Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    x25 - interfejs protokołu ITU-T X.25 / ISO-8208.

SKŁADNIA

    #include <sys/socket.h>
    #include <linux/x25.h>

    x25_socket = socket(AF_X25, SOCK_SEQPACKET, 0);

OPIS

    Gniazda X25 stanowią interfejs do warstwy pakietów protokołu X.25. Umożliwiają łączenie
    się aplikacji przez publiczną sieć danych X.25, zgodnie z opisem w  zaleceniach
    Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej dotyczących X25 (tryb DTE-DCE X.25). Gniazda X25
    mogą również być stosowane do łączności bez pośrednictwa sieci X.25 (trybu DTE-DCE X.25),
    jak opisano to w ISO-8208.

    Granice komunikatów są zachowane — odczyt z gniazda za pomocą read(2) spowoduje otrzymanie
    tej samej porcji danych, którą wyprowadzono za pomocą odpowiadającego mu write(2) do
    gniazda z drugiej strony połączenia. Gdy jest potrzeba, jądro przeprowadza podział i
    powtórne złożenie długich komunikatów z wykorzystaniem bitu M protokołu X.25. Nie ma
    zakodowanego na stałe górnego ograniczenia rozmiaru komunikatu. Jednakże powtórne złożenie
    długiego komunikatu może się nie powieść w przypadku tymczasowego braku  zasobów
    systemowych lub gdy ograniczenia innych zasobów (takich jak pamięć dla gniazd czy
    ograniczenia rozmiaru bufora) okażą się istotne. Gdy zajdzie taka sytuacja, połączenie
    X.25 zostanie zainicjowane ponownie.

  Adresy gniazda
    Rodzina adresów gniazd AF_X25 korzysta do reprezentacji adresów sieciowych ze struktury
    struct sockaddr_x25 zdefiniowanej w zaleceniach ITU-T dla X.121.

      struct sockaddr_x25 {
        sa_family_t sx25_family;  /* musi być AF_X25 */
        x25_address sx25_addr;   /* adres X.121 */
      };

    sx25_addr zawiera tablicą znakową x25_addr[] interpretowaną jako zakończony znakiem NULL
    łańcuch. sx25_addr.x25_addr[] składa się z maksymalnie 15 (nie licząc końcowego bajtu
    zerowego) znaków ASCII tworzących adres X.121. Dozwolone są jedynie cyfry dziesiętne od
    "0" do "9".

  Opcje gniazda
    Następujące specyficzne dla X.25 opcje gniazd można ustawiać za pomocą setsockopt(2) i
    odczytywać za pomocą getsockopt(2), gdy parametr level jest ustawiony na SOL_X25.

    X25_QBITINCL
       Określa, czy bit Q protokołu X.25 (kwalifikowany bit danych - Qualified Data Bit)
       jest dostępny dla programu użytkownika. Oczekuje argumentu całkowitego. Gdy
       argument ten jest ustawiony na 0 (wartość domyślna), bit Q nigdy nie jest ustawiany
       w pakietach wychodzących, a bit Q pakietów przychodzących jest ignorowany. Gdy
       argument tjest ustawiony na 1, do każdego komunikatu odczytanego z gniazda lub
       zapisanego do niego jest dołączany dodatkowy pierwszy bajt. Dla danych odczytanych
       z gniazda wartość 0 tego bajtu oznacza, że bity Q odpowiednich przychodzących
       pakietów z danymi nie były ustawione. Wartość 1 pierwszego bajtu oznacza, że bity Q
       odpowiednich przychodzących pakietów z danymi były ustawione. Gdy pierwszy bajt
       danych zapisywanych do gniazda jest równy 1, to zostanie ustawiony bit Q
       odpowiednich wysyłanych pakietów. Gdy pierwszy bajt jest równy 0, bit Q nie
       zostanie ustawiony.

WERSJE

    Rodzina protokołów AF_X25 pojawiła się w Linuksie 2.2.

USTERKI

    Mnóstwo, gdyż implementacja X.25 PLP jest CONFIG_EXPERIMENTAL.

    Ta strona podręcznika jest niekompletna.

    Nie ma jeszcze przeznaczonego dla programistów aplikacji pliku nagłówkowego; trzeba
    posługiwać się plikiem nagłówkowym jądra <linux/x25.h>. Z CONFIG_EXPERIMENTAL może wynikać
    niezgodność interfejsu binarnego w przyszłych wersjach.

    Zdarzenia X.25 N-Reset nie propagują się jeszcze do procesów użytkownika. Wobec tego, w
    przypadku wystąpienia błędu, dane mogą zostać utracone bez ostrzeżenia.

ZOBACZ TAKŻE

    socket(2), socket(7)

    Jonathan Simon Naylor: “The Re-Analysis and Re-Implementation of X.25”. Dostępne pod
    adresem ⟨ftp://ftp.pspt.fi/pub/ham/linux/ax25/x25doc.tgz⟩.

O STRONIE

    Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 4.05 projektu Linux man-pages. Opis
    projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można
    znaleźć pod adresem https://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

    Autorami  polskiego  tłumaczenia  niniejszej  strony  podręcznika  man są: Andrzej
    Krzysztofowicz (PTM) <ankry@mif.pg.gda.pl>, Robert Luberda <robert@debian.org> i Michał
    Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  4.05
    oryginału.