Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    bootparam - wprowadzenie do parametrów rozruchowych jądra Linux

OPIS

    Jądro (kernel) Linux przyjmuje pewne "opcje wiersza poleceń"", lub "parametry rozruchowe"
    podczas uruchamiania. Ogólnie jest to używane do przekazywania jądru informacji o
    parametrach sprzętu, których samodzielnie nie potrafi ono określić lub by zapobiec
    wartościom, które jądro by normalnie wykryło.

    Kiedy jądro jest uruchamiane bezpośrednio przez BIOS, nie ma możliwości przekazywania
    żadnych parametrów. Tak więc, aby móc mieć tę możliwość, trzeba używać programu
    rozruchowego zdolnego do przekazywania parametrów, takiego jak GRUB.

  Lista argumentów
    Wiersz poleceń jądra jest przetwarzany w listę łańcuchów (argumentów rozruchowych)
    rozdzielonych spacjami. Większość argumentów rozruchowych przyjmuje postać:

      nazwa[=wartość_1][,wartość_2]...[,wartość_10]

    gdzie "nazwa" jest unikalnym słowem kluczowym, które jest używane do określania, która
    część jądra ma otrzymać związane z nim wartości. Poszczególne argumenty rozruchowe są
    zwyczajnie oddzielone spacjami, w formacie wyżej podanym. Proszę zauważyć, że limit 10
    wartości jest rzeczywisty, jako że obecnie kod obsługuje jedynie 10 oddzielonych
    przecinkami parametrów dla słowa kluczowego (można jednak użyć tego samego słowa
    kluczowego drugi raz, aby pomieścić dodatkowe parametry).

    Większość sortowania jest zakodowana w pliku źródłowym jądra init/main.c. Najpierw jądro
    sprawdza czy argument jest jednym ze specjalnych argumentów "root=", "ro", "rw", lub
    "debug". Znaczenie tych specjalnych argumentów jest opisane dalej w tym dokumencie.

    Potem przechodzi przez listę funkcji konfigurujących, aby zobaczyć czy podany tekst
    argumentu (taki jak "foo") nie jest związany z funkcją konfigurującą ("foo_setup()") dla
    konkretnego urządzenia, lub części jądra. Jeśli przekazało się jądru linię foo=3,4,5,6 to
    przeszuka ono tablice bootsetupowe aby sprawdzić, czy "foo" było zarejestrowane. Jeśli
    było, wywołuje funkcję konfigurującą związaną z "foo" (foo_setup()) i przekazuje jej
    argumenty 3, 4, 5 i 6 podane w linii poleceń jądra.

    Wszystko, co jest w postaci "foo=bar", co nie jest akceptowane jako funkcja konfigurująca,
    jak opisano powyżej, zostaje zinterpretowane jako zmienna środowiskowa, która ma być
    ustawiona. (Bezużytecznym?) przykładem może być użycie "TERM=vt100" jako argumentu
    rozruchowego.

    Wszelkie pozostałe argumenty, które nie były wybrane przez  jądro  i  nie  były
    zinterpretowane jako zmienne środowiskowe, zostają potem przekazane procesowi PID 1,
    którym zwykle jest program init(1). Najpopularniejszym argumentem, który jest przekazywany
    procesowi init jest słowo "single", które mówi mu, by uruchomił komputer w trybie
    pojedynczego użytkownika, żeby nie odpalał wszystkich normalnych demonów. Proszę sprawdzić
    na stronie podręcznika init(1), jakie argumenty przyjmuje.

  Ogólne argumenty nieprzeznaczone do konkretnego urządzenia
    'init=...'
       Ustawia to pierwotne polecenie do wykonania przez jądro. Jeśli nie jest ono
       ustawione lub nie może zostać znalezione, to jądra wypróbowuje /sbin/init,
       następnie /etc/init, później /bin/init i w końcu /bin/sh a ostatecznie panikuje,
       jeśli wszystkie te próby zawiodą.

    'nfsaddrs=...'
       Ustawia adres rozruchowy NFS na podany łańcuch. Adres rozruchowy jest używany w
       przypadku rozruchu sieciowego.

    'nfsroot=...'
       Ustawia nazwę katalogu głównego NFS na podany łańcuch. Jeśli łańcuch ten nie
       rozpoczyna się od "/", "," lub cyfry, to jest on poprzedzany przez "/tftpboot/". Ta
       nazwa katalogu głównego jest używana w przypadku rozruchu sieciowego.

