Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    ping, ping6 - wysyła pakiety ICMP ECHO_REQUEST do hostów sieciowych

SKŁADNIA

    ping [-aAbBdDfhLnOqrRUvV] [-c liczba] [-F etykieta-przepływu] [-i interwał] [-I interfejs]
    [-l liczba-pakietów] [-m znacznik] [-M opcja-pmtudisc] [-N opcja-nodeinfo] [-w limit] [-W
    oczekiwanie] [-p wzorzec] [-Q tos] [-s rozmiar-pakietu] [-S sndbuf] [-t ttl] [-T
    opcja-znacznika-czasu] [przeskok ...] cel

OPIS

    Program ping używa obowiązkowego datagramu protokołu ICMP o nazwie  ECHO_REQUEST,
    wywołującego ICMP ECHO_RESPONSE od hosta lub bramy sieciowej. Datagramy ECHO_REQUEST
    ("pingi") składają się z nagłówka IP oraz ICMP, za którymi następuje struct timeval oraz
    określona liczba bajtów wypełnienia, używanych do wypełnienia pakietu.

    ping6 jest wersją ping zgodną z IPv6, która może wysyłać również Node Information Queries
    (RFC4620). Niedozwolone mogą być przeskoki, ponieważ trasowanie źródeł IPv6 zostało
    oznaczone jako przestarzałe (RFC5095).

OPCJE

    -a   Ping dźwiękowy.

    -A   Ping adaptowalny. Interwały pomiędzy poszczególnymi pakietami dostosowują się do
       czasu krążenia w sieci, dzięki czemu w sieci nie pojawi się efektywnie więcej niż
       jeden pakiet, na który nie udzielono odpowiedzi (lub więcej, jeśli ustawiono
       liczbę-pakietów). Minimalny interwał wynosi 200 milisekund dla użytkownika bez
       uprawnień administratora. W przypadku sieci z niskim rtt jest to de facto
       odpowiednik szybkiego pingowania.

    -b   Pozwala na wysyłanie pingów na adresy rozgłoszeniowe.

    -B   Nie pozwala programowi ping zmieniać źródłowego adresu wysyłanych pakietów. Adres
       jest przypisywany do wyboru dokonanego przy starcie programu.

    -c liczba
       Kończy po wysłaniu liczby pakietów ECHO_REQUEST. Z podanym limitem program ping
       czeka na liczbę pakietów ECHO_RESPONSE, aż do czasu upłynięcia limitu.

    -d   Ustawia opcję SO_DEBUG na używanym gnieździe. Ta opcja gniazda nie jest używana
       przez jądro Linux.

    -D   Wypisuje znacznik czasowy (w czasie uniksa + mikrosekundy jak w gettimeofday) przed
       każdym wierszem.

    -f   Tryb szybkiego pingowania ("zalania" pakietami). Dla każdego wysłanego ECHO_REQUEST
       wypisywana jest kropka ".", a dla każdego odebranego ECHO_REPLY jedna kropka jest
       kasowana. Daje to dynamiczny obraz zmian liczby opuszczonych pakietów. Jeśli nie
       podano interwału, jest on ustawiany na zero i pakiety są wysyłane tak szybko, jak
       powracają lub 100 razy na sekundę, w zależności od tego, która opcja produkuje
       więcej pakietów. Tylko użytkownik z uprawnieniami administratora może jej używać z
       zerowym interwałem.

    -F etykieta przepływu
       Tylko ping6. Przypisuje i ustawia 20-bitową etykietę przepływu (szesnastkowo) w
       pakietach żądania odpowiedzi. Jeśli wartość wynosi zero, jądro przypisuje losową
       etykietę przepływu.

    -h   Wyświetla pomoc.

    -i interwał
       Czeka interwał sekund pomiędzy wysłaniem kolejnych pakietów. Domyślnie czeka się
       jedną sekundę lub - w trybie szybkiego pingowania - wcale. Jedynie użytkownik z
       uprawnieniami administratora może ustawić interwał mniejszy niż 0.2 sekundy.

    -I interfejs
       Interfejs może być adresem lub nazwą interfejsu. Jeśli interfejs jest adresem,
       ustawia się w ten sposób adres źródłowy określonego adresu interfejsu. Jeśli
       interfejs jest nazwą interfejsu, ustawia interfejs źródłowy na podany interfejs. W
       przypadku polecenia ping6, przy wykonywaniu pinga do adresu lokalnego dla łącza,
       wymagane jest określenie łącza (notacją "%" w celu lub tą opcją).

    -L liczba-pakietów
       Jeśli podana jest liczba-pakietów, ping wysyła tyle pakietów, nie czekając na
       odpowiedź, po czym przechodzi do normalnego trybu działania. Tylko użytkownik z
       uprawnieniami administratora może wybrać więcej niż 3 pakiety.

