Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    debugfs - debugger systemu plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

    debugfs [ -DVwci ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -s superblok ] [ -f plik-komend ] [ -R komenda ]
    [ -d urządzenie-źródła-danych ] [ urządzenie ]

OPIS

    Program debugfs jest debuggerem systemów plików. Można go używać do sprawdzenia i zmiany
    stanu systemu plików typu ext2, ext3 lub ext4.
    Urządzenie jest plikiem specjalnym odpowiadającym urządzeniu zawierającemu system plików
    (np. /dev/hdXX).

OPCJE

    -w   Określa, że system plików powinien być otwarty w trybie odczyt-zapis (read-write).
       Bez tej opcji system plików otwierany jest w trybie tylko-do-odczytu (read-only).

    -c   Powoduje,  że  system  plików powinien być otwarty w trybie katastrofalnym
       (catastrophic mode), gdzie i-węzeł oraz mapy bitowe grup nie są początkowo
       odczytywane. Ta opcja może być przydatna dla znacznie uszkodzonych systemów plików,
       lecz powoduje ona ich otwarcie w trybie tylko do odczytu.

    -i   Powoduje, że urządzenie reprezentuje obraz ext2 utworzony przez program e2image.
       Ponieważ obraz ext2 zawiera jedynie superblok, deskryptor grupy bloków, blok i mapy
       bitowe alokacji i-węzłów oraz tablicę i-węzłów, wiele komend debugfs nie będzie
       działało poprawnie.  Ostrzeżenie: nie ma żadnych bezpiecznych sprawdzeń, dlatego
       debugfs może zawieść podczas prób wykonania takich komend jak ls, dump, itd.
       debugfs jest debuggerem. Posiada szorstkie krawędzie!

    -d data_source_device
       W użyciu z opcją -i, określa urządzenie-źródła-danych, które powinno być użyte do
       odczytu bloków nieodnalezionych w pliku obrazu ext2. Obejmuje to dane, katalogi i
       bloki niebezpośrednie.

    -b rozmiar-bloku
       Powoduje użycie podanego rozmiaru bloku dla systemu plików zamiast, tak jak
       normalnie, wykrywać odpowiedni rozmiar.

    -s superblok
       Powoduje odczytanie superbloku z podanego numeru bloku zamiast z domyślnego
       (położonego w odstępie 1024 bajtów od początku systemu plików). Jeżeli poda się
       opcję -s, konieczne jest również podanie rozmiaru bloku systemu plików, przy użyciu
       opcji -b.

    -f plik_komend
       Powoduje, że debugfs odczytuje komendy z pliku komend i wykonuje je. Po zakończeniu
       wykonywania tych komend debugfs kończy pracę.

    -D   Powoduje, że debugfs otwiera urządzenie używając bezpośredniego wejścia/wyjścia,
       pomijając bufory. Proszę zauważyć, że niektóre linuksowe urządzenia, przede
       wszystkim szkielet mapujący urządzenia (device mapper) nie obsługują bezpośredniego
       wejścia/wyjścia (w chwili pisania tego tekstu).

    -R komenda
       Powoduje wykonanie pojedynczej komendy (żądania - request), i zakończenie pracy.

    -V   Wyświetla wersję programu debugfs i kończy pracę.

OKREŚLANIE PLIKÓW

    Wiele  komend  debugfs  pobiera określ-pliku jako argument określający i-węzeł (w
    przeciwieństwie do nazwy ścieżkowej) systemu plików, aktualnie otwartego przez debugfs.
    Argument określ-pliku może być podany w dwu postaciach. Pierwszą jest numer i-węzła ujęty
    w nawiasy trójkątne, np. <2>. Drugą postać stanowi nazwa ścieżkowa; jeśli jest ona
    poprzedzona ukośnikiem ('/'), to będzie interpretowana względem katalogu głównego (root)
    systemu plików aktualnie otwartego przez debugfs. Jeśli nie, to interpretowana będzie
    względem bieżącego katalogu roboczego, jaki jest w ustawiony w danym momencie w debugfs.
    Można go zmienić posługując się komendą debugfs o nazwie cd.

