Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    lilo - instaluje program rozruchowy LiLO

SKŁADNIA

    Podstawowe zastosowanie:

    lilo

    Dodatkowe zastosowania:

    lilo -A    # aktywuje/pokazuje partycję aktywną
    lilo -E    # edytuje nagłówek lub aktualizuje mapę bitową
    lilo -I    # sprawdza ścieżkę bieżącego jądra
    lilo -M    # zapisuje główny sektor rozruchowy na urządzeniu
    lilo -q    # odpytuje mapę i pokazuje jej zawartość
    lilo -R    # ustawia domyślny wiersz pol. do nast. restartu
    lilo -T    # wyświetla więcej informacji na dany temat
    lilo {-u|-U}  # odinstalowuje program rozruchowy LiLO.SH OPIS lilo instaluje program
    rozruchowy, który zostanie uaktywniony przy następnym uruchomieniu komputera. Domyślny
    plik konfiguracyjny /etc/lilo.conf (zob. lilo.conf(5)) zawiera większość opcji, lecz
    wiele, w tych te, które przesłaniają plik konfiguracyjny, może zostać podanych w wierszu
    polecenia.

OPCJE

    -A główne-urządzenie [ N ]
      Użyte z pojedynczym argumentem, wyświetla aktywną partycję na urządzeniu
      główne-urządzenie; np. /dev/sda. Z N=0, dezaktywuje wszystkie partycje na urządzeniu.
      Gdy N będzie w zakresie [1..n], aktywuje podaną partycje, dezaktywując wszystkie
      pozostałe. Zwykle tylko partycje podstawowe [1..4] mogą być aktywowane, lecz jeśli w
      głównym sektorze rozruchowym (MBR) obecny jest rozszerzony główny program rozruchowy
      (patrz opcja -M), to uaktywniona może być dowolna partycja. To, czy dany system
      operacyjny będzie się w stanie uruchomić z partycji partycji logicznej, zależy od jego
      charakterystyki. Linuksowy sektor rozruchowy LILO może być uruchomiony z partycji
      logicznej.

    -b urządzenie-rozruchowe
      Ustala urządzenie rozruchowe gdzie program rozruchowy będzie zainstalowany. Na
      przyjład "-b /dev/sda" ustala główny sektor rozruchowy (MBR) na pierwszym dysku jako
      urządzenie rozruchowe; "-b /dev/sdb5" jako urządzenie rozruchowe ustala pierwszą
      partycję logiczną na drugim dysku.

    -B plik-mapy-bitowej
      Określa plik mapy bitowej z graficznym ekranem wykorzystywanym w czasie uruchamiania
      systemu, najlepiej przygotowanym wcześniej za pomocą opcji -E.

    -c Włącza kompresję mapy. Ta opcja połączy żądania odczytu z sąsiednich sektorów.
      Przyspiesza to startowanie (szczególnie z dyskietki).

    -C plik-konfiguracyjny
      Ustawia inną ścieżkę i nazwę pliku konfiguracyjnego. Domyślna to /etc/lilo.conf.

    -d opóźnienie
      Ustala opóźnienie w dziesiętnych częściach sekundy ("20" = 2 sek.) przed automatycznym
      uruchomieniem pierwszego obrazu. To daje czas na przerwanie automatycznego procesu
      startu klawiszem Shift, Alt, Ctrl, ScrollLock lub CapsLock. Po takim przerwaniu
      wyświetlona zostanie zachęta boot:.

      Ten przełącznik zostanie przesłonięty jeśli w pliku konfiguracyjnym pojawi się prompt.

    -D etykieta
      Używa jądra o podanej etykiecie, jako domyślnego jądra do wystartowania, zamiast
      pierwszego z listy w pliku konfiguracyjnym.

    -E nazwa_pliku.roz
      Gdy .roz to .bmp, zakłada się, że plik ten jest plikiem graficznym do użycia w
      konfiguracyjnej dyrektywie bitmap=. Proszę uruchomić interaktywny edytor aby utworzyć
      lub zmienić kolor/informacje o położeniu nagłówku LILO pliku z mapą bitową (patrz
      bmp-colors, bmp-table i bmp-timer na stronie podręcznika lilo.conf(5)).