    -L   Uniemożliwia powracanie zapętlonych pakietów rozgłoszeniowych. Opcja  ta  ma
       znaczenie jedynie gdy adresem docelowym jest adres rozgłoszeniowy.

    -m znacznik
       Używa znacznika do oznaczenia wychodzących pakietów. Jest to przydatne w wielu
       przypadkach dotyczących jądra, takich jak używanie zasad trasowania do wybrania
       określonego przetwarzania danych wychodzących.

    -M opcje-pmtudisc
       Wybiera strategię Path MTU Discovery (badania MTU ścieżki). opcja-pmtudisc może być
       jedną z następujących: do (zapobiega fragmentacji, nawet lokalnej), want (wykonuje
       badanie MTU ścieżki, następuje lokalna fragmentacja gdy rozmiary pakietów są
       znaczne) lub dont (nie ustawia flagi DF).

    -N opcje-nodeinfo
       Tylko polecenie ping6. Wysyła ICMPv6 Node Information Queries (RFC4620), zamiast
       Echo Request.

       help  Pokazuje pomoc do obsługi NI.

       name  Zapytania nazw węzłów.

       ipv6  Zapytania adresów IPv6. Istnieje kilka flag dotyczących wyłącznie IPv6.

           ipv6-global
              Żądania adresów globalnych IPv6.

           ipv6-sitelocal
              Żądania adresów lokalnych IPv6.

           ipv6-linklocal
              Żądania adresów lokalnych dla łącza IPv6.

           ipv6-all
              Żądanie adresów IPv6 na innych interfejsach.

       ipv4  Żądanie adresów IPv4. Istnieje jedna flaga dotycząca wyłącznie IPv4.

           ipv4-all
              Żądanie adresów IPv4 na innych interfejsach.

       subject-ipv6=adres-ipv6
           Przedmiotowy adres IPv6.

       subject-ipv4=adres-ipv4
           Przedmiotowy adres IPv4.

       subject-name=nazwa-węzła
           Przedmiotowa nazwa. Jeśli zawiera więcej niż jedną kropkę, zakłada się że
           jest to pełna, jednoznaczna nazwa domenowa (FQDN).

       subject-fqdn=nazwa-węzła
           Przedmiotowa nazwa. Zawsze zakłada się że jest to pełna, jednoznaczna nazwa
           domenowa (FQDN).

    -n   Tylko wyjście numeryczne. Nie będą dokonywane próby odczytania nazw symbolicznych
       adresów hostów.

    -O   Zgłasza bieżącą odpowiedź ICMP ECHO przed wysyłaniem następnego pakietu. Jest to
       przydatne razem ze znacznikiem czasu -D do zapisywania wyniku programu do pliku
       diagnostycznego w celu wyszukania brakujących odpowiedzi.

    -p etykieta
       Można podać do 16 bajtów "wypełnienia" wysyłanego pakietu. Jest to przydatne do
       diagnozowania w sieci problemów związanych z danymi. Np. -p ff spowoduje wysyłanie
       pakietu wypełnionego jedynkami.

    -q   Ciche wyjście. Poza wierszami podsumowania na starcie/końcu nic  nie  jest
       wyświetlane.

    -Q tos Ustawia bity związane z funkcją Quality of Service (jakość usługi). tos może być
       liczbą dziesiętną (tylko ping) lub szesnastkową.

       W RFC2474, pola te są interpretowane jako ośmiobitowe Differentiated Service (DS),
       składające się z : bitów 0-1 (2 najniższe bity) oddzielnych danych i bity 2-7
       (najwyższe 6 bitów) Differentiated Services Codepoint (DSCP). W RFC2481 i RFC3168
       bity 0-1 są używane do ECN.

       Historycznie (RFC1349, zastąpione przez RFC2474) były one interpretowane jako: bit
       0 (najniższy) - zarezerwowany (obecnie: kontrola ograniczenia przesyłu), 1-4 jako
       Type  of  Service  (typ  usługi),  a bity 5-7 (najwyższe) jako Precedence
       (pierwszeństwo).

    -r   Pomija normalne tabele trasowania i wysyła pakiety bezpośrednio do hosta w
       przyłączonej sieci. Jeśli host nie jest w sieci podłączonej bezpośrednio, zwracany
       jest błąd. Opcja ta może być używana do pingowania hosta lokalnego poprzez
       interfejs, przez który nie ma trasy, o ile użyto również opcji -I.

    -R   Tylko  program  ping. Nagrywa trasę. Zawiera w pakiecie ECHO_REQUEST opcję
       RECORD_ROUTE i wyświetla bufor trasy zwróconych pakietów.  Proszę zauważyć, że
       nagłówek IP wystarcza jedynie na 9 takich tras. Wiele hostów ignoruje lub zarzuca
       tę opcję.