    'root=...'
       Ten argument mówi jądru, którego urządzenia użyć do jako głównego systemu plików
       podczas rozruchu. Domyślna wartość tego ustawienia jest skonfigurowana podczas
       kompilacji i zwykle jest wartością urządzenia głównego systemu, na którym zbudowano
       jądro. Aby nadpisać tę wartość i wybrać na urządzenie główne np. drugi napęd
       dyskietek, należy użyć "root=/dev/fd1".

       Główne urządzenie można określić symbolicznie lub numerycznie. Forma symboliczna ma
       postać /dev/XXYN, gdzie XX określa typ urządzenia (np. 'hd' do twardych dysków
       zgodnych z ST-506, z Y z zakresu 'a'-'d'; 'sd' do dysków zgodnych z SCSI, z Y z
       zakresu 'a'-'e'), Y jest literą lub numerem napędu, a N numerem (dziesiętnie)
       partycji na tym urządzeniu.

       Proszę zauważyć, że nie ma to nic do czynienia z przeznaczeniem tych urządzeń w
       bieżącym systemie. Część "/dev/" jest tylko konwencją.

       Powyższe urządzenia można przekazywać także w niewygodnej i mniej przenośnej
       reprezentacji  numerycznej, która jest kombinacją numerów głównych/pobocznych
       (major/minor) urządzeń. (np. /dev/sda3 ma numer główny 8 i poboczny 3, więc można
       użyć "root=0x803" jako alternatywy).

    'rootdelay='
       Parametr ustawia przerwę (w sekundach) przed próbą zamontowania głównego systemu
       plików.

    'rootflags=...'
       Parametr ustawia łańcuch opcji montowania dla głównego systemu plików (więcej
       informacji również w fstab(5)).

    'rootfstype=...'
       Opcja 'rootfstype' nakazuje jądru zamontowanie głównego systemu plików tak, jak
       gdyby był on podanego typu. Może być to przydatne (przykładowo) do zamontowania
       systemu plików ext3 jako ext2 i usunięcia dziennika w głównym systemie plików,
       cofając tak naprawdę jego format z ext3 do ext2 bez potrzeby rozruchu komputera z
       innego nośnika.

    'ro' i 'rw'
       Opcja 'ro' mówi jądru, by zamontowało główny system plików jako przeznaczony tylko
       do odczytu, aby fsck mógł pracować na nieruchomym systemie plików. Żaden proces nie
       może zapisywać plików na systemie plików, dopóki nie zostanie remontowany jako
       przeznaczony do odczytu i zapisu, np. poprzez "mount -w -n -o remount /" (patrz
       też mount(8)).

       Opcja 'rw' mówi jądru, by zamontować główny system plików jako przeznaczony do
       odczytu/zapisu. Tak jest domyślnie.

    'resume=...'
       Przekazuje do jądra położenie zahibernowanych danych, z których chce się wznowić
       pracę systemu po hibernacji. Zwykle jest to partycja lub plik wymiany. Przykład:

         resume=/dev/hda2

    'reserve=...'
       Ta komenda jest używana do chronienia regionów portów wejścia/wyjścia przed
       sondowaniem. Postać polecenia:

         reserve=iobase,extent[,iobase,extent]...

       W niektórych komputerach może być niezbędne chronienie sterowników urządzeń od
       szukania urządzeń (autosondowanie) w określonych regionach. Może to wynikać z
       błędnej reakcji sprzętu, możliwej błędnej identyfikacji lub po prostu z tego, że
       nie chce się tego sprzętu inicjalizować.

       Argument reserve podaje region portu wejścia/wyjścia, który nie ma być sondowany.
       Sterownik urządzenia nie będzie sondować zarezerwowanego regionu, chyba że inny
       argument rozruchowy wyjątkowo mu to nakaże.

       Na przykład, wiersz rozruchowy

         reserve=0x300,32 blah=0x300

       powstrzymuje wszystkie sterowniki urządzeń, poza sterownikiem "blah" od sondowania
       0x300-0x31f.

    'panic=N'
       Domyślnie, jądro nie uruchomi się ponownie po panice, ale za pomocą tej opcji można
       spowodować, że jądro wykona ponowne uruchomienie systemu po N sekundach (jeśli N
       jest większe niż zero). Czas ten można również ustawić za pomocą

         echo N > /proc/sys/kernel/panic.

