Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    route - pokazuje / obsługuje tablicę trasowania protokołu IP

SKŁADNIA

    route [-CFvnee]

    route [-v] [-A rodzina] add [-net|-host] cel [netmask maska] [gw brama] [metric metryka]
       [mss rozmiar] [window okno] [irtt czas] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev]
       interfejs]

    route [-v] [-A rodzina] del [-net|-host] cel [gw brama] [netmask maska] [metric metryka]
       [[dev] urządzenie]

    route [-V] [--version] [-h] [--help]

OPIS

    Route obsługuje jądrowe tablice trasowania protokołu IP. Jego podstawowym zadaniem jest
    ustawianie  statycznych  tras  do określonych stacji lub sieci poprzez interfejs,
    skonfigurowany programem ifconfig(8).

    Jeśli wykorzystywane są opcje add lub del, route modyfikuje tablice trasowań. Bez tych
    opcji program wyświetla obecną zawartość tablic trasowania.

OPCJE

    -A rodzina
       używa podanej rodziny adresów (np. "inet"; polecenie "route --help" wyświetli pełną
       listę).

    -F   działa na jądrowej tablicy trasowania FIB (Forwarding Information Base: Baza
       Informacji Przerzutowych). Jest to opcja domyślna.

    -C   działa na jądrowym buforze podręcznym trasowania

    -v   wybiera szczegółowe wypisywanie informacji.

    -n   pokazuje adresy numeryczne zamiast nazw. Jest to przydatne jeśli próbuje się
       określić dlaczego trasa do serwera nazw wyparowała.

    -e   używa formatu netstat(8) do wyświetlania tablicy trasowania. -ee generuje bardzo
       długie wiersze ze wszystkimi parametrami z tablicy trasowania.

    del  kasuje trasę.

    add  dodaje nową trasę.

    cel  docelowa sieć lub stacja. Można podać adres IP w notacji kropkowej lub nazwę
       stacji/sieci.

    -net  oznacza, że cel jest siecią

    -host oznacza, że cel jest stacją.

    netmask maska
       podczas dodawania trasy sieciowej używana jest maska-sieci.

    gw brama
       trasuje pakiety poprzez bramkę (gateway). UWAGA: Podana bramka musi być wpierw
       osiągalna. Oznacza to zwykle, że trzeba mieć ustawioną do niej wcześniej statyczną
       trasę. Jeśli poda się adres jednego ze swoich lokalnych interfejsów, to zostanie on
       użyty do zdecydowania o interfejsie, do którego trasować pakiety. Jest to
       kompatybilność w kierunku BSD.

    metric metryka
       ustawia pole metric tablicy trasowania (używane przez demony trasowania) na M.
       [bywa ono używane do obliczania kosztu trasy, zależnego od liczby hostów na drodze
       i manipulacji administratora--przyp. tłum.]

    mss rozmiar
       ustawia dla połączeń na tej trasie maksymalny rozmiar segmentu TCP (MSS) na M
       bajtów.  Domyślną wartością jest MTU minus nagłówki lub niższe MTU, gdy zajdzie
       ścieżkowe wynalezienie mtu. Ustawienie to może być wykorzystywane do wymuszania
       mniejszych pakietów TCP na drugim końcu gdy ścieżkowe wynajdowanie mtu nie działa
       (zwykle z powodu źle skonfigurowanych  zapór  ogniowych,  blokujących  ICMP
       Fragmentation Needed).

    window okno
       ustawia dla połączeń tej trasy rozmiar okna TCP na W bajtów. Jest to zwykle używane
       jedynie w sieciach AX.25 i ze sterownikami, nie potrafiącymi obsługiwać ramek back
       to back.

    irtt czas
       ustawia początkowy czas przelotu (initial round trip time, irtt) dla połączeń TCP
       na tej trasie na I milisekund (1-12000). Jest to zwykle wykorzystywane jedynie w
       sieciach AX.25. Domyślnie przyjmuje się wartość z RFC 1122, 300ms.

    reject instaluje trasę blokującą, która wymusza niepowodzenie podejrzenia trasy. Jest to
       używane na przykład do maskowania sieci przed używaniem trasy domyślnej. Nie jest
       to zapora ogniowa.

    mod, dyn, reinstate
       instaluje trasę dynamiczną lub zmodyfikowaną. Flagi te są przeznaczone dla celów
       diagnostycznych i ogólnie są ustawiane tylko przez demony trasowania.

    dev urządzenie
       wymusza związanie trasy z podanym urządzeniem. W przeciwnym przypadku, jądro
       spróbuje określić urządzenie samodzielnie (sprawdzając istniejące już trasy i
       specyfikacje urządzeń). W większości normalnych sieci nie potrzeba tego.

       Jeśli dev urządzenie jest ostatnią opcją linii poleceń, to słowo dev może zostać
       pominięte, gdyż jest przyjmowane za domyślne. W przeciwnym przypadku, kolejność
       modyfikatorów trasy (metric - netmask - gw - dev) nie ma znaczenia.