    -s rozmiar-pakietu
       Określa liczbę wysyłanych bajtów danych. Domyślną wartością jest 56, co tłumaczy
       się na 64 bajty ICMP po połączeniu z 8 bajtami nagłówka ICMP.

    -S sndbuf
       Ustawia sndbuf gniazda. Jeśli nie określono dokładniej, buforowany jest nie więcej
       niż jeden pakiet.

    -t ttl Tylko ping. Ustawia TTL (IP Time to Live).

    -T opcje znacznika-czasu
       Ustawia specjalne opcje znacznika czasu IP. opcje znacznika-czasu mogą przyjąć
       jedną  z  następujących wartości: tsonly (tylko znaczniki czasu), tsandaddr
       (znaczniki czasu i adresy) lub tsprespec host1 [host2 [host3 [host4]]] (wstępnie
       określone przeskoki znacznika czasu).

    -U   Wypisuje pełne opóźnienie użytkownik-użytkownik (stare zachowanie). ping wypisuje
       zwykle czas podróży pakietu w sieci, który może się różnić np. ze względu na błędy
       DNS.

    -v   Tryb szczegółowy

    -V   Wyświetla informacje o wersji i kończy działanie.

    -w limit
       Określa czas (w sekundach) po jakim ping zakończy pracę niezależnie od liczby
       wysłanych czy odebranych pakietów. W takim przypadku ping nie wychodzi po liczbie
       wysłanych pakietów - czeka albo na minięcie limitu albo na liczbę otrzymanych
       odpowiedzi lub też na jakiś sygnał o błędzie z sieci.

    -W czas-oczekiwania
       Czas oczekiwania na odpowiedź, w sekundach. Opcja ta wpływa wyłącznie na czas
       oczekiwania w razie braku jakiejkolwiek odpowiedzi, w przeciwnym razie ping czeka
       na dwa RTT.

    Przy używaniu pinga do izolowania błędów, należy go najpierw uruchomić na komputerze
    lokalnym, by sprawdzić czy lokalny interfejs sieciowy jest włączony i czy działa. Potem
    należy pingować coraz to dalsze hosty i bramki. Obliczane są czasy podróży i statystyki
    utraty pakietów. Jeśli odbierane są pakiety zduplikowane, nie są one włączane do obliczeń
    strat  pakietów,  choć  ich  czas  podróży  jest  używany  do  obliczania
    minimalnego/średniego/maksymalnego czasu podróży. Po nadaniu (i odebraniu) określonej
    liczby pakietów, lub po zakończeniu programu przez SIGINT, wyświetlane jest krótkie
    podsumowanie. Krótsze statystyki bieżące można uzyskać bez przerywania procesu za pomocą
    sygnału SIGQUIT.

    Jeśli ping nie otrzyma w ogóle pakietów odpowiedzi zakończy się z kodem 1. Jeśli podano
    liczbę pakietów oraz limit i są one mniejsze niż liczba pakietów otrzymanych po
    osiągnięciu limitu kodem zakończenia również będzie 1. W przypadku innego błędu program
    wychodzi z kodem 2. W przeciwnym wypadku kończy się z kodem 0. W ten sposób można na
    podstawie kodu zakończenia sprawdzić czy host odpowiada, czy też nie.

    Program ten jest przeznaczony do testowania sieci, pomiarów i zarządzania.  Z powodu
    obciążenia, jakie może wywołać w sieci, niemądre jest używanie pinga podczas normalnych
    operacji z zautomatyzowanych skryptów.

SZCZEGÓŁY PAKIETU ICMP

    Nagłówek IP bez opcji ma 20 bajtów. Pakiet ICMP ECHO_REQUEST zawiera dodatkowych 8 bajtów
    nagłówka  ICMP,  za  którymi  następuje określona ilość danych.  Gdy podany jest
    rozmiar-pakietu, to określa on rozmiar dodatkowego bloków danych (domyślnie 56). Tak więc
    ilość danych znajdujących się wewnątrz pakietu IP typu ICMP ECHO_REPLY jest zawsze 8
    bajtów większa niż żądana ilość danych (nagłówek ICMP).

    Jeśli rozmiar danych ma wielkość przynajmniej struktury timeval ping używa pierwszych 8
    bajtów do włączania znacznika czasowego, którego używa do obliczeń czasów podróży. Jeśli
    podano mniej niż 8 bajtów wypełnienia, nie są podawane czasy podróży.

