Provided by: man-db_2.9.1-1_amd64 bug

NAZWA

    mandb - tworzy lub aktualizuje bufory indeksowe stron podręcznika ekranowego

SKŁADNIA

    mandb [-dqsucpt?V] [-C plik] [manpath]
    mandb [-dqsut] [-C plik] -f nazwa_pliku ...

OPIS

    mandb is used to initialise or manually update index database caches. The caches contain
    information relevant to the current state of the manual page system and the information
    stored within them is used by the man-db utilities to enhance their speed and
    functionality.

    Podczas tworzenia bądź aktualizacji indeksu, mandb ostrzega o złych żądaniach .so ROFF,
    niepoprawnych nazwach plików stron podręcznika oraz stronach, z których nie można utworzyć
    zapisu dla whatis.

    Wywołanie mandb z opcjonalną ścieżką rozdzielonych dwukropkami hierarchii katalogów
    unieważni wewnętrzną globalną ścieżkę przeszukiwań, określaną na podstawie informacji
    znalezionej w pliku konfiguracyjnym man-db.

BUFORY BAZY DANYCH

    mandb może zostać skompilowane z obsługą jednego z następujących typów baz.

    Nazwa     Typ          Asynchroniczna  Nazwa pliku
    ──────────────────────────────────────────────────────────────────────
    Berkeley db  Drzewo binarne     Tak       index.bt
    GNU gdbm   Funkcja mieszająca   Tak       index.db
    UNIX ndbm   Funkcja mieszająca   Nie       index.(dir|pag)

    Typy baz danych obsługujące aktualizacje asynchroniczne zapewniają lepszą szybkość kosztem
    możliwego uszkodzenia w przypadku nienormalnego przerwania pracy. W niezbyt częstym
    przypadku takiego przerwania, może być niezbędne ponowne uruchomienie mandb z opcją -c do
    odbudowania bazy danych od zera.

OPCJE

    -d, --debug
       Wyświetla informację diagnostyczną (debug).

    -q, --quiet
       Nie generuje ostrzeżeń.

    -s, --no-straycats
       Nie traci czasu na poszukiwanie lub dodawanie do bazy informacji dotyczącej
       zabłąkanych stron cat. [tłum: stray cats - również "zabłąkane koty" :)].

    -p, --no-purge
       Nie traci czasu na poszukiwanie usuniętych stron podręcznika i usuwanie ich z bazy
       danych.

    -c, --create
       Domyślnie mandb próbuje zaktualizować uprzednio utworzone bazy. Jeśli baza nie
       istnieje, to ją utworzy. Niniejsza opcja wymusza na mandb usunięcie poprzednich baz
       i utworzenie ich od zera, włącza też automatycznie opcję --no-purge. Może to być
       niezbędne, jeśli baza została uszkodzona lub jeśli wprowadza się nowy układ
       przechowywania baz.

    -u, --user-db
       Twórz wyłącznie bazy danych użytkownika, nawet przy prawach zapisu niezbędnych do
       utworzenia baz systemowych.

    -t, --test
       Sprawdza poprawność stron podręcznika znajdujących się w ścieżce poszukiwań. Jeżeli
       podano tę opcję, to mandb w żaden sposób nie zmieni istniejącej bazy danych.

    -f, --filename
       Aktualizuje tylko wpisy dotyczące danego pliku. Nie jest to opcja przeznaczona dla
       ogółu, jest używana wewnętrznie przez man, jeżeli został skompilowany z włączoną
       opcją MAN_DB_UPDATES, a podana strona podręcznika jest przestarzała. Włącza -p i
       deaktywuje -c i -s.

    -C plik, --config-file=plik
       Używa podanego pliku konfiguracyjnego użytkownika zamiast domyślnego ~/.manpath.

    -?, --help
       Wyświetla komunikaty o zastosowaniu i kończy pracę.

    --usage
       Wyświetla krótki opis użycia programu i kończy pracę.

    -V, --version
       Wyświetla numer wersji i kończy pracę.

KOD ZAKOŃCZENIA

    0   Program zakończony bez żadnych błędów.

    1   Błąd użycia, składni lub w pliku konfiguracyjnym.

    2   Błąd działania.

    3   Błąd działania procesu potomnego.

DIAGNOSTYKA

    Podczas tworzenia bazy danych mogą być wyświetlane następujące ostrzeżenia:

    <plik>: przetwarzanie whatis strona(sekcja) się nie powiodło
       Nie udała się próba uzyskania wiersza(y) whatis z zadanego <pliku>. Zwykle jest to
       spowodowane przez kiepsko napisaną stronę man, ale jeśli wyświetlanych jest wiele
       takich komunikatów, to prawdopodobnie system zawiera niestandardowe strony man,
       niezgodne z analizatorem składni whatis wbudowanym w man-db. Więcej informacji
       można znaleźć w sekcji PRZETWARZANIE WHATIS na stronie lexgrog(1).

    <plik>: jest wiszącym dowiązaniem symbolicznym
       <plik> o podanej nazwie nie istnieje, ale jest wskazywany przez dowiązanie
       symboliczne  (symbolic  link).  Zwykle  generowane jest dodatkowa informacja
       diagnostyczna dla identyfikacji <pliku> z błędnego dowiązania.

    <plik>: złe dowiązanie symboliczne lub błędne żądanie "so" ROFF
       <plik> jest albo dowiązaniem symbolicznym do nieistniejącego pliku, albo zawiera
       żądanie włączenia ROFF (include) nieistniejącego pliku.

    <plik>: ignorowanie niepoprawnej nazwy pliku
       <plik> być może być lub nie być poprawną stroną man, ale jego nazwa jest
       niepoprawna. Spowodowane zwykle przez stronę man z rozszerzeniem sekcji <x>
       umieszczoną w sekcji stron <y>.

    <maska_pliku>: konkurujące rozszerzenia
       Wzorzec nazwy <maska_pliku> nie daje unikatowego wyniku. Zwykle spowodowane
       istnieniem zarówno skompresowanej jak i nieskompresowanej wersji tej samej strony
       man. Ignorowane są wszystkie oprócz najnowszej.

PLIKI

    /etc/manpath.config
       Plik konfiguracyjny man-db.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    Poprzednie lokalizacje bufora bazy danych obejmowały między innymi:

    /usr/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/catman/index.(bt|db|dir|pag)
       Alternatywny lub zgodny z FSSTND globalny indeks bazy danych.

ZOBACZ TAKŻE

    lexgrog(1), man(1), manpath(5), catman(8)

    Sekcja PRZETWARZANIE WHATIS, będąca poprzednio w tej stronie podręcznika, została
    przeniesiona do lexgrog(1).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

TŁUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetłumaczył część stron podręcznika pakietu man-db i
    udostępnił je w ramach Projektu Tłumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tłumaczenie zaktualizował i uzupełnił w roku 2008.