Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    pppd - Demon protokołu PPP

SKŁADNIA

    pppd [ nazwa_tty ] [ szybkość ] [ opcje ]

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Protokół  Point-to-Point (PPP) daje metody transmisji datagramów poprzez szeregowe
    połączenia punkt-do-punktu. PPP składa się z trzech części: sposobu enkapsułowania
    datagramów  w  połączeniach szeregowych, rozwiniętego protokołu kontroli połączenia
    (LCP--Link Control Protocol) oraz rodziny protokołów kontroli sieciowej (NCP--Network
    Control Protocols) służących do zestawiania i konfigurowania różnych protokołów warstwy
    sieciowej.

    Schemat enkapsułowania jest dawany przez kod sterownika w jądrze. Pppd daje podstawowe
    LCP, wsparcie uwierzytelniania i NCP do zestawiania i konfigurowania IP (nazywa się on
    IPCP-IP Control Protocol).

CZĘSTO UŻYWANE OPCJE

    <nazwa_tty>
       Komunikuj się poprzez wskazane urządzenie. Jeśli potrzeba, doklejany jest tu
       łańcuch "/dev/". Jeśli nie zostanie podana nazwa urządzenia, lub jeśli podana jest
       nazwa terminala podłączonego do standardowego wejścia, pppd użyje tego terminala i
       nie fork(2)nie by wstawić się w tło. Wartość tej opcji ustawiona w uprzywilejowanym
       źródle nie może być przeciążona przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    <szybkość>
       Ustaw szybkość przesyłu na <szybkość> (liczba dziesiętna). Na systemach takich, jak
       4.4BSD  czy NETBSD można podać dowolną szybkość. Inne systemy (np. SunOS)
       dopuszczają tylko ograniczony zbiór szybkości.

    asyncmap <mapa>
       Ustaw mapę znaków async na <mapa>. Mapa ta opisuje, które znaki sterujace nie mogą
       być pomyślnie przesyłane poprzez linię szeregową. Pppd będzie prosił peera o
       przesyłanie tych znaków jako dwubajtowe sekwencje specjalne.  Argument jest 32
       bitową liczbą szesnastkową, gdzie każdy bit określa znak, który należy cytować. Bit
       0 (00000001) określa znak 0x00; bit 31 (80000000) określa znak 0x1f lub ^_. Jeśli
       podanych jest wiele opcji asyncmap, to wartości są sklejane logicznym OR. Jeśli nie
       podane są żadne opcje asyncmap, znaki te w ogóle nie będą negocjowane w kierunku
       odbiorczym.  Peer powinien wtedy cytować wszystkie znaki sterujące. Aby cytować
       przesyłane znaki, użyj opcji escape.

    auth  Żądaj od peera uwierzytelnienia przed zezwoleniem na  przesyłanie  pakietów
       sieciowych. Opcja ta jest domyślna, jeśli system ma trasę domyślną. jeśli nie
       podano ani tej opcji, ani noauth, pppd pozwoli jedynie używać peerowi adresów do
       których system nie ma jeszcze trasy.

    call nazwa
       Odczytaj opcje z pliku /etc/ppp/peers/nazwa. Plik ten może zawierać uprzywilejowane
       opcje, takie jak noauth, nawet jeśli pppd nie jest uruchamiane przez roota. Łańcuch
       nazwa nie może rozpoczynać się od /, ani zawierać znaków .. jako część ścieżki.
       Format pliku z opcjami jest opisany niżej.

    connect skrypt
       Użyj programu wykonywalnego, podanego przez skrypt do skonfigurowania linii
       szeregowej. Skrypt ten zwykle wykorzystuje program chat(8) do wykręcenia numeru
       telefonu i rozpoczęcia zdalnej sesji ppp. Wartość  tej  opcji  ze  źródła
       uprzywilejowanego nie może być przesłonięta przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    crtscts
       Używaj sprzętowego sterowania przepływem (tj. RTS/CTS) do sterowania przepływem
       danych na porcie szeregowym. Jeśli nie zostanie podana ani opcja crtscts, ani
       nocrtscts czy cdtrcts lub nocdtrcts, ustawienie sprzętowego sterowania przepływem
       portu pozostaje niezmienione. Niektóre porty szeregowe (np. Maca) nie posiadają
       prawdziwego  wyjścia RTS.  Porty takie używają tego trybu do implementacji
       jednokierunkowego sterowania przepływem. Port szeregowy zawiesi transmisję jeśli
       zażąda tego modem (przez CTS), lecz nie będzie w stanie zażądać od modemu
       zaprzestania nadawania danych do komputera. Tryb ten zachowuje możliwość używania
       DTR jako linii kontroli modemu.

    defaultroute
       Dodaj domyślną trasę do systemowych tablic trasowania, używając peera jako bramkę
       po pomyślnym zakończeniu negocjacji IPCP. Wpis ten [w tablicach routingu] jest
       usuwany po zerwaniu połączenia. Opcja ta jest uprzywilejowana w przypadku podania
       opcji nodefaultroute.

    disconnect skrypt
       Wykonaj program skrypt po zakończeniu połączenia ppp. Skrypt ten może na przykład
       wysłać komendy, powodujące odwieszenie modemu gdy niedostępne są sprzętowe sygnały
       sterowania modemem. Skrypt rozłączenia nie jest uruchamiany jeśli modem już jest
       odwieszony. Wartość tej opcji pochodząca z uprzywilejowanego źródła nie może być
       przesłonięta przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    escape xx,yy,...
       Określa, że niektóre znaki powinny być podczas transmisji cytowane (niezależnie czy
       peer chciał by tak było w swojej mapie async). Cytowane znaki są podawane jako
       lista liczb szesnastkowych, rozdzielonych przecinkami. Zauważ, że prawie każdy znak
       można podać w tej opcji. Jest to odwrotnie niż w opcji asyncmap, gdzie można było
       podać jedynie znaki sterujące. Znaki, których nie można cytować to znaki o
       wartościach szesnastkowych 0x20 - 0x3f lub 0x5e.

    file nazwa
       Odczytaj opcje z pliku nazwa (format jest opisany niżej). Plik ten musi być
       dostępny dla odczytu dla użytkownka, który uruchomił pppd.

    init skrypt
       Uruchom program wykonywalny skrypt do zainicjalizowania linii szeregowej. Skrypt
       ten zazwyczaj używa programu chat(8) do skonfigurowania modemu celem włączenia
       autoodpowiadania. Wartość tej opcji, pochodząca z uprzywilejowanego źródła nie może
       być przesłonięta przez nieuprzywilejowanego użytkownika.

    lock  Podaje, że pppd powinien stworzy plik blokujący w stylu UUCP, aby zapewnić
       ekskluzywność dostępu do urządzenia szeregowego.

    mru n Ustaw MRU [Maximum Receive Unit] na n. Pppd poprosi peera o przesyłanie pakietów
       nie większych niż n bajtów. Minimalną wartością MRU jest 128. Domyślną jest 1500.
       Zalecana dla wolnych linii jest wartość 296 (40 bajtów na nagłówek TCP/IP + 256
       bajtów danych). (Zauważ, że w IPv6 MRU musi być min. 1280).

    mtu n Ustaw MTU [Maximum Transmit Unit] na n. O ile peer nie zażąda mniejszej wartości
       poprzez MRU, pppd zażąda by kod sieciowy jądra wysyłał pakiety nie większe niż n
       bajtów. (Zauważ, że w IPv6 MTU musi być min. 1280).

    passive
       Włącza opcję pasywności LCP. Przy podaniu tej opcji, pppd spróbuje zapoczątkować
       połączenie; jeśli nie uzyska odpowiedzi od peera, to będzie czekać pasywnie na
       prawidłowy pakiet LCP, zamiast kończyć działanie, jak to ma miejsce w normalnej
       sytuacji.