      Gdy .roz to .dat, zakłada się, że plik ten jest plikiem konfiguracyjnym z podanymi
      parametrami graficznej mapy bitowej, które zamieniane są na nagłówek LILO w pliku z
      mapą bitową o takiej samej nazwie.

      Gdy plik .bmp będzie modyfikowany za pomocą edytora graficznego (np. GIMP-a), to
      nagłówek LILO zostanie utracony. Można go odzyskać używając pliku .dat, który służy za
      tekstową kopię zapasową informacji nagłówkowych LILO.

    -f tablica-dysku
      Ustawia inny plik z parametrami geometrii dysku (domyślnym jest /etc/disktab).

    -F Unieważnia sprawdzanie sektora startowego dla systemów plików (np. swap, ext4, xfs,
      ...), które mogą być zniszczone przez instalację sektora startowego LILO na pierwszym
      sektorze partycji. Te systemy plików używają pierwszego sektora jako superbloku.

      Proszę porównać z -P ignore, które obchodzi sprawdzenie danej partycji.

    -g Generuje adresy cylinder/głowica/sektor (geometryczny) dysku. Jest to ograniczone do
      1023 cylindrów. Wymusza kompatybilność ze starszymi wersjami LILO (przestarzały
      przełącznik).

    -H Obchodzi zatrzymanie krytyczne, gdy macierz RAID nie posiada wszystkich aktywnych
      dysków.

    -I etykieta [D|a|i|k|r|R]
      Etykieta jest brana z nazwy obrazu podanego w pliku konfiguracyjnym. To polecenie
      wyświetli odpowiadającą etykiecie nazwę pliku jądra, pliku tablicy klawiszy,
      początkowego pliku ramdysku, określeniu korzenia lub łańcucha "append=" (opcja "i",
      "k", "r", "R" lub "a"). Opcja "d" ignoruje parametr etykieta i wypisuje domyślną
      etykietę "image=" lub pierwszą etykietę "image=", jeśli nie podano domyślnego image.

    -l Generuje 24-bitowe liniowe adresy sektorów, zamiast adresów cylindrów/głowic/sektorów.

    -L Generuje 32-bitowe Logiczne Adresy Bloków (Logical Block Addresses - LBA), zamiast
      adresów cylindrów/głowic/sektorów (cylinder/head/sector - CHS). Pozwala to na dostęp
      do wszystkich partycji na dyskach mających więcej niż 1024 cylindry (jest to domyślna
      geometria).

    -m plik-mapy
      Używa podanego pliku mapy zamiast domyślnego /boot/map.

    -M główne-urządzenie {mbr|ext}
      Instaluje główny sektor rozruchowy (MBR) na urządzeniu podanym jako główne-urządzenie,
      wybierając standardowy lub rozszerzony główny program ładujący, zgodnie z opcją.
      Podstawowa tablica partycji na główne-urządzenie pozostaje w nienaruszonym stanie. Gdy
      numer seryjny urządzenia nie jest obecny, generowany jest nowy i zapisywany w MBR.
      Jeśli poda się mbr, to standardowy główny program ładujący przeszuka partycje 1-4
      szukając partycji z flagą active (aktywna) i uruchomi się z tej partycji. Dozwolona
      jest tylko jedna partycja oznaczona jako aktywna. Jeśli poda się ext, przeszukiwanie
      obejmie również partycje rozszerzone. Obecność rozszerzonego głównego programu
      ładującego w głównym sektorze rozruchowym (MBR = sektor 0) dysku, wpływa na działanie
      opcji -A.

    -p Wymaga interaktywnego wpisania wszystkich haseł podanych w pliku konfiguracyjnym jako
      "".

    -P {fix|ignore|opcja-globalna}
      Naprawienie lub zignorowanie błędnych tablic partycji, tzn. tablicy partycji z
      niepasującymi adresami sektora/głowicy/cylindra. Najpierw należy zawsze spróbować użyć
      ignore gdyż fix nadpisze tablicę partycji, być może niszcząc wszystkie partycje na
      dysku.

      ignore jest używane także po to aby obejść sprawdzanie tablicy partycji w poszukiwaniu
      typów partycji, które mogą nie pozwalać na instalację sektora startowego LILO. Proszę
      porównać z flagą "-F", która unieważnia sprawdzanie bieżącego sektora rozruchowego.

