Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    mke2fs - tworzy linuksowy system plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

    mke2fs [ -c | -l nazwa-pliku ] [ -b rozmiar-bloku ] [ -D ] [ -f rozmiar-fragmentu ] [ -g
    bloki-na-grupę ] [ -G liczba-grup ][ -i bajty-na-i-węzeł ] [ -I rozmiar-i-węzła ] [ -j ] [
    -J opcje-dziennika ] [ -N liczba-i-węzłów ] [ -n ] [ -m procent-zarezerwowanych-bloków ] [
    -o tworzący-os ] [ -O [^]właściwość [,...] ] [ -q ] [ -r rewizja-fs ] [ -E
    opcje-rozszerzone  ]  [  -v  ]  [  -F  ]  [  -L  etykieta-woluminu  ]  [  -M
    katalog-ostatniego-montowania ] [ -S ] [ -t typ-systemu-plików ][ -T typ-użycia ] [ -U
    UUID ] [ -V ] urządzenie [ rozmiar-systemu-plików ]

    mke2fs -O journal_dev [ -b rozmiar-bloku ] [ -L etykieta-woluminu ] [ -n ] [ -q ] [ -v ]
    zewnętrzny-dziennik [ rozmiar-systemu-plików ]

OPIS

    mke2fs jest używany do tworzenia systemów plików ext2, ext3 lub ext4 zwykle w partycji
    dyskowej (lub pliku) określonym przez urządzenie.

    Rozmiar systemu plików należy podać jako rozmiar-systemu-plików. Jeśli nie ma on
    przyrostka, jest interpretowany jako kilobajty będące potęgą dwójki, chyba że podano opcję
    -b rozmiar-bloku, gdy rozmiar-systemu-plików jest interpretowany jako liczba bloków o
    rozmiarze-bloku. Jeśli natomiast podano przyrostki "k", "m", "g", "t" (wielkimi lub małymi
    literami) to dana liczba jest interpretowana jako podana w będących potęgą dwójki
    kilobajtach,  megabajtach,  gigabajtach,  terabajtach  itd.  Jeśli  nie  poda  się
    rozmiaru-systemu-plików to mke2fs utworzy system plików na podstawie rozmiaru urządzenia.

    Jeśli uruchomi się mke2fs jako mkfs.XXX (np. mkfs.ext2, mkfs.ext3 lub mkfs.ext4.)
    zastępuję to opcję -t XXX, tak więc mkfs.ext3 utworzy system plików ext3, mkfs.ext4
    utworzy system plików ext4 itd.

    Domyślne parametry do nowo tworzonych systemów plików, jeśli nie są przesłonięte przez
    poniższe opcje, są kontrolowane przez plik konfiguracyjny /etc/mke2fs.conf. Strona
    podręcznika mke2fs.conf(5) zawiera więcej szczegółów na ten temat.

OPCJE

    -b rozmiar-bloku
       Określa rozmiar bloku w bajtach. Poprawnymi wartościami są 1024, 2048 oraz 4096
       bajtów na blok. Gdy wartość ta zostanie pominięta, rozmiar-bloku mke2fs jest
       ustalany na podstawie rozmiaru systemu plików oraz oczekiwanej jego eksploatacji
       (zobacz opcję -T). Jeśli rozmiar-bloku jest poprzedzony minusem ("-"), to mke2fs
       używa heurystyki, aby określić poprawny rozmiar bloku z tym ograniczeniem, że
       będzie on wynosił co najmniej rozmiar-bloku bajtów. Jest to przydatne przy sprzęcie
       wymagającym rozmiaru bloku będącego wielokrotnością 2k.

    -c   Powoduje, że przed utworzeniem systemu plików, urządzenie zostanie sprawdzone w
       poszukiwaniu uszkodzonych bloków. Gdy opcja ta zostanie podana dwa razy, wykonany
       będzie wolniejszy test w trybie odczyt-zapis, zamiast szybkiego testu w trybie
       tylko-do-odczytu.

