Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    man - makra do formatowania stron man

SKŁADNIA

    groff -Tascii -man plik ...

    groff -Tps -man plik ...

    man [sekcja] tytuł

OPIS

    Ta strona podręcznika opisuje pakiet makr groff an.tmac (często nazywany pakietem makr
    man). Pakiet tych makr powinien być używany przez deweloperów, kiedy piszą lub przenoszą
    strony man dla Linuksa. Jest w pełni kompatybilny z innymi wersjami tego pakietu, więc
    przenoszenie stron nie powinno być głównym problemem (wyjątki włączają NET-2 BSD, które
    używa całkiem innego pakietu makr zwanego mdoc; patrz mdoc(7)).

    Proszę zauważyć, że strony NET-2 BSD mogą być użyte z groffem przez proste podanie opcji
    -mdoc zamiast zwykłej -man. Jednakże bardziej zalecane jest używanie opcji -mandoc,
    ponieważ wybierze ona automatycznie odpowiedni zestaw makr.

    Zasady, których powinno się przestrzegać podczas pisania stron podręcznika dla linuksowego
    pakietu man-pages, opisano w man-pages(7).

  Linia tytułowa
    Pierwszą komendą na stronie man (po liniach komentarza, czyli liniach zaczynających się od
    .\") powinna być

       .TH tytuł sekcja data źródło podręcznik

    Szczegółowy opis argumentów przekazywanych do komendy TH można znaleźć w man-pages(7).

    Proszę zauważyć, że strony formatowane za pomocą makr BSD mdoc rozpoczynają się od
    polecenia Dd, a nie TH.

  Sekcje
    Sekcje zaczynają się od .SH poprzedzonego przez nazwę sekcji.

    Jedynym wymaganym nagłówkiem jest NAME (NAZWA). Powinien występować w pierwszej sekcji, a
    kolejna linia powinna zawierać jednoliniowy opis programu:

       .SH NAZWA
       pozycja \- opis

    Jest niesamowicie ważne, aby używać tego formatu, oraz że występuje odwrotny ukośnik przed
    kreską po nazwie pozycji. Ta składnia (angielska, gdzie NAZWA  to  NAME)  jest
    wykorzystywana przez program mandb(8) do tworzenia bazy krótkich opisów dla programu
    whatis(1) i apropos(1). (Dalsze szczegóły dotyczące składni rozdziału NAME można znaleźć w
    podręczniku lexgrog(1)).

    Listę  innych sekcji, które mogą wystąpić w stronie podręcznika można znaleźć w
    man-pages(7).

  Czcionki
    Komendy do wyboru czcionki są następujące:

    .B Pogrubienie

    .BI Pogrubienie na przemian z kursywą (szczególnie użytecznie w specyfikacji funkcji)

    .BR Pogrubienie na przemian z czcionką Roman (szczególnie użyteczne w odnośnikach do
      innych stron podręcznika)

    .I Kursywa

    .IB Kursywa naprzemiennie z pogrubieniem

    .IR Kursywa naprzemiennie z fontem roman

    .RB Czcionka roman naprzemiennie z pogrubieniem

    .RI Czcionka roman naprzemiennie z kursywą

    .SB Mała czcionka naprzemiennie z pogrubieniem

    .SM Mała (użyteczne dla akronimów)

    Tradycyjnie, każda komenda może mieć do sześciu argumentów, lecz wersja GNU wydaje się
    znosić to ograniczenie (wciąż jednak można rozważyć wprowadzenie limitu 6 argumentów w
    celu zachowania kompatybilności). Argumenty są oddzielane spacjami. Podwójne cudzysłowy
    mogą być używane do określania argumentów ze spacjami. Wszystkie argumenty zostaną
    wydrukowane obok siebie, bez wtrąconych spacji, tak że komenda .BR może zostać użyta do
    podania słowa pogrubionego, po którym następuje znak interpunkcyjny zapisany czcionką
    roman. Jeżeli nie podano żadnych argumentów, polecenie stosuje się do linii tekstu
    następującej po nim.