PRZYKŁADY

    route add -net 127.0.0.0 netmask 255.0.0.0 dev lo
       dodaje normalny wpis zapętlenia używający maski sieciowej 255.0.0.0, związany z
       urządzeniem  "lo"  (zakładamy, że urządzenie to zostało wcześniej poprawnie
       skonfigurowane programem ifconfig(8)).

    route add -net 192.56.76.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0
       dodaje trasę do sieci 192.56.76.x poprzez "eth0". Słowo "dev" można pominąć.

    route del default
       usuwa bieżącą trasę domyślną określoną etykietą "default" lub 0.0.0.0 w polu
       docelowym bieżącej tabeli trasowania.

    route add default gw mango-gw
       dodaje domyślną trasę (która będzie używana gdy nie będzie pasować żadna inna
       trasa). Wszystkie pakiety używające tej trasy będą bramkowane przez "mango-gw".
       Urządzenie używane do tej trasy zależy od tego, jak osiągamy "mango-gw" - wcześniej
       należy więc skonfigurować trasę do "mango-gw".

    route add ipx4 sl0
       Dodaje trasę do stacji "ipx4" poprzez interfejs SLIP (zakładamy, że "ipx4" jest
       stacją SLIP).

    route add -net 192.57.66.0 netmask 255.255.255.0 gw ipx4
       Polecenie to dodaje sieć "192.57.66.x" do tras bramkowanych przez poprzednią trasę
       przez interfejs SLIP.

    route add -net 224.0.0.0 netmask 240.0.0.0 dev eth0
       Jest to bardzo dobrze udokumentowane, więc wszystko powinno być jasne. Ustawiane są
       wszystkie trasy IP klasy D (grupowe--multicast) na "eth0". Jest to prawidłowa
       normalna linia konfiguracji dla jądra grupowującego.

    route add -net 10.0.0.0 netmask 255.0.0.0 reject
       Instaluje to trasę odrzucającą dla sieci prywatnej "10.x.x.x".

WYJŚCIE

    Wyprowadzanie tablic trasowania jest organizowane w następujące kolumny

    Destination
       Sieć docelowa lub stacja docelowa.

    Gateway
       Adres bramki lub "*" gdy jej nie ma.

    Genmask
       Maska sieci do sieci docelowej; "255.255.255.255" dla celu stacji i "0.0.0.0" dla
       trasy domyślnej.

    Flags Dopuszczalne flagi to
       U (trasa jest zestawiona [up])
       H (cel jest stacją [host])
       G (używa bramki [gateway])
       R (przywraca trasę na trasowanie dynamiczne [reinstate])
       D (dynamicznie instalowana przez demona lub przekierowanie)
       M (modyfikowana z demona trasowania lub przekierowania)
       A (instalowana przez addrconf)
       C (wpis bufora podręcznego [cache])
       ! (trasa odrzucenia [reject])

    Metric "Odległość" do celu (zwykle liczona w przeskokach). Nie jest używana w nowych
       jądrach, lecz może być wymagana dla demonów trasowania.

    Ref  Liczba referencji do tej trasy. (Nie używane w jądrze Linux).

    Use  Liczba podglądnięć trasy (lookups). Zależnie od użycia -F i -C będą to chybienia
       bufora podręcznego trasowania (-F) lub trafienia (-C).

    Iface Interfejs, przez który przesyłane są pakiety tej trasy.

    MSS  Domyślny maksymalny rozmiar segmentu dla połączeń TCP na tej trasie.

    Window Domyślny rozmiar okna dla połączeń TCP na tej trasie.

    irtt  Początkowy czas przelotu (RTT-Round Trip Time). Jądro używa tego do zgadywania
       najlepszych parametrów protokołu TCP bez oczekiwania na (powolne) odpowiedzi.

    HH (tylko buforowane)
       Liczba wpisów ARP i tras buforowanych, odnoszących się do sprzętowego bufora
       nagłówkowego (hardware header cache) buforowanej trasy. Będzie to -1 jeśli adres
       sprzętowy nie jest wymagany dla interfejsu buforowanej trasy (np. lo).

    Arp (tylko buforowane)
       Czy adres sprzętowy buforowanej trasy jest aktualny.

PLIKI

    /proc/net/ipv6_route
    /proc/net/route
    /proc/net/rt_cache

ZOBACZ TAKŻE

    ifconfig(8), netstat(8), arp(8), rarp(8)

HISTORIA

    Route do Linuksa  zostało  napisane  pierwotnie  przez  Freda  N.  van  Kempena,
    <waltje@uwalt.nl.mugnet.org>, a następnie zostało zmodyfikowane przez Johannesa Stille'a
    oraz Linusa Torvaldsa do pl15. Alan Cox dodał opcje mss oraz window do Linuksa 1.1.22.
    Wsparcie irtt i połączenie z netstatem pochodzi od Bernda Eckenfelsa.

AUTOR

    Obecnie opiekunem jest Phil Blundell <Philip.Blundell@pobox.com> i Bernd Eckenfels
    <net-tools@lina.inka.de>.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Michał Kułach <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest  zgodne  z  wersją  1.60
    oryginału.