    -C cluster-size
       Określa rozmiar klastra w bajtach w przypadku systemów plików używających funkcji
       bigalloc. Poprawnymi wartościami rozmiaru klastra są od 2048 do 256M bajtów na
       klaster. Opcji można użyć tylko gdy włączono funkcję bigalloc (więcej informacji o
       tej funkcji można uzyskać zapoznając się z ext4(5)). Domyślnie rozmiar klastra
       wynosi szesnastokrotność wielkości bloku.

    -D   Używa bezpośredniego wejścia/wyjścia podczas zapisu na dysk.  Zapobiega  to
       zajmowaniu przez mke2fs wielu buforów podręcznych, które mogą wpłynąć na inne
       aplikacje, podczas działania na obciążonym serwerze. Opcja ta spowoduje znaczne
       spowolnienie działania mke2fs, więc jest to pójście na kompromis.

    -E opcje-rozszerzone
       Ustawia  rozszerzone  opcje systemu plików. Opcje rozszerzone są oddzielone
       przecinkami i mogą zawierać argument podany po znaku równości ("="). Opcja -E była
       nazwana -R we wcześniejszych wersjach mke2fs i jest wciąż akceptowana w celu
       zachowania kompatybilności wstecznej, lecz jest przestarzała. Obsługiwane są
       następujące opcje:

          mmp_update_interval=interwał
             Dostosowuje pierwotny interwał aktualizacji MMP do interwał sekund.
             Podanie wartości 0 spowoduje użycia domyślnego interwału. Podany
             interwał musi być mniejszy niż 300 sekund. Wymaga włączonej funkcji
             mmp.

          stride=rozmiar-części
             Konfiguruje system plików do macierzy RAID z rozmiarem-części (ang.
             stride size lub chunk size) bloków systemu plików. Jest to liczba
             bloków odczytywanych lub zapisywanych na dysk przed przejściem na
             następny dysk. To ustawienie wpływa głównie na położenie metadanych
             systemu plików, takich jak mapy bitów podczas wykonywania mke2fs, aby
             zapobiec umieszczeniu ich na jednym dysku, co mogłoby negatywnie
             wpłynąć na wydajność. Może być również użyte przez alokator bloków.

          stripe_width=szerokość-paska
             Konfiguruje system plików do macierzy for RAID z rozmiarem-paska (ang.
             stripe width) bloków systemu plików na pasek. Zazwyczaj jest to
             rozmiar-części * N, gdzie N jest liczbą dysków z danymi w macierzy RAID
             (np. przy RAID 5, gdzie jest jeden dysk parzystości, M jest liczbą
             dysków w macierzy minus jeden). Pozwala to alokatorowi bloków na
             przeciwdziałanie cyklowi odczytu-modyfikacji-zapisu w pasku RAID, jeśli
             to możliwe, przy zapisie danych.

          offset=przesunięcie
             Tworzy system plików z przesunięciem od początku urządzenia lub pliku.
             Może  się  to przydać przy tworzeniu obrazów dysków dla maszyn
             wirtualnych.

          resize=maksymalna-zmiana-online
             Rezerwuje przestrzeń, dzięki której tablica deskryptora grupy bloków
             może   się  powiększyć,  aby  obsłużyć  system  plików  z
             maksymalną-zmianą-online bloków.

          lazy_itable_init[= <0 aby wyłączyć, 1 aby włączyć>]
             Jeśli jest włączone oraz włączona jest funkcja uninit_bg, to tabela
             i-węzłów nie będzie w pełni inicjowana przez mke2fs. Przyspiesza to
             znacznie inicjalizację systemu plików,  lecz  wymaga  zakończenia
             inicjowania systemu plików w tle, przez jądro, podczas gdy system
             plików jest wcześniej zamontowany. Jeśli pominie się wartość opcji,
             jest  używana domyślnie 1, aby włączyć zerowanie leniwej tabeli
             i-węzłów.