    'reboot=[warm|cold][,[bios|hard]]'
       Od Linuksa 2.0.22 ponowne uruchomienie jest domyślnie "zimne" (cold). Można również
       wybrać stare ustawienie za pomocą 'reboot=warm'. "Zimny" restart może wymagać
       zresetowania określonego sprzętu, może również zniszczyć jeszcze nie zapisane dane
       w  buforach  dysku.  "Ciepły" restart może być szybszy. Domyślnie, ponowne
       uruchomienie jest "twarde" (hard), poprzez żądanie pulsowania bitu 0 na linii
       resetu kontrolera klawiatury, lecz istnieje przynajmniej jeden typ płyt głównych, z
       którym to nie działa. Opcja 'reboot=bios' może w zamian przeskoczyć przez BIOS.

    'nosmp' i 'maxcpus=N'
       Tylko gdy zdefiniowano __SMP__. Opcja wiersza polecenia 'nosmp' lub 'maxcpus=0'
       wyłączy całkowicie aktywację SMP, natomiast opcja 'maxcpus=N' ograniczy maksymalną
       liczbę aktywowanych procesorów w trybie SMP do N.

  Argumenty rozruchowe do użycia przez deweloperów jądra
    'debug'
       Komunikaty jądra są przekazywane do demona (np. klogd(8) lub podobnego), tak że
       mogą zostać zapisane na dysku. Wiadomości o priorytetach powyżej console_loglevel
       są także wypisywane na konsoli (informacje na temat poziomów priorytetów zawiera
       syslog(2)). Domyślnie console_loglevel jest ustawiona na logowanie wszystkiego co
       ważniejsze niż KERN_DEBUG. Ten argument rozruchowy dodatkowo nakazuje wypisywanie
       wiadomości o priorytecie KERB_DEBUG.. Poziom logowania konsoli można również
       ustawić podczas pracy systemu dzięki plikowi /proc/sys/kernel/printk (opisanemu w
       syslog(2)), operacji syslog(2) SYSLOG_ACTION_CONSOLE_LEVEL lub dmesg(8).

    'profile=N'
       Możliwe jest włączenie funkcji profilowania jądra, aby dowiedzieć się na co jądro
       zużywa cykle procesora. Profilowanie jest włączane, za pomocą ustawienia zmiennej
       prof_shift na wartość niezerową. Można to zrobić podając CONFIG_PROFILE w chwili
       kompilacji lub używając opcji 'profile='. Wartość prof_shift będzie wynosić N,
       jeśli zostanie podana lub CONFIG_PROFILE_SHIFT, gdy poda się ją, lub 2 - wartość
       domyślną. Ważność tej zmiennej jest taka, że daje ona rozdrobnienie profilowania:
       za każdym cyknięciem zegara, jeśli system wykonywał kod jądra, licznik jest
       zwiększany:

         profile[address >> prof_shift]++;

       Surowe informacje profilowania można odczytać z /proc/profile. Prawdopodobnie
       będzie trzeba użyć narzędzia takiego jak readprofile.c, aby je uporządkować. Zapis
       do /proc/profile wyczyści liczniki.

  Argumenty rozruchowe do użytku z ramdyskiem
    Tylko jeśli jądro zostało skompilowane z CONFIG_BLK_DEV_RAM. Generalnie, złym pomysłem
    jest używanie ramdysku w Linuksie - system sam będzie korzystał z dostępnej pamięci
    bardziej wydajnie. Jednak w trakcie rozruchu często przydatne okazuje się załadowanie
    zawartości dyskietki na ramdysk. Może się również okazać, że pewne moduły (np. do systemu
    plików lub sprzętu) muszą zostać załadowane przed uzyskaniem dostępu do głównego dysku.

    W Linuksie 1.3.48, obsługa ramdysku uległa całkowitej zmianie. Wcześniej, pamięć była
    alokowana statycznie i istniał parametr 'ramdisk=N', który określał jego rozmiar. Mogło to
    również służyć do ustawienia obrazu jądra w czasie kompilacji. Obecnie, ramdysk używa
    buforów i powiększa się w sposób dynamiczny. Wiele informacji o bieżącej konfiguracji
    ramdysku zawiera plik źródeł jądra Documentation/blockdev/ramdisk.txt (w starszych jądrach
    Documentation/ramdisk.txt).

