Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    cron - demon do wywoływania odłożonych poleceń (Vixie Cron)

SKŁADNIA

    cron [-f] [-l] [-L poziom-komunikatów]

OPIS

    cron jest uruchamiany automatycznie z /etc/init.d, przy wchodzeniu w poziom pracy wielu
    użytkowników.

OPCJE

    -f   Pozostaje w trybie pierwszoplanowym, nie staje się demonem.

    -l   Włącza zgodność nazw plików w katalogu /etc/cron.d z LSB. To ustawienie nie wpływa
        jednak na przetwarzanie plików w katalogach /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily,
        /etc/cron.weekly lub /etc/cron.monthly.

    -L poziom-komunikatów
        Wybiera, jakie informacje o zadaniach mają być zapisywane do dziennika (błędy są
        logowane niezależnie od tej wartości). Jest to suma poniższych wartości:

          1   zapisuje uruchomienie wszystkich zadań crona

          2   zapisuje koniec wszystkich zadań crona

          4   zapisuje wszystkie zadania zakończone niepowodzeniem (kod zakończenia
             różny od 0)

          8   zapisuje numer procesu wszystkich zadań crona

        Domyślnie zapisywane jest uruchomienie wszystkich zadań (1). Logowanie jest
        wyłączane, jeśli poziom-komunikatów jest ustawiony na zero (0). Wartość równa
        piętnaście (15) wybierze wszystkie opcje.

UWAGI

    cron przeszukuje swój katalog spool (/var/spool/cron/crontabs) w poszukiwaniu plików
    crontab (które są nazwane zgodnie z kontami w /etc/passwd); odnalezione pliki są następnie
    ładowane do pamięci. Proszę zauważyć, że pliki crontab w tym katalogu nie powinny być
    osiągane bezpośrednio - do ich aktualizacji i dostępu powinno być używane polecenie
    crontab.

    cron odczytuje również /etc/crontab, które posiada nieco inny format (patrz crontab(5)). W
    Debianie,  zawartość  /etc/crontab jest predefiniowana do uruchamiania programów w
    katalogach /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly  i  /etc/cron.monthly.
    Konfiguracja ta jest charakterystyczna dla Debiana, proszę zapoznać się z opisem w
    poniższym rozdziale ZMIANY ODNOSZĄCE SIĘ DO DEBIANA.

    Dodatkowo, w Debianie, cron odczytuje pliki w katalogu /etc/cron.d. cron traktuje pliki w
    /etc/cron.d w ten sam sposób, jak w pliku /etc/crontab (przestrzegają one specjalnego
    formatu tego pliku, np. zawierają pole user). Są one jednak niezależne od /etc/crontab:
    nie dziedziczą np. ustawień zmiennych środowiskowych z wspomnianego pliku. Zmiana ta jest
    charakterystyczna dla Debiana - patrz ZMIANY ODNOSZĄCE SIĘ DO DEBIANA.

    Podobnie jak /etc/crontab, pliki w katalogu /etc/cron.d są monitorowane w poszukiwaniu
    zmian. Ogólnie, administrator systemu nie powinien używać /etc/cron.d/, lecz standardowego
    pliku /etc/crontab.

    Plik /etc/crontab i pliki w /etc/cron.d muszą był własnością roota i nie mogą być
    zapisywalne dla grupy lub innych. W odróżnieniu od katalogu spool, pliki w katalogach
    /etc/cron.d oraz /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly i /etc/cron.monthly
    mogą być również dowiązaniami symbolicznymi pod warunkiem, że zarówno samo dowiązanie jak
    i plik na który ono wskazuje, są własnością roota. Pliki w katalogu /etc/cron.d nie muszą
    być  wykonywalne,  natomiast  pliki w katalogach /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily,
    /etc/cron.weekly i /etc/cron.monthly - muszą, ponieważ są uruchamiane przez run-parts
    (patrz podręcznik run-parts(8)).

