Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    anacron - okresowo wykonuje polecenia

SKŁADNIA

    anacron [-s] [-f] [-n] [-d] [-q] [-t anacrontab] [-S katalog spool] [zadanie] ...
    anacron [-S katalog spool] -u [-t anacrontab] [zadanie] ...
    anacron [-V|-h]
    anacron -T [-t anacrontab]

OPIS

    Anacron może być użyty to okresowego wykonywania poleceń, z częstotliwością określoną w
    dniach. W przeciwieństwie do cron(8), nie zakłada się, że komputer jest przez cały czas
    uruchomiony. Dlatego można z niego korzystać na komputerach, które nie działają przez 24
    godziny na dobę, aby kontrolować codzienne, cotygodniowe i comiesięczne zadanie, zwykle
    działające pod kontrolą crona.

    Gdy Anacron jest wykonywany, odczytuje listę zadań z pliku konfiguracyjnego, zwykle
    /etc/anacrontab (patrz anacrontab(5)). Plik ten zawiera listę zadań, które kontroluje
    Anacron. Każde zadanie ma określony okres w dniach, zwłokę w minutach, unikalny
    identyfikator zadania i polecenie powłoki.

    Przy każdym zadaniu Anacron sprawdza, czy nie zostało ono wykonane w ciągu ostatnich n
    dni, gdzie n jest okresem podanym do tego zadania. Jeśli nie, Anacron wykonuje polecenie
    powłoki zadania, po odczekaniu liczby minut podanej jak parametr zwłoki.

    Po zakończeniu polecenia, Anacron zapisuje datę w specjalnym pliku znacznika czasowego do
    danego zadania, dzięki czemu wie, kiedy wykonać je ponownie. Do obliczeń czasu używana
    jest tylko data, bez godzin.

    Gdy nie ma już więcej zadań do wykonania, Anacron kończy pracę.

    Anacron uwzględnia tylko zadania z identyfikatorem podanym w anacrontab, który pasuje do
    argumentów wiersza polecenia zadania. Argumentami zadania mogą być wzorce maski (wildcard)
    powłoki (proszę upewnić się, że są one chronione, czyli odpowiednio cytowane, przed
    interpretacją przez powłokę). Jeśli nie poda się argumentów zadania, jest to równoważne
    podaniu "*" (czyli uwzględniane są wszystkie zadania).

    Jeśli nie poda się opcji -d (patrz niżej), to Anacron mnoży się i przechodzi w tło podczas
    uruchomienia, a proces macierzysty natychmiast się kończy.

    Jeśli nie podano opcji -s lub -n, to Anacron uruchamia zadania zaraz po minięciu czasu
    odstępu. Wykonywanie różnych zadań jest całkowicie niezależne.

    Jeśli zadanie wysyła komunikaty na swoje standardowe wyjście lub standardowe wyjście
    błędów, to są one wysyłane pocztą elektroniczną do użytkownika uruchamiającego Anacron
    (zwykle roota) lub na adres znajdujący się w zmiennej środowiskowej MAILTO w crontab,
    jeśli taka istnieje.

    Komunikaty informujące o tym co wykonuje Anacron są wysyłane do syslogd(8), jako obiekt
    cron, o priorytecie notice. Wiadomości o błędach są wysyłane z priorytetem error.

    Zadania "aktywne" (tzn. zadania, które Anacron zdecydował się już uruchomić i obecnie
    czekają na minięcie czasu odstępu oraz zadania wykonywane właśnie przez Anacrona) są
    "zablokowane", dzięki czemu inne kopie Anacrona nie uruchomią ich w tym samym czasie.

OPCJE

    -f   Wymusza wykonanie zadań, ignorując znaczniki czasowe.

    -u   Tylko aktualizuje do bieżącej daty znaczniki czasowe, ale niczego nie uruchamia.

    -s   Sekwencyjne wykonywanie zadań. Anacron nie uruchomi  nowego  zadanie  przed
       zakończeniem poprzedniego.

    -n   Uruchamia zadania teraz. Ignoruje odstępy podane w pliku /etc/anacrontab. Ta opcja
       implikuje -s.

    -d   Nie mnoży się i nie przechodzi w tło. W tym trybie Anacron wysyła wiadomości
       informacyjne zarówno na standardowe wyjście, jak i do sysloga. Wyjście z zadań jest
       wysyłane pocztą elektroniczną, jak zazwyczaj.

    -q   Nie wypisuje komunikatów na standardowe wyjście błędów. Stosowane wyłącznie z opcją
       -d.

    -t anacrontab
       Używa podanego pliku anacrontab, zamiast domyślnego.

    -T   Test Anacrontab. Plik konfiguracyjny zostanie przetestowany pod kątem poprawności.
       Jeśli w pliku znajduje się błąd, zostanie on wypisany, a anacron zakończy się kodem
       1. Poprawny plik anacrontab zwróci 0.

    -S katalog spool
       Używa podanego katalogu spool do przechowywania znaczników czasowych. Opcja jest
       wymagana w przypadku użytkowników, którzy chcą samodzielnie uruchamiać anacron.

    -V   Wyświetla informacje o wersji i wychodzi.

    -h   Wypisuje krótką informację o użyciu i wychodzi.

SYGNAŁY

    Po otrzymaniu sygnału SIGUSR1, Anacron czeka na zakończenia działających zadań (jeśli
    istnieją) i wychodzi. Sygnał może być użyty do prawidłowego zakończenia Anacrona.

UWAGI

    Proszę upewnić się, że strefa czasowa jest ustawiona poprawnie, przed uruchomieniem
    Anacrona (strefa czasowa wpływa na datę). Z reguły oznacza to ustawienie zmiennej
    środowiskowej TZ lub zainstalowanie pliku /usr/lib/zoneinfo/localtime. Strona podręcznika
    tzset(3) zawiera więcej informacji.

    Pliki znaczników czasowych są tworzone w katalogu spool do każdego zadania w anacrontab.
    Nie zostaną nigdy usunięte automatycznie przez anacron i jeśli nie są dłużej potrzebne
    konieczne jest ich ręczne usunięcie.

PLIKI

    /etc/anacrontab
       Zawiera wykaz zadań. Szczegółowy opis zawiera strona podręcznika anacrontab(5).

    /var/spool/anacron
       Katalog jest używany przez Anacron do przechowywania plików znaczników czasowych.

ZOBACZ TAKŻE

    anacrontab(5), cron(8), tzset(3)

    Plik README Anacrona.

BŁĘDY

    Anacron nigdy nie usuwa plików znaczników czasowych. Konieczne jest ręczne usunięcie
    niepotrzebnych.

    Anacron używa do dwóch deskryptorów plików do każdego aktywnego zadania. Może mu ich
    zabraknąć, jeśli jest więcej niż 125 aktywnych zadań (na zwykłych jądrach).

    Komentarze, sugestie i zgłoszenia błędów proszę wysyłać pocztą elektroniczną do Seana
    "Shaleha" Perry'ego <shaleh@(debian.org|valinux.com)> (w języku angielskim).

AUTOR

    Anacron  został  wymyślony  i  zaimplementowany  przez  Christiana  Schwarza
    <schwarz@monet.m.isar.de>.

    Obecne implementacja to całkowicie przepisany kod przez Itaia Tzura <itzur@actcom.co.il>.

    Ten kod był zarządzany przez Seana "Shaleha" Perry'ego <shaleh@(debian.org|valinux.com)>.

    Od roku 2004 jest zarządzany przez Pascala Hakima <pasc@(debian.org|redellipse.net)>.

TŁUMACZENIE

    Autorem polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man jest Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.3 oryginału.