Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    innd, inndstart - InterNetNews daemon

SKŁADNIA

    innd [ -a ] [ -c dni ] [ -C ] [ -d ] [ -f ] [ -H licznik ] [ -i licznik ] [ -Iadres_IP ] [
    -l rozmiar ] [ -m tryb ] [ -n flaga ] [ -o licznik ] [ -pfd_des ] [ -Pport ] [ -r ] [ -s ]
    [ -t opóźnienie ] [ -T licznik ] [ -u ] [ -X sekundy ] [ -Z ]

    inndstart [ flagi ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Innd, który jest demonem news (InterNetNews), obsługuje wszystkie nadchodzące feedy.
    Najpierw wczytuje do pamięci pliki active(5), newsfeeds(5) i incoming.conf(5).  Potem
    otwiera port NNTP do odbierania artykułów ze zdalnych stacji (zobacz opcję ``-p''). Jeśli
    w include/config.h zdefiniowano HAVE_UNIX_DOMAIN_SOCKETS, to do odbioru artykułów od
    lokalnych procesów, takich jak nnrpd(8) i rnews(1) otwierane jest gniazdo strumieniowe
    dziedziny Uniksowej, a dla ctlinnd(8) odwierane jest analogiczne gniazdo datagramowe. Gdy
    makro to nie jest zdefiniowane, używane są łącza nazwane. Ctlinnd(8) wykorzystywany jest
    do przekazywania serwerowi poleceń wykonania określonych akcji.  Otwiera również bazę
    history(5) i dwa pliki raportowe, zastępujące jego standardowe wyjście i wyjście błędu.

    Po otwarciu wszystkich plików i gniazd, innd oczekuje na połączenia i dane na swoich
    portach, używając do tego select(2) i nieblokującego I/O. Jeśli nie ma dostępnych danych,
    to wypróżni on swoje wewnątrzrdzeniowe struktury danych. Domyślna liczba sekund opóźnienia
    przed wypróżnieniem jest ustawiana jako <DEFAULT_TIMEOUT w config.data> (zwykle 300)
    sekund.

    Jeśli innd otrzyma błąd ENOSPC (zobacz intro(2)) podczas zapisu pliku active, pliku
    article lub bazy historii, to wyśle do siebie komendę ``throttle''.  Stanie się tak
    również, jeśli otrzyma zbyt wiele błędów wejścia-wyjścia podczas zapisu do jakiegoś pliku.

    Niektóre parametry ustawiane w inn.conf(5) mogą być również podane w linii poleceń innd. W
    tym wypadku, opcje z inn.conf(5) będą nadpisane przez opcje linii poleceń.

OPCJE

    -a   Domyślnie, jeśli host nie jest wymieniony w pliku incoming.conf to połączenie jest
       przekazywane do nnrpd.  Po użyciu tej flagi dowolny host może się podłączyć i
       przesyłać artykuły.

    -c   innd odrzuca stare artykuły. Zasadniczo zachowanie to może być sterowane przez bazę
       historii, lecz czasem stacja wyrzuca w sieć paczkę bardzo starych artykułów. Flaga
       ``odrzuca wszelkie artykuły, wysłane dawniej niż 21 dni temu. Wartość zerowa
       powstrzymuje ten test. Domyślną wartością jest 14 dni, lecz można to zmienić opcją
       ``artcutoff'' w inn.conf(5)

    -C   Jeśli użyta jest flaga ``-C'', to innd przyjmie i przesyła dalej, ale nie
       przetwarza wiadomości anulowania i powstrzymania. Jest to przeznaczone dla stacji,
       w których nadużywane są anulowania i które wybierają mechanizm  z  lepszą
       autoryzacją.

    -d -f Innd normalnie przechodzi w tło, ustawia standardowe wyjścia na pliki raportowe i
       odłącza się od terminala. Po użyciu flagi ``-d'' serwer tego nie robi, a po użyciu
       flagi ``-f'', serwer pozostaje na pierwszym planie.

