Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    sendmail - agent transportu poczty elektronicznej

SKŁADNIA

    sendmail [flagi] [adres ...]
    newaliases
    mailq [-v]
    hoststat
    purgestat
    smtpd

OPIS

    Sendmail wysyła wiadomość do jednego lub więcej odbiorców, przerzucając ją przez wszelkie
    niezbędne sieci. Sendmail może dokonywać przekazywania między sieciami, aby dostarczyć
    wiadomość do właściwego miejsca.

    Sendmail nie jest komendą interfejsu użytkownika; do tego służą inne programy; sendmail
    używany jest jedynie do dostarczania preformatowanych wiadomości.

    Bez podanych flag, sendmail czyta standardowe wejście, aż do napotkania znaku końca pliku
    lub linii zawierającej pojedynczą kropkę i wysyła kopię tej wiadomości do wszystkich
    wymienionych adresów. Określa używane sieci na podstawie składni i zawartości adresów.

    Adresy lokalne są wyszukiwane w pliku i odpowiednio aliasowane. Aliasowanie można
    wyłączyć, poprzedzając adres odwrotnym ukośnikiem. Od wersji 8.10 w rozszerzeniach
    aliasowych jest włączony nadawca, np. jeśli "jan" wysyła do "grupy", a "grupa" zawiera
    "jana", to wiadomość będzie także dostarczana "janowi".

  Parametry
    -Ac  Używa submit.cf nawet jeśli sposób wywołania nie wskazuje na to, że sendmail został
       uruchomiony w trybie wysyłania wiadomości [tj. został uruchomiony jako demon
       nasłuchujący na porcie SMTP - przyp. tłum.].

    -Am  Używa sendmail.cf nawet jeśli sposób wywołania wskazuje, że sendmail został
       uruchomiony [np. przez program mailx lub mutt - przyp. tłum.] w trybie wysyłania
       wiadomości.

    -Btyp Ustawia rodzaj ciała listu na typ. Obecnie dozwolone wartości to 7BIT i 8BITMIME.

    -ba  Wchodzi w tryb ARPANET. Wszystkie linie wejściowe muszą kończyć się CR-LF i
       wszystkie generowane wiadomości będą miały na końcu CR-LF. Poza tym, pola "From:" i
       "Sender:" są przeszukiwane w celu znalezienia nazwy nadawcy.

    -bd  Działa jako demon. Sendmail się rozdzieli (patrz fork(2)) i uruchomi w tle,
       oczekując na gnieździe 25 na nadchodzące połączenia SMTP. Jest to zwyczajowy sposób
       uruchamiania z /etc/rc.

    -bD  To  samo,  co  -bd, lecz powoduje uruchomienie się sendmaila jako procesu
       pierwszoplanowego (nie wywołuje fork()).

    -bh  Drukuje trwałą bazę danych stanów komputerów.

    -bH  Usuwa przeterminowane wpisy z trwałej bazy danych stanów komputerów.

    -bi  Inicjuje bazę aliasów.

    -bm  Dostarcza pocztę w normalny sposób (domyślne).

    -bp  Wyświetla zawartość kolejki (kolejek).

    -bP  Wyświetla liczbę wpisów w kolejce (kolejkach); dostępne tylko, gdy włączone jest
       wsparcie dla pamięci dzielonej.

    -bs  Używa na standardowym wejściu i wyjściu protokołu SMTP opisanego w RFC 821. Flaga
       ta powoduje włączenie wszystkich operacji flagi -ba kompatybilnych z SMTP.

    -bt  Działa w trybie testowania adresu. Tryb ten odczytuje adresy i pokazuje etapy ich
       obróbki; może to być używane do testowania tablic konfiguracji.

    -bv  Tylko weryfikuje nazwy — nie próbuje zebrać lub dostarczyć wiadomości. Tryb ten
       jest używany zwykle do sprawdzania poprawności nazw użytkowników lub  list
       dyskusyjnych.

    -Cplik Używa alternatywnego pliku konfiguracyjnego. Sendmail pozbywa się dodatkowych
       uprawnień (set-user-ID lub set-group-ID), jeśli zostanie podany alternatywny plik
       konfiguracyjny.

    -D plik_dziennika
       Zapisuje komunikaty debugowania do podanego pliku zamiast na standardowe wyjście.