  Inne makra i łańcuchy znaków
    Poniżej przedstawiono inne makra i predefiniowane łańcuchy znaków. Jeżeli nie podano
    inaczej, wszystkie makra powodują przerwę (zakończenie bieżącej linii tekstu). Wiele z
    tych makr ustawia lub używa wartości "powszechnego wcięcia". Wartość ta jest ustawiana
    przez każde makro przyjmujące parametr i; makra mogą pomijać i, co oznacza, że będzie
    używana bieżąca wartość "powszechnego wcięcia". W wyniku tego kolejne wcięte akapity mogą
    używać tej samej wartości wcięcia bez jej każdorazowego podawania. Zwykły (niewcięty)
    akapit ustawia wcięcie na jego domyślną wartość (0.5 cala). Domyślnie wcięcie jest
    wyrażone w "ens" [szerokość litery "n"]; zaleca się używanie "ens" lub "ems" jako
    jednostek wcięcia, ponieważ automatycznie dostosują się do zmian rozmiaru czcionki. Inne
    kluczowe definicje makr są następujące:

  Zwykłe akapity
    .LP   To samo, co .PP (rozpoczęcie nowego akapitu).

    .P    To samo, co .PP (rozpoczęcie nowego akapitu).

    .PP   Rozpoczęcie nowego akapitu i usunięcie bieżącego wcięcia.

  Początek wiszącego wcięcia
    .RS i  Rozpoczyna relatywne wcięcie marginesu: przesuwa lewy margines o i w prawo
        (jeżeli pominięto i, to używana jest wartość "powszechnego wcięcia"). Wartość
        "powszechnego wcięcia" ustawiana na 0.5 cala. W wyniku wcinane będą wszystkie
        kolejne akapity, aż do napotkania odpowiadającego .RE.

    .RE   Kończy relatywne wcięcie marginesu i ustawia poprzednią wartość wcięcia.

  Makra wcięć akapitów
    .HP i  Rozpoczyna akapit od wiszącego wcięcia (pierwsza linia akapitu znajduje się przy
        lewym marginesie w stosunku do zwykłych akapitów, a pozostałe akapitu linie są
        wcięte).

    .IP x i Wcięty akapit z opcjonalnym wiszącym znacznikiem. Jeżeli pominięto znacznik x, to
        cały następujący akapit będzie wcięty o i. Jeżeli podano znacznik x, to będzie on
        umieszczony zaraz przy lewym marginesie przed następującym po nim wciętym
        akapitem (podobnie jak to robi .TP poza tym, że znacznik jest umieszczony przy
        poleceniu, a nie w kolejnej linii). Jeżeli znacznik jest zbyt długi to tekst po
        znaczniku będzie przeniesiony do kolejnej linii (tekst nie będzie usunięty ani
        zniekształcony). Dla list nienumerowanych, należy użyć tego makra, podając jako
        znacznik \(bu (kula) lub \(em (myślnik), a dla list numerowanych należy w
        znaczniku podać liczbę lub cyfrę, po której następuje kropka; ułatwi to
        przetworzenie do innych formatów.

    .TP i  Rozpoczyna akapit z wiszącym znacznikiem. Znacznik jest podawany w następnej
        linii. Wyniki są podobne do .IP

  Makra odnośników hipertekstowych
    (Cecha obsługiwana tylko przez groffa). Aby użyć makr łączy hipertekstowych, potrzebne
    jest załadowanie pakietu makr www.tmac. Aby to zrobić, należy użyć żądania .mso www.tmac.

    .URL url link trailer
        Wstawia odnośnik hipertekstowy do lokalizacji URI (URL) url, z linkiem jako
        tekstem odnośnika, a zaraz po nim będzie wypisany trailer. Generując HTML-a,
        powinno  się  to  przetłumaczyć  jako  następujące  polecenie  HTML-a: <A
        HREF="url">link</A>trailer.