    Są cztery parametry: dwa logiczne i dwa całkowite.

    'load_ramdisk=N'
       Jeśli N=1 - ładuje ramdysk, przy N=0 nie ładuje ramdysku (tak jest domyślnie).

    'prompt_ramdisk=N'
       Jeśli N=1 - prosi o włożenie dyskietki (tak jest domyślnie), jeśli N=0 - nie prosi
       (dlatego parametr ten nigdy nie jest potrzebny).

    'ramdisk_size=N' lub (przestarzałe) 'ramdisk=N'
       Ustawia maksymalny rozmiar ramdysków na N kB. Domyślny wynosi 4096 (4 MB).

    'ramdisk_start=N'
       Ustawia startowy numer bloku (przesunięcie na dyskietce, gdzie ramdysk się
       rozpoczyna) na N. Jest to potrzebne w przypadku, gdy ramdysk znajduje się za
       obrazem jądra.

    'noinitrd'
       Tylko gdy jądro zostało skompilowane z CONFIG_BLK_DEV_RAM i CONFIG_BLK_DEV_INITRD.
       Obecnie, można skompilować jądro tak, aby używało initrd. Gdy ta funkcja jest
       włączona, proces rozruchowy załaduje jądro i początkowy ramdysk; następnie jądro
       konwertuje initrd do "normalnego" ramdysku, który jest montowany w trybie do
       odczytu i zapisu, jako urządzenie główne; następnie wykonywane jest /linuxrc;
       później montowany jest "rzeczywisty" główny system plików, a system plików initrd
       jest przenoszony do /initrd; na końcu wykonywana jest zwykła sekwencja rozruchowa
       (np. wywołanie /sbin/init).

       Szczegółowy opis funkcji initrd zawiera plik źródeł jądra Documentation/initrd.txt.

       Opcja 'noinitrd' mówi jądru, że choć zostało skompilowane w celu działania z
       initrd, to nie powinno przechodzić przez powyższe kroki, lecz pozostawić dane
       initrd w /dev/initrd. To urządzenie może być użyte jedynie jednokrotnie: dane są
       zwalniane w chwili, gdy ostatni proces, który je używał zamknie /dev/initrd.

  Argumenty rozruchowe do urządzeń SCSI
    Ogólne pojęcia w tej sekcji:

    iobase -- pierwszy port I/O, który zajmuje host SCSI. Są one podawane w notacji
    heksadecymalnej i zazwyczaj leżą w zakresie od 0x200 do 0x3ff.

    irq -- przerwanie sprzętowe, które wykorzystuje karta. Prawidłowe wartości zależą od
    rozpatrywanej karty, lecz zwykle są to 5, 7, 9, 10, 11, 12 i 15. Inne wartości są zwykle
    używane w peryferiach takich jak dyski twarde IDE, stacje dysków, porty szeregowe, itp.

    scsi-id -- identyfikator, którego adapter używa do identyfikowania siebie na szynie SCSI.
    Tylko niektóre adaptery umożliwiają zmianę tej wartości, jako że większość ma ją trwale
    ustaloną wewnątrz. Częstą wartością domyślną jest 7, lecz zestawy Seagate i Future Domain
    TMC-950 używają 6.

    parity -- określa, czy adapter SCSI oczekuje od załączonych urządzeń dostarczania wartości
    parzystości przy wymianach informacji. Podanie jedynki oznacza, że sprawdzanie parzystości
    jest włączone, a zero ją wyłącza. Znowu jednak nie wszystkie adaptery przyjmują wybranie
    zachowania parzystości podczas rozruchu.

    'max_scsi_luns=...'
       Urządzenie  SCSI  może  mieć  wiele  "podurządzeń"  zawartych w nim samym.
       Najpopularniejszym przykładem jest jeden z nowych CD-ROM-ów SCSI, który obsługuje
       naraz więcej niż jeden dysk. Każdy CD jest adresowany jako "Logical Unit Number"
       (LUN) (ang. logiczny numer jednostki) tego urządzenia. Jednak większość urządzeń
       takich jak twarde dyski, napędy kasetowe i inne jest pojedynczymi urządzeniami z
       LUN równym zero.

       Niektóre słabo dopracowane urządzenia SCSI nie mogą obsłużyć sondowania LUN
       nierównego zeru. Dlatego, jeśli flaga kompilacji CONFIG_SCSI_MULTI_LUN nie była
       ustawiona, nowe jądra sondują domyślnie tylko LUN zero.

