Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tc - pokaż / manipuluj ustawieniami sterowania przepływem

SKŁADNIA

    tc qdisc [ add | change | replace | link ] dev DEV [ parent qdisc-id | root ] [ handle
    qdisc-id ] qdisc [ specyficzne parametry ]

    tc class [ add | change | replace ] dev DEV parent qdisc-id [ classid class-id