          lazy_journal_init[= <0 aby wyłączyć, 1 aby włączyć>]
             Jeśli jest włączone, to i-węzeł dziennika nie będzie w pełni zerowany
             przez mke2fs. Znacznie przyspiesza to inicjowanie systemu, ale niesie
             niewielkie ryzyko, jeśli system załamie się przed pełnym, jednokrotnym
             nadpisaniem  dziennika. Jeśli opcja zostanie pominięta, przyjmuje
             domyślną wartość 1, włączając leniwe zerowanie i-węzła dziennika.

          num_backup_sb=0|1|2
             Jeśli włączona jest funkcja sparse_super2 systemu plików, to ta opcja
             kontroluje liczbę zapasowych superbloków utworzonych w systemie plików.
             Może być ich 0, 1 lub 2.

          packed_meta_block[= <0 aby wyłączyć, 1 aby włączyć>]
             Umieszcza mapy bitowe alokacji i tabelę i-węzłów na początku dysku. Do
             zadziałania opcja ta wymaga włączonej funkcji flex_bg systemu plików,
             utworzy ona również dziennik na początku systemu plików. Jest przydatna
             w przypadku urządzeń z pamięcią flash, które na początku dysku używają
             pamięci SLC. Maksymalizuje również zasięg ciągłych bloków danych, co
             jest korzystne w określonych wyspecjalizowanych przypadkach użycia,
             takich jak obsługiwane Shingled Drives.

          root_owner[=uid:gid]
             Określa numeryczny identyfikator użytkownika (UID) i grupy (GID) w
             katalogu głównym. Jeśli nie poda się UID:GID, używa identyfikatora
             użytkownika i grupy użytkownika uruchamiającego mke2fs. W mke2fs 1.42 i
             wcześniejszych, UID i GID katalogu głównego były ustawiane domyślnie na
             UID i GID użytkownika uruchamiającego  polecenie  mke2fs.  Opcja
             root_owner= pozwala na jawne podanie tych wartości i zapobiega efektom
             ubocznym dla użytkowników, którzy nie spodziewają się domyślnego
             zachowania programu mke2fs.

          test_fs
             Ustawia flagę superbloku systemu plików, oznaczającą, że może być on
             montowany przy użyciu eksperymentalnego kodu jądra, np. kodu systemu
             plików ext4dev.

          discard
             Próbuje wykonać operację discard na blokach w czasie tworzenia systemu
             (jest to przydatne na SSD albo tzw. rzadkich dyskach lub dyskach
             dynamicznie alokowanych). Gdy urządzenie informuje że operacja discard
             również zeruje dane (każde kolejne odczytanie po tej operacji, a przed
             zapisem, zwraca zero), to wszystkie jeszcze niewyzerowane tabele
             i-węzłów są oznaczane jako wyzerowane. Znacznie  przyspiesza  to
             inicjowanie systemu. Tak jest domyślnie.

          nodiscard
             Nie próbuje wykonać operacji discard na blokach w czasie tworzenia
             systemu plików.

          quotatype
             Określa typ udziałów ("usr" lub "grp"), który ma być zainicjowany.
             Opcja ma znaczenie jedynie, jeśli ustawiona jest funkcja quota. Bez tej
             opcji rozszerzonej, domyślnym zachowaniem jest inicjowanie zarówno
             udziałów użytkownika jak i grupy.

    -f rozmiar-fragmentu
       Określa rozmiar fragmentów w bajtach.