        To i inne podobne makra są nowe, tak więc wiele narzędzi ich nie obsługuje, ale
        ponieważ wiele narzędzi (włącznie z troffem) po prostu zignoruje niezdefiniowane
        makra (albo w gorszym przypadku wstawi własny tekst), więc można ich bezpiecznie
        używać.

        Może być użyteczne zdefiniowanie własnego makra URL w stronach podręcznika
        ekranowego, aby dać możliwość oglądania ich w programach innych niż groff. Tym
        sposobem URL, tekst odnośnika i podpisu będzie widoczny.

        Oto przykład:
           .de URL
           \\$2 \(laURL: \\$1 \(ra\\$3
           ..
           .if \n[.g] .mso www.tmac
           .TH ...
           (później na stronie)
           Ten program pochodzi z
           .URL "http://www.gnu.org/" "Projektu GNU" " z"
           .URL "http://www.fsf.org/" "Free Software Foundation" .

        W powyższym przypadku, jeśli używany jest groff, to definicja makra URL z pakietu
        www.tmac nadpisze makro zdefiniowane lokalnie.

    Dostępna są także inne makra dla odnośników. Patrz groff_www(7) po dalsze informacje.

  Różnorodne makra
    .DT   Ustawia tabulację na jej domyślną wartość (co każde pół cala); nie powoduje
        przerwy.

    .PD d  Ustawia odległość między wierszami w akapicie (jeśli pominięto, to d=0.4v); nie
        powoduje przerwy.

    .SS t  Pod-nagłówek t (jak .SH, lecz używane do podsekcji)

  Predefiniowane łańcuch znaków
    Pakiet man zawiera następujące predefiniowane łańcuchy znaków:

    \*R  Symbol rejestracji: ®

    \*S  Zmienia domyślny rozmiar czcionki

    \*(Tm Symbol znaku towarowego: ™

    \*(lq Lewy podwójny cudzysłów: “

    \*(rq Prawy podwójny cudzysłów: ”

  Bezpieczny podzbiór
    Chociaż z technicznego punktu widzenia man jest pakietem makr troffa, to w rzeczywistości
    strony podręcznika ekranowego mogą być przetwarzane przez wiele innych narzędzi, które nie
    implementują wszystkich właściwości troffa. Dlatego najlepiej unikać pewnych bardziej
    egzotycznych makr troffa, tam gdzie jest to możliwe tak, aby inne narzędzia pracowały
    poprawnie. Należy unikać używania preprocesorów troffa (jeżeli jest to konieczne, proszę
    bardzo, użyj tbl(1), ale zamiast tworzyć dwukolumnowe tabele, spróbuj użyć poleceń IP i
    TP). Należy unikać także używania wyliczeń — większość innych narzędzi nie umie ich
    przetworzyć. Lepiej użyć prostych poleceń, łatwych do przetłumaczenia do innych formatów.
    Następujące makra troffa uważa się za bezpieczne (chociaż w wielu przypadkach będą
    zignorowane przez tłumaczy): \", ., ad, bp, br, ce, de, ds, el, ie, if, fi, ft, hy, ig,
    in, na, ne, nf, nh, ps, so, sp, ti, tr.

    Można także używać wielu sekwencji cytowania (czyli sekwencji zaczynających się od \). Aby
    użyć znaku odwrotnego ukośnika w zwykłym tekście, należy wpisać \e. Do innych sekwencji,
    których można użyć, należą (x i xx są zwykłymi znakami, a N — dowolną liczbą): \', \`, \-,
    \., \", \%, \*x, \*(xx, \(xx, \$N, \nx, \n(xx, \fx oraz \f(xx. Należy unikać używania
    sekwencji cytowania do rysowania grafiki.

