końcową nową linię (GNU termcap tego nie
    robi). Załóż teraz, że:

    *  wpis termcap przed rozwinięciem ma więcej niż 1023 bajty,

    *  aplikacja zaalokowała jedynie 1K,

    *  biblioteka termcap (jak BSD/OS 1.1 i GNU) odczytuje cały wpis do bufora, niezależnie
      od długości, aby zobaczyć czy jest to ten wpis co trzeba,

    *  a tgetent() szuka typu terminala, który jest albo długim wpisem, jak i znajduje się w
      pliku termcap za długim wpisem, albo nie istnieje w pliku w ogóle (więc tgetent()
      musi przeszukiwać cały plik termcap).

    W tej sytuacji tgetent() nadpisze pamięć, być może również swój stos i prawdopodobnie
    rzuci korą. Programy typu telnet są szczególnie okaleczalne; nowoczesne telnety przekazują
    wartości jak typ terminala automatycznie. Wyniki są podobnie niechciane dla bibliotek
    termcap, jak SunOS 4.1.3 i Ultrix 4.4, które drukują ostrzeżenia gdy odczytują zbyt długie
    wpisy termcap. Jeśli biblioteka termcap obcina długie wpisy, jak OSF/1 3.0, to jest
    odporna na ten problem, lecz zwraca nieprawidłowe dane dla terminala.

    Rozmiar "po rozwinięciu tc" ma podobne działanie na powyższe, lecz jedynie dla osób, które
    ustawiły TERM na ten typ terminala, gdyż tgetent() dokonuje rozwinięcia "tc" tylko jeśli
    znajdzie odpowiedni typ.

    Ogólnie, wpis termcap, który jest dłuższy niż 1023 bajty może spowodować zrzut core,
    ostrzeżenia lub nieprawidłowe działanie. Jeśli jest zbyt długi przed rozwinięciem "tc", to
    będzie tak działał nawet dla użytkowników innych typów terminal, i tych których zmienna
    TERM nie posiada opisu w pliku termcap.

    W trybie -C (tłumaczenia na termcap), implementacja tic(1) z ncurses daje ostrzeżenia gdy
    długość przed-tc wpisu termcap jest zbyt wielka. Opcja -c (check) sprawdza również
    rozwinięte (po tc) długości.

  Kompatybilność binarna
    Nie jest mądre liczyć na przenośność binarnych opisów terminfo między komercyjnymi
    wersjami uniksa. Problem polega na tym, że istnieją przynajmniej dwie wersje terminfo (pod
    HP-UX i AUX), które pochodzą z terminfo System V po SVr1 i dodały rozszerzone właściwości
    do tablicy łańcuchów które (binarnie) kolidują z rozszerzeniami Systemu V i XSI Curses.

ROZSZERZENIA

    Operator %x parametryzowanych łańcuchów jest typowy tylko dla implementacji tparm
    wykonanej w ncurses (jest wymagany do obsługi niefortunnego formatu initc na konsoli
    Linux).

    Niektóre implementacje curses z SVr4 i wszystkie poprzednie nie interpretują operatorów %A
    i %O z parametryzowanych łańcuchów.

    SVr4/XPG4 nie określają czy msgr zezwala na poruszanie w trybie alternatywnego zestawu
    znaków (takie tryby mogą między innymi mapować CR oraz NL na znaki, które nie pociągają
    lokalnych przemieszczeń).  Implementacja ncurses ignoruje msgr w trybie ALTCHARSET.
    Przychodzi więc możliwość, że implementacja XPG4, robiąca odwrotne założenie może wymagać
    wpisów terminfo z ncurses z wyłączonym msgr.

    Biblioteka ncurses obsługuje tryby wstawiania znaku i wstawiania znaków w trochę
    niestandardowy  sposób,  aby  zyskać  na  efektywności.  Zobacz  wyżej  sekcję
    Wstawianie/kasowanie znaków.

    Podstawienia parametrów dla set_clock i display_clock nie są udokumentowane w SVr4 i w
    standardzie XSI. Są one wydedukowane z dokumentacji terminala AT&T 505.

    Uważaj z przyznawaniem własciwości kmous. ncurses zechcą interpretować to jako KEY_MOUSE
    dla użytku w terminalach i w emulatorach (jak xterm), które potrafią zwracać informacje o
    śledzeniu myszy w strumieniu wejściowym klawiatury.

    Różne porty komercyjne terminfo i curses wspierają różne podzbiory standardu XSI curses i
    (w niektórych przypadkach) różne zbiory rozszerzeń. Oto zestawienie, odpowiadające
    październikowi 1995:

    SVR4, Solaris, ncurses -- Wspierają wszystkie właściwości SVr4.

    SGI -- Wspiera zestaw SVr4 i dodaje jedną nieudokumentowaną właściwość łańcuchową
    (set_pglen).

    SVr1, Ultrix -- Obsługują one ograniczony podzbiór właściwości terminfo. Wartości logiczne
    kończą się z xon_xof; wartości numeryczne z width_status_line; a łańcuchowe z prtr_non.

    HP/UX -- Wspiera podzbiór SVr1 plus numeryka z SVr[234], a konkretnie num_labels,
    label_height, label_width, plus klawisze funkcyjne 11 do 63, plus plab_norm, label_on, i
    label_off, plus pewne niekompatybilne rozszerzenia tablicy łańcuchów.

    AIX -- Wspiera podzbiór SVr1 plus klawisze funkcyjne 11 do 63 plus niekompatybilne
    rozszerzenia tablicy łańcuchów.

    OSF -- Wspiera zarówno zestaw SVr4 jak i rozszerzenia AIX.

PLIKI

    /usr/share/terminfo/?/* pliki zawierające opisy terminala

ZOBACZ TAKŻE

    tic(1M), curses(3X), printf(3S), term(5).

AUTORZY

    Zeyd M. Ben-Halim, Eric S. Raymond.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 5 terminfo

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                           TERMINFO(5)