Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    MAKEDEV - utwórz urządzenia

SKŁADNIA

    cd dev; ./MAKEDEV -V
    cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] update
    cd dev; ./MAKEDEV [ -n ] [ -v ] [ -d ] urządzenie ...

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    MAKEDEV jest skryptem tworzącym urządzenia z katalogu /dev, używane jako interfejs do
    porozumiewania się z jądrem.

    Zauważ, że jeśli program zwraca błąd ``ENOENT: No such file or directory'' to oznacza to
    zwykle, że brakuje pliku urządzenia, podczas gdy ``ENODEV: No such device'' oznacza, że
    jądro nie ma skonfigurowanego (lub załadowanego) sterownika.

    Uwaga! Ten podręcznik nie jest aktualny. Istnieje wiele urządzeń, które /dev/MAKEDEV
    potrafi utworzyć, a które nie są opisane tutaj. Przeczytaj zawartość skryptu dla dalszych
    informacji.

OPCJE

    -V   Wydrukuj wersję (zwykle informację RCS o wersji) i zakończ.

    -n   Nie odświeżaj urządzeń; wydrukuj tylko akcje, które byłyby dokonane.

    -d   Kasuj urządzenia. Podstawowym zastosowaniem tej flagi jest jej używanie przez
       MAKEDEV.

    -v   Bądź gadatliwy. Drukuj akcje w kolejności ich wykonywania. Jest to to samo wyjście,
       które jest produkowane opcją -n.

DOSTOSOWYWANIE

    Ponieważ obecnie nie jest ustandaryzowane, które nazwy są używane  przez  jakich
    użytkowników i grupy systemu, być może będziesz musiał(a) zmodyfikować MAKEDEV odpowiednio
    do swoich potrzeb. W okolicach początku pliku znajduje się mapowanie z typu urządzenia na
    użytkownika, grupę i prawa (np. wszystkie urządzenia CD-ROM są ustawiane ze zmiennej
    $cdrom). Jeśli chcesz zmienić wartości domyślne, to jest to sekcja, która cię interesuje.

URZĄDZENIA

    Opcje ogólne

    update Działa to tylko na jądrach, które mają /proc/interrupts (wprowadzone w 1.1.x). Plik
       ten  jest przeszukiwany w poszukiwaniu obecnie skonfigurowanych urządzeń, a
       następnie porównywany z poprzednimi ustawieniami, zapisanymi w pliku DEVICES.
       Następnie tworzone są nowe (od tego czasu) urządzenia, a przestarzałe są kasowane.

    generic
       Utwórz podstawowy podzbiór urządzeń. Są to standardowe urządzenia plus sterowniki
       stacji dysków, dysków twardych, pseudoterminali, urządzeń konsoli,  urządzeń
       szeregowych, myszy szynowej (busmice) i portów drukarek.

    std  Standardowe urządzenia. Są to: mem - dostęp do pamięci fizycznej; kmem - dostęp do
       wirtualnej pamięci jądra; null - urządzenie zerowe (nieskończone utopienie); port -
       dostęp do portów I/O; zero - źródło bajtów zerowych (nieskończone); core -
       dowiązanie symboliczne do /proc/kcore (dla debuggowania jądra); full - zawsze
       zwraca ENOSPACE podczas zapisu; ram - ramdysk; tty - dostęp do kontrolującego tty
       procesu.

    local Uruchamia to po prostu MAKEDEV.local. Jest to skrypt, który może tworzyć dowolne
       urządzenia lokalne.

    Terminale Wirtualne

    console
       Tworzy to urządzenia związane z konsolą. Są to wirtualne terminale ttyx, gdzie x
       może być od 0 do 63. Urządzenie tty0 jest aktualnie używanym vt (wirtualnym
       terminalem) i znane jest też jako console. Dla każdego vt istnieją dwa urządzenia
       vcsx i vcsax, które są wykorzystywane do generowania zrzutów ekranu vt ( vcsx jest
       czysto tekstowe, a vcsax zawiera atrybuty).