    -F   Wymusza na mke2fs utworzenie systemu plików, nawet jeśli podane urządzenie nie jest
       partycją na specjalnym urządzeniu blokowym lub inne parametry nie mają sensu. Aby
       wymusić na mke2fs utworzenie systemu plików, nawet jeśli wygląda na to, że system
       plików jest w użyciu lub jest zamontowany (jest to niezwykle niebezpieczne), to
       opcja musi zostać podana dwukrotnie.

    g bloki-na-grupę
       Określa liczbę bloków w grupie bloków. Ogólnie rzecz biorąc, nie ma powodu, aby
       użytkownik musiał kiedykolwiek ustawiać ten parametr, ponieważ wartość domyślna
       jest optymalna dla systemu plików (administratorzy, którzy tworzą systemy plików na
       macierzach RAID, powinny używać parametru RAID stride jako część opcji -E, zamiast
       zmieniać liczbą bloków na grupę). Opcja jest przeznaczona dla deweloperów, którzy
       używają jej w sytuacjach testowych.

       Jeśli włączona jest funkcja bigalloc, to opcja -g określa liczbę klastrów w grupie
       bloków.

    -G liczba-grup
       Określa liczbę grup bloków, która będzie spakowana razem, tworząc większą,
       wirtualną grupę bloków (lub "flex_bg group") w systemie plików ext4. Usprawnia to
       lokowanie metadanych i wydajność metadanych przy dużym obciążeniu. Liczba grup musi
       być potęgą dwójki i może być podana jedynie gdy włączona jest funkcja systemu
       plików flex_bg.

    -i bajty-na-i-węzeł
       Określa  współczynnik  bajty/i-węzeł.  mke2fs  tworzy  i-węzeł  co  każde
       bajty-na-i-węzeł bajtów dysku. Im większy współczynnik bajty-na-i-węzeł, tym więcej
       i-węzłów. Generalnie, wartość ta nie powinna być mniejsza od rozmiaru bloku w
       systemie plików, gdyż wtedy byłoby utworzonych zbyt dużo i-węzłów. Ostrzeżenie:
       wartość ta nie może być już zmieniona po utworzeniu systemu plików, więc należy
       ostrożnie dobrać wartość tego parametru. Proszę zauważyć, że zmiana rozmiaru
       systemu plików zmienia liczbę i-węzłów która wpływa na ten współczynnik.

    -I rozmiar-i-węzła
       Określa rozmiar każdego i-węzła w bajtach. Wartość rozmiaru-i-węzła musi być potęgą
       dwójki, większą lub równą 128. Większy  rozmiar  rozmiaru-i-węzła  powoduje
       zwiększenie powierzchni zajmowanej przez tabelę i-węzłów i zredukowanie użytecznej
       powierzchni systemu plików, a może również negatywnie wpłynąć na wydajność. Nie da
       się zmienić tej wartości po utworzeniu systemu plików.

       W jądrach w wersji późniejszej niż 2.6.10 i od niektórych wcześniejszych dostawców
       jąder, jest możliwe wykorzystanie i-węzłów większych niż  128  bajtów,  do
       przechowania  rozszerzonych  atrybutów,  do  zwiększenia wydajności. Atrybuty
       rozszerzone przechowywane w dużych i-węzłach nie są widziane przez starsze jądra i
       takie systemy plików nie będą w ogóle montowalne przez jądra 2.4.

       Domyślny rozmiar i-węzła zależy od pliku mke2fs.conf(5). W pliku mke2fs.conf
       rozpowadzanym razem z e2fsprogs domyślny rozmiar i-węzła wynosi z reguły 256 bajtów
       z wyjątkiem małych systemów plików, w których wartość ta ma 128 bajtów.

    -j   Powoduje utworzenie system plików z księgowaniem ext3. Gdy nie podano opcji -J,
       przy tworzeniu dziennika zostaną użyte domyślne parametry oraz dobrany będzie
       właściwy  rozmiar  tego  dziennika  (na podstawie wielkości systemu plików)
       przechowywanego we wnętrzu systemu plików. Proszę zauważyć, że trzeba korzystać z
       jądra posiadającego wsparcie dla ext3, aby móc używać dziennika.