KOMENDY

    debugfs jest debuggerem interaktywnym. Rozumie sporo komend.

    blocks określ-pliku
       Wypisuje bloki używane przez i-węzeł określ-pliku na standardowe wyjście.

    bmap określ-pliku blok-logiczny
       Wypisuje numer fizycznego bloku, odnoszącego się do logicznego bloku o numerze
       blok-logiczny w i-węźle określ-pliku.

    block_dump [-f plik-wyjściowy] numer-bloku
       Zrzuca blok systemu plików podany jako numer-bloku szesnastkowo i w formacie ASCII
       na konsolę. Jeśli podano opcję -f, to numer bloku jest liczony od początku podanego
       pliku-wyjściowego.

    cat określ-pliku
       Zrzuca zawartość i-węzła określ-pliku na standardowe wyjście.

    cd określ-pliku
       Zmienia bieżący katalog roboczy na określ-pliku.

    chroot określ-pliku
       Zmień katalog główny (root) na katalog określ-pliku.

    close [-a]
       Zamyka aktualnie otwarty system plików. Jeżeli poda się opcję -a, to wypisywane są
       wszystkie zmiany i deskryptory grup bloków w odniesieniu do wszystkich zapasowych
       superbloków, a nie tylko w stosunku do głównego.

    clri określ-pliku
       Czyści zawartość i-węzła określ-pliku.

    dirsearch określ-pliku nazwa-pliku
       Przeszukuje katalog określ-pliku szukając nazwy-pliku.

    dirty Oznacza system plików jako "brudny", dzięki czemu superblok zostanie zapisany przy
       wyjściu.

    dump [-p] określ-pliku plik-wyjściowy
       Zrzuca zawartość i-węzła określ-pliku do pliku wyjściowego plik-wyjściowy.  Jeśli
       podano  opcję  -p,  to ustawia informację o właścicielu, grupie i prawach
       plik-wyjściowy, tak jak dla określ-pliku.

    dump_mmp
       Wyświetla wartości pola zabezpieczającego przed wielokrotnymi montowaniami (ang.
       multiple-mount protection - mmp).

    dx_hash [-h algorytm-hasz] [-s ziarno-hasz] nazwa-pliku
       Oblicza hasz katalogu nazwa-pliku. Algorytmem haszowania podanym z -h może być:
       legacy, half_md4 lub tea. Ziarno haszowania podane z -s musi być w formacie UUID.

    dump_extents [-n] [-l] określ-pliku
       Zrzuca drzewo ekstentów i-węzła określ-pliku. Flaga -n spowoduje, że dump_extents
       wyświetli jedynie wewnętrzne węzły w drzewie ekstentów. Flaga -l spowoduje, że
       opcja wyświetli jedynie liście drzewa ekstentów.

       Proszę zauważyć, że długość i zakres bloków do ostatniego ekstenta w węźle
       wewnętrznym  są  przybliżone  przez  funkcje biblioteki ekstentów i nie są
       przechowywane w strukturze danych systemu plików. Wyświetlane wartości nie muszą
       być więc dokładne i nie oznaczają wystąpienia problemu lub uszkodzenia w systemie
       plików.

    expand_dir określ-pliku
       Rozwija katalog określ-pliku.

    feature [cecha] [-cecha] ...
       Ustawia (lub czyści - z minusem) różne cechy systemu plików w superbloku, a
       następnie wyświetla aktualny stan cech systemu plików.

    filefrag [-dvr] określ-pliku
       Wypisuje  liczbę ciągłych ekstentów w określ-pliku. Jeśli określ-pliku jest
       katalogiem, a nie podano opcji -d, to filefrag wypisze liczbę ciągłych ekstentów
       każdego pliku w katalogu. Opcja -v spowoduje, że filefrag wypisze tabelaryczną
       listę ciągłych ekstentów pliku. Opcja -r oznacza rekurencyjne wypisanie katalogu.

    find_free_block [liczba [cel]]
       Znajduje pierwsze liczba wolnych bloków, poczynając od cel i alokuje je. Dostępne
       również jako ffb.

    find_free_inode [katalog [tryb]]
       Znajduje wolny i-węzeł i alokuje go. Jeśli go podano, to argument katalog określa
       numer i-węzła katalogu, w którym ma zostać umieszczony i-węzeł. Drugi opcjonalny
       argument tryb określa prawa nowego i-węzła (jeżeli w trybie mode ustawiony jest bit
       katalogu, to procedura alokacji będzie działać odmiennie). Dostępne również jako
       ffi.

    freeb blok [liczba]
       Zaznacza blok o numerze blok jako niezaalokowany. Jeżeli podany zostanie opcjonalny
       argument liczba, to liczba bloków zaczynając od bloku o numerze blok zostanie
       zaznaczona jako niezaalokowana.