    Urządzenia Szeregowe

    ttyS{0..63}
       Porty szeregowe i odpowiadające im urządzenia wydzwaniające. Dla urządzenia ttySx
       istnieje również urządzenie cuax, które jest wykorzystywane do wydzwaniania. Może
       to zapobiec potrzebie kooperatywnych blokad w prostych sytuacjach.

    cyclades
       Urządzenia  wdzwaniające  i  wydzwaniające  dla inteligentnej karty cyclades
       szeregowego I/O. Urządzenie wdzwaniające to ttyCx a odpowiadające urządzenie
       wydzwaniające to cubx.  Domyślnie tworzone są urządzenia dla 7 linii. Można to
       zmienić do 15, usuwając komentarz.

    Pseudo Terminale

    pty[p-s]
       Każdy możliwy argument utworzy bank 16 par mistrza i niewolnika (master & slave
       ;-)). Obecne jądro (1.2) jest ograniczone do 64 takich par. Nadrzędne (master)
       pseudoterminale to pty[p-s][0-9a-f], a podrzędne (slave) to tty[p-s][0-9a-f].

    Porty równoległe

    lp   Standardowe porty równoległe. Tworzone urządzenia to lp0, lp1 i lp2.  odpowiadają
       one portom 0x3bc, 0x378 i 0x278. Tak więc na niektórych maszynach pierwszy port
       drukarki może w rzeczywistości być lp1.

    par  Alternatywne do lp. Porty są nazywane parx zamiast lpx.

    Mysz szynowa (busmice)

    busmice
       Różne sterowniki myszy szynowej. Tworzy to następujące urządzenia: logimouse (mysz
       Logitech), psmouse (mysz w stylu PS/2), msmouse (mysz Microsoft Inport) i atimouse
       (mysz ATI XL) oraz jmouse (mysz-J).

    Urządzenia drążka do zabawy ;)

    js   Joystick. Tworzy js0 i js1.

    Urządzenia dyskowe

    fd[0-7]
       Urządzenia stacji dysków. Urządzenie fdx jest urządzeniem, które automatycznie
       wykrywa format, a dodatkowe urządzenia mają ustalony format (którego rozmiar jest
       wskazywany nazwą). Inne urządzenia są nazywane fdxLn.  Litera L określa rodzaj
       stacji dysków (d = 5.25" DD, h = 5.25" HD, D = 3.5" DD, H = 3.5" HD, E = 3.5" ED).
       Liczba n określa pojemność tego formatu w K. W wyniku tego standardowe formaty to
       fdxd360, fdxh1200, fdxD720, fdxH1440 i fdxE2880.

       Dla dalszych informacji, zobacz pakiet fdutils Alaina Knaffa.

       Urządzenia fd0* do fd3* są stacjami dysków pierwszego kontrolera, a urządzenia fd4*
       do fd7* są stacjami dysków drugiego kontrolera.

    hd[a-d]
       Twarde dyski AT. Urządzenie hdx daje dostęp do całego dysku, gdzie partycje to
       hdx[0-20].  Cztery podstawowe partycje to hdx1 do hdx4, a logiczne to hdx5 do
       hdx20. (Partycja podstawowa może być przekształcona w partycję rozszerzoną, która
       może mieć 4 partycje logiczne). Domyślnie robione są urządzenia dla 4 partycji
       logicznych. Kolejne można dodać odkomentowując je.

