Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    setfont - ładuje czcionkę konsolową ekranu dla EGA/VGA

SKŁADNIA

    setfont [-O font+umap.orig] [-o font.orig] [-om cmap.orig] [-ou umap.orig] [-N] [font.new
    ...] [-m cmap] [-u umap] [-C console] [-hH] [-v] [-V]

OPIS

    Polecenie setfont wczytuje czcionkę z pliku font.new i ładuje ją do generatora znaków
    EGA/VGA oraz opcjonalnie wypisuje poprzednią czcionkę. Może również wczytać różne tablice
    odwzorowań i wypisać zawartość poprzednich.

    Jeżeli nie podano żadnych argumentów (lub tylko opcję -N dla jakiejś liczby N), wtedy
    ładowana jest domyślna czcionka (8xN)  (zobacz poniżej). Można podać wiele małych
    czcionek, zawierających tablice unikodowe, a setfont połączy je i wczyta całość. Typowe
    użycie:

    setfont
       Wczytuje domyślną czcionkę.

    setfont drdos8x16
       Wczytuje podaną czcionkę (tutaj 448-glifowa [448-glyph] czcionka drdos).

    setfont cybercafe -u cybercafe
       Wczytuje podaną czcionkę, który nie ma mapy unikodowej, oraz podaną mapę.

    setfont LatArCyrHeb-19 -m 8859-2
       Wczytuje podaną czcionkę (tutaj 512-glifowa czcionka łącząca różne zestawy znaków)
       i określa, że lokalnym zestawem znaków jest ISO 8859-2.

    Uwaga: jeśli czcionka ma więcej niż 256 glifów, to tylko 8 z 16 kolorów będzie można użyć
    jednocześnie. Może to pogorszyć postrzeganie konsoli (utrata intensywności albo i nawet
    niektórych kolorów).

FORMATY CZCIONEK

    Standardowym formatem czcionek w Linuksie jest PSF. Zawiera on nagłówek opisujący
    własności czcionki, takie jak rozmiar znaku, po którym występuje mapa bitowa glifów, po
    której opcjonalnie występować może tablica odwzorowań unikodowych, dająca  wartość
    unikodową dla każdego glifu. Rozpoznawanych jest również wiele innych (przestarzałych)
    formatów. Gdy plik wejściowy ma format strony kodowej (prawdopodobnie z rozszerzeniem
    .cp), zawierającej trzy czcionki o rozmiarach np. 8x8, 8x14 i 8x16, wtedy jedna z opcji -8
    lub -14 lub -16 musi być podana, by wybrać jeden z nich. Surowe pliki z czcionkami są
    plikami binarnymi o rozmiarze 256*N bajtów, zawierającymi obrazy bitowe każdego z 256
    znaków, po jednym bajcie na każdą skanowaną linię i po N bajtów na znak (0 < N <= 32).
    Większość czcionek ma szerokość 8 bitów, lecz z urządzeniem bufora ramki (fb) użyte mogą
    być inne szerokości.

WYSOKOŚĆ CZCIONKI

    Program setfont nie zawiera wbudowanych informacji na temat trybów graficznych VGA, ale po
    prostu prosi jądro o wczytanie pewnej mapy bitowej do pamięci znakowej ROM karty
    graficznej. Jednak od Linuksa 1.3.1 jądro wie wystarczająco o trybach graficznych EGA/VGA,
    aby wybrać inną odległość linii (line distance). Domyślną wysokością znaku będzie liczba N
    wyciągnięta z czcionki lub podana jako opcja. Użytkownik jednak może podać inną wysokość H
    znaku, używając opcji -h.

MAPY KONSOLI

    W drodze od wyjścia programu użytkownika do wyświetlenia na konsoli zaangażowanych jest
    kilka odwzorowań. Gdy konsola jest w trybie utf8 (zobacz unicode_start(1)), to wtedy jądro
    oczekuje, że wyjście programu użytkownika jest kodowane jako UTF-8 (zobacz utf-8(7)) i
    konwertuje je do Unikodu (ucs2). W przeciwnym razie, 8-bitowe wyjście programu jest
    zamieniane na 16-bitowe wartości unikodowe za pomocą tablicy translacji. Taka tablica
    nazywana jest unikodową mapą konsoli (Unicode console map). Są cztery takie tablice: trzy
    wbudowane w jądro i czwarta, która może być ustawiona, dzięki opcji -m programu setfont.
    Między tymi tablicami wybiera sekwencja sterująca; po wczytaniu cmap, setfont wyrzuci na
    wyjściu sekwencję sterującą "Esc ( K", co sprawia, że jest to aktywna translacja.