      opcja globalna pozwala na przekazanie dowolnej opcji, która może pojawić się w sekcji
      globalnej (u góry) pliku konfiguracyjnego (/etc/lilo.conf). Na przykład -P nowarn
      przekaże opcję "nowarn", tak jakby "nowarn" pojawiło się pliku konfiguracyjnym (tak
      samo, jak przełącznik "-w"). Podobnie, -P timeout=50 doda lub przesłoni wiersz
      "timeout=" w pliku konfiguracyjnym. Proszę zauważyć, że przełącznik -P w
      rzeczywistości dubluje wiele przełączników wiersza polecenia. Jednak nie jest to
      dokładnie to samo, ponieważ niektóre przełączniki przesłaniają inne opcje, np. "-g"
      (-P geometric), "-L" (-P lba32).

    -q Wyświetla aktualnie mapowane pliki. lilo tworzy plik, domyślnie /boot/map, zawierający
      wszystkie nazwy i lokalizacje jąder startowych. Ta opcja wyświetli te nazwy. Proszę
      użyć wraz z opcją -v aby uzyskać bardziej szczegółową informację na temat
      zainstalowanych programów rozruchowych.

    -r główny-katalog
      Wykonuje chroot do podanego katalogu przed podjęciem jakiegokolwiek działania. Nowy
      katalog główny musi zawierać katalog /dev i może potrzebować katalogu /boot. Może być
      także potrzebny plik /etc/lilo.conf.

    -R wiersz poleceń
      Ta opcja zmienia domyślną linię poleceń dla programu rozruchowego podczas jego
      następnego uruchomienia. Po wykonaniu wiersz ten zostanie usunięty, ponieważ jest on
      tylko jednorazowy. Na ogół jest to wykorzystywane w skryptach zamykania systemu, zaraz
      przed wywołaniem "shutdown -r". Użyte bez żadnego argumentu anuluje zablokowaną lub
      przywróci linię komend.

    -s plik-zapisu
      Gdy lilo zapisuje nowy sektor rozruchowy zachowuje poprzednią jego zawartość w pliku o
      domyślnej nazwie boot/boot.NNNN, gdzie NNNN jest szesnastkowym zapisem głównego i
      pobocznego numeru urządzenia danego dysku/partycji.

      Ta opcja wyznacza zapasowy plik zapisu na jeden z trzech sposobów: katalog zapisu
      (domyślnym jest "/boot") używając domyślnej nazwy pliku "boot.NNNN" w podanym
      katalogu; szablon ścieżki, do którego dopisywane jest ".NNNN" (domyślnym byłby
      "/boot/boot"); pełna nazwa ścieżki pliku, która musi zawierać poprawny przyrostek
      ".NNNN". Z opcją -u konieczne jest podanie pełnej ścieżki pliku.

    -S plik-zapisu
      Normalnie lilo nie nadpisze istniejącego zapisanego pliku. Ta opcja mówi, że
      nadpisywanie jest wymuszone. Tak jak z -s określeniem musi być katalog zapisu, szablon
      nazwy lub pełna ścieżka (zawierająca przyrostek ".NNNN").

    -t Test. Nic nie jest zapisywane do sektora rozruchowego sektora ani do pliku mapy. Użyte
      razem z opcją -v wyświetla co lilo ma zamiar robić.

    -T opcja
      Wypisuje informacje systemową, z której część pochodzi z BIOS-u. Jest to wygodniejsze
      od uruchamiania diagnostycznej dyskietki LILO. opcja może być każdą z podanych:

       help - wypisuje listę dostępnych diagnostyk
       ChRul - wypisuje typy partycji podlegające Zasadom-Zmian
           (Change-Rules)
       EBDA - wypisuje informacje o Rozszerzonym Obszarze Danych
           BIOSU (Extended BIOS Data Area)
       geom=<dysk> wypisuje geometrię dysku np. geom=0x80
       geom - wypisuje geometrię dla wszystkich dysków
       table=<dysk> wypisuje podstawową tablicę partycji;
           np. table=/dev/sda
       video - wypisuje dostępne tryby graficzne programu rozruchowego

    -u [nazwa-urządzenia]
      Dezinstalacja lilo, poprzez powrotne skopiowanie zapisanego wcześniej sektora
      rozruchowego. Wraz z tą opcją użyte mogą być parametry -s i -C. Nazwa-urządzenia jest
      opcjonalna. Sprawdzany jest czas i data pliku.