OPCJE

    <lokalny_adres_IP>:<zdalny_adres_IP>
       Ustaw lokalny i/lub zdalny adres IP interfejsu. Dowolny z nich można pominąć. Adres
       IP może być podawany jako nazwa hosta, lub w dziesiętnej notacji kropkowej (np.
       150.234.56.78). Domyślnym adresem lokalnym jest (pierwszy) adres IP systemu (o ile
       nie podano opcji noipdefault). Zdalny adres (w wypadku niepodania) jest pobierany
       od peera. W ten sposób, w prostych przypadkach opcja ta nie jest wymagana. Jeśli
       lokalny i/lub zdalny adres IP został jednak w tej opcji podany, pppd nie przyjmie
       innej wartości od peera w negocjacji IPCP, chyba że podano opcje ipcp-accept-local
       i/lub ipcp-accept-remote.

    ipv6 <identyfikator_lokalnego_interfejsu>,<identyfikator_zdalnego_interfejsu>
       Ustaw 64-bitowy identyfikator lokalnego i lub zdalnego interfejsu. Dowolny z nich
       można pominąć. Identyfikator musi być podany w standardowej noracji ascii adresów
       IPv6 (np: ::dead:beef). Jeśli podana jest opcja ipv6cp-use-ipaddr, lokalnym
       identyfikatorem jest lokalny adres IPv4 (patrz wyżej). Na systemach, obsługujących
       unikalne stałe ID, można w zamianie do opisywanej opcji użyć opcji ipv6cp-use-
       persistent. W przeciwnym wypadku, identyfikator jest losowany.

    active-filter wyrażenie-filtru
       Określa filtr pakietowy, stosowany do pakietów z danymi w celu określenia, które
       pakietu uznać za aktywność linii, a zatem kiedy kasować licznik bezczynności lub
       prowadzić połączenie w stan wymagający telefonowania. Opcja ta jest przydatna w
       połączeniu z opcją idle jeśli przez połączenie przesyłane są regularnie jakieś
       pakiety (np. pakiety informacji o trasach), które normalnie uniemożliwiają wejście
       w stan bezczynności. Składnia wyrażenia-filtru jest taka, jak dla tcpdump(1), lecz
       kwalifikatory nie mające sensu w połączeniu PPP, takie jak ether czy arp nie są
       dozwolone. Ogólnie, wyrażenie filtru powinno być ujęte w pojedyncze cytaty, aby
       uchronić je przed interpretacją spacji przez powłokę.  Opcja ta jest obecnie
       dostępna tylko pod NetBSD i to tylko wtedy, gdy jądro i pppd były skompilowane ze
       zdefiniowanym PPP_FILTER.

    allow-ip adres(y)
       Zezwol peerom na używanie podanych adresów IP lub podsieci bez uwierzytelniania.
       Parametr jest przetwarzany jak każdy element listy dozwolonych adresów IP z plików
       sekretów (zobacz sekcję UWIERZYTELNIANIE poniżej).

    bsdcomp nr,nt
       Zażądaj by peer kompresował wysyłane pakiety przy użyciu mechanizmu BSD-Compress z
       maksymalnym rozmiarem kodu nr bitów i zgódź się na kompresowania pakietów
       wysyłanych do peera z maksymalnym rozmiarem kodu nt bitów. Jeśli nt nie jest
       podane, to domyślnie odpowiada wartości nr. Wartości w zakresie 9 do 15 są typowymi
       wartościami tych parametrów; większe dają lepszą kompresję, lecz wymagają więcej
       pamięci jądra da słowniki kompresji. Alternatywnie, podanie wartości 0 jako nr lub
       nt wyłącza kompresję w danym kierunku. Aby wyłączyć kompresję całkowicie, użyj
       nobsdcomp lub bsdcomp 0.

    cdtrcts
       Użyj niestandardowego sprzętowego sterowania przepływem (np. DTR/CTS) do sterowania
       przepływem danych przez port szeregowy. Jeśli nie podany jest ani crtscts, ani
       nocrtscts, ani cdtrcts lub nocdtrcts, ustawienie sprzętowego sterowania przepływem
       na danej linii pozostaje niezmienione. Niektóre porty (np. Maca) nie posiadają
       prawdziwego  wyjścia  RTS. Porty takieużywają tego trybu do implementowania
       prawdziwego, dwukierunkowego sterowania przepływem. Poświęceniem jest to, że tryb
       sterowania przepływem nie zezwala na używanie DTR jako lnii kontroli modemu.

    chap-interval n
       Jeśli podana jest ta opcja, pppd będzie wyzywał peera co n sekund.

    chap-max-challenge n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji wyzwań CHAP na n (domyślnie 10).

    chap-restart n
       Ustaw czas opóźnienia wyzwań na n sekund (domyślnie 3).

    connect-delay n
       Czekaj do n milisekund po zakończeniu skryptu connect na prawidłowe pakiety ppp od
       peera. Pod koniec tego czasu lub gdy od peera nadejdzie prawidłowy pakiet PPP, pppd
       rozpocznie negocjację przez przesyłanie pierwszego pakietu LCP. Domyślną wartością
       jest 1000 (1 sekunda). Ten czas oczekiwania ma znaczenie tylko jeśli używana jest
       opcja connect lub pty.

    debug Włącza zabudowę debuggowania połączenia.  Po podaniu tej opcji, pppd raportuje
       zawartość wszystkich pakietów kontrolnych w czytelnej postaci.  Pakiety  są
       raportowane poprzez sysloga w zabudowie daemon i poziomie debug. Informacja ta może
       być przekierowana do pliku przez poprawne skonfigurowanie /etc/syslog.conf (zobacz
       syslog.conf(5)).

    default-asyncmap
       Wyłącz negocjację asyncmap i wymuś cytowanie wszystkich znaków sterujących w obu
       kierunkach.

    default-mru
       Wyłącz negocjację MRU. Po włączeniu tej opcji, pppd użyje domyślnej wartości 1500
       bajtów.

    deflate nr,nt
       Żąda by peer kompresował wysyłane pakiety w mechanizmie deflate z maksymalnym
       rozmiarem okna 2**nr bajtów i zgodził się na kompresowanie pakietów wysyłanych do
       peera z maksymalnym rozmiarem okna 2**nt bajtów. Jeśli nie podano nt to przyjmowana
       jest wartość równa nr. Jako parametry używane są wartości w zakresie 8 do 15;
       większe dają lepszą kompesję, lecz zabierają więcej pamięci na słowniki kompresji.
       Wartość 0 wyłącza kompresję w danym kierunku. Kompresję można wyłączyć, stosując
       nodeflate lub deflate 0. (Uwaga: pppd preferuje kompresję deflate nad BSD-compress
       jeśli peer może i tamto.)

    demand Inicjalizuj połączenie tylko na żądanie, tj. gdy istnieje natłok danych. Przy tej
       opcji, zdalny adres IP musi być podawany przez użytkownika w linii poleceń lub w
       pliku z opcjami. Pppd początkowo konfiguruje interfejs i otwiera je na dane IP bez
       łączenia się z peerem. Gdy pojawią się dane, pppd łączy się z peerem, dokonuje
       negocjacji, uwierzytelniania, etc.  Gdy jest to zakończone, pppd rozpoczyna
       przekazywanie pakietów danych (tj. pakietów IP) poprzez łącze.

       Opcja Idemand implikuje opcję persist. Jeśli zachowanie to nie jest pożądane, użyj
       opcji nopersist po opcji demand. W połączeniu z opcją demand przydatne są też idle
       i holdoff.

    domain d
       W celach uwierzytelniania, doklej nazwę domeny d do nazwy hosta lokalnego. Na
       przykład, jeśli gethostname() zwraca nazwę porsch, lecz w pełni kwalifikowaną nazwą
       domeny jest porsche.quotron.com, to powinieneś podać domain quotron.com. Pppd użyje
       wtedy nazwy porsche.quotron.com do podglądania sekretów w pliku z sekretami i jako
       domyślnej nazwy do wysyłania do peera podczas uwierzytelniania. Opcja ta jest
       uprzywilejowana.

    hide-password
       Podczas raportowania zawartości pakietów PAP, opcja ta powoduje, że pppd nie
       załącza do raportu łańcucha z hasłem. Jest to zachowanie domyślne.

    holdoff n
       Podaje  ile  sekund  czekać przed ponownym rozpoczęciem połączenia po jego
       zakończeniu. Opcja ta ma efekt tylko w połączeniu z opcjami persist lub demand.
       Okres  holdoff  nie  jest używany gdy połączenie zostało zerwane z powodu
       bezczynności.

    idle n Określa, że pppd powinien rozłączyć się jeśli łącze było bezczynne przez n sekund.
       Łącze jest bezczynne jeśli nie przesyłane są przez nie żadne pakiety. Uwaga: nie
       zaleca się używania tej opcji z opcjią persist bez opcji demand. Jeśli podana jest
       opcja active-filter, odrzucane przez filtr aktywności pakiety liczą się również
       jako bezczynne łącze.

    ipcp-accept-local
       Przy podaniu tej opcji, pppd przyjmuje wyobrażenie peera o naszym lokalnym adresie
       IP, nawet jeśli adres lokalny podano jako opcję.

    ipcp-accept-remote
       Przy podaniu tej opcji, pppd przyjmuje wyobrażenie peera o jego (zdalnym) adresie
       IP, nawet jeśli adres ten podany został jako opcja.

    ipcp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądania konfiguracji IPCP na n (domyślnie 10).

    ipcp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę NAK-ów konfiguracji IPCP zwróconych przed rozpoczęciem
       wysyłania Odrzuceń konfiguracji na n (domyślnie 10).

    ipcp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań zakończenia IPCP na n (domyślnie 3).

    ipcp-restart n
       Ustaw interwał restartu IPCP (czas opóźnienia retransmisji) na n sekund (domyślnie
       3).

    ipparam łańcuch
       Daje dodatkowy parametr dla skryptów ip-up i ip-down. Jeśli podana jest ta opcja,
       to łańcuch jest przekazywany jako 6 parametr tych skryptów.

    ipv6cp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań konfiguracji IPv6CP na n (domyślnie 10).