    -J opcje-dziennika
       Tworzy dziennik ext3 używając opcji podanych z linii poleceń. Opcje te są
       oddzielone przecinkami i mogą posiadać argument, podawany po znaku równości ('=').
       Obsługiwane są następujące opcje:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy wewnętrzny dziennik (np. przechowywany wewnątrz systemu plików)
             o rozmiarze rozmiar-dziennika megabajtów.  Rozmiar dziennika musi
             wynosić co najmniej 1024 bloki systemu plików (np. 1MB przy korzystaniu
             z bloków 1k, 4MB przy blokach 4k, itd.) i nie może być większy niż
             10 240 000 bloków systemu plików lub połowę całkowitego rozmiaru
             systemu plików (mniejsza z tych dwóch wartości).

          location=położenie-dziennika
             Określa położenie dziennika. Argument położenie dziennika można podać
             jako numer bloku lub, jeśli liczba ma przyrostek określający jednostkę
             ("M", "G" itp.), liczbę interpretowaną jako przesunięcie od początku
             systemu plików.

          device=zewnętrzny-dziennik
             Przyłącza dziennik system plików do urządzenia blokowego znajdującego
             się na zewnętrzny-dziennik. Zewnętrzny dziennik musi być utworzony za
             pomocą polecenia

             mke2fs -O journal_dev zewnętrzny-dziennik

             Proszę zauważyć, że zewnętrzny-dziennik musi zostać utworzony z tą samą
             wielkością bloku jak nowy system plików. Dodatkowo, o ile obsługa
             dołączania wielu systemów plików do pojedynczego dziennika zewnętrznego
             jest obecna, jądro Linux i e2fsck(8) nie obsługuje na razie dzielonych
             dzienników zewnętrznych.

             Zamiast bezpośredniego podawania nazwy urządzenia, zewnętrzny-dziennik
             można podać w postaci LABEL=etykieta lub UUID=UUID. Wtedy zewnętrzny
             dziennik  zostanie znaleziony poprzez etykietę woluminu lub UUID
             przechowywany w superbloku ext2 na początku dziennika. Do wyświetlenia
             nazwy woluminu oraz UUID urządzenia dziennika użyj dumpe2fs(8). Zobacz
             także opcję -L tune2fs(8).

       Dla danego systemu plików można podać tylko jedną z opcji: size lub device.

    -l nazwa-pliku
       Powoduje odczytanie listy uszkodzonych bloków z nazwy-pliku. Proszę zauważyć, że
       numery bloków na liście zepsutych bloków muszą być wygenerowane przy użyciu takiego
       samego rozmiaru bloków jaki użyty był w mke2fs. W rezultacie opcja -c do mke2fs
       jest prostszą i mniej podatną na błędy metodą sprawdzenia dysku pod kątem zepsutych
       bloków przed formatowaniem go, gdyż mke2fs automatycznie podaje odpowiednie
       parametry do programu badblocks.

    -L nowa-etykieta-woluminu
       Ustawia etykietę woluminu systemu plików na nową-etykietę-woluminu. Maksymalna
       długość etykiety woluminu to 16 bajtów.

    -m procent-zarezerowanych-bloków
       Określa procent bloków systemu plików, zarezerwowanych dla superużytkownika.
       Zapobiega to fragmentacji i pozwala demonom działających z uprawnieniami roota,
       takim jak syslogd(8), na poprawne kontynuowanie działania po tym, gdy procesy
       nieuprzywilejowane nie będą już mogły zapisywać do systemu plików. Domyślna wartość
       to 5%.

    -M ostatnio-zamontowany-katalog
       Ustawia katalog ostatniego montowania systemu plików. Opcja ta może być użyteczna
       ze względu na aplikacje, dla których katalog ostatniego montowania wskazuje, gdzie
       należy zamontować dany system plików.

    -n   Powoduje, że mke2fs nie tworzy systemu plików, lecz wyświetla co zrobiłby, gdyby
       miał go utworzyć. Można wykorzystać tę opcję do określenia położenia zapasowych
       superbloków danego systemu plików tak długo, jak parametry mke2fs, które były
       podane podczas pierwotnego tworzenia systemu plików, są ponownie użyte (oczywiście
       z dodaną opcją -n).