    -dkategoria.poziom...
       Ustawia znacznik debugowania dla kategorii na poziom. Kategoria jest albo liczbą
       całkowitą, albo nazwą określającą dany temat, a poziom jest liczbą całkowitą
       określającą żądany poziom komunikatów debugowania. Wyższe poziomy oznaczają więcej
       komunikatów. Można podać więcej niż jeden znacznik, rozdzielając je przecinkami.
       Listę numerów kategorii debugowania można znaleźć w pliku TRACEFLAGS w kodach
       źródłowych sendmaila.
       Opcja -d0.1 wyświetla wersję programu sendmail i opcje, z którymi  został
       skompilowany.
       Większość innych kategorii jest użyteczna tylko podczas pracy z kodem źródłowym
       sendmaila i tam jest udokumentowana.

    -Fpełna_nazwa
       Ustawia pełną nazwę nadawcy.

    -fnazwa
       Ustawia nazwę osoby wymienionej w polu "from" (tj. nazwę nadawcy umieszczonego na
       kopercie maila). Adres ten może być także użyty w nagłówku "From:", jeżeli nagłówek
       ten nie występuje podczas pierwotnego wysyłania wiadomości. Adres nadawcy z koperty
       używany jako adresat notyfikacji o stanie dostarczenia wiadomości, a także może
       pojawiać się w nagłówku "Return-Path:". Opcja -f może być używana tylko i wyłącznie
       przez zaufanych ("trusted") użytkowników (zazwyczaj root, daemon oraz network) lub
       przez użytkowników, którzy podadzą jako jej wartość swój adres e-mail. W przeciwnym
       wypadku do wiadomości dodany zostanie nagłówek "X-Authentication-Warning:".

    -G   Przekaźnik (brama) wiadomości, na przykład gdy rmail wywoła sendmaila.

    -hN  Ustawia licznik hopów na N. Licznik ten jest zwiększany za każdym przetworzeniem
       listu. Gdy sięgnie limitu, list zwracany jest z komunikatem o błędzie, jako ofiara
       pętli aliasowej.  Jeśli opcja ta nie jest podana, linie "Received:" nie są
       zliczane.

    -i   Ignoruje samotne kropki w liniach w nadchodzących wiadomościach. Powinno to być
       ustawione, jeśli odczytuje się dane z pliku.

    -L etykieta
       Ustawia identyfikator używany w komunikatach sysloga na podaną etykietę.

    -N dsn Ustawia powiadamianie o statusie dostarczenia na wartość dsn, która albo może być
       równa "never" dla braku powiadomień, albo może być oddzieloną przecinkami listą
       wartości: "failure", aby być powiadamianym po niepowiedzeniu się dostarczenia,
       "delay", aby być powiadamianym po opóźnieniu dostarczenia, oraz "success", aby być
       powiadamianym o poprawnym dostarczeniu wiadomości.

    -n   Nie robi aliasowania.

    -O opcja=wartość
       Ustawia opcję opcja na wartość wartość. Postać ta używa długich nazw. Szczegóły
       można znaleźć poniżej.

    -ox wartość
       Ustawia opcję x na określoną wartość. Ta postać używa nazw jednoznakowych. Krótkie
       nazwy nie są opisane w tym podręczniku; szczegóły można znaleźć w Sendmail
       Installation and Operation Guide.

    -pprotokół
       Ustawia nazwę protokołu używanego do odbierania wiadomości. Może to być prosta
       nazwa  protokołu,  taka  jak  "UUCP", lub protokół i nazwa komputera, np.
       "UUCP:ucbvax".

    -q[czas]
       Przetwarza w podanych interwałach wiadomości zachowane w kolejce. Jeśli czas jest
       pominięty, przetwarza kolejkę tylko raz. Czas jest podawany jako liczba zawierająca
       jednostki, którymi mogą być: "s" oznaczające sekundy, "m" — minuty, "h" — godziny,
       "d" — dni i "w" — tygodnie. Na przykład "-q1h30m" oraz "-q90m" ustawiają timeout
       na półtorej godziny. Domyślnie sendmail będzie działał w tle. Opcja ta może być
       bezpiecznie używana z -bd.

    -qp[czas]
       Podobna do -qczas, z tym wyjątkiem, że zamiast okresowego tworzenia nowych dzieci
       do przetwarzania kolejki, sendmail tworzy dla każdej kolejki po jednym dziecku,
       które albo będzie przetwarzać kolejkę, albo będzie uśpione. Czas uśpienia jest
       podany jako argument, domyślnie wynosi 1 sekundę. Proces zawsze będzie spał co
       najmniej przez 5 sekund, jeśli kolejka była pusta podczas jej wcześniejszego
       przetwarzania.