    ipv6cp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę NAK-ów konfiguracji IPv6CP, zwracanych przed rozpoczęciem
       wysyłania Odrzuceń konfiguracji na n (domyślnie 10).

    ipv6cp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań zakończenia IPv6CP na n (domyślnie 3).

    ipv6cp-restart n
       Ustaw interwał restartu IPv6CP (czas opóźnienia retransmisji) na n  sekund
       (domyślnie 3).

    ipx  Włącz protokoły IPXCP i IPX. Opcja ta jest obecnie obsługiwana jedynie pod Linuksem
       i tylko jeśli jądro ma wsparcie IPX.

    ipx-network n
       Ustaw numer sieci IPX w ramce żądania konfiguracji IPXCP na n, liczbę szesnastkową
       (bez 0x na początku). Nie ma sensownej wartości domyślnej. Jeśli opcja ta nie jest
       podana, numer sieci jest pobierany od peera. Jeśli peer nie ma numeru sieci,
       protokół IPX nie zostanie uruchomiony.

    ipx-node n:m
       Ustaw numery węzła IPX. Dwa numery węzła są rozdzielane od pozostałych znakiem
       dwukropka. Pierwszy numer n jest numerem węzła lokalnego. Drugi jest numerem węzła
       peera. Każdy numer węzła musi być liczbą szesnastkową o długości najwyżej 10 cyfr.
       Numery węzłów sieci ipx muszą być unikalne. Nie ma sensownej wartości domyślnej.
       Jeśli opcja ta nie jest podana, numery węzłów są pobierane od peera.

    ipx-router-name <łańcuch>
       Ustaw nazwę routera. Łańcuch ten jest przesyłany do peera jako dane informacyjne.

    ipx-routing n
       Ustaw tą opcją odbierany protokół trasowania. Można podać więcej niż jedną
       instancję tej opcji. Opcja none (0) może być podana jako jedyna instncja tej opcji.
       Wartościami mogą być 0 (NONE), 2 (RIP/SAP), 4 (NLSP).

    ipxcp-accept-local
       Przyjmij NAK peera dla numeru węzła podanego w opcji ipx-node. Jeśli podano
       niezerowy numer węzła, to domyślnie naciska się na używanie tej wartości.  Jeśli
       załączasz tę opcję, to zezwalasz peerowi na przeciążanie wpisu numeru węzła.

    ipxcp-accept-network
       Przyjmij NAK peera dla numeru sieci podanego w opcji ipx-network. Jeśli podano
       niezerowy numer sieci, to domyślnie naciska się na używanie tej wartości. Jeśli
       załączasz tę opcję, to zezwalasz peerowi na przeciążenie wpisu numeru węzła.

    ipxcp-accept-remote
       Użyj peerowego numeru sieci, podanego w ramce żądania konfiguracji. Jeśli dla peera
       podano numer węzła, a tej opcji nie podano, peer będzie zmuszony do używania
       wartości, którą podałeś.

    ipxcp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę ramek żądań konfiguracji IPXCP wysyłanych przez system na
       n. Domyślnie 10.

    ipxcp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę ramek NAK IPXCP, którą system wyśle przed odrzucaniem
       opcji. Domyślnie 3.

    ipxcp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę ramek żądań zakończenia zanim system lokalny uzna, że peer
       go nie słucha. Domyślnie 3.

    kdebug n
       Włącz kod debuggowania na poziomie jądra sterownika PPP. Argument n jest liczbą,
       która jest sumą następujących wartości: 1 włącza ogólne informacje debuggowe, 2
       żąda by drukowana była zawartość odbieranych pakietów, 4 żąda by drukowana była
       zawartość przesyłanych pakietów. Na większości systemów, komunikaty drukowane przez
       jądro są raportowane przez syslog(1) do pliku wskazanego w pliku konfiguracyjnym
       /etc/syslog.conf.

    ktune Powoduje, że pppd poprawia odpowiednio ustawienia jądra. Pod linuksem pppd w
       przypadku używania opcji proxyarp  włącza  forwardowanie  IP  (tj.  ustawia
       /proc/sys/net/ipv4/ip_forward na 1) oraz w trybie demand włącza (o ile adres
       lokalny się zmienia) opcję dynamicznego  adresu  IP  (tj.  ustawia  na  1
       /proc/sys/net/ipv4/ip_dynaddr).

    lcp-echo-failure n
       Jeśli podana jest ta opcja, pppd przyjmuje, że peer nie żyje w momencie gdy n żądań
       echa LCP zostanie wysłanych bez odpowiedzi LCP. Jeśli zajdzie ta sytuacja, pppd
       przerwie połączenie. Używanie tej opcji wymaga niezerowej wartości parametru lcp-
       echo-interval. Opcja ta może być używana do umożliwiania pppd kończenia działania
       po zerwaniu fizycznego połączenia (np. po odwieszeniu słuchawki) w sytuacjach,
       gdzie nie są dostępne sprzętowe linię sterowania modemem.

    lcp-echo-interval n
       Jeśli podana jest ta opcja, pppd do peera będzie wysyłać ramkę żądania echa LCP co
       n sekund. Normalnie peer powinien odpowiedzieć wysyłając odpowiedź na echo. Opcja
       ta może być używana w połączeniu z lcp-echo-failure do wykrywania czy peer jest
       wciąż podłączony.

    lcp-max-configure n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań konfiguracji LCP na n. Domyślnie 10.

    lcp-max-failure n
       Ustaw maksymalną liczbę NAK-ów konfiguracji LCP, zwracanych przed rozpoczęciem
       wysyłania Odrzuceń konfiguracji. Domyślnie 10.

    lcp-max-terminate n
       Ustaw maksymalną liczbę transmisji żądań zakończenia LCP na n (domyślnie 3).

    lcp-restart n
       Ustaw interwał restartu LCP (czas opóźnienia retransmisji) na n sekund (domyślnie
       3).

    linkname nazwa
       Ustawia logiczną nazwę łacza na nazwa. Pppd utworzy plik o nazwie ppp-nazwa.pid w
       /var/run (lub na niektórych systemach w /etc/ppp), zawierający jego PID. Jest to
       przydatne do określania, która instancja pppd jest odpowiedzialna za łącze z danym
       peerem. Jest to opcja uprzywilejowana.

    local Nie używaj linii sterowania modemem. Przy użyciu tej opcji, pppd będzie ignorować
       stan CD (Carrier Detect) i nie będzie zmieniać stanu DTR (Data Terminal Ready).

    logfd n
       Wysyłaj informacje raportowe do deskryptora pliku n. Pppd będzie wysyłać te
       informacje do najwyżej jednego pliku lub deskryptora (oraz wysyłaj komunikaty do
       sysloga), więc opcja ta i logfile są rozłączne. Domyślną wartością dla pppd jest
       wysyłanie wiadomości raportowych na stdout (deskryptor 1), chyba że port szeregowy
       jest już na ten deskryptor otwarty.

    logfile nazwapliku
       Doklejaj komunikaty raportowe do pliku nazwapliku (oraz wysyłaj komunikaty do
       sysloga). Plik otwierany jest z prawami użytkownika, który uruchomił pppd.
       Otwierany jest w trybie dopisywania.

    login Użyj systemowej bazy haseł do uwierzytelnienia peera z pomocą PAP i nagraj
       użytkownika do systemowego pliku wtmp. Zauważ, że peer musi mieć swój wpis w
       /etc/ppp/pap-secrets oraz w systemowej bazie haseł.

    maxconnect n
       Zakończ połączenie po jego dostępności dla sieci przez n sekund (tj. n sekund po
       pierwszym przejściu protokołu kontroli sieci).

    maxfail n
       Zakończ po n kolejno nieudanych próbach połączenia. Wartość 0 oznacza brak limitów.
       Domyślną wartością jest 10.

    modem Używaj linii sterowania modemem. Opcja ta jest domyślna. Z jej użyciem, pppd będzie
       czekać na sygnał CD (Carrier Detect) od modemu jako zapewnienie otwarcia urządzenia
       szeregowego (chyba że podany jest skrypt connect) i opuści DTR (Data Terminal
       Ready) gdy połączenie będzie zakończone i przed wywołaniem skryptu connect. Na
       ultriksie, opcja ta implikuje sprzętowe sterowanie przepływem, jak w opcji crtscts.

    ms-dns <adr>
       Jeśli pppd działa jako serwer klientów MS Windows, opcja ta umożliwia przekazywanie
       klientom jednego lub dwóch adresów DNS. Pierwsze pojawienie się tej opcji określa
       adres podstawowego DNS; druga podaje adres drugorzędny. (Opcja ta była obecna w
       starszych wersjach pppd pod nazwą dns-addr.)

    ms-wins <adr>
       Jeśli pppd działa jako serwer dla MS Windows lub dla klientów "Samby", to opcja ta
       umożliwia pppd przekazywanie jednego lub dwóch adresów serwerów WINS (Windows
       Internet Name Services) dla klientów. Pierwsze pojawienie tej opcji określa
       podstawowy adres WINS; drugie--drugorzędny.