    -N liczba-i-węzłów
       Zmienia domyślnie wyliczoną liczbę i-węzłów, które powinny być zarezerwowane dla
       systemu plików (a która bazuje na liczbie bloków i współczynniku bajty-na-i-węzeł).
       To pozwala użytkownikowi podać bezpośrednio liczbę żądanych i-węzłów.

    -o tworzący-os
       Służy do ręcznej zmiany domyślnej wartości pola "creator operating system"
       (tworzący system operacyjny) systemu plików. Normalnie pole to jest ustawiane na
       nazwę systemu operacyjnego, do którego skompilowano plik wykonywalny mke2fs.

    -O [^]funkcja[,...]
       Tworzy system plików z podanymi właściwościami  (opcjami  systemu  plików),
       przesłaniając domyślne opcje systemu plików. Właściwości, które są włączane
       domyślnie, są podane w relacji base_features, albo w sekcji [defaults] pliku
       /etc/mke2fs.conf , albo w podsekcji [fs_types] w przypadku typów użycia, zgodnie z
       opcją -T, zmodyfikowane później przez relację features z podsekcji [fs_types] w
       przypadku systemu plików i typów użycia. Strona podręcznika mke2fs.conf(5) zawiera
       więcej szczegółów. Konfiguracja charakterystyczna dla danego  system  plików
       mieszcząca się w sekcji [fs_types] przesłoni domyślne opcje globalne z sekcji
       [defaults].

       Właściwość systemu plików będzie edytowana później albo przez zestaw właściwości
       podanych  przez  tę  opcję lub, jeśli nie użyto tej opcji, przez relację
       default_features do tworzonych typów systemów plików, lub w sekcji [defaults] pliku
       konfiguracyjnego.

       Zestaw właściwości systemu plików składa się z listy właściwości, oddzielonych
       przecinkami, które mają być włączone. Aby wyłączyć którąś funkcję,  należy
       poprzedzić nazwę właściwości znakiem karetki ("^"). Funkcje z zależnościami nie
       będą poprawnie usuwane. Pseudo-właściwość "none" wyłączy wszystkie właściwości
       systemu plików.

    Więcej informacji o funkcjach które można ustawić znajduje się w
       podręczniku ext4(5).

    -q   Ciche wywołanie. Przydatne gdy mke2fs jest uruchamiany ze skryptu.

    -r rewizja
       Ustawia rewizję (wersję) systemu plików dla nowego systemu plików. Proszę zauważyć,
       że jądra 1.2 wspierają jedynie systemy plików o rewizji 0. Domyślnie tworzone są
       systemy plików o rewizji 1.

    -S   Zapisuje jedynie superblok i deskryptory grupy. Przydaje się, gdy uszkodzony
       zostanie cały superblok i kopie zapasowe superbloków. Jest to ostateczna metoda
       odzyskania. Powoduje ona, że mke2fs ponownie inicjuje superblok i deskryptory grup,
       lecz nie dotyka tablicy i-węzłów, bloku, ani map bitowych i-węzłów. Natychmiast po
       użyciu tej opcji należy uruchomić program e2fsck, a i tak nie jest pewne, czy że
       uda się odzyskać jakiekolwiek dane. Podczas korzystania z tej opcji najważniejsze
       jest ustawienie dobrego rozmiaru bloku systemu plików. Bez tego nie ma żadnej
       szansy na odzyskanie danych.

    -T typ-systemu-plików
       Określa typ systemu plików (np. ext2, ext3, ext4 itp.) do utworzenia. Jeśli nie
       poda się tej opcji, mke2fs wybierze domyślny na podstawie polecenia, które go
       uruchomiło (np. mkfs.ext2, mkfs.ext3 itd.) lub na podstawie domyślnego systemu
       plików, zdefiniowanego plikiem /etc/mke2fs.conf. Opcja kontroluje, który system
       plików jest używany jako domyślny, na podstawie wpisu konfiguracyjnego fstypes w
       /etc/mke2fs.conf.