    Nie należy używać nieobowiązkowego parametru makra bp (podział strony). Należy używać
    tylko dodatnich wartości dla sp (spacja pionowa). Nie należy definiować makr (de) o takich
    samych nazwach jak nazwy makr z tego pakietu lub z pakietu mdoc, ale o innym znaczeniu;
    jest wysoce prawdopodobne, że takie powtórne zdefiniowanie makra będzie po prostu
    zignorowane. Każde dodatnie wcięcie (in) powinno być sparowane z odpowiadającym mu
    wcięciem negatywnym (chociaż powinno się jednak używać makr RS i RE zamiast in).
    Instrukcje warunkowe (if,ie) powinny mieć tylko "t" lub "n" w warunku. Powinny być używane
    tylko tłumaczenia (tr), które można zignorować. Zmiany czcionki (ft oraz sekwencja
    cytowania \f) powinny mieć tylko wartości 1, 2, 3, 4, R, I, B, P lub CW (polecenie ft może
    także nie mieć żadnych parametrów).

    Jeżeli używane są makra inne niż te opisane powyżej, należy dokładnie sprawdzić wynik,
    używając kilku narzędzi. Po sprawdzeniu, że te dodatkowe makra są bezpieczne, prosimy o
    poinformowanie o nich opiekuna tego dokumentu, tak żeby można było je dodać do tej listy.

PLIKI

    /usr/share/groff/[*/]tmac/an.tmac
    /usr/share/man/*/whatis

UWAGI

    W każdym wypadku należy włączać pełne URL-e (lub URI) do samego tekstu; niektóre
    narzędzia, takie jak man2html(1) potrafią automatycznie przekształcić je na odnośniki.
    Można także używać nowego makra URL, aby wprowadzić informacje związane z odnośnikami.
    Podczas  podawania  URL-i,  należy  używać  ich  w  pełnej  postaci  (np.
    ⟨http://www.kernelnotes.org⟩) , żeby narzędzia mogły je automatycznie znaleźć.

    Narzędzia przetwarzające pliki powinny otworzyć plik i sprawdzić zawartość pierwszego
    znaku nie będącego białą spacją. Kropka (.) lub pojedynczy cudzysłów (') na początku linii
    oznacza plik oparty na troffie (taki jak man lub mdoc). Lewy nawias trójkątny (<) oznacza
    plik oparty na SGML/XML-u (taki jak HTML lub Docbook). Wszystko inne oznacza zwykły tekst
    ASCII (np. wynik "catman").

    Wiele stron podręcznika rozpoczyna się od ´\", po którym następuje spacja i lista znaków,
    określających preprocesor, używany do przetwarzania strony. Dla zachowania zgodności z
    innymi narzędziami, zalecamy, aby unikać preprocesorów innych niż tbl(1), który Linux
    wykrywa automatycznie. Jednakże, można dodać informację o tym preprocesorze, tak żeby
    strona  podręcznika  mogła  być poprawnie odczytana pod innymi systemami. Poniżej
    przedstawiamy listę preprocesorów wraz z odpowiadającymi im znakami:

    e eqn(1)

    g grap(1)

    p pic(1)

    r refer(1)

    t tbl(1)

    v vgrind(1)

BŁĘDY

    Większość makr opisuje formatowanie (np. typ czcionki i odstępy), zamiast oznaczać
    zawartość składniową (np. to jest odnośnik do innej strony). Ta sytuacja utrudnia
    dostosowywanie formatu man do różnych mediów, w taki sposób, by zachować jednolitość
    formatowania dla danego medium i automatycznie dołożyć odnośniki do innych stron.
    Wybierając ten opisany powyżej bezpieczny podzbiór makr, daje się lepszą możliwość
    automatycznego przetworzenia strony do innego formatu.

    Makro TX z systemu SUN nie jest zaimplementowane.

ZOBACZ TAKŻE

    apropos(1),  groff(1),  lexgrog(1),  man(1),  man2html(1), groff_mdoc(7), whatis(1),
    groff_man(7), groff_www(7), man-pages(7), mdoc(7)

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@p-soft.silesia.linux.org.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest  zgodne  z wersją  4.05
    oryginału.