    name nazwa
       Ustaw  nazwę  systemu lokalnego na nazwa. Jest to wykorzystywane w celach
       uwierzytelniania. Jest to opcja uprzywilejowana. Po jej włączeniu, pppd uzywa w
       plikach sekretów linii, które mają nazwę jako drugie pole linii. Tylko tych linii
       używa do uwierzytelniania peera. Dodatkowo, jeśli nie zostanie to przesłonięte
       opcją  user,  nazwa  będzie  używana jako nazwa wysyłana do peera podczas
       uwierzytelniania lokalnego systemu u peera. (Zauważ, że pppd nie dokleja do nazwy
       nazwy domeny.)

    netmask n
       Ustaw maskę sieciową interfejsu na n, tj. 32 bitową maskę w kropkowej notacji
       dziesiętnej (np. 255.255.255.0). Jeśli podana jest ta opcja, to wartość jej
       zostanie połączona logicznym OR z domyślną maską sieciową. Domyślna maska sieciowa
       jest wybierana według wynegocjowanego zdalnego adresu IP; jest maską odpowiednią
       dla klasy zdalnego adresu IP, połączoną logicznym OR z maskami sieciowymi wszelkich
       interfejsów sieciowych point-to-point systemu, znajdujących się w tej samej sieci.
       (Uwaga:  na  niektórych platformach pppd zawsze jako maski sieciowej używa
       255.255.255.255 jeśli jest to jedyna wartość odpowiednia dla intefejsu point-to-
       point.)

    noaccomp
       Wyłącz kompresję Address/Control w obydwu kierunkach (nadawania i odbioru).

    noauth Nie wymagaj od peera uwierzytelniania. Opcja ta jest uprzywilejowana.

    nobsdcomp
       Wyłącza  kompresję BSD-Compress; pppd nie będzie żądać lub zgadzać się na
       kompresowanie pakietów wg. tego schematu.

    noccp Wyłącz negocjację CCP (Compression Control Protocol). Opcja ta powinna być używana
       jedynie jeśli peer jest zapchlony i nie potrafi obsłużyć żądań pppd o negocjację
       CCP.

    nocrtscts
       Wyłącz sprzętowe sterowanie przepływem (RTS/CTS) portu szeregowego. Jeśli nie jest
       podane crtscts, nocrtscts, cdtrcts, ani nodtrcts, sprzętowe sterowanie przepływem
       nie jest zmieniane.

    nodtrcts
       Opcja ta jest synonimem nocrtscts. Dowolna z tych opcji wyłącza obydwie postaci
       sterowania przepływem.

    nodefaultroute
       Wyłącz opcję defaultroute. Jeśli administrator chce zabronić użytkownikom tworzenia
       przez pppd domyślnych tras, to może umieścić tę opcję w pliku /etc/ppp/options.

    nodeflate
       Wyłącza kompresję Deflate; pppd nie zażąda i nie zgodzi się na kompresję pakietów
       wg tego schematu.

    nodetach
       Nie odłączaj się od terminala sterującego. Bez tej opcji, w przypadku podania
       urządzenia szeregowego innego niż terminal standardowego wejścia, pppd fork(2)nie
       by przejść w tło.

    noip  Wyłącz negocjację IPCP i komunikację IP. Opcja ta powinna być używana tylko jeśli
       peer ma błędy i nie potrafi obsłużyć żądań negocjacji IPCP.

    noipv6 Wyłącz negocjację IPv6CP i komunikację IPv6. Opcja ta powinna być używana tylko
       jeśli peer ma błędy i nie potrafi obsłużyć żądań negocjacji IPv6CP.

    noipdefault
       Wyłącza domyślne zachowania gdy nie jest podany lokalny adres IP, którym jest
       określenie (jeśli się da) lokalnego adresu IP z nazwy hosta. Po użyciu tej opcji,
       peer będzie musiał przekazać lokalny adres IP podczas negocjacji IPCP (chyba że
       podano go jawnie w linii poleceń lub w pliku z opcjami).

    noipx Wyłącz protokoły IPXCP i IPX. Opcja ta powinna być używana tylko jeśli peer ma
       błędy i nie potrafi obsłużyć żądań negocjacji IPXCP.

    noktune
       Przeciwieństwo opcji ktune; nie zezwala pppd na zmianę ustawień systemowych.

    nolog Nie wysyłaj komunikatów raportowych do pliku lub deskryptora. Opcja ta unieważnia
       opcje logfd i logfile. nomagic Wyłącz negocjację magicznych numerków. Po włączeniu
       tej opcji, pppd nie potrafi wykryć linii zapętlonej (looped-back). Opcja ta powinna
       być używana tylko jeśli peer ma błędy.

    nopcomp
       Wyłącz negocjację kompresji pól protokołu w obydwu kierunkach transmisji.

    nopersist
       Zakończ po dokonaniu i przerwaniu połączenia. Jest to wartość domyślna, chyba że
       użyto opcji persist lub demand.

    nopredictor1
       Nie przyjmuj kompresji Predictor-1.

    noproxyarp
       Wyłącz opcję proxyarp. Administrator może w ten sposób zabronić użytkownikom
       tworzenia wpisów proxy ARP. Wystarczy umieścić tę opcję w pliku /etc/ppp/options.

    notty Normalnie pppd wymaga urządzenia terminalowego. Po użyciu tej opcji, pppd alokuje
       sobie parę master-slave pseudo-tty i używa niewolnika jako urządzenie terminalowe.
       Pppd utworzy proces potomny, zachowujący  się  jako  `przetaczacz  znaków',
       przesyłający znaki między masterem pseudo-tty i jego standardowym wejściem i
       wyjściem. W efekcie, pppd będzie przesyłać znaki na swoje standardowe wyjście i
       odbierać je ze swojego standardowego wejścia nawet, jeśli nie są one urządzeniami
       terminalowymi. Opcja ta zwiększa oczywiście zajętość CPU. Przy użyciu tej opcji nie
       można podawać jawnej nazwy urządzenia.

    novj  Wyłącz kompresję nagłówków TCP/IP w stylu Van Jacobsona. Tyczy się obu kierunków
       transmisji.

    novjccomp
       Wyłącz opcję kompresji ID-połączenia w kompresji nagłówka TCP/IP w stylu Van
       Jacobsona. Opcja ta powoduje, że pppd ani peer nie będą omijać bajtu ID-połączenia
       w skompresowanych Van Jacobsonowo nagłówkach TCP/IP.

    papcrypt
       Wskazuje, że wszystkie sekrety z pliku /etc/ppp/pap-secrets, używane do sprawdzania
       tożsamości peera są zakodowane i w związku z tym pppd nie powinien przyjmować
       haseł, które przed zakodowaniem są równoważne sekretom z pliku /etc/ppp/pap-
       secrets.

    pap-max-authreq n
       Ustaw maksymalną luczbę transmisji żądań uwierzytelnienia PAP na n. Domyślnie 10.

    pap-restart n
       Ustaw interwał restartu PAP (czas opóźnienia retransmisji) na n sekund. Domyślnie
       3.

    pap-timeout n
       Ustaw maksymalny czas, przez który pppd ma oczekiwać na uwierzytelnienie od peera z
       pomocą PAP. Czas w sekundach, 0 oznacza brak limitu.

    pass-filter wyrażenie-filtru
       Określa  filtr pakietowy, załączany do przesyłanych pakietów danych w celu
       określenia, które pakiety mogą przepłynąć. Pakiety odrzucane przez filtr są po
       cichu niszczone. Opcja ta może być używana w celu uchronienia pewnych demonów
       sieciowych (jak routed) od używania pasma uplinka lub do zestawienia podstawowych
       elementów zapory ogniowej. Składnia wyrażenia-filtru jest taka jak dla tcpdump(1),
       lecz kwalifikatory nieodpowiednie dla połączenia PPP, takie jak ether czy arp nie
       są dozwolone. Ogólnie, wyrażenie filtru powinno być ujęte w pojedyncze cudzysłowy
       celem zapobieżenia interpretacji przez powłokę. Zauważ, że możliwe jest załączenie
       różnych przymusów na wchodzące i wychodzące pakiety z użyciem kwalifikatorów
       inbound i outbound. Opcja ta jest obecnie dostępna jedynie pod NetBSD, a i to
       tylko w wypadku, gdy jądro i pppd zostały skompilowane ze zdefiniowanym PPP_FILTER.

    persist
       Nie kończ działania po zakończeniu połączenia. Zamiast tego spróbuj wznowić
       połączenie.

    plugin nazwapliku
       Załaduj plik obiektowy nazwapliku biblioteki dzielonej jako plugin. Jest to opcja
       uprzywilejowana.

    predictor1
       Zażądaj by peer używał kompresjii Predictor-1 i zgódź się na wysyłanie ramek
       podobnie skompresowanych o ile takie będzie życzenie. Opcja ta nie daje żadnego
       efektu jeśli jądro nie obsługuje kompresji Predictor-1.