    Przykładami argumentów dla opcji -m8859-1, 8859-2, ..., 8859-15, cp437, ..., cp1250.

    Jądro znajduje prawidłowy glif dla podanej wartości unikodowej symbolu, który ma być
    wyświetlony, używając informacji o odwzorowaniu unikodowym czcionki i wyświetla go.

    Stare czcionki nie zawierają informacji o odwzorowaniu unikodowym i dlatego istnieją mapy
    bezpośrednio-do-czcionki (direct-to-font maps) (wczytywane także dzięki opcji -m), które
    dają zgodność (correspondence) pomiędzy bajtami użytkownika, a pozycjami czcionek.
    Najbardziej powszechną zgodnością jest ta podana w pliku trivial (gdzie wartości bajtów
    użytkownika są używane bezpośrednio jako pozycje czcionek). Czasami preferowane są inne
    zgodności, gdyż sprzęt PC video oczekuje, że znaki rysowane będą na pewnych pozycjach
    czcionek.

    Gdy podany zostanie argument -m none wczytanie i aktywacja tablicy odwzorowań zostaną
    powstrzymane. Poprzednia mapa konsoli może być zachowana dzięki opcji -om plik. Te opcje
    sprawiają, że mapscrn(8) jest przestarzały. (Jednak może być użyteczny przy czytaniu tego
    podręcznika).

UNIKODOWE MAPY CZCIONEK

    Zgodność między glifami w czcionce a wartościami unikodowymi jest opisana przez unikodową
    tablicę odwzorowań. W wielu plikach z czcionkami zawarte są unikodowe tablice odwzorowań,
    które mogą być wskazane przez opcję -u. Program setfont wczyta taką unikodową tablicę
    odwzorowań, chyba że podana została opcja -ou none.  Poprzednia unikodowa tablica
    odwzorowań będzie zachowana jako część zapisanego pliku z czcionką, gdy użyta będzie opcja
    -O. Tablica ta może być także zapisana w oddzielnym pliku dzięki opcji -ou plik. Te opcje
    sprawiają, że loadunimap(8) jest przestarzały.

    Unikodowa tablica odwzorowań powinna przydzielić kilka glifów do ´brakującego znaku'
    (missing character) o wartości U+fffd. W przeciwnym razie brakujące znaki nie są
    tłumaczone, dając pogmatwane rezultaty.

    Zazwyczaj nie jest potrzebna tablica odwzorowań, a unikodowa tablica odwzorowań jest już
    zawarta w foncie (czasami wskazyje na to rozszerzenie .psfu), więc większość użytkowników
    nie musi się martwić dokładnym znaczeniem i funkcjonalnością tych tablic.

    Każdy może dodać unikodową tablicę odwzorowań do czcionki psf używając psfaddtable(1).

OPCJE

    -h H  Zmień wysokość czcionki.

    -m plik
       Wczytuje mapę konsoli lub unikodową mapę konsoli z pliku.

    -o plik
       Zapisuje poprzednią czcionkę do pliku.

    -O plik
       Zapisuje poprzednią czcionkę i mapę unikodową do pliku.

    -om plik
       Zapisuje mapę konsoli do pliku.

    -ou plik
       Zapisuje poprzednią mapę unikodową do pliku.

    -u plik
       Wczytuje tablicę unikodową opisującą czcionkę z pliku.

    -C console
       Ustawia czcionkę dla wskazanej konsoli. (Może wymagać uprawnień administratora).

    -v   Tryb gadatliwy.

    -V   Pokazuje numer wersji programu i kończy działanie.

UWAGA

    Sprzęt video PC pozwala na użycie bitu "intensywności" albo w celu oznaczenia jasności,
    albo aby pozwolić na 512 (zamiast 256) glifów w czcionce. Tak więc, jeśli czcionka ma
    więcej niż 256 glifów, to konsola będzie zredukowana do 8 (zamiast 16) kolorów.

PLIKI

    /usr/share/consolefonts jest domyślnym katalogiem na czcionki. /usr/share/unimaps jest
    domyślnym katalogiem na mapy unikodowe. /usr/share/consoletrans jest domyślnym katalogiem
    na mapowania ekranu. Domyślną czcionką jest plik default (lub default8xN, gdy podana
    została opcja -N dla jakiejś liczby N), z możliwym odpowiednim rozszerzeniem (takim jak
    .psf).

ZOBACZ TAKŻE

    psfaddtable(1), unicode_start(1), loadunimap(8), utf-8(7), mapscrn(8)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Grzegorz Goławski (PTM) <grzegol@pld.org.pl> i Robert Luberda
    <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z  wersją  1.15.5
    oryginału.

                     11 lutego 2001                SETFONT(8)