Provided by: wesnoth-1.14-server_1.14.9-1ubuntu5_amd64 bug

NAZWA

    wesnothd - demon sieciowy gier wieloosobowych Bitwy o Wesnoth

SKŁADNIA

    wesnothd [-dv] [-c ścieżka] [-p port] [-t liczba] [-T liczba]
    wesnothd -V

OPIS

    Manages    Battle    for    Wesnoth    multiplayer    games.    See
    https://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on what commands the server accepts via
    the wesnoth client (/query ...) or the fifo.

OPCJE

    -c ścieżka, --config ścieżka
       informuje demona wesnothd o lokalizacji pliku konfiguracyjnego. Zobacz rozdział
       KONFIGURACJA SERWERA poniżej, aby uzyskać informacje o składni. Konfigurację można
       przeładować wysyłając procesowi serwera proces SIGHUP.

    -d, --daemon
       uruchamia wesnothd w trybie demona.

    -h, --help
       wyświetla informacje o opcjach wiersza poleceń.

    --log-poziom=domena1,domena2,...
       określa poziom istotności domen debugowania. all oznacza dopasowanie wszystkich
       domen debugowania. Dostępne poziomy: error (błędy), warning (ostrzeżenia), info
       (informacje), debug (debugowanie). Poziom domyślny to error lub info (w przypadku
       domeny server).

    -p port, --port port
       przypisuje serwer do określonego portu. Jeśli nie podano żadnego portu, używany
       będzie port 15000.

    -t liczba, --threads liczba
       ustawia maksymalną liczbę oczekujących wątków roboczych dla wejścia/wyjścia sieci
       na wartość n (domyślnie: 5, maksymalnie: 30).

    -T liczba, --max-threads liczba
       ustawia maksymalną ilość wątków roboczych, które zostaną utworzone. Wartość 0
       (domyślna) oznacza brak limitu.

    -V, --version
       wyświetla numer wersji i kończy działanie programu.

    -v, --verbose
       włącza zapis dzienników debugowania.

KONFIGURACJA SERWERA

  Ogólna składnia jest następująca:
    [tag]

       klucz="wartość"

       klucz="wartość,wartość,..."

    [/tag]

  Klawisze globalne:
    allow_remote_shutdown
       Wartość no (nie - wartość domyślna) oznacza, że żądania shut_down i restart będą
       ignorowane, jeśli nie zostaną przesłane poprzez kolejkę. Ustawienie wartości yes
       (tak) umożliwi administratorowi zdalne wyłączanie poprzez polecenie /query.

    ban_save_file
       Pełna lub względna ścieżka do pliku (archiwum gzip), do którego serwer ma dostęp do
       odczytu i zapisu. Blokady będą zapisywane w tym pliku i wczytywane ponownie podczas
       uruchamiania serwera.

    compress_stored_rooms
       Określa, czy odczyty i zapisy pliku pokoi powinny być dokonywane w postaci
       skompresowanej. Wartość domyślna: yes (tak).

    connections_allowed
       Dozwolona liczba połączeń z tego samego adresu IP. 0 oznacza brak ograniczeń.
       (domyślnie: 5)

    disallow_names
       Nazwy/pseudonimy, które nie są akceptowane przez serwer. Obsługiwane są symbole * i
       ? z wzorców wieloznacznych. Zobacz stronę glob(7), aby uzyskać szczegółowe
       informacje. Wartości domyślne (używane, gdy żadne inne wartości nie zostaną
       podane):*admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as /query ... from
       wesnoth).  If  not  specified defaults to the compile-time path (default:
       /var/run/wesnothd/socket).

    max_messages
       Liczba wiadomości dopuszczanych w  przedziale  czasowym  messages_time_period
       (domyślnie: 4).

    messages_time_period
       Przedział czasowy (w sekundach), na przestrzeni którego wykrywane jest zalewanie
       komunikatami (domyślnie: 10 sekund).

    motd  Wiadomość dnia.

    new_room_policy
       Określa, kto ma uprawnienia do tworzenia nowych pokoi na serwerze. Możliwe
       wartości:  everyone  (wszyscy  użytkownicy), registered (tylko zarejestrowani
       użytkownicy), admin (tylko administratorzy) i nobody (nikt). Wartość domyślna:
       everyone.

    passwd Hasło używane do uzyskania uprawnień administratora (poprzez /query admin hasło).

    replay_save_path
       Katalog na serwerze, w którym są zapisywane powtórki gier, koniecznie z ukośnikiem
       (/) na końcu. Domyślnie jest to katalog, w którym uruchomiono wesnothd.

    restart_command
       Polecenie używane przez serwer do uruchomienia nowego procesu serwera poleceniem
       restart.  (Może zostać wydane wyłącznie poprzez kolejkę - patrz ustawienie
       allow_remote_shutdown).

    room_save_file
       Ścieżka do pliku, w którym należy zapisać dane pokoju. Plik jest odczytywany przy
       uruchamianiu serwera i zapisywany podczas jego pracy. Jeśli parametr jest pusty lub
       zostanie pominięty, pokoje nie będą ładowane ani zapisywane.

    save_replays
       Określa, czy serwer będzie automatycznie zapisywać powtórki gier. Domyślnie
       wyłączone (wartość false).