    -H -T -X
       Flagi ``-H'', ``-T'' i ``-X'' sterują liczbą połączeń dozwolonych na minutę. Ma to
       w założeniach działać jako ochrona serwera przed czytnikami, które wykonują w ciągu
       minuty zbyt wiele połączeń z serwerem. Zazwyczaj nie używa się tego, chyba że
       rzeczywiście pojawia się jakiś problem. Tablica używana do tych sprawdzeń jest
       ograniczona do 128 wpisów i jest używana jako pierścień (ring). Rozmiar został
       wybrany do ułatwienia obliczania indeksu i do upewnienia się, że nie zabraknie ci
       miejsca.  Praktycznie wydaje się wątpliwe, żebyś wykorzystał nawet połowę tablicy
       naraz.

       Flaga ``-H'' określa maksymalną liczbę połączeń pochodzących z danego hosta z
       serwerem podczas ``-X'' sekund. Domyślnie 2.

       Flaga ``-T'' ogranicza całkowitą liczbę nadchodzących połączeń innda w okresie
       ``-X'' sekund. Maksymalną wartością jest 128. Domyślną 60.

       Flaga ``-X'' ustawia liczbę sekund, używaną przez ``-H'' i ``-T''. Wartość zerowa
       wyłącza sprawdzanie. Domyślnie jest 0.

    -i   Flaga ``-i'' ogranicza liczbę nadchodzących połączeń NNTP. Wartość zerowa wyłącza
       to sprawdzenie. Domyślną wartością, jeśli w inn.conf(5) nie  podano  opcji
       ``maxconnections'' jest 50. Wymieniona opcja jest zastępowana wartością tej opcji.

    -I   Opcja ta umożliwia wiązanie innda do podanego adresu interfejsu IP. Adres IP musi
       być w postaci kropkowej czwórki liczb (nnn.nnn.nnn.nnn). Zobacz też  opcję
       ``bindaddress'' w inn.conf(5).

    -l   Flaga ``-l'' ogranicza rozmiar artykułu. Po użyciu tej flagi, wszystkie artykuły
       większe niż rozmiar bajtów będą odrzucane. Domyślną wartością jest 1000000L bajtów.
       Sprawdzanie  można  wyłączyć, używając wartości zerowej.  Patrz także opcje
       ``maxartsize'' i ``localmaxartsize'' w inn.conf(5).

    -m   Flaga ``-m'' służy do uruchamiania serwera w zatrzymanym lub stłumionym stanie
       (zobacz ctlinnd(8)).  Argument rozpoczyna się pojedynczą literą: g, p lub t,
       wskazujące odpowiednio na ``go'' (startuj), ``pause'' (zatrzymaj) lub ``throttle''
       (stłum).

    -n   Flaga ``-n'' określa czy pauzowanie lub stłumienie serwera powinno również wyłączyć
       przyszłe procesy czytnikowe. Wartość ``y'' powoduje, że czytniki zachowują się jak
       serwer, a wartość ``n'' umożliwia czytanie, nawet gdy serwer nie pracuje.
       Domyślnie zezwala się na czytanie, a zmienić można to opcją ``readerswhenstopped''
       w inn.conf(5).

    -o   Flaga ``-o'' służy ograniczaniu liczby plików, które są utrzymywane otwarte dla
       wychodzących feedów plikowych. Domyślną  wartością  jest  liczba  dostępnych
       deskryptorów minus część zarezerwowana do użytku wewnętrznego.

    -p   Po użyciu flagi ``-p'' przyjmuje się, że port NNTP jest otwierany na podanym
       deskryptorze. (Jeśli użyta jest ta flaga, to innd zakłada, że pracuje z właściwymi
       uprawnieniami i nie będzie wołał chown(2) na żadnych z tworzonych plików lub
       katalogów.)

    -P   Jeśli użyta jest flaga ``-P'', to podany port jest używany do nasłuchiwania
       połączeń.  innd musi mieć wystarczające uprawnienia startowe by otworzyć podany
       port.

    -r   Jeśli użyta jest flaga ``-r'', serwer przenumeruje plik active zupełnie tak, jak po
       wysłaniu komendy ``renumber''.

    -s   Jeśli użyta jest flaga ``-s'', to innd nic nie będzie robić, lecz tylko sprawdzi
       składnię pliku newsfeeds. Jeśli będą tam błędy, to zgłosi kod błędu; rzeczywiste
       błędy będą natomiast zgłoszone w syslog(3).

    -t   Zmienia czas opóźnienia przed wypróżnieniem do timeout sekund.