    freefrag [-c część_kb ]
       Wypisuje fragmentację wolnej przestrzeni w aktualnie otwartym systemie plików.
       Jeśli poda się opcję -c, to polecenie freefrag wypisze liczbę wolnych części o
       rozmiarze część_kb. Rozmiar części musi być potęgą dwójki i musi być większy od
       rozmiaru bloku systemu plików.

    freei określ-pliku [numer]
       Zwalnia i-węzeł podany przez określ-pliku. Jeśli poda się numer, to czyści również
       numer-1 i-węzłów po podanym i-węźle.

    help  Pokazuje listę poleceń rozumianych przez debugfs.

    htree_dump określ-pliku
       Zrzuca indeksowany za pomocą haszy katalog określ-pliku, pokazując jego strukturę
       drzewa.

    icheck blok ...
       Pokazuje zestawienie i-węzłów używających jednego lub więcej bloków określonych w
       wierszu poleceń.

    inode_dump określ-pliku
       Wypisuje zawartość struktury i-węzła szesnastkowo i w formacie ASCII.

    imap określ-pliku
       Wypisuje położenie struktury danych i-węzła (w tabeli i-węzłów) określ-pliku.

    init_filesys urządzenie rozmiar-bloku
       Tworzy  system plików ext2 na urządzeniu urządzenie z rozmiarem urządzenia
       rozmiar-bloku. Proszę zauważyć, że nie inicjuje to w pełni wszystkich struktur
       danych; aby to zrobić, proszę wykorzystać program mke2fs(8). Ta komenda jest tylko
       wywołaniem funkcji z biblioteki niskopoziomowej, która ustawia superblok  i
       deskryptory bloków.

    kill_file określ-pliku
       Zwalnia (dealokuje) i-węzeł określ-pliku i jego bloki. Proszę zauważyć, że nie
       usuwa to żadnych wpisów katalogu (jeśli istnieją) dotyczących tego i-węzła.  Aby
       usunąć (ang. unlink) plik, proszę zapoznać się z poleceniem rm(1).

    lcd katalog
       Zmienia bieżący katalog roboczy debugfs na katalog na pierwotnym (native) systemie
       plików.

    ln określ-pliku plik-docelowy
       Tworzy dowiązanie zwykłe (twarde) o nazwie plik-docelowy, do pliku określ-pliku.
       Proszę zauważyć, że nie dostosowuje to odpowiednio licznika odwołań w i-węźle.

    logdump [-acs] [-bblok] [-iokreśl-pliku] [-fdziennik] [plik-wyjściowy]
       Zrzuca zawartość dziennika ext3. Domyślnie zrzuca, i-węzeł dziennika brany z
       superbloku. Można przesłonić ten wybór za pomocą opcji -i, która zrzuca dziennik z
       wewnętrznego i-węzła podanego jako określ-pliku. Zwykły plik zawierający dane
       dziennika można podać za pomocą opcji -f. Opcja -s wykorzystuje informacje zapasowe
       z superbloku, do zlokalizowania dziennika.

       Opcja -a powoduje, że logdump wypisuje zawartość wszystkich bloków deskryptora. Z
       opcją -b logdump wypisuje wszystkie rekordy dziennika, które odnoszą się do
       podanego bloku. Opcja -c wypisuje zawartość wszystkich bloków z danymi, wybranymi
       przez opcje -a i -b.

    ls [-d] [-l] [-p] określ-pliku
       Wypisuje listę plików w katalogu określ-pliku. Flaga -d wypisuje usunięte wpisy w
       katalogu. Flaga -l wypisuje pliki za pomocą bardziej szczegółowego formatu. Opcja
       -p wypisze pliki w formacie, który jest łatwiejszy do przetworzenia przez skrypty
       oraz łatwiej jest rozpoznać ewentualne spacje i inne znaki niedrukowalne na końcu
       nazw plików.

    list_deleted_inodes [limit]
       Wypisuje usunięte i-węzły, opcjonalnie ograniczone do usuniętych limit sekund temu.
       Dostępne również jako lsdel.