    Program cron budzi się co minutę, sprawdzając wszystkie pliki crontab i sprawdzając, czy
    poszczególne polecenia nie muszą być wykonane w bieżącej minucie. Po wykonaniu poleceń,
    ich ewentualne wyjście jest wysyłane pocztą do właściciela pliku crontab (lub do
    użytkownika ze zmiennej środowiskowej MAILTO z pliku crontab, jeśli taka istnieje). Kopie
    potomne crona, które wykonują te procesy, mają ich nazwy zapisane wielkimi literami, jak
    to widać w wyniku poleceń syslog i ps.

    Dodatkowo, cron sprawdza co minutę, czy czas modyfikacji swojego katalogu spool (lub pliku
    /etc/crontab) nie zmienił się, a jeśli tak się stało, to cron sprawdza czasy modyfikacji
    wszystkich plików crontab i przeładowuje te z nich, które się zmieniły. Z tego powodu cron
    nie musi być restartowany po modyfikacji plików crontab. Proszę zauważyć, że polecenie
    crontab(1) aktualizuje czas modyfikacji katalogu spool, niezależnie od tego,  czy
    zmodyfikował plik crontab.

    Specjalnym przypadkiem jest, gdy czas zmieni się o mniej niż 3 godziny, np. na początku
    lub końcu obowiązywania czasu letniego. Jeśli czas przesuwa się do przodu, to zadania,
    które byłyby uruchomione w czasie, który został przesunięty, są uruchamiane zaraz po
    wystąpieniu zmiany. I na odwrót - jeśli czas przesunie się do tyłu o mniej niż 3 godziny,
    to zadania, które przypadają w powtórzonym czasie, nie będą uruchamiane ponownie.

    Tyczy się to wyłącznie zadań wykonywanych w określonym czasie (niepodanych jako @hourly,
    ani nie używających "*" jako określenia godziny lub minuty). Zadania, które są podawane z
    wieloznacznikiem, są uruchamiane od razu na podstawie nowego czasu.

    Zmiany zegara o więcej niż 3 godziny, są uważane za poprawki zegara i od razu używany jest
    nowy czas.

    Program cron zapisuje swoje działania do właściwości "cron" sysloga, a logowanie może być
    kontrolowane przy użyciu standardowej właściwości syslogd(8).

ŚRODOWISKO

    Jeśli zmienne środowiskowe lokalizacji (regionalne) w systemie Debian, w katalogu
    /etc/default/cron,  zostaną  skonfigurowane,  to  można  nimi  zarządzać  używając
    /etc/environment albo za pomocą /etc/default/locale, przy czym wartości z drugiego pliku
    przesłaniają te z pierwszego. Pliki te są odczytywane i są używane do ustawienia zmiennych
    środowiskowych LANG, LC_ALL i LC_CTYPE. Zmienne te są używane do ustawienia kodowania
    poczty elektronicznej, przy czym domyślnie wynosi ono "C".

    NIE wpływa to na środowisko zadań uruchamianych przez cron. Więcej informacji o
    modyfikowaniu środowiska zadań zawiera strona podręcznika crontab(5).

    Demon będzie używał, jeśli jest obecna, definicji strefy czasowej z pliku /etc/timezone.

    Środowisko może zostać przefediniowane przez definicje z plików crontab użytkownika, lecz
    cron obsługuje wykonywanie zadań jedynie w pojedynczej strefie czasowej.

ZMIANY ODNOSZĄCE SIĘ DO DEBIANA

    Debian wprowadził pewne zmiany do crona, które nie były dostępne  w  oryginale.
    Najważniejsze zmiany to:

    —   obsługa /etc/cron.{hourly,daily,weekly,monthly} poprzez /etc/crontab,

    —   obsługa /etc/cron.d (katalog do umieszczania plików crontab pakietów),

    —   obsługa PAM,

    —   obsługa SELinux,

    —   obsługa auditlog,

    —   obsługa DST (czasu letniego) i inne zmiany/poprawki w stosunku do czasu,

    —   SGID crontab(1) zamiast SUID root,

    —   debianowe położenia plików i polecenia,

    —   debianowa konfiguracja (/etc/default/cron),

    —   wiele innych mniejszych funkcji i poprawek.