       Aby podać ilość sondowanych LUN-ów podczas rozruchu, wpisuje się 'max_scsi_luns=n'
       jako argument rozruchowy, gdzie n jest liczbą między 1 a 8. Aby zapobiec problemom
       opisanym wyżej, używa się n=1 aby zapobiec denerwowaniu nieprawidłowych urządzeń.

    Konfiguracja napędu kasetowego SCSI
       Niektóre parametry konfiguracji sterownika kasetowego SCSI mogą być osiągnięte
       przez użycie następującego:

         st=buf_size[,write_threshold[,max_bufs]]

       Pierwsze dwie liczby są podane w jednostkach kilobajtowych. Domyślna wartość
       buf_size to 32 KB, a maksymalna wartość to 16384 KB. Wartość write_threshold jest
       wartością przy której bufor jest przekazywany na kasetę z domyślną wartością 30 KB.
       Maksymalna liczba buforów zmienia się z liczbą wykrytych napędów, a domyślną
       wartością jest 2. Przykładowym użyciem może być:

         st=32,30,2

       Szczegóły   można   znaleźć   w   pliku  Dcumentation/scsi/st.txt  (lub
       drivers/scsi/README.st w starszych jądrach) w źródłach jądra Linux.

  Dyski twarde
    Parametry sterownika dysków/CD-ROM-ów IDE
       Sterownik IDE przyjmuje wiele parametrów, od specyfikacji geometrii dysku do
       wsparcia dla wadliwych chipów kontrolera. Specyficzne opcje dysku mogą być podawane
       poprzez użycie "hdX=" z X pomiędzy "a"-"h".

       Opcje niespecyficzne napędom są przekazywane z przedrostkiem "hd=".  Proszę
       zauważyć, że używanie przedrostka specyficznego dyskowi dla niespecyficznej opcji
       także zadziała, a opcja zostanie zaaplikowana tak jak oczekiwano.

       Proszę zauważyć także, że "hd=" może być użyty w odniesieniu do następnego
       niepodanego napędu w sekwencji (a, ..., h). W następujących omówieniach, opcja
       "hd=" będzie cytowana  dla  zwięzłości.  Proszę  zapoznać  się  z  plikiem
       Documentation/ide/ide.txt (lub Documentation/ide.txt w starszych jądrach albo
       drivers/block/README.ide w archaicznych jądrach) w źródłach jądra Linux, aby
       dowiedzieć się więcej.

    Opcje 'hd=cyls,heads,sects[,wpcom[,irq]]'
       Tych opcji używa się do przekazywania fizycznej geometrii dysku. Jedynie pierwsze
       trzy wartości są wymagane. Wartości cylinder/head/sectors będą tymi używanym przez
       fdisk. Wartość wpcom (write precompensation) jest ignorowana dla dysków IDE. Podana
       wartość IRQ będzie używana dla interfejsu, na którym rezyduje napęd i nie jest tak
       naprawdę parametrem specyficznym napędowi.

    Opcja 'hd=serialize'
       Chip CMD-640 interfejsu dual IDE jest wadliwy; zaprojektowano go tak, że gdy napędy
       z drugiego interfejsu są używane równocześnie z napędami pierwszego, dane ulegają
       zniszczeniu. Używanie tej opcji mówi sterownikowi by upewnił się, że oba interfejsy
       nigdy nie są używane naraz.

    Opcja 'hd=noprobe'
       Nie sonduje danego dysku. Np.

         hdb=noprobe hdb=1166,7,17

       wyłączy sondowanie, lecz wciąż poda geometrię dysku, więc będzie zarejestrowany
       jako prawidłowe urządzenie blokowe, a więc będzie się nadawać do użytku.

    Opcja 'hd=nowerr'
       Niektóre napędy czasami mają trwale załączony bit WRERR_STAT. To usprawnia
       działanie tych wadliwych urządzeń.

    Opcja 'hd=cdrom'
       Mówi to sterownikowi IDE, że w miejscu normalnego dysku IDE mamy CD-ROM typu ATAPI.
       W większości wypadków, CD-ROM jest wykrywany automatycznie, lecz jeśli tak nie
       jest, to to powinno pomóc.