    privgroup nazwagrupy
       Zezwol członkom grupy nazwagrupy na używanie uprzywilejowanych opcji. Jest to
       opcja uprzywilejowana. Używanie jej wymaga uwagi, gdyż nie można zapewnić, że
       członkowie danej grupy nie spróbują użyć pppd w celu uzyskania praw roota. Uznaj to
       za równoważne wstawieniu członków danej grupy do grupy kmem lub disk.

    proxyarp
       Dodaj wpis do tablicy ARP [Address Resolution Protocol] tego systemu. Ma on
       zawierać adres IP peera i adres ethernetowy tego systemu. Będzie to miało efekt
       taki, że peer dla innych systemów będzie wyglądał jak na lokalnym ethernecie.

    pty skrypt
       Określa polecenie skrypt, jako ośrodek komunikacji zamiast konkretnego urządzenia
       terminalowego. Pppd zaalokuje sobie parę master-slave pseudo-tty i użyje niewolnika
       jako swojego urządzenia terinalowego. skrypt zostanie uruchomiony w procesie
       potomnym z masterem pseudo-tty jako swoim standardowym wejściem i wyjściem. Przy
       używaniu tej opcji nie można podawać jawnej nazwy urządzenia. (Uwaga: jeśli w
       połączeniu z tą, użyta jest opcja record, proces potomny będzie miał łącza na swoim
       stadardowym wejściu i wyjściu.)

    receive-all
       Po użyciu tej opcji, pppd będzie przyjmował wszystkie znaki sterujących od peera,
       łącznie z tymi zaznaczonymi w asyncmapie odbiorczej. Bez tej opcji, pppd będzie
       niszczył te znaki, zgodnie z RFC1662. Opcja ta powinna być używana tylko jeśli peer
       jest zapchlony.

    record nazwapliku
       Podaje, że pppd powinien nagrywać wszystkie wysyłane i odbierane znaki do pliku o
       nazwie nazwapliku. Plik ten jest otwierany w trybie dopisywania, z użyciem ID
       użytkownika i jego uprawnieniami. Opcja ta jest zaimplementowana z użyciem pseudo-
       tty i procesu do przesyłania znaków między pseud-tty a prawdziwym urządzeniem
       szeregowym. Powoduje ona więc wzrost obciążenia CPU. Znaki są wybierane w formacie
       oznaczonym pieczątkami czasowymi, które mogą być wyświetlane w czytelnej postaci z
       użyciem programu pppdump(8).

    remotename nazwa
       Ustaw zakładaną nazwę zdalnego systemu w celu uwierzytelniania na nazwę.

    refuse-chap
       Po podaniu tej opcji, pppd nie zgodzi się na uwierzytelnianie się u peera z pomocą
       CHAP.

    refuse-pap
       Po podaniu tej opcji, pppd nie zgodzi się na uwierzytelnianie się u peera z pomocą
       PAP.

    require-chap
       Wymagaj  od  peera uwierzytelnienia się z pomocą CHAP [Challenge Handshake
       Authentication Protocol].

    require-pap
       Wymagaj od peera uwierzytelnienia się z pomocą PAP [Password Authentication
       Protocol].

    show-password
       Podczas logowania zawartości pakietów PAP opcja ta powoduje, że pppd pokazuje w
       łańcuchach raportowych hasła.

    silent Po podaniu tej opcji, pppd nie będzie przesyłać pakietów LCP do rozpoczęcia
       połączenia przed odebraniem od peera prawidłowego pakietu LCP (jak dla opcji
       `passive' w starożytnych opcjach pppd).

    sync  Użyj synchronicznego kodowania  szeregowego  HDLC  zamiast  asynchronicznego.
       Urządzenie używane przez pppd musi mieć obsługę synchroniczną. Obecnie pod linuksem
       i FreeBSD 2.2.8 i późniejszych wspierane są adaptery Microgate SyncLink.

    updetach
       Po podaniu tej opcji, pppd odłączy się od terminala sterującego po zestawieniu
       połączenia ppp (do momentu kiedy pojawi się pierwszy kontrolny protokół sieciowy,
       zwykle protokół IP).

    usehostname
       Wymuś użycie nazwy hosta (z dodana ewentualnie nazwą domeny) jako nazwy systemu
       lokalnego w celach uwierzytelniania (przesłania opcję name). Opcja ta nie jest
       zwykle potrzebna, gdyż opcja name jest uprzywilejowana.

    usepeerdns
       Zapytaj peera o dwa serwery DNS. Adresy przekazane przez peera są przekazywane od
       peera do pliku /etc/ppp/ip-up przez zmienne środowiskowe DNS1 i DNS2. Dodatkowo,
       pppd utworzy plik /etc/ppp/resolv.conf, zawierający jedną lub dwie linie z
       adresami, przekazanymi przez peera.

    user nazwa
       Ustaw nazwę używaną do uwierzytelniania systemu lokalnego u peera na nazwę.

    vj-max-slots n
       Ustawia liczbę slotów połączeń, używanych w kodzie kompresji nagłówka TCP/IP Van
       Jacobsona. Liczba musi zawierać się między 2 a 16 (włącznie).

    welcome skrypt
       Uruchom program skrypt przed rozpoczęciem negocjacji PPP, ale po skrypcie connect.
       Wartość tej opcji nadana z uprzywilejowanego źródła nie może byc przeciążona przez
       nieuprzywilejowanego użytkownika.

    xonxoff
       Włącz programowe sterowanie przepływem (XON/XOFF).

PLIKI Z OPCJAMI

    Opcje mogą być pobierane z linii poleceń lub z plików. Pppd odczytuje je z plików
    /etc/ppp/options,  ~/.ppprc i z /etc/ppp/options.nazwatty (w tej kolejności) przed
    przetworzeniem opcji z linii poleceń. (W rzeczywistości, opcje linii poleceń są skanowane
    w celu znalezienia nazwy terminala przed odczytem options.nazwatty.) Przy formowaniu nazwy
    pliku options.nazwatty, usuwany jest przedrostek /dev/,a wszelkie dodatkowe znaki / są
    zamieniane na kropki.

    Plik z opcjami jest analizowany jako seria słów, rozdzielonych białymi spacjami. Białe
    spacje mogą być załączane do słowa przez ujęcie całości w podwójne cudzysłowy ("). Lewy
    ukośnik może cytować następujący po nim znak. Znak krzyżyka (#) rozpoczyna komentarz,
    trwający aż do końca linii. Nie ma ograniczeń w używaniu opcji file lub call w pliku z
    opcjami.

BEZPIECZEŃSTWO

    pppd udostępnia administratorom wydajną kontrolę dostępu dla określonych użytkowników, bez
    strachu o poświęcanie bezpieczeństwa serwera lub sieci, w ktrej się znajduje. Kontrola ta
    polega na ograniczaniu adresów IP, jakie może mieć peer, zależnie od identyfikacji i
    ograniczeń co do opcji, których może używać nieuprzywilejowany użytkownik. Różne opcje
    pppd są uprzywilejowane--są to głównie opcje, które mogą wprowadzać zagrożenia w
    konfiguracji; opcje te mogą być przyjmowane jedynie z plików znajdujacych się pod kontrolą
    administratora systemu lub gdy pppd jest uruchamiane z poziomu roota.

    Domyślnym zachowaniem pppd jest zezwalanie nieuwierzytelnionemu peerowi na używanie danego
    adresu IP tylko jeśli system nie ma jeszcze trasy do tego adresu. Na przykład, system o
    stałym połączeniu do szerszego internetu normalnie ma trasę domyślną, więc wszystkie peery
    muszą się uwierzytelnić aby zestawić połączenie. Na takim systemi opcja auth jest
    domyślna. Z drugiej strony, system gdzie łącze ppp jest jedynym połączeniem do internetu
    normalnie nie ma trasy domyślnej, więc peer będzie w stanie używać prawie dowolnego adresu
    IP bez uwierzytelniania.

    Jak wykazano wyżej, niektóre opcje bezpieczeństwa są uprzywilejowane, co znaczy, że nie
    mogą być używane przez zwykłego użytkownika uruchamiającego suid-root pppd--czy to z linii
    poleceń czy z pliku ~/.ppprc czy z opcji file. Opcje uprzywilejowane mogą być używane w
    pliku /etc/ppp/options lub w dowolnym pliku z opcjami, odczytywanym opcją call. Jeśli pppd
    jest używane przez roota, opcje uprzywilejowane mogą być używane bez ograniczeń.

    Przy otwieraniu urządzenia pppd używa ID wołąjącego użytkownika lub UID roota (tj. 0),
    zależnie czy nazwa urządzenia została podana przez użytkownika czy administratora. Jeśli
    nazwa pochodzi ze źródła uprzywilejowanego, tj. z /etc/ppp/options lub z pliku z opcjami,
    odczytanego przy użyciu opcji call, pppd używa pełnych praw roota do dostępu do
    urządzenia.  Tak  więc  tworzenie  odpowiedniego  pliku w /etc/ppp/peers umożliwia
    administratorowi zezwolenie użytkownikom na zestawianie połączeń ppp poprzez urządzenie,
    do którego normalnie nie mieliby prawa dostępu. W przeciwnym wypadku, pppd używa przy
    otwieraniu urządzenia rzeczywistego UID użytkownika.