       Jeśli opcja -O jest użyta do jawnego dodania lub usunięcia opcji systemu plików,
       które powinny być ustawiane w nowo tworzonych systemach plików, to wynikowy system
       plików może nie być obsługiwany przez żądany typ-systemu-plików. (np. "mke2fs -t
       ext3 -O extent /dev/sdXX" utworzy system plików, który nie jest obsługiwany przez
       implementację ext3 w jądrze Linux, a "mke2fs -t ext3 -O ^has_journal /dev/hdXX"
       utworzy system plików nieposiadający dziennika i, w związku z tym, nieobsługiwany
       przez kod systemu plików ext3 w jądrze Linux).

    -T typ-użycia[,...]
       Określa, w jaki sposób dany system plików będzie wykorzystywany. Dzięki temu mke2fs
       może wybrać optymalne parametry dla systemu plików. Obsługiwane typy użycia są
       zdefiniowane w pliku konfiguracyjnym /etc/mke2fs.conf. Użytkownik może podać jeden
       lub więcej typów użycia, za pomocą listy, oddzielając poszczególne pozycje
       przecinkiem.

       Jeśli nie poda się tej opcji, to mke2fs wybierze pojedynczy, domyślny typ użycia,
       bazując na rozmiarze tworzonego systemu plików. Jeśli rozmiar systemu plików jest
       równy lub mniejszy od 3 megabajtów, to mke2fs użyje typu floppy (dyskietka) systemu
       plików. Jeśli rozmiar będzie się zawierał w przedziale 3-512 megabajtów, to mke2fs
       utworzy system plików typu small (mały). Jeśli rozmiar systemu plików będzie
       większy lub równy 4 terabajty, ale mniejszy niż 16 terabajtów, użytym typem będzie
       big (duży). W przypadku systemu plików o wielkości ponad 16 terabajtów, użyty
       zostanie typ huge (ogromny). W pozostałych przypadkach, mke2fs(8) użyje domyślnego
       typu systemu plików: default.

    -U UUID
       Tworzy system plików z podanym UUID-em.

    -v   Wypisuje szczegółowe informacje.

    -V   Wypisuje numer wersji mke2fs i wychodzi.

ŚRODOWISKO

    MKE2FS_SYNC
       Jeśli jest ustawiona na niezerową wartość całkowitą, to jej wartość jest używana do
       określenia częstości wywoływania sync(2) podczas inicjowania tabeli i-węzłów.

    MKE2FS_CONFIG
       Określa położenie pliku konfiguracyjnego (patrz mke2fs.conf(5)).

    MKE2FS_FIRST_META_BG
       Jeśli jest ustawiona na niezerową wartość całkowitą, to jej wartość jest używana do
       określenia pierwszej grupy metabloków. Przeznaczona jest głównie do debugowania.

    MKE2FS_DEVICE_SECTSIZE
       Jeśli jest ustawiona na niezerową wartość całkowitą, to jej wartość jest używana do
       określenia fizycznego rozmiaru sektora urządzenia.

    MKE2FS_SKIP_CHECK_MSG
       Jeśli jest ustawiona, nie są pokazywane wiadomości automatycznego sprawdzania
       systemu plików, spowodowane liczbą montowań lub interwałem sprawdzania.

AUTOR

    Ta wersja mke2fs została napisana przez Theodora Ts'o <tytso@mit.edu>.

BŁĘDY

    mke2fs przyjmuje opcję -f, lecz obecnie ją ignoruje, gdyż drugi rozszerzony system plików
    jeszcze nie obsługuje fragmentów.
    Mogą być też inne. Proszę zgłaszać je autorowi.

DOSTĘPNOŚĆ

    mke2fs  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępne  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    mke2fs.conf(5), badblocks(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), tune2fs(8), ext4(5)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Grzegorz Goławski (PTM) <grzegol@pld.org.pl> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.