    Opcje standardowego sterownika dysków ST-506 ('hd=')
       Standardowy sterownik dysków może przyjmować argumenty geometrii dla dysków
       podobnie do sterownika IDE. Proszę zauważyć jednak, że oczekuje on jedynie trzech
       wartości (C/H/S) -- więcej lub mniej spowoduje ciche zignorowanie podanego
       polecenia. Podobnie też, przyjmuje jedynie "hd=" jako argument, np. "hda=" jest tu
       nieprawidłowe. Format jest następujący:

         hd=cylindry,głowice,sektory

       Jeśli są tam zainstalowane dwa dyski, powyższe jest powtarzane z parametrami
       geometrii dla drugiego dysku.

  Urządzenie ethernetowe
    Różne sterowniki używają różnych parametrów, ale wszystkie przynajmniej dzielą IRQ,
    wartość bazowego portu I/O i nazwę. W najogólniejszej formie wygląda to tak:

      ether=irq,iobase[,param_1[,param_2,...param_8]],nazwa

    Pierwszy nienumeryczny argument jest pobierany jako nazwa. Wartości param_n (jeśli mają
    zastosowanie) zwykle mają różne znaczenia dla różnych kart/sterowników. Typowe wartości
    param_n są używane do podawania rzeczy takich jak adres pamięci dzielonej, wyboru
    interfejsu, kanału DMA i podobnych.

    Najpopularniejszym wykorzystaniem tego parametru jest wymuszenie sondowania drugiej karty
    ethernetowej, jako że domyślnie sondowana jest tylko jedna. Można tego dokonać prostym:

      ether=0,0,eth1

    Proszę zauważyć, że wartości zera dla IRQ i bazy I/O w powyższym przykładzie mówią
    sterownikowi, by je wysondował automatycznie.

    Ethernet-Howto zawiera rozległą dokumentację o używaniu wielorakich kart i o specyficznych
    implementacjach karta/sterownik wartości param_n. Zainteresowani powinni odnieść się do
    odpowiedniej sekcji w tamtym dokumencie.

  Sterownik stacji dyskietek
    Istnieje  wiele  opcji  sterownika  stacji dyskietek i wszystkie są wymienione w
    Documentation/blockdev/floppy.txt (lub Documentation/floppy.txt w starszych jądrach albo
    drivers/block/README.fd w archaicznych jądrach) w źródle jądra Linux. Tam można znaleźć
    szczegółowe informacje.

  Sterownik dźwięku
    Sterownik dźwięku może także akceptować argumenty rozruchowe do przesłonięcia wartości
    wkompilowanych. Nie jest to zalecane i jest raczej złożone. Jest to opisane w pliku w
    źródłach jądra Linux Documentation/sound/oss/README.OSS (drivers/sound/Readme.linux w
    przypadku starszych wersji jądra). Przyjmuje parametr rozruchowy postaci:

      sound=urządzenie1[,urządzenie2[,urządzenie3...[,urządzenie10]]]

       gdzie  każda  wartość urządzenieN jest formatu 0xTaaaId, a bajty są użyte
       następująco:

       T - rodzaj urządzenia: 1=FM, 2=SB, 3=PAS, 4=GUS, 5=MPU401, 6=SB16, 7=SB16-MPU401

       aaa - heksadecymalnie zapisany adres I/O.

       I - heksadecymalnie zapisana linia przerwań (np. 10=a, 11=b, ...)

       d - kanał DMA.

       Jak widać, jest to całkiem bałaganiarskie i lepiej wkompilować swoje własne
       wartości do sterownika. Używanie argumentu "sound=0" wyłączy sterownik dźwięku.

  Sterownik drukarki wierszowej
    'lp='
       Składnia:

         lp=0
         lp=auto
         lp=reset
         lp=port[,port...]

       Można przekazać sterownikowi drukarki, który port ma użyć, a którego nie. To
       ostatnie przydaje się, jeśli nie chce się aby sterownik drukarki zajął wszystkie
       dostępne porty równoległe, dzięki czemu inne sterowniki (np. PLIP, PPA) mogą ich
       użyć w zamian.

       Format argumentu to wiele nazw portów. Np. lp=none,parport=0 użyje pierwszego portu
       równoległego do lp1 i wyłączy lp0. Aby wyłączyć cały sterownik drukarki, można użyć
       lp=0.

ZOBACZ TAKŻE

    klogd(8), mount(8)

    Aktualne informacje znajdują się w pliku źródeł jądra Documentation/kernel-parameters.txt.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.