UWIERZYTELNIANIE

    Uwierzytelnianie jest procesem przekonywania przez peera drugiej strony o  swojej
    tożsamości. Wymaga to wysłania najpierw przez peera swojej nazwy wraz z informacją
    sekretną, która może pochodzić tylko od autoryzowanego użytkownika o tej nazwie. W takiej
    wymianie pierwszego peera nazywa się "klientem", a drugiego "serwerem". Klient ma nazwę
    która określa go dla serwera, a serwer ma również nazwę, która określa go dla klienta.
    Ogólnie, klient dzieli pewien sekret (lub hasło) z serwerem i uwierzytelnia się poprzez
    udowodnienie, że zna sekret. Często nazwy używane w uwierzytelnianiu  odpowiadają
    internetowym nazwom hostów peerów, lecz nie jest to konieczne.

    Obecnie pppd obsługuje dwa protokoły uwierzytelniania: PAP i CHAP. PAP powoduje, że klient
    wysyła swoją nazwę oraz hasło do serwera. CHAP natomiast powoduje, że serwer wysyła
    klientowi wezwanie (pakiet wezwania zawiera nazwę serwera). Klient musi odpowiedzieć
    słowami, zawierającymi nazwę plus wartość hash, wyciągniętą z dzielonego sekretu i
    wezwania, udowadniając w ten sposób, że zna sekret.

    Protokół PPP, będąc symetrycznym, umożliwia obydwu peerom wymaganie uwierzytelnienia
    siebie nawzajem. W tym wypadku następują dwie oddzielne i niezależne wymiany pakietów
    uwierzytelniających. Obydwie wymiany mogą używać różnych protokołów uwierzytelniania i, w
    ogólności, można w nich używać różnych nazw.

    Domyślnym zachowaniem pppd jest zgoda na uwierzytelnienie po zażądaniu i nie wymaganie
    uwierzytelnienia od  peera. Jednak pppd nie zgodzi się na uwierzytelnienie się w
    konkretnym protokole jeśli nie ma sekretów, których mógłby w tym celu użyć.

    Pppd przechowuje swoje sekrety w plikach sekretów (/etc/ppp/pap-secrets dla PAP i
    /etc/ppp/chap-secrets dla CHAP). Obydwa pliki sekretów mają ten sam format. Pliki te mogą
    zawierać sekrety dla pppd, używane przy uwierzytelnianiu się dla innych systemów oraz
    sekrety dla pppd, używane przy uwierzytelnianiu innych systemów dla nas.

    Każda linia pliku sekretów zawiera jeden sekret. Dany sekret jest specyficzny dla danej
    konfiguracji klienta/serwera - może być używana  tylko  przez  tego  klienta  do
    uwierzytelnienia się przed tym serwerem. Z tego powodu każda linia ma trzy pola: nazwę
    klienta, serwera oraz sekret. Za polami tymi może nastąpić lista adresów IP, których dany
    klient może użyć po połączeniu z danym serwerem.

    Plik z sekretami jest analizowany jako słowa, jak plik z opcjami, więc nazwa klienta,
    serwera i sekretów muszą być pojedynczymi słowami, gdzie osadzone spacje lub znaki
    specjalne można cytować lub ujmować w cudzysłowy.  Zauważ, że rozmiar liter jest w
    przypadku nazw klienta i serwera oraz sekretu istotny.

    Jeśli sekret rozpoczyna się od `@', to reszta jest rozumiana jako nazwa pliku, z którego
    odczytać sekret. "*" jako klient lub serwer odpowiada dowolnej nazwie. Podczas wybierania
    sekretu pppd wybiera najlepsze dopasowanie, tj. dopasowanie wykorzystujące najmniej
    jokerów.

    Wszelkie następujące słowa tej samej linii są uważane za listę adresów IP dopuszczalnych
    dla klienta. Jeśli dane są tylko 3 słowa, lub jeśli pierwszym słowem jest "-", to
    zabronione są wszystkie adresy IP. Aby udostępnić dowolny adres, użyj "*". Słowo
    rozpoczynające się od "!" wskazuje, że podany adres nie jest dopuszczalny. Adres może mieć
    na końcu "/" i liczbę n, określającą całą podsieć, tj. wszystkie adresy, mające taką samą
    wartość w najbardziej znaczących n bitach. W tej postaci adres może mieć na końcu znak
    plus ("+"), określający, że jeden z adresów podsieci jest autoryzowany w oparciu o numer
    używanej jednostki sieciowego interfejsu ppp. W tym przypadku część hosta adresu będzie
    ustawiana na numer jednostki plus jeden.(???)

    W ten sposób plik z sekretami zawiera sekrety używane do uwierzytelniania siebie u innych
    i innych u siebie. Gdy pppd uwierzytelnia peera (sprawdzając jego tożsamość), wybiera
    sekrety, zawierające nazwę peera w pierwszym polu i nazwę systemu lokalnego w drugim.
    Nazwa systemu lokalnego odpowiada nazwie hosta z doklejoną nazwy domeny przy użyciu opcji
    domain. To domyślne zachowanie można przeciążyć opcją name, poza przypadkiem użycia opcji
    usehostname.

    Gdy pppd wybiera sekret używany do uwierzytelnienia się u peera, najpierw określa, jakiej
    nazwy użyć do przedstawienia się peerowi. Nazwa ta może być podana przez użytkownika opcją
    user. Jeśli opcja ta nie jest użyta, nazwa odpowiada nazwie systemu lokalnego, określanej
    jak opisano w poprzednim paragrafie. Następnie pppd szuka sekretów o tej nazwie w
    pierwszym polu i o nazwie peera w drugim. Pppd pozna nazwę peera w mechanizmie CHAP gdyż
    ten wyśle ją w pakiecie wyzwania. Jednak jeśli używany jest PAP, pppd będzie musiał
    określić nazwę peera z opcji podanych przez użytkowika. Użytkownik może określić nazwę
    peera bezpośrednio opcją remotename. W przeciwnym wypadku, jeśli adres IP zdalnego hosta
    podano nazwą (a nie numerycznie), to zostanie użyta ta nazwa peera. Gdy to się nie
    powiedzie, pppd użyje łańcucha zerowego jako nazwy peera.

    Podczas uwierzytelniania peera przez PAP, przekazane hasło jest najpierw porównywane z
    sekretem z pliku sekretów. Jeśli hasło nie pasuje do sekretu, to jest ono kodowane z
    użyciem crypt() i porównywane raz jeszcze. W ten sposób, sekrety uwierzytelniające mogą
    być przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Jeśli podana jest opcja papcrypt, pierwsze
    sprawdzenie (bez szyfrowania) jest pomijane.

    Co więcej, jeśli podana była opcja login, nazwa użytkowika i hasło są sprawdzane również
    według systemowej bazy haseł. W rezultacie, administrator systemu może skonfigurować plik
    sekretów pap na zezwolenie dostępu do PPP jedynie dla określonych użytkowników i
    ograniczyć zestaw adresów IP, które każdy z użytkowników może wykorzystać. Zazwyczaj przy
    użyciu opcji login, sekret w /etc/ppp/pap-secrets wynosi "", co pasuje do dowolnego hasła,
    przekazanego przez peera. Zapobiega to potrzebie posiadania tego samego sekretu w dwóch
    miejscach.

    Uwierzytelnianie musi być zakończone przed IPCP (lub dowolnym innym NCP). Jeśli peer musi
    się uwierzytelnić, a nie uda się mu to, pppd zakończy połączenie (zamykając LCP). Jeśli
    IPCP wynegocjuje niedopuszczalny adres IP dla hosta zdalnego, IPCP zostanie zamknięte.
    Pakiety IP mogą być przesyłane tylko jeśli IPCP jest otwarte.

    W niektórych przypadkach oczekiwane jest umożliwienie niektórym hostom, które nie mogą się
    uwierzytelnić połączenie i używanie ograniczonego zbioru adresów IP, nawet jeśli lokalny
    host ogólnie wymaga uwierzytelnienia. Jeśli peer odmówi uwierzytelnienia po takim żądaniu,
    pppd bierze to za równoważność uwierzytelnienia przy użyciu pustego łańcucha nazwy
    użytkownika i hasła. W ten sposób, dodając linię sekretów z pustym klientem i hasłem,
    można umożliwić ograniczony dostęp dla hostów, które nie chcą się uwierzytelnić.

ROUTING

    Po pomyślnym zakończeniu negocjacji IPCP pppd poinformuje jądro o lokalnym i zdalny
    adresie IP interfejsu ppp. Jest to wystarczający zabieg do utworzenia trasy do zdalnego
    końca połączenia, co umożliwia peerom wymianę pakietów IP. Komunikacja z innymi maszynami
    wymaga w ogólności dalszych modyfikacji tablic routingu i/lub tablic ARP. W większości
    wypadków wystarczające są opcje defaultroute i/lub proxyarp, lecz w niektórych wypadkach
    wymagana jest dalsza interwencja. Można do tego wykorzystać skrypt /etc/ppp/ip-up.