       Polecenie było przydatne do usuwania przypadkowo skasowanych plików z systemu
       plików ext2. Niestety nie jest przydatne do tego celu w systemach plików ext3 ani
       ext4, ponieważ bloki danych i-węzłów nie są już dostępne po zwolnieniu i-węzła.

    modify_inode określ-pliku
       Zmienia zawartość struktury i-węzła o nazwie określ-pliku. Dostępne również jako
       mi.

    mkdir określ-pliku
       Tworzy katalog.

    mknod określ-pliku [p|[[c|b] główny poboczny]]
       Tworzy plik specjalny urządzenia (potoku nazwanego, urządzenia znakowego lub
       blokowego). Jeżeli tworzone ma być urządzenie znakowe lub blokowe, to musi zostać
       podany główny (major) i poboczny (minor) numer urządzenia.

    ncheck [-c] numer-i-węzła ...
       Za pomocą żądanej listy numerów i-węzłów wypisuje listę nazw ścieżek do tych
       i-węzłów. Flaga -c włącza sprawdzania informacji o typie pliku we wpisie katalogu,
       upewniając się, że pasuje on do typu i-węzła.

    open [-weficD] [-b rozmiar_bloku] [-s superblok] urządzenie
       Otwiera system plików do edycji. Flaga -f wymusza otwarcie systemu plików nawet
       wtedy gdy posiada on nieznane lub niekompatybilne cechy, które normalnie zapobiegły
       by otwarciu.  Opcja -e powoduje, że system plików jest otwarty w  trybie
       wyłączności. Opcje -b -c, -i, -s, -w i -D zachowują się tak samo jak te z debugfs.

    punch określ-pliku blok-początkowy [blok-końcowy]
       Usuwa bloki w i-węźle, poczynając od bloku-początkowego do bloku-końcowego. Jeśli
       nie poda się bloku-końcowego, to ta komenda zadziała jak polecenie obcięcia (ang.
       truncate), tzn. dealokowane będą wszystkie bloki od bloku-początkowego, aż do końca
       pliku.

    symlink określ-pliku cel
       Tworzy dowiązanie symboliczne.

    pwd  Pokazuje bieżący katalog roboczy.

    quit  Kończy pracę debugfs.

    rdump katalog[...] miejsce-docelowe
       Zrzuca rekurencyjnie katalog lub wiele katalogów wraz z zawartością (włączając
       plik, dowiązania symboliczne i inne katalogi) w miejsce_docelowe, które powinno być
       istniejącym katalogiem na pierwotnym systemie plików.

    rm ścieżka
       Usuwa (ang. unlink) ścieżkę. Jeśli spowoduje to, że i-węzeł wskazywany przez
       ścieżka nie będzie posiadał innych odwołań, to dealokuje plik. Komenda ta działa
       jak funkcja systemowa unlink().

    rmdir określ-pliku
       Usuwa katalog określ-pliku.

    setb blok [liczba]
       Zaznacza blok o numerze blok jako zaalokowany. Jeżeli podany zostanie opcjonalny
       argument liczba, to wtedy liczba bloków zaczynając od bloku o numerze blok zostanie
       zaznaczona jako zaalokowana.

    set_block_group num-dgb pole wartość
       Modyfikuje deskryptor grupy bloków określony przez num-dgb tak, że pole deskryptora
       pole będzie miało wartość wartość. Dostępne również jako set_bg.

    seti określ-pliku [liczba]
       Oznacza i-węzeł określ-pliku, jako użyty w mapie bitów i-węzła. Jeśli poda się
       liczbę, to oznaczanych jest również liczba-1 i-węzłów po podanym i-węźle.

    set_inode_field określ-pliku pole wartość
       Modyfikuje i-węzeł określony przez określ-pliku tak, że pole pole na wartość
       wartość. Lista prawidłowych pól i-węzła, które mogą być ustawione tą komendą, może
       zostać wyświetlona za pomocą: set_inode_field -l. Dostępne również jako sif.

    set_mmp_value pole wartość
       Modyfikuje dane ochrony przed wielokrotnym montowaniem (ang.  multiple-mount
       protection - MMP) tak, że pole mmp pole, ma wartość wartość. Lista poprawnych pól
       MMP, które mogą być ustawione tą komendą, może zostać wyświetlona za pomocą:
       set_mmp_value -l. Dostępne również jako smmp.

    set_super_value pole wartość
       Ustawia pole superbloku pole na wartość wartość. Wszystkie prawidłowe pola
       superbloku, które mogą być ustawione tą komendą, mogą zostać wyświetlone za pomocą:
       set_super_value -l. Dostępne również jako ssv.