    -qf  Przetwarza zachowane wiadomości w kolejce tylko raz.  Działa  jako  proces
       pierwszoplanowy (nie wywołuje fork()).

    -qGnazwa
       Przetwarza zadania z grupy kolejek o podanej nazwie.

    -q[!]Ipodciąg
       Ogranicza przetwarzane zadania do zawierających podciąg lub — jeśli podano ! — go
       niezawierających w identyfikatorze kolejki.

    -q[!]Qpodciąg
       Ogranicza przetwarzane zadania do będących w kwarantannie i zawierających podciąg
       lub — jeśli podano ! — go niezawierających w przyczynie kwarantanny.

    -q[!]Rpodciąg
       Ogranicza przetwarzane zadania do zawierających podciąg lub — jeśli podano ! — go
       niezawierających w nazwie jednego z odbiorców.

    -q[!]Spodciąg
       Ogranicza przetwarzane zadania do tych, zawierających podciąg lub — jeśli podano !
       — go niezawierających w nazwie nadawcy.

    -Q[powód]
       Umieszcza elementy zwykłej kolejki w kwarantannie, jeśli podano jej powód jako
       argument tej opcji. Jeśli nie podano powodu, to kończy kwarantannę elementów, które
       w niej były. Należy używać tego z pewnym rodzajem dopasowań elementów spośród
       rodzajów opisanych powyżej.

    -R return
       Ustawia liczbę wiadomości zwracanych przy odbijaniu listu.  Parametr return może
       mieć wartość "full", aby zwracać całą wiadomość, lub "hdrs", aby zwracać jedynie
       nagłówki. W tym drugim przypadku także odbicia lokalnych wiadomości zawierają
       tylko nagłówki.

    -rnazwa
       Alternatywna i przedawniona postać flagi -f.

    -t   Szuka odbiorców w wiadomości. W poszukiwaniu odbiorców, sendmail poszuka w
       wiadomości linii To:, Cc: oraz Bcc:. Nagłówek Bcc: zostanie usunięty przed dalszą
       transmisją wiadomości.

    -V envid
       Ustawia oryginalny identyfikator koperty. Jest to rozprzestrzeniane przez SMTP do
       serwerów obsługujących powiadomienia DSN i zwracane w wiadomościach o błędach,
       zgodnych z DSN.

    -v   Wchodzi w tryb gadatliwy. Rozwijanie aliasów będzie ogłaszane, itp.

    -X plik_dziennika
       Loguje cały przepływ do wskazanych plików dziennika. Powinno być używane tylko jako
       ostatni sposób debugowania błędów mailera. Będzie bardzo szybko logować duże ilości
       danych.

    --   Kończy przetwarzanie parametrów i używa pozostałych argumentów linii poleceń jako
       adresów.

  Opcje
    Istnieje również spora liczba opcji przetwarzania, które można ustawić.  Zazwyczaj są
    używane tylko przez administratora systemu. Opcje mogą być ustawiane albo z linii komend,
    przy użyciu flagi -o (dla nazw krótkich) lub -O (dla nazw długich), albo w pliku
    konfiguracyjnym. Oto częściowa lista, ograniczona do tych opcji, które mogą być przydatne
    w linii poleceń i pokazuje tylko długie nazwy; kompletna lista (i szczegóły) znajduje się
    w "Sendmail Installation and Operation Guide". Opcje to:

    AliasFile=plik
       Używa alternatywnego pliku z aliasami.

    HoldExpensive
       Na mailerach, z którymi połączenie jest kosztowne, nie inicjuje natychmiastowych
       połączeń. Wymaga to kolejkowania.

    CheckpointInterval=N
       Sprawdza plik kolejki po każdych N pomyślnych dostarczeniach (domyślnie 10).
       Zapobiega to kosztownym dostarczaniom duplikatów, kiedy wysyłanie na duże listy
       dyskusyjne zostanie przerwane padem systemu.

    DeliveryMode=x
       Ustawia tryb dostarczania na x. Tryby dostarczania to: "i" dla interaktywnego
       dostarczania (synchronicznego), "b" dla dostarczania w tle (asynchronicznego), "q"
       dla kolejkowania - np. właściwe dostarczenie będzie dokonane  w  następnym
       uruchomieniu kolejki, "d" dla dostarczania odłożonego, które jest tym samym, co
       "q", lecz unikane sa podglądy baz danych mających ustawioną opcję -D (mapa
       komputerów ma ją domyślnie ustawioną).