    Czasami wymagane jest dodanie domyślnej trasy poprzez zdalny host, jak w wypadku maszyny,
    której jedynym połączeniem z internetem jest interfejs ppp. Opcja defaultroute powoduje,
    że pppd tworzy taką domyślną trasę po pojawieniu IPCP i kasuje ją po zakończeniu
    połączenia.

    W niektórych przypadkach wymagane jest użycie proxy ARP, np. na maszynie serwerowej
    podłączonej do LAN, aby reszta hostów mogła komunikować się ze zdalnym hostem. Opcja
    proxyarp powoduje, że pppd szuka interfejsu sieciowego o tej samej podsieci co zdalny host
    (interfejs obsługujący broadcast i ARP, który jest włączony i nie jest interfejsem ppp lub
    loopback). Po znalezieniu, pppd tworzy perrmanentny publikowany wpis ARP z adresem IP
    zdalnego hosta i adresem sprzętowym znalezionego interfejsu sieciowego.

    Gdy używana jest opcja demand, adresy IP są już ustawione przy pojawieniu IPCP. Jeśli pppd
    nie było w stanie wynegocjować tego samego adresu, którego używało do konfiguracji
    interfejsu (np. gdy peer jest ISP, używającym dynamicznych IP), pppd musi zmienić adresy
    interfejsu IP na wynegocjowane. Może to zniszczyć istniejące połączenia i używanie tego
    typu wydzwaniania z dynamicznymi peerami nie jest zalecane.

PRZYKŁADY

    Następujące przykłady zakładają, że plik /etc/ppp/options zawiera opcję auth (jak w
    domyślnym pliku /etc/ppp/options w dystrybucji ppp).

    Prawdopodbnie najpopularniejszym zastosowaniem pppd jest wykręcanie numeru ISP. Może to
    być dokonywane poleceniem takim, jak

       pppd call isp

    gdzie plik /etc/ppp/peers/isp jest skonfigurowany przez administratora systemu  na
    zawieranie czegoś w rodzaju:

       ttyS0 19200 crtscts
       connect '/usr/sbin/chat -v -f /etc/ppp/chat-isp'
       noauth

    W tym przykładzie używamy chat(8) do wykręcenia numeru ISP i przechodzimy przez wymaganą
    sekwencję logowania. Plik /etc/ppp/chat-isp zawiera skrypt używany przez chat; może na
    przykład zawierać coś w rodzaju

       ABORT "NO CARRIER"
       ABORT "NO DIALTONE"
       ABORT "ERROR"
       ABORT "NO ANSWER"
       ABORT "BUSY"
       ABORT "Username/Password Incorrect"
       "" "at"
       OK "at&d0&c1"
       OK "atdt2468135"
       "name:" "^Umyuserid"
       "word:" "\qmypassword"
       "ispts" "\q^Uppp"
       "~-^Uppp-~"

    Dla dalszych szczegółów obejrzyj stronę podręcznika do chat(8).

    Pppd może również być używane do udostępniania usługi dial-in dla użytkowników. Jeśli
    użytkownicy mają już konta, to najprostszym sposobem skonfigurowania usługi ppp jest
    zezwalanie użytkownikom na logowanie się na ich konta i uruchamianie pppd z pomocą komendy
    takiej, jak

       pppd proxyarp

    Aby umożliwić użytkownikowi używanie zabudowy PPP, musisz zaalokować adres IP dla maszyny
    użytkowika i utworzyć wpis w /etc/ppp/pap-secrets lub /etc/ppp/chap-secrets (zależnie od
    metody uwierzytelniania, preferowanej przez użytkownika), aby użytkownik mógł  się
    uwierzytelnić. Na przykład, jeśli Joe ma maszynę o nazwie "joespc", która może wdzwaniać
    się na maszynę o nazwie "server" i używać adresu IP joespc.my.net, to w pliku z sekretami
    należy umieścić następujący wpis:

       joespc  server  "joe's secret" joespc.my.net

    Alternatywnie  możesz  utworzyć użytkownika o nazwie (np.) "ppp", którego powłoką
    zgłoszeniową jest pppd i którego katalogiem domowym jest /etc/ppp.  Opcje używane przez
    pppd w takim trybie mogą być wstawione do /etc/ppp/.ppprc.

    Jeśli twoje połączenie szeregowe jest trochę bardziej złożone niż kawałek kabla, to możesz
    być zmuszonym zaaranżować jakieś znaki sterujące do cytowania. Na przykład często
    przydatne jest cytowanie XON (^Q) i XOFF (^S) przy użyciu asyncmap a0000. Jeśli ścieżka
    zawiera telneta, to prawdopodobnie powinieneś również cytować ^] (asyncmap 200a0000).
    Jeśli ścieżka zawiera rlogin, to na końcówce rloginowej powinieneś używać opcji escape ff,
    gdyż wiele implementacji rlogin nie jest przezroczystych; usuwają one sekwencje [0xff,
    0xff, 0x73, 0x73, plus dowolnych osiem bajtów] ze strumienia.

DIAGNOSTYKA

    Komunikaty są przesyłane do demona sysloga przy użyciu zabudowy LOG_DAEMON. (Może to być
    przesłonięte przez rekompilowanie pppd z makrem LOG_PPP przedefiniowanym na pożądaną
    zabudowę.) Aby zobaczyć komunikaty o błędach i debuggowe, musisz wyedytować plik
    /etc/syslog.conf tak, aby przekierowywał komunikaty na określone urządzenie wyjściowe lub
    plik.

    Opcja debug powoduje, że zawartość wszystkich przesyłanych pakietów kontrolnych jest
    raportowana. Tzn. wszystkie pakiety LCP, PAP, CHAP lub IPCP. Może to być przydatne jeśli
    negocjacja ppp się nie powodzi lub jeśli zawodzi uwierzytelnianie. Jeśli debuggowanie
    jest włączone podczas kompilacji, opcja debug powoduje również raportowanie innych
    komunikatów debuggowych.

    Debuggowanie może być też włączone lub wyłączone przez wysłanie do procesu pppd sygnału
    SIGUSR1. Sygnał ten działa jak przełącznik.

KOD WYJŚCIA

    Kod wyjścia pppd jest ustawiany do wskazania czy zaszedł błąd lub pokazania powodu
    zakończenia połączenia. Dopuszczalne wartości to:

    0   Pppd odłączyło się od terminala, lub też połączenie zostało pomyślnie zestawione i
       zakończone na żądanie peera.

    1   Zaistniajł jakiś błąd krytyczny, taki jak niepowodzenie podstawowego wywołania
       systmowego czy brak pamięci.

    2   W przetwarzaniu podanych opcji wykryto błąd, np. użyto dwóch wykluczających się
       opcji.

    3   Pppd nie jest suid-root, a wołający użytkownik nie jest rootem.

    4   Jądro nie daje wsparcia ppp, tj. sterownik ppp jądra nie jest załączony lub nie
       może zostać załadowany.

    5   Pppd zakończyło działanie przez SIGINT, SIGTERM lub SIGHUP.

    6   Port szeregowy nie mógł zostać zablokowany.

    7   Port szeregowy nie mógł zostać otwarty.

    8   Skrypt connect się nie powiódł (zwrócił niezerowy kod wyjścia).

    9   Polecenie podane jako argument opcji pty nie mogło zostać uruchomione.

    10   Negocjacja PPP się nie powiodła, tj. nie osiągnęła punktu w którym działałby choć
       jeden protokół sieciowy (np. IP).

    11   System peera nie przeszedł procedury uwierzytelniania.

    12   Połączenie zostało pomyślnie zestawione i zakończone z powodu bezczynności.

    13   Połączenie zostąło pomyślnie zestawione i zakończone z powodu limitu czasu
       połączenia.

    14   Wynegocjowano callback i wkrótce pojawi się nadchodzący telefon.

    15   Połączenie zostało zakończone gdyż peer nie odpowiadał na żądania echa.

    16   Połączenie zostało zakończone przez modem, który odwiesił słuchawkę.

    17   Negocjacja PPP nie powiodła się przez wykrycie szeregowego zapętlenia (loopback).

    18   Skrypt init się nie powiódł (zwrócił niezerowy kod wyjścia).

    19   Nie uwierzytelniliśmy się u peera.

SKRYPTY

    Pppd na różnych etapach działania wywołuje różne skrypty, używane do dokonywania
    specyficznego dla stacji przetwarzania. Skrypty te są zwykle skryptami powłoki, lecz mogą
    równie dobrze być programami binarnymi. Pppd nie czeka aż skrypty skończą działanie.
    Skrypty są wywoływane z uprawnieniami roota (z rzeczywistym i efektywnym UID 0), więc mogą
    robić takie rzeczy jak odświeżanie tablic routingu czy uruchamianie uprzywilejowanych
    demonów. Uważaj, by skrypty te nie osłabiły bezpieczeństwa systemu. Pppd uruchamia skrypty
    ze standardowym wejściem, wyjściem i wyjściem błędu przekierowanym na /dev/null i ze
    środowiskiem, które jest puste, poza pewnymi zmiennymi środowiskowymi, które dają
    informacje o łączu. Zmienne te są następujące:

    DEVICE Nazwa używanego urządzenia szeregowego tty.