    -u   Raporty są normalnie buforowane; flaga ta wyłącza to zachowanie.

    Inndstart jest małym programem typu front-end, który otwiera port NNTP, ustawia uid i gid
    na opiekuna news, a następnie uruchamia demona innd z flagą ``-p'' i minimalnym
    bezpiecznym środowiskiem.  Jest to mały front-end dla stacji, która nie chce uruchamiać
    innd z uprawnieniami roota.

KOMUNIKATY STERUJĄCE

    Artykuły przychodzące, mające nagłówek Control są nazywane komunikatami sterującymi. Poza
    komunikatem anulowania, są one zaimplementowane przez zewnętrzne programy w katalogu
    <pathcontrol w inn.conf> o ile <usecontrolchan w inn.conf> jest ustawione na ``false''.
    (Komunikaty anulowania (cancel) odświeżają bazę historii, więc muszą być obsługiwane
    wewnętrznie; koszt synchronizowania, blokowania i odblokowywania byłby zbyt wysoki przy
    odbiorze wielu takich komunikatów.)

    Gdy nadchodzi komunikat sterujący, pierwsze słowo tekstu jest konwertowane na małe litery
    i jest używane jako nazwa uruchamianego programu. Jeśli program nie istnieje, wywoływany
    jest domyślny program, określony przez <pathcontrol w inn.conf>/default.

    Wszystkie programy sterujące są wywoływane z czterema parametrami. Pierwszym jest adres
    nadawcy komunikatu; jest to pobierane z nagłówka Sender. Jeśli nagłówek ten jest pusty, to
    dane są pobierane z nagłówka From. Następnym parametrem jest adres zwrotny replik;
    pobierany z nagłówka Reply-To. Jeśli nagłówek ten jest pusty, użyty zostanie adres
    nadawcy.  Trzecim parametrem będzie nazwa pliku, w którym znajduje się artykuł względem
    katalogu składowego news. Czwartym parametrem jest host, który wysłał artykuł. Jest to
    odczytywane z linii Path.

    Jeśli <usecontrolchan w inn.conf> jest ustawione na ``true'', to żaden komunikat sterujący
    nie będzie przetwarzany przez program zewnętrzny, forkowany przez innda. Zamiast tego,
    będzie przetwarzany przez skrypt controlchan, który jest wywoływany jako program kanałowy
    innda. Musisz do używania tego skryptu skonfigurować newsfeeds(5).  Przetwarzanie z
    użyciem controlchan może zredukować nadmierne obciążenie, jeśli zbyt wiele komunikatów
    sterujących pojawia się naraz.

    Dystrybucja komunikatu sterującego jest odmienna od dystrybucji standardowych artykułów.

    Komunikaty sterujące normalnie wpadają do grupy dyskusyjnej control.  Mogą one być
    zapisywane w podgrupach, lecz w oparciu o polecenie komunikatu sterującego. Na przykład
    komunikat newgroup może być zapisany w grupie control.newgroup lub w ogólnym control,
    jeśli specjalizowana podgrupa nie istnieje.

    Stacje mogą jawnie udostępniać grupę ``control'' w ich listach zapisowych, lecz zwykle
    lepiej jest ją wyłączyć. Jeśli komunikat sterujący jest wysyłany na grupę, której nazwa
    kończy się czterema znakami ``.ctl'', to przyrostek jest obcinany, a to co pozostanie jest
    używane jako nazwa grupy. Na przykład komunikat anulujący, wysłany na ``news.admin.ctl''
    zostanie  przesłany  do  wszystkich  stacji  zapisanych  na grupy ``control'' lub
    ``news.admin''.  Wiadomości newgroup lub rmgroup wymagają  dodatkowego  specjalnego
    traktowania.  Jeżeli wiadomość jest zaakceptowana i została wysłana do tworzonej lub
    usuwanej grupy, to ta wiadomość zostanie przesłana do wszystkich serwerów, których wzorce
    subskrypcji grup pozwoliłyby na odebranie wiadomości wysyłanych do tej grupy.