    ErrorMode=x
       Ustawia przetwarzanie błędów na tryb x. Poprawne tryby to: "m" do odsyłania pocztą
       komunikatu o błędzie, "w" do wypisania komunikatu o błędzie (lub odesłania go z
       powrotem, jeśli nadawca nie jest zalogowany), "p" do wypisania błędów na terminal
       (domyślnie), "q" do zignorowania komunikatów o błędach (zwracany jest tylko status
       wyjścia),i "e" do robienia specjalnego przetwarzania dla BerkNet. Jeśli tekst
       wiadomości nie jest odsyłany przez tryby "m" lub "w" i jeśli nadawca jest lokalny,
       to kopia wiadomości jest doklejana do pliku dead.letter w katalogu domowym nadawcy.

    SaveFromLine
       Zachowuje będące w stylu Uniksa linie From z początku wiadomości.

    MaxHopCount=N
       Maksymalna liczba razy, kiedy wiadomość może przeżyć "hop", zanim sendmail
       zdecyduje, że jest zapętlona.

    IgnoreDots
       Nie uważa kropek w pustych liniach za terminatory wiadomości.

    SendMimeErrors
       Wysyła komunikaty o błędach w formacie MIME. Jeśli nie jest ustawione, rozszerzenie
       DSN (Delivery Status Notification — Powiadomienie o stanie dostarczenia) SMTP jest
       wyłączane.

    ConnectionCacheTimeout=timeout
       Ustawia timeout cache połączenia.

    ConnectionCacheSize=N
       Ustawia rozmiar cache połączenia.

    LogLevel=n
       Ustawia poziom logowania.

    MeToo=False
       Nie wysyła wiadomości do "mnie" (nadawcy), jeśli znajduję się w rozwinięciu
       aliasowym.

    CheckAliases
       Sprawdza  poprawność  prawej  strony  (wartości)  aliasów  podczas polecenia
       newaliases(1).

    OldStyleHeaders
       Jeśli jest to ustawione, wiadomości mogą mieć starodawne nagłówki.  Jeśli nie,
       wiadomość musi mieć nowe nagłówki (np. przecinki zamiast spacji między adresami).
       Jeśli jest ustawione, używany jest adaptacyjny algorytm,  który  rozpoznaje
       prawidłowo te nagłówki.

    QueueDirectory=katalog_kolejki
       Wybiera katalog kolejkowania wiadomości.

    StatusFile=plik
       Zachowuje statystyki do podanego pliku.

    Timeout.queuereturn=czas
       Ustawia timeout dla niedostarczonych wiadomości z kolejki na określony czas. Po
       tym, jak dostarczenie nie powiedzie się przez podany czas, wiadomość zostanie
       zwrócona do nadawcy. Domyślną wartością jest 5 dni.

    UserDatabaseSpec=baza_danych_użytkowników
       Jeśli jest to ustawione, to baza użytkowników jest używana podczas przekazywania
       wiadomości. Można uważać to za rozszerzenie mechanizmu aliasowania, poza tym, że ta
       baza może być rozproszona, a aliasy są lokalne na danym komputerze. Może to nie być
       dostępne, jeśli sendmail nie ma wkompilowanej opcji USERDB.

    ForkEachJob
       Forkuje każde zadanie podczas wykonywania kolejki. Może być przydatne dla maszyn z
       małą ilością pamięci.

    SevenBitInput
       Przekształca [przez usunięcie bitu ósmego - przyp. tłum.] przychodzące wiadomości
       do 7 bitów.

    EightBitMode=tryb
       Ustawia traktowanie ósmego bitu wejściowego dla siedmiobitowych celów na podany
       tryb: "m" (mimefy) konwertuje na siedmiobitowy format MIME, "p" (pass) przekaże
       wiadomość jako ośmiobitową (naruszając protokoły), a "s" (strict) odbije wiadomość.

    MinQueueAge=timeout
       Ustawia, jak długo zadanie musi przebywać w kolejce, zanim nastąpi próba jego
       wysłania.

    DefaultCharSet=zestaw_znaków
       Ustawia domyślny zestaw znaków używany do oznaczania danych 8-bitowych, które nie
       są w inny sposób oznaczone.

    DialDelay=czas_spania
       Jeśli otwarcie połączenia się nie powiedzie, zasypia na czas_spania sekund i
       próbuje ponownie. Przydatne w sieciach typu "dzwoń na żądanie".