    IFNAME Nazwa używanego interfejsu sieciowego.

    IPLOCAL
       Adres IP lokalnego końca połączenia. Jest to ustawione tylko po przejściu IPCP.

    IPREMOTE
       Adres IP zdalnego końca połączenia. Jest to ustawione tylko po przejściu IPCP.

    PEERNAME
       Uwierzytelniona nazwa peera. Jest to ustawiane tylko jeśli peer się uwierzytelnił.

    SPEED Szybkość urządzenia tty.

    ORIG_UID
       ID użytkownika, który wywołał pppd.

    PPPLOGNAME
       Nazwa użytkownika, który wywołał pppd. Jest to zawsze ustawione.

    Dla skryptów ip-down i auth-down, pppd ustawia ponadto następujące zmienne, dające
    statystyki połączenia:

    CONNECT_TIME
       Liczba sekund od kiedy rozpoczęła się negocjacja PPP, aż do zakończenia połączenia.

    BYTES_SENT
       Liczba wysłanych bajtów (na poziomie portu szeregowego) podczas połączenia.

    BYTES_RCVD
       Liczba odebranych podczas połączenia bajtów (na poziomie portu szeregowego).

    LINKNAME
       Logiczna nazwa łącza, ustawiana opcją linkname.

    Pppd wywołuje następujące skrypty, o ile one istnieją. Nie jest błędem, jeśli ich nie ma:

    /etc/ppp/auth-up
       Program lub skrypt wykonywany po uwierzytelnieniu przez zdalny system. Jest
       wywoływany z parametrami

       nazwa-interfejsu nazwa-peera nazwa-użytkownika urządzenie-tty szybkość

       Zauważ, że skrypt ten nie jest wykonywany jeśli peer się nie uwierzytelni, np. po
       użyciu opcji noauth.

    /etc/ppp/auth-down
       Program lub skrypt, który jest uruchamiany przy wyłączaniu połączenia, jeśli
       uruchamiano wcześniej /etc/ppp/auth-up. Jest wykoywany w ten sam sposób co do
       parametrów, jak auth-up.

    /etc/ppp/ip-up
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze jest w stanie przesyłać lub
       odbierać pakiety IP (tj. po przejściu IPCP). Jest wykonywany z parametrami

       nazwa-interfejsu  urządzenie-tty  szybkość adres-lokalnego-IP adres-zdalnego-IP
       ipparam

    /etc/ppp/ip-down
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze nie jest już w stanie przesyłać
       pakiety IP. Skrypt ten może być wykonywany do odtwarzania zmiany wywołanych przez
       /etc/ppp/ip-up. Jest wywoływany z tymi samymi parametrami co skrypt up-up.

    /etc/ppp/ipv6-up
       Podobne do /etc/ppp/ip-up, lecz jest wykonywane gdy łącze jest w stanie przesyłać
       pakiety IPv6. Jest wykonywane z parametrami

       nazwa-interfejsu urządzenie-tty szybkość adres-lokalnego-łącza adres-zdalnego-łącza
       ipparam

    /etc/ppp/ipv6-down
       Podobne do /etc/ppp/ip-down, lecz jest wykonywane gdy łącze nie jest w stanie już
       transmitować pakietów IPv6. Jest wykonywane z tymi samymi parametrami co skrypt
       ipv6-up.

    /etc/ppp/ipx-up
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze jest w stanie przesyłać lub
       odbierać pakiety IPX (tj. po przejściu IPXCP). Jest wykonywany z parametrami

       nazwa-interfejsu  urządzenie-tty  szybkość  numer-sieci lokalny-adres-węzła-IPX
       zdalny-adres-węzła-IPX lokalny-protokół-trasujący-IPX zdalny-protokół-trasujący-IPX
       lokalna-nazwa-routera-IPX zdalna-nazwa-routera-IPX ipparam pid-pppd

       Pola lokalnego/zdalnego-protokołu-trasującego-IPX mogą być jednymi z następujących:

       NONE   określa brak protokołu trasującego
       RIP    określa chęć używania RIP/SAP
       NLSP   określa chęć używania Novell NLSP
       RIP NLSP określa chęć używania RIP/SAP i NLSP

    /etc/ppp/ipx-down
       Program lub skrypt, który jest wykonywany gdy łącze nie może już przesyłać pakietów
       IPX. Skrypt ten może być używany do anulowania efektów działania skryptu ipx-up.
       Jest wywoływany z tymi samymi parametrami co ipx-up.

PLIKI

    /var/run/pppn.pid (BSD lub Linux), /etc/ppp/pppn.pid (inne)
       PID procesu pppd na jednostce interfejsu ppp numer n.

    /var/run/ppp-nazwa.pid (BSD lub Linux), /etc/ppp/ppp-nazwa.pid (inne)
       PID procesu pppd na logicznym łączu nazwa (zobacz opcję linkname).

    /etc/ppp/pap-secrets
       Użytkownicy, hasła i adresy IP do uwierzytelniania PAP. Plik ten powinien należeć
       do roota i nie nadawać się do odczytu/zapisu dla innych użytkowników. W innym
       wypadku pppd zgłosi ostrzeżenie.

    /etc/ppp/chap-secrets
       Nazwy, sekrety i adresy IP dla uwierzytelniania CHAP. Podobnie jak dla powyższego,
       plik ten również powinien być własnością roota i niczyją inną. W przeciwnym wypadku
       pppd zgłosi ostrzeżenie.

    /etc/ppp/options
       Domyślne opcje pppd systemu, odczytywane przed opcjami użytkownika lub linii
       poleceń.

    ~/.ppprc
       Opcje użytkownika, odczytywane przed /etc/ppp/options.nazwatty.

    /etc/ppp/options.nazwatty
       Domyślne opcje systemowe dla używanego portu szeregowego, odczytywane po ~/.ppprc.
       W części nazwatty tej nazwy pliku usunięte jest poprzedzeające /dev/, a wszelkie
       ukośniki są zamienione na kropki.

    /etc/ppp/peers
       Katalog, zawierający pliki z opcjami, które mogą zawierać uprzywilejowane opcje
       nawet jeśli pppd został wywołany przez użytkownika innego niż root. Administrator
       systemu może  tworzyć  w  tym  katalogu  pliki  z  opcjami,  zezwalającymi
       nieuprzywilejowanym użytkownikom wydzwanianie bez wymagania uwierzytelnienia od
       peera, lecz tylko do zaufanych peerów.

ZOBACZ TAKŻE

    RFC1144
       Jacobson, V. Kompresowanie nagłówków TCP/IP dla wolnych łączy szeregowych.  Luty
       1990.

    RFC1321
       Rivest, R. Algorytm Message-Digest MD5. Kwiecień 1992.

    RFC1332
       McGregor, G. PPP Internet Protocol Control Protocol (IPCP). Maj 1992.

    RFC1334
       Lloyd, B.; Simpson, W.A. Protokoły uwierzytelniania PPP. Październik 1992.

    RFC1661
       Simpson, W.A. Protokół Point-to-Point (PPP). Lipiec 1994.

    RFC1662
       Simpson, W.A. PPP w ramkach typu HDLC. Lipiec 1994.

    RFC2472
       Haskin, D. IP wersja 6 w PPP Grudzień 1998.

UWAGI

    Następujące sygnały mają podane działanie po wysłaniu do pppd:

    SIGINT, SIGTERM
       Sygnały te powodują, że pppd kończy połączenie (zamykając LCP), odtwarza ustawienia
       urządzenia szeregowego i kończy działanie.

    SIGHUP Sygnał ten powoduje, że pppd kończy połączenie, odtwarza ustawienia  portu
       szeregowego i zamyka urządzenie szeregowe. Jeśli podana jest opcja persist lub
       demand, pppd spróbuje otworzyć urządzenie szeregowe i rozpocząć nowe połączenie (po
       okresie przetrzymania--holdoff).  W przeciwnym wypadku, pppd zakończy działanie.
       Jeśli sygnał ten jest odebrany podczas okresu przetrzymania, powoduje on, że pppd
       kończy ten okres natychmiast.

    SIGUSR1
       Sygnał ten przełącza stan opcji debug.

    SIGUSR2
       Sygnał ten powoduje, że pppd renegocjuje kompresję. Może to być przydatne do
       ponownego włączania kompresji po jej wyłączeniu w wyniku krytycznego błędu
       dekompresji. (Błędy takie w ogólności wskazują na błąd w którejś implementacji.)

AUTORZY

    Paul Mackerras (Paul.Mackerras@cs.anu.edu.au), w oparciu o wcześniejsze prace Drewa
    Perkinsa, Brada Clementsa, Karla Foxa, Grega Christy'ego, i Brada Parkera.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 8 pppd

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.

                                             PPPD(8)