    -U [nazwa-urządzenia]
      Tak jak przy -u, ale bez sprawdzenia czasu i daty.

    -v [numer]
      Zwiększenie poziomu komunikatów. Podanie od jednej do pięciu opcji -v sprawi, że lilo
      wyświetli więcej komunikatów. Numer (od 1 do 5) oznacza poziom szczegółowości.

    -V Wyświetla numer wersji.

    -w[+|-]
      Jako -w lub -w- - wyłącza ostrzeżenia. Użyte jako -w+ przesłania nowarn z pliku
      konfiguracyjnego i pokazuje ostrzeżenia.

    -x opcja
      Tylko dla instalacji RAID. Opcja może być każdym ze słów kluczowych none, auto, mbr,
      mbr-only, lub oddzieloną przecinkami listą dodatkowych urządzeń startowych (lista nie
      może zawierać spacji).

      Instalacje RAID zapisują wpis rozruchowy na partycji RAID. Warunkowe zapisywanie MBR-u
      może pomóc w ustawieniu RAID-a jako ładujący (bootable) podczas odzyskiwania, lecz
      wszystkie domyślne działania mogą zostać unieważnione. Działanie podobne do
      poprzedniej wersji jest osiągnięte dzięki opcji -x mbr-only.

    -X Zarezerwowane do wewnętrznego użycia przez LILO. Może dawać różne wyniki dla różnych
      wersji LILO. Linia zaczynająca się od "CFLAGS=" zawiera opcje kompilatora użyte do
      utworzenia tej wersji LILO.

    -z Gdy użyte z opcją "-M", usuwa numer seryjny urządzenia. Przeważnie opcja ta używana
      jest w następującej sekwencji do wygenerowania nowego numeru seryjnego urządzenia:

        lilo -z -M /dev/sda
        lilo -M /dev/sda

    -Z opcja
      Przekazuje programowi rozruchowego, że konieczna jest specjalna uwaga, ponieważ BIOS
      nie przekazuje poprawnego kodu urządzenia w DL (-Z0). Lub daje informacje, że BIOS
      zawsze przekazuje poprawny kod (-Z1). Odnosi się do, i przesłania, opcję pliku
      konfiguracyjnego "bios-passes-dl=".

KONFIGURACJA

    Powyższe opcje linii poleceń odpowiadają podanym poniżej słowom kluczowym w pliku
    konfiguracyjnym.

    -b bootdev boot=bootdev  -B file.bmp bitmap=file.bmp -c compact
    -d dsec delay=dsec -D label default=label -f file disktab=file
    -g geometric -l linear -L lba32 -m mapfile map=mapfile -P fix
    fix-table -P ignore ignore-table -s file backup=file -S file
    force-backup=file -v [N] verbose=N -w nowarn -x option
    raid-extra-boot=option -Z option bios-passes-dl=option

OPCJE ROZRUCHOWE

    Opcje podane tutaj mogą być podane z linii komend gdy ładowany jest obraz jądra. Opcje te
    są przetwarzane przez LILO i usuwane z linii komend przekazywanej do jądra, chyba że
    zaznaczono inaczej.

    lock
      Blokuje linię komend, tak jakby "lock" było podane w pliku /etc/lilo.conf.

    mem=###[,K,M,G]
      Ustala maksymalną ilość pamięci w systemie w bajtach, kilobajtach, megabajtach lub
      gigabajtach. Ta opcja nie jest usuwana z linii komend i jest zawsze przekazywana do
      jądra.

    nobd
      Wyłącza pobieranie danych z BIOS-u. Opcja ta jest zarezerwowana do użytku z BIOS-ami
      niekompatybilnymi z IBM, które zawieszają się na liniach:

        Loading...............
        BIOS data check

    vga=[ASK,EXT,EXTENDED,NORMAL,###,0x###]
      Pozwala unieważnić domyślny tryb wideo podczas startu jądra.