    Jeśli <mergetogroups w inn.conf> jest ustawione na ``true'', to gdy artykuł jest wysyłany
    na grupę, która rozpoczyna się trzema literami ``to.'', to zostanie potraktowany
    specjalnie, jeśli grupa ta nie istnieje w pliku active: artukuł jest składowany do grupy
    ``to'' i jest wysyłany do pierwszej stacji, nazwanej po przedrostku. Na przykład,
    wysyłanie do ``to.uunet'' zostanie złożone do ``to'' i przesłane do stacji ``uunet''.
    file:

RÓŻNICE PROTOKOŁU

    Innd implementuje komendy NNTP zdefiniowane w RFC 977 z następującymi odstępstwami:

    1.   Za ``list'' może występować dodatkowo argument ``active'', ``active.times'',
       ``newsgroups'' lub ``subscription''.  Jest to popularne rozszerzenie, lecz nie w
       pełni obsługiwane; zobacz nnrpd(8).

    2.   Zaimplementowane są komendy ``authinfo user'' oraz ``authinfo pass''.  Zobacz
       draft-barber-nntp-imp-07.txt dla dalszych szczegółów.

    3.   Udostępniona jest nowa komenda, ``mode reader''. Komenda ta powoduje, że serwer
       przekazuje połączenie do nnrpd.  Komenda ``mode query'' przeznaczona jest dla
       przyszłych zastosowań i obecnie jest traktowana tak samo.

    4.   Udostępnione są komendy wspierające transfer strumieniowy: ``check messageid'' i
       ``takethis messageid''.

    5.   Udostępniona jest komenda transferu wsadowego ``xbatch liczba-bajtów''. Komenda ta
       odczyta liczbę-bajtów bajtów i zapisze je dla dalszego przetwarzania przez rnews(1)
       (który należy uruchomić oddzielnie). Obejrzyj programy innxbatch i sendxbatches.sh.

    6.   Pozostałymi zaimplementowanymi komendami są ``head'' , ``help'' , ``ihave'' ,
       ``quit'' oraz ``stat''.

MODYFIKACJE NAGŁÓWKÓW

    Innd modyfikuje tak mało nagłówków, jak tylko się da, lecz mógłby być lepszy.

    Oto lista nagłówków, które jeśli istnieją, są usuwane:
       Date-Received
       Posted
       Posting-Version
       Received
       Relay-Version
    Puste nagłówki oraz nagłówki składające się z białych spacji również są opuszczane.

    Do  nagłówka Path doklejana jest nazwa lokalnej stacji (określanej przez wartość
    ``pathhost'' w inn.conf(5)) i wyrzyknik (jeśli nazwa pierwszej stacji nagłówka różni się
    od lokalnej).

    Nagłówek Xref jest usuwany i tworzony jest nowy.

    W przypadku nieobecności, nagłówek Lines jest dodawany.

    Innd  nie  przepisuje  nieprawidłowych nagłówków. Na przykład nie będzie zmieniać
    nieprawidłowego nagłówka Lines, ale odrzuci artykuł.

RAPORTOWANIE

    Innd raportuje wszystkie nadchodzące artykuły do pliku raportowego. Jest to plik tekstowy
    o zmiennej ilości rozdzielanych spacjami pól o jednym z następujących formatów:
       mon dd hh:mm:ss.mmm + feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm j feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm c feed <Message-ID> stacja...
       mon dd hh:mm:ss.mmm - feed <Message-ID> powód...
       mon dd hh:mm:ss.mmm ? feed <Message-ID> powód...

    Po polu Message-ID może być również pole nazwy hosta i rozmiaru, zależnie od opcji
    ``nntplinklog'' i ``logsize'' z inn.conf(5).

    Pierwsze trzy pola są polami daty i czasu w rozdzielczości milisekundowej.  Piąte pole
    jest stacją, która wysłała artykuł (odczytywane z nagłówka Path). Szóste pole jest
    identyfikatorem artykułu; jeśli informacja jest niedostępna, pojawi się w jej miejscu
    pytajnik.

    Czwarte pole określa czy artykuł został przyjęty czy nie. Jeśli jest tam znak plus, to
    został przyjęty. Jeśli ``j'', to został przyjęty, lecz wszystkie grupy mają w swoich
    rekordach active ``j'', więc artykuł został złożony do grupy ``junk''. Jeśli w polu
    pojawiła się litera ``c'', to przed pojawieniem się oryginalnego artykułu odebrany został
    komunikat anulujący.  We wszystkich tych przypadkach artykuł został przyjęty i pole
    ``stacja...''  zawiera rozdzieloną spacjami listę stacji, do których artykuł jest
    przesyłany.