    Obsługa /etc/cron.hourly, /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly i /etc/cron.monthly w Debianie
    jest zapewniona przez domyślne ustawienia w pliku /etc/crontab (patrz systemowy przykład w
    crontab(5)). Domyślny, ogólnosystemowy plik crontab zawiera cztery zadania, uruchamiane:
    cogodzinnie, codziennie, cotygodniowo i comiesięcznie. Każde z tych zadań  wykona
    run-parts, podając każdy z tych katalogów jako argument. Zadania są wyłączane, jeśli
    zainstalowany jest anacron (z wyjątkiem zadań cogodzinnych) aby zapobiec konfliktom
    pomiędzy oboma demonami.

    Jak opisano powyżej, pliki w tych katalogach muszą spełniać kilka warunków, w tym
    następujące: bycie wykonywalnym, bycie własnością roota, nie mogą być zapisywalne dla
    grupy lub innych i, jeśli są dowiązaniami symbolicznymi, muszą wskazywać na pliki będące
    własnością roota. Dodatkowo, nazwy plików muszą spełniać warunki nazw plików programu
    run-parts: muszą składać się wyłącznie z liter, cyfr i znaków podkreślenia ("_") oraz
    minusa ("-"). Każdy plik, który nie spełni powyższych wymagań, nie będzie wykonany przez
    run-parts. Na przykład wszystkie pliki zawierające kropkę, zostaną zignorowane. Celem
    takiej konfiguracji jest zapobiegnięcie wykonywania przez crona plików, które zostały
    pozostawione przez debianowy system zarządzania pakietami, podczas obsługi plików w
    /etc/cron.d/, jako plików konfiguracyjnych (chodzi tu o pliki kończące się na .dpkg-dist,
    .dpkg-orig i .dpkg-new).

    Funkcja ta może zostać użyta przez administratorów systemu i pakiety, do zdefiniowania
    zadań, które mają być uruchamiane w zdefiniowanych interwałach. Pliki tworzone przez
    pakiety w tych katalogach, powinny być nazywane tak samo, jak dostarczający je pakiet.

    Obsługa /etc/cron.d jest dołączona do samego demona cron, który obsługuje ich położenie za
    pomocą ogólnosystemowego spool crontab. Katalog ten może zawierać każdy plik definiujący
    zadania, przestrzegający formatu z /etc/crontab - w przeciwieństwie do katalogu spool
    crona, pliki te muszą zawierać nazwę użytkownika, aby uruchamiać zadania jako definicje
    zadań.

    Pliki w tym katalogu muszą być własnością roota, lecz nie muszą być wykonywalne (są to
    pliki konfiguracyjne, jak /etc/crontab) i muszą przestrzegać tej samej konwencji nazw,
    jaka jest używana przez run-parts(8): muszą składać się wyłącznie z wielkich i małych
    liter, cyfr, podkreślników i minusów. Oznacza to, że nie mogą zawierać kropek. Jeśli użyto
    opcji -l (opcja ta może zostać skonfigurowana za pomocą /etc/default/cron - patrz niżej),
    to nazwy plików muszą być zgodne z specyfikacją przestrzeni nazw LSB, identycznie jak
    opcja --lsbsysinit w run-parts.

    Przeznaczeniem tej funkcji było umożliwienie pakietom, wymagającym dokładniejszej kontroli
    harmonogramu niż /etc/cron.{hourly,daily,weekly,monthly}, dodawania swoich plików crontab
    do /etc/cron.d. Pliki te powinny być nazwane tak samo, jak udostępniający je pakiet.

    Domyślna konfiguracja crona jest kontrolowana przez plik /etc/default/cron, który jest
    odczytywany przez skrypt init.d, uruchamiający demona cron. Plik ten określa, czy cron
    będzie czytał systemowe zmienne środowiskowe oraz umożliwia dodawanie dodatkowych opcji do
    programu cron, przed jego wykonaniem - umożliwiając konfigurację zapisywanego dziennika
    lub definiowanie sposobu traktowania plików w katalogu /etc/cron.d.

ZOBACZ TAKŻE

    crontab(1), crontab(5), run-parts(8)

AUTOR

    Paul Vixie <paul@vix.com> jest autorem crona i pierwotnym twórcą tej strony podręcznika
    systemowego. Niniejsza strona została również zmodyfikowana do Debiana przez Steve'a
    Greenlanda, Javiera Fernandez-Sanguino i Christiana Kastnera.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  3.0pl1
    oryginału.