    show_super_stats [-h]
       Wyświetla zawartość superbloku i deskryptorów grup bloków. Jeżeli podana jest flaga
       -h, wypisywana jest tylko zawartość superbloku. Dostępne również jako stats.

    stat określ-pliku
       Wyświetla zawartość struktury i-węzła o nazwie określ-pliku.

    testb blok [liczba]
       Sprawdza, czy blok o numerze blok jest zaznaczony jako zaalokowany w mapie bitowej
       bloku.  Jeżeli podany jest opcjonalny argument liczba, wtedy zostanie sprawdzona
       liczba bloków zaczynając od bloku o numerze blok.

    testi okresl-pliku
       Sprawdza, czy i-węzeł określ-pliku jest zaznaczony jako zaalokowany w mapie bitowej
       bloku.

    undel <numer-i-węzła> [ścieżka]
       Odwołuje usunięcie podanego numeru i-węzła (który musi być ujęty w nawiasy
       trójkątne), dzięki czemu jego bloki są oznaczane jako w użyciu i opcjonalnie
       dowiązuje odzyskany i-węzeł do podanej ścieżki. Po użyciu komendy undel powinno się
       zawsze uruchomić e2fsck, w celu odzyskania usuniętych plików.

       Proszę zauważyć, że jeśli odzyskuje się dużą liczbę usuniętych plików, to
       dowiązywanie i-węzła do katalogu może wymagać rozwinięcia katalogu, co może
       spowodować alokację bloku, który był wcześniej użyty przez jeden z plików do
       odzyskania. Jest więc bezpieczniej odzyskać wszystkie i-węzły bez podawania ścieżki
       docelowej, a następnie, w kolejnym przebiegu, użyć komendy link, która dowiązuje
       i-węzeł do ścieżki docelowej, lub użyć e2fsck do sprawdzenia systemu plików i
       dowiązania wszystkich odzyskanych i-węzłów do katalogu lost+found.

    unlink ścieżka
       Usuwa dowiązanie do i-węzła, określone przez ścieżkę. Proszę zauważyć, że nie
       dostosowuje to odpowiednio licznika odwołań w i-węźle.

    write plik-źródłowy plik-wyjściowy
       Kopiuje zawartość pliku-źródłowego do nowo tworzonego pliku w systemie plików, o
       nazwie plik-wyjściowy.

    zap_block [-f plik] [-o przesunięcie] [-l długość] [-p wzorzec] numer-bloku

    Nadpisuje blok podany jako
       numer-bloku bajtami zerowymi (NUL) lub, jeśli podano opcję -p bajtami określonymi
       we wzorcu. Jeśli podano -f, to numer-bloku jest liczony w odniesieniu do początku
       pliku podanego jako określ-pliku. Opcje -o i -l ograniczają przedział bajtów do
       wyczyszczenia do podanego przesunięcia i długości w odniesieniu do początku bloku.

    zap_block [-f określ-pliku] [-b bit] numer-bloku
       Zamienia porcje bitów fizycznego numeru-bloku. Jeśli podano -f, numer bloku jest
       blokiem logicznym liczonym od początku określ-pliku.

ZMIENNE ŚRODOWISKA

    DEBUGFS_PAGER, PAGER
       Program debugfs zawsze przesyła w potoku wyjście niektórych komend przez program
       stronicujący. Są to następujące komendy: show_super_stats (stats), list_directory
       (ls), show_inode_info (stat), list_deleted_inodes (lsdel) i htree_dump. Można podać
       określony program stronicujący za pomocą zmiennej środowiskowej DEBUGFS_PAGER lub,
       jeśli nie jest ustawiona, PAGER.

       Proszę zauważyć, że ponieważ program stronicujący jest używany zawsze, to less(1)
       nie jest szczególnie dobry, ponieważ czyści ekran przed wyświetleniem wyjścia
       komendy i czyści ekran, po wyjściu programu stronicującego. Wielu użytkowników
       preferuje używanie less(1) do większości zastosowań i jest to powód, dla którego
       dostępna jest zmienna środowiskowa DEBUGFS_PAGER, która przesłania ogólniejszą
       zmienną środowiskową PAGER.

AUTOR

    debugfs zostało napisane przez Theodore Ts'o <tytso@mit.edu>.

ZOBACZ TAKŻE

    dumpe2fs(8), tune2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8), ext4(5)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM)
    <wkotwica@post.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.