    Jeśli czwarte pole zawiera znak minusa, o artykuł został odrzucony. Powodami odrzucenia
    mogą być:
       "%s" header too long (za długi nagłówek)
       "%s" wants to cancel <%s> by "%s" ("%s" chce anulować <%c> poprzez "%s")
       Article exceeds local limit of %s bytes (Artykuł przekracza lokalny
                            limit %s bajtów)
       Article posted in the future -- "%s" (Artykuł wysłany w przyszłości -- "%s")
       Bad "%s" header (Zły nagłówek "%s")
       Can't write history (Nie mogę zapisać historii)
       Duplicate (Duplikat)
       Duplicate "%s" header (Zduplikowany nagłówek "%s")
       EOF in headers (EOF w nagłówkach)
       Linecount %s != %s +- %s (Liczba linii %s != %s +- %s)
       Missing %s header (Brak nagłówka %s)
       No body (Brak ciała)
       No colon-space in "%s" header (Brak dwukropka-spacji w nagłówku "%s")
       No space (Brak spacji (albo miejsca???))
       Space before colon in "%s" header (Spacja przed dwukropkiem w nagłówku "%s")
       Too old -- "%s" (Za stare -- "%s")
       Unapproved for "%s" (Niezatwierdzone dla "%s")
       Unwanted newsgroup "%s" (Niechciana grupa dyskusyjna "%s")
       Unwanted distribution "%s" (Niechciana dystrybucja "%s")
       Whitespace in "Newsgroups" header -- "%s" (Biała spacja w nagłówku
                             "Newsgroups" -- "%s")
    Gdzie ``%s'' jest podmieniane przez konretniejsze informacje.

    Jeżeli w czwartym polu wystąpi znak ``?'', oznzcza to, że atykuł zawiera dziwne łańcuchy
    znaków, tj. CR bez LF lub LF bez CR. Te znaki są używane razem ``CRLF'', co oznacza koniec
    linii. Obecnie taka informacja w logu oznacza dziwność tego artykułu, ale innd nigdy nie
    odrzuca artykułu z tego powodu.

    Zauważ, że jeśli artykuł jest przyjęty i <wanttrash w inn.conf> jest ustawione na ``yes''
    i żadna z grup nie jest odpowiednia, to zostanie zraportowany w dwóch liniach: w linii
    ``j'' i ``-''.

    Innd zgłasza też obszerne raporty poprzez sysloga. Pierwsze słowo komunikatu raportowego
    będzie: nazwą stacji, jeśli wpis jest dla niej specyficzny (np. komunikat ``connected'');
    słowem ``SERVER'', jeśli komunikat jest związany z serwerem, np. gdy pojawi się błąd
    odczytu.

    Jeśli drugim słowem są cztery litery ``cant'', to zgłaszany jest błąd.  W tym przypadku
    następne dwa słowa ogólnie nazywają wywołanie systemowe lub funkcję biblioteczną, która
    się nie powiodła oraz obiekt, wokół którego wykonywane były działania. Reszta linii może
    zawierać inne informacje.

    W innych przypadkach, drugie słowa określa rodzaj zmiany, a reszta linii uściśla tę
    informację. Słowo ``internal'' ogólnie oznacza wewnętrzny błąd logiczny.

SYGNAŁY

    Innd przechwytuje sygnały SIGTERM i SIGDANGER i wyłącza się po nich. Jeśli użyta jest
    flaga ``-d'', przechwytywany będzie również SIGINT i będzie działał analogicznie.

    Innd przechwytuje sygnał SIGUSR1 i odtwarza kanał sterujący, wykorzystywany normalnie
    przez ctlinnd(8).

HISTORIA

    Napisane przez Richa $alza <rsalz@uunet.uu.net> dla InterNetNews.  Jest to rewizja
    1.24.2.4, z dnia 2000/08/20.

ZOBACZ TAKŻE

    active(5), ctlinnd(8), dbz(3), history(5), incoming.conf(5), inn.conf(5), newsfeeds(5),
    nnrpd(8), rnews(1), syslog(8).

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 8 innd

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                             INND(8)