    versions_accepted
       Oddzielana  przecinkami  lista  łańcuchów wersji akceptowanych przez serwer.
       Obsługiwane są symbole * i ? ze wzorców wieloznacznych. (Domyślnie: odpowiednia
       wersja wesnoth).
       Przykład: versions_accepted="*" odpowiada akceptowaniu dowolnego numeru wersji.

    user_handler
       Nazwa obiektu obsługi użytkowników, który ma być używany. Obecnie dostępne obiekty
       to forum (aby podłączyć wesnothd do bazy danych forum phpbb) i sample (przykładowa
       implementacja interfejsu obiektu obsługi użytkowników, której nikt przy zdrowych
       zmysłach nie powinien używać w poważnych zastosowaniach). Wartość domyślna to
       forum. Należy też dodać sekcję [user_handler] (patrz poniżej).

  Globalne etykiety:
    [redirect] Etykieta określająca serwer, na który przekierowywane są okreslone wersje
    klientów.

       host  Adres serwera, na który ma nastąpić przekierownie.

       port  Numer portu, z którym ma nastąpić połączenie.

       version
           Oddzielana przecinkami lista wersji, które mają zostać przekierowane. Działa
           tak, jak versions_accepted w przypadku wzorców wieloznacznych.

    [ban_time] Znacznik do definiowania wygodnych słów kluczowych, określających przedziały
    czasu tymczasowych blokad.

       name  Nazwa używana do określenia danego czasu blokady.

       time  Definicja przedziału czasowego. Format: %d[%s[%d%s[...]]], gdzie %s ma
           wartość s (sekundy), m (minuty), h (godziny), D (dni), M (miesiące) lub Y
           (lata), a %d jest liczbą. Jeśli nie zostanie podany żaden modyfikator czasu,
           przyjmowane są minuty (m). Przykład: time="1D12h30m" spowoduje nałożenie
           blokady trwającej 1 dzień, 12 godzin i 30 minut.

    [proxy] Etykieta instruująca serwer, by działał jak serwer proxy i przekierowywał żądanie
    klienta do określonego serwera. Akceptuje takie same klucze, jak [redirect].

    [user_handler] Configures the user handler. Available keys vary depending on which user
    handler is set with the user_handler key. If no [user_handler] section is present in the
    configuration the server will run without any nick registration service. All additional
    tables that are needed for the forum_user_handler to function can be found  in
    table_definitions.sql in the Wesnoth source repository.

       db_host
           (dotyczy user_handler=forum) Nazwa hosta serwera bazy danych

       db_name
           (dotyczy user_handler=forum) Nazwa bazy danych

       db_user
           (dotyczy user_handler=forum) Nazwa użytkownika, która umożliwia zalogowanie
           się do bazy danych

       db_password
           (dotyczy user_handler=forum) Hasło tego użytkownika

       db_users_table
           (dotyczy user_handler=forum) Nazwa tabeli, w której używane forum phpbb
           zapisuje    dane    użytkowników.   Najczęściej   będzie   to
           <przedrostek-nazwy-tabeli>_users (np. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save
           its own data about users. You will have to create this table manually.

       db_game_info_table
           (for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save
           its own data about games.

       db_game_player_info_table
           (for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save
           its own data about the players in a game.

       db_game_modification_info_table
           (for user_handler=forum) The name of the table in which wesnothd will save
           its own data about the modifications used in a game.

       db_user_group_table
           (for user_handler=forum) The name of the table in which your phpbb forums
           saves  its  user  group  data.  Most  likely  this  will  be
           <table-prefix>_user_group (e.g. phpbb3_user_group).

       mp_mod_group
           (for user_handler=forum) The ID of the forum group to be considered as
           having moderation authority.

       user_expiration
           (dotyczy user_handler=sample) Czas ważności zarejestrowanego pseudonimu (w
           dniach).

    [mail] Konfiguruje serwer SMTP, za pośrednictwem którego obiekt obsługi użytkowników może
    wysyłać pocztę elektroniczną. Obecnie używane tylko przez obiekt 'sample'.

       server Nazwa hosta serwera poczty.

       username
           Nazwa użytkownika używana do zalogowania się na serwer poczty.

       password
           Hasło tego użytkownika.

       from_address
           Adres do odpowiedzi w wysyłanej poczcie.

       mail_port
           Port, na którym jest uruchomiony serwer poczty. Domyślnie: 25.

KOD WYJŚCIA

    Prawidłowy kod wyjścia to 0, co odpowiada poprawnemu zakończeniu pracy serwera. Kod
    wyjścia równy 2 sygnalizuje błąd opcji wiersza poleceń.

AUTOR

    Autor:  David  White  <davidnwhite@verizon.net>.  Modyfikacje:  Nils   Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net>, Soliton <soliton.de@gmail.com> i Thomas
    Baumhauer <thomas.baumhauer@gmail.com>. Autorem pierwotnej wersji tej strony manuala jest
    Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Visit the official homepage: https://www.wesnoth.org/

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright © 2003-2018 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Oprogramowanie typu Free Software. Oprogramowanie oparte na licencji GPL wersja 2
    opublikowanej przez Free Software Foundation. Nie udziela się ŻADNEJ gwarancji, łącznie z
    RĘKOJMIĄ oraz GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

ZOBACZ TAKŻE

    wesnoth(6)