BŁĘDY ŁADOWANIA SYSTEMU

    Proces ładowania systemu dzieli się na dwa etapy. Program ładujący pierwszego stopnia jest
    pojedynczym sektorem i ładowany jest przez BIOS lub przez program ładujący do MBR. Ładuje
    on wielosektorowy program ładujący drugiego stopnia, lecz jest bardzo ograniczonej
    wielkości. Gdy program ładujący pierwszego stopnia przejmuje kontrolę, wypisuje literę
    "L"; gdy jest gotowy przekazać kontrolę programu ładującemu drugiego stopnia wypisuje
    literę "I". Gdy wystąpi jakikolwiek błąd, np. błąd odczytu z dysku, wypisany będzie
    szesnastkowy kod błędu i operacja zostanie powtórzona. Wszystkie szesnastkowe kody błędów
    są wartościami zwracanymi przez BIOS, z wyjątkiem wartości 40, 99 i 9A, które są
    generowane przez LILO. A oto częściowa lista kodów błędów:

     00 no error (brak błędu)
     01 invalid disk command (nieprawidłowe polecenie dysku)
     02 address mark not found (nie znaleziono znacznika adresu)
     03 disk write-protected (dysk zabezpieczony przed zapisem
     04 sector not found (nie znaleziono sektora)
     06 floppy disk removed (wysunięto dyskietkę)
     08 DMA overrun (przepełnienie DMA)
     0A bad sector flag (błędna flaga sektora)
     0B bad track flag (błędna flaga ścieżki)
     20 controller failure (błąd kontrolera)
     40 seek failure (BIOS) (błąd wyszukiwania)
     40 cylinder>1023 (LILO)
     99 invalid second stage index sector (LILO) (nieprawidłowy indeks
    sektora drugiej fazy LILO)
     9A no second stage loader signature (LILO) (brak sygnatury drugiej fazy
    LILO)
     AA drive not ready (dysk nie jest gotowy)
     FF sense operation failed

    Kod błędu nr 40 jest generowany przez BIOS lub przez LILO podczas konwersji liniowego
    (24-bitowego) adresu dyskowego na adres geometryczny (C:H:S). Błąd ten może być wywołany
    także na starszych systemach, które nie obsługują adresowania lba32 (32-bitowego). Błędy
    99 oraz 9A najczęściej oznaczają, że nie da się odczytać pliku mapy (-m lub map=), np. gdy
    LILO nie zostało uruchomione po jakiejś zmianie systemowej, lub jest nieścisłość pomiędzy
    tym, czego użyło LILO (lilo -v3 aby wyświetlić), a tym co jest aktualnie używane przez
    BIOS (do zdiagnozowania tego problemu może być potrzebna jedna z dyskietek
    diagnostycznych, dostępnych w źródłowej dystrybucji).

    Gdy program ładujący drugiego stopnia otrzyma kontrolę od tego pierwszego stopnia,
    wypisuje literę "L", a po zainicjowaniu się, włączając weryfikację "Tablicy Deskryptorów"
    - listy jąder/innych do załadowania - wypisze literę "O", formując całe słowo "LILO"
    pisane wielkimi literami.

    Wszystkie błędy programu ładującego drugiego stopnia są wiadomościami w języku angielskim
    i próbują wskazać, mniej lub bardziej udanie, istotę błędu.

BŁĘDY

    Opcje pliku konfiguracyjnego "backup" i "force-backup" powinny określać katalog zapasowy
    lub szablon ścieżki pliku zapasowego na wszystkich instalacjach RAID. Użycie jawnej nazwy
    pliku może nie pozwolić na poprawne utworzenie wielu plików zapasowych. Najlepiej jest
    używać mechanizmu domyślnego, ponieważ działa on poprawnie we wszystkich przypadkach.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger Copyright (C) 1999-2007
    John Coffman Copyright (C) 2009-2013 Joachim Wiedorn

    Dystrybucja i użycie w postaci binarnej i źródłowej z (lub bez) modyfikacjami jest
    dozwolone na zasadach licencji BSD dołączonej w pliku COPYING.

AUTOR

    lilo napisali:

    Werner Almesberger (wersje: 0-21), John Coffman (wersje: 21.2-22.8),
    Joachim Wiedorn (od wersji 23.0).

    Niniejsza strona podręcznika systemowego została napisana przez Wernera Almesbergera i
    Joachima Wiedorna <ad_debian at joonet.de>.

ZOBACZ TAKŻE

    lilo.conf(5), liloconfig(8), lilo-uuid-diskid(8), mkrescue(8), fdisk(8), mkinitrd(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM)
    <alpha@irc.pl>, Grzegorz Goławski (PTM) <grzegol@pld.org.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 24.0
    oryginału.