    NoRecipientAction=akcja
       Ustawia zachowanie, gdy nie ma nagłówków odbiorców (To:, Cc: lub Bcc:) w wiadomości
       na podaną akcję: "none" pozostawia wiadomość bez zmian, "add-to" dodaje nagłówek
       To: z odbiorcami koperty, "add-apparently-to" dodaje nagłówek Apparently-To: z
       odbiorcami koperty, "add-bcc" dodaje pusty nagłówek Bcc: i "add-to-undisclosed"
       dodaje nagłówek "To: undisclosed-recipients:;".

    MaxDaemonChildren=N
       Ustawia na N maksymalną liczbę dzieci, które demon SMTP może mieć naraz.

    ConnectionRateThrottle=N
       Ustawia na N maksymalną liczbę połączeń na sekundę na porcie SMTP.

    W aliasach pierwszy znak nazwy może być pionową kreską, powodując interpretację reszty
    nazwy jako polecenie, do którego należy przesłać list przez potok. Może być niezbędne
    zacytowanie tej nazwy, by sendmail nie wyciął spacji między argumentami. Na przykład
    częstym aliasem jest:

       msgs: "|/usr/bin/msgs -s"

    Aliasy mogą mieć też składnię ":include:nazwa_pliku", prosząca sendmaila o odczytanie
    podanego pliku z listą odbiorców. Na przykład, alias taki jak:

       poets: ":include:/usr/local/lib/poets.list"

    odczyta /usr/local/lib/poets.list dla uzyskania listy adresów tworzących grupę.

    Sendmail zwraca status wyjścia opisujący, co zrobił. Kody są zdefiniowane w <sysexits.h>:

    EX_OK Szczęśliwe zakończenie dla wszystkich adresów.

    EX_NOUSER
       Nierozpoznana nazwa użytkownika.

    EX_UNAVAILABLE
       Potrzebne zasoby nie były dostępne.

    EX_SYNTAX
       Błąd składni w adresie.

    EX_SOFTWARE
       Wewnętrzny błąd oprogramowania, włączający nieprawidłowe argumenty.

    EX_OSERR
       Tymczasowy błąd systemu operacyjnego, taki jak "nie można wykonać fork()".

    EX_NOHOST
       Nazwa hosta nierozpoznana.

    EX_TEMPFAIL
       Wiadomość nie mogła być dostarczona, lecz jest skolejkowana.

    Sendmail uruchomiony jako newaliases przebuduje bazę aliasów. Uruchomiony jako mailq
    wypisze zawartość kolejki wiadomości. Uruchomiony jako hoststat wypisze bazę danych stanów
    komputerów. Uruchomiony jako purgestat usunie przeterminowane wpisy z bazy danych stanów
    komputerów. Uruchomiony jako smtpd przejdzie w tryb demona, tak jakby podano opcję -bd.

UWAGI

    Sendmail często jest obwiniany o wiele problemów, które zasadniczo wynikają z innych
    problemów, takich jak pozwalające na zbyt wiele prawa dostępu do katalogów. Z tego powodu
    sendmail sprawdza prawa dostępu do katalogów i plików systemowych, określając, czy można
    ufać ich zawartości. Chociaż można wyłączyć te sprawdzenia, obniżając przy okazji
    bezpieczeństwo systemu, za pomocą opcji DontBlameSendmail, to jednak te uprawienia powinny
    zostać poprawione. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:

    http://www.sendmail.org/tips/DontBlameSendmail.html

PLIKI

    Z wyjątkiem pliku /etc/mail/sendmail.cf wszystkie wymienione poniżej ścieżki są określane
    w pliku /etc/mail/sendmail.cf. Dlatego lokalizacje podane poniżej są tylko przybliżeniami.

    /etc/mail/aliases
       czyste dane dla nazw aliasowych

    /etc/mail/aliases.db
       baza danych nazw aliasowych

    /etc/mail/sendmail.cf
       plik konfiguracyjny

    /etc/mail/helpfile
       plik pomocy

    /var/lib/sendmail/sendmail.st
       zebrane statystyki

    /var/spool/mqueue/*
       pliki tymczasowe

ZOBACZ TAKŻE

    binmail(1), mail(1), rmail(1), syslog(3), aliases(5), mailaddr(7), rc(8)

    DARPA Internet Request For Comments RFC819, RFC821, RFC822.  Sendmail Installation and
    Operation Guide, No. 8, SMM.

    http://www.sendmail.org/

    US Patent Numbers 6865671, 6986037.

HISTORIA

    Polecenie sendmail pojawiło się w 4.2BSD.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  8.14.4
    oryginału.

                  $Date: 2009/04/10 17:49:19 $            SENDMAIL(8)