       Napędy hda i hdb są dwoma z pierwszego kontrolera. Jeśli używasz nowego sterownika
       IDE, to hdc i hdd są dwoma napędami drugiego (secondary) kontrolera. Urządzenia te
       mogą być też używane do dostępu CDROM-ów IDE.

    xd[a-d]
       Twarde dyski XT. Partycje są takie same jak dla dysków IDE.

    sd[a-h]
       Twarde dyski SCSI. Partycje są podobne do dysków IDE, lecz jest ograniczenie do 11
       partycji logicznych (sdx5 do sdx15). Umożliwia to istnienie 8 dysków SCSI.

    loop  Urządzenia  dyskowe  loopback. Umożliwiają one używanie zwykłego pliku jako
       urządzenia blokowego. Znaczy to, że obrazy systemów plików mogą być montowane i
       używane jak zwykle. Tworzy to 8 urządzeń loop0 do loop7.

    Urządzenia taśmowe

    st[0-7]
       Kasety SCSI. Tworzy to przewijające urządzenie taśmowe stx i nieprzewijające
       urządzenie taśmowe nstx.

    qic  Taśmy QIC-80. Tworzone urządzenia to rmt8, rmt16, tape-d i tape-reset.

    ftape Taśmy napędu (QIC-117). Istnieją 4 metody dostępu, zależne od napędu taśmowego. Dla
       każdej z metod dostępu 0, 1, 2 i 3 tworzone są urządzenia rftx (przewijające) i
       nrftx (nieprzewijające).  Dla kompatybilności, urządzenia ftape i nftape są
       dowiązaniami symbolicznymi do rft0 i nrft0.

    Urządzenia CDROM

    scd[0-7]
       Odtwarzacze CD SCSI.

    sonycd Sony CDU-31A CD.

    mcd  Mitsumi CD.

    cdu535 Sony CDU-535 CD.

    lmscd LMS/Philips CD.

    sbpcd{0,1,2,3}
       Sound Blaster CD.  Jądro jest w stanie obsłużyć 16 CDROMów, z których każdy jest
       osiągalny jako sbpcd[0-9a-f]. Są one przyznawane w grupach po 4 dla każdego
       kontrolera. sbpcd jest dowiązaniem symbolicznym do sbpcd0.

    Skaner

    logiscan
       Logitech ScanMan32 i ScanMan 256.

    m105scan
       Skaner ręczny Mustek M105.

    ac4096 Skaner ręczny SkanerA4Tek Color.

    Audio

    audio Tworzy to urządzenia audio, używane przez sterownik dźwięku. Zalicza się do nich
       mixer, sequencer, dsp i audio.

    pcaudio
       Urządzenia dla sterownika dźwięku na PC Speaker. Są to pcmixer, pxsp i pcaudio.

    Różne

    sg   Podstawowe urządzenia SCSI. Tworzone urządzenia to sg0 do sg7.  Umożliwiają one
       wysyłanie arbitralnych komend do dowolnych urządzeń SCSI. Umożliwia to zapytywanie
       urządzenia o autoinformacje lub kontrolowanie urządzeń SCSI, które nie są dyskami,
       taśmami lub CDROMami (np. skaner, nagrywarka CD).

    fd   Aby umożliwić programowi odczytanie wejścia z deskryptora pliku x, użyj /dev/fd/x
       jako nazwy pliku. Tworzy to też /dev/stdin, /dev/stdout oraz /dev/stderr. (Zauważ,
       że są to po prostu dowiązania symboliczne do /proc/self/fd).

    ibcs2 Urządzenia (i dowiązania symboliczne) wymagane przez emulację IBCS2.

    apm  Urządzenia dla zarządzania zasilaniem.

    dcf  Sterownik do zegara radiowego DCF-77.

    helloworld
       Urządzenie demonstracyjne pisania modułów. Zobacz źródła modułów.

    Urządzenia sieciowe
       Linux miał w /dev urządzenia do kontroli urządzeń sieciowych, lecz już ich tam nie
       ma. Aby zobaczyć znane jądru urządzenia sieciowe, zobacz /proc/net/dev.

ZOBACZ TAKŻE

    Linux Allocated Devices, pielęgnowane przez H. Petera Anvina, <Peter.Anvin@linux.org>.

AUTOR

    Nick Holloway

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 8 MAKEDEV

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.