ZDUPLIKOWANE I USZKODZONE PAKIETY

    Program ping zgłasza pakiety uszkodzone i zduplikowane. Pakiety zduplikowane nigdy nie
    powinny się pojawiać i prawdopodobnie są powodowane przez nieprawidłowe retransmisje
    poziomu połączenia (link-level). Mogą się one pojawiać w wielu sytuacjach i rzadko są
    dobrym znakiem, choć obecność niskiej liczby duplikatów nie musi być zawsze powodem
    alarmu.

    Pakiety uszkodzone są oczywiście poważną przyczyną alarmu i często wskazują na uszkodzenie
    sprzętu na drodze pakietu ping (w sieci lub w komputerze).

UŻYWANIE RÓŻNYCH WZORCÓW DANYCH

    Poziom (inter)sieci nigdy nie powinien traktować pakietów odmiennie w zależności od danych
    zawartych w części danych. Niestety problemy zależne od danych czasem pojawiają się w
    sieciach i pozostają długo niezauważane. W wielu przypadkach konkretny wzorzec powodujący
    problemy jest czymś, co nie posiada wystarczającej liczby "zmian", np. jest samymi
    jedynkami lub samymi zerami, lub wzorcem na samym krańcu, prawie wypełnionym zerami.
    Niekoniecznie jednak musi wystarczyć podanie wzorca z samymi zerami w wierszu poleceń,
    gdyż interesujący wzorzec jest na poziomie połączenia i związek między tym co się wpisze,
    a tym co transmituje kontroler może być złożony.

    Znaczy to, że jeśli występuje problem zależny od danych, to będzie to wymagało wielu
    testów do jego izolacji. Jeśli ma się szczęście, można znaleźć plik, który nie może być
    przesłany przez sieć lub który wymaga dużo więcej czasu do przesłania niż inne podobnej
    długości pliki. Można następnie taki plik przetestować w poszukiwaniu powtarzalnych
    wzorców z użyciem opcji -p programu ping

SZCZEGÓŁY TTL

    Wartość TTL pakietu IP reprezentuje maksymalną liczbę routerów IP, którą pakiet może minąć
    nim zostanie wyrzucony. W obecnej sytuacji, można oczekiwać że każdy router internetowy
    obniży wartość TTL o jeden.

    Specyfikacja TCP/IP określa, że pole TTL pakietu TCP powinno być ustawiane na 60, lecz
    wiele systemów używa mniejszych wartości (4.3 BSD używa 30, 4.2 używało 15).

    Maksymalna możliwa wartość tego pola to 255 i większość systemów uniksowych ustawia
    wartość TTL pakietów ICMP ECHO_REQUEST na 255. Oto dlaczego da się pingować pewne hosty,
    lecz nie można ich osiągnąć poprzez telnet(1) czy ftp(1).

    W normalnym działaniu, ping wypisuje wartości TTL odbieranych pakietów. Gdy system zdalny
    otrzymuje pakiet ping, może on zrobić jedną z trzech rzeczy z polem TTL:

    · Nie zmienić go; jest to właściwość systemów Berkeley Unix przed wydaniem 4.3BSD Tahoe. W
     tym wypadku wartość TTL odebranego pakietu wyniesie 255 minus liczba routerów na trasie
     podróży.

    · Ustawić ją na 255: jest to właściwość obecnego Berkeley Unix. W tym wypadku wartość TTL
     odebranego pakietu wyniesie 255 minus liczbę routerów na trasie od systemu zdalnego do
     hosta pingującego.

    · Ustawić na inną wartość. Niektóre komputery używają dla pakietów ICMP tej samej wartości
     co dla pakietów TCP, np. 30 lub 60. Inne mogą używać jeszcze bardziej abstrakcyjnych
     wartości.

BŁĘDY

    · Wiele hostów i bram ignoruje opcję RECORD_ROUTE.

    · Maksymalna długość nagłówka IP jest zbyt mała dla całkowitej użyteczności opcji w
     rodzaju RECORD_ROUTE. Jednak nie można z tym praktycznie nic zrobić.

    · Szybkie pingowanie nie jest ogólnie zalecanie, a w szczególności pingowanie adresu
     rozgłoszeniowego powinno być wykonywane w ściśle kontrolowanych warunkach.

ZOBACZ TAKŻE

    netstat(1), ifconfig(8).

HISTORIA

    Komenda ping pojawiła się w 4.3BSD.

    Niniejsza wersja jest jej następcą charakterystycznym dla Linuksa.

BEZPIECZEŃSTWO

    ping do wykonania wymaga przywileju CAP_NET_RAW. Może być używany jako set-uid root.

DOSTĘPNOŚĆ

    ping jest częścią pakietu iputils.  Źródła  najnowszej  wersji  można  pobrać  z
    http://www.skbuff.net/iputils/iputils-current.tar.bz2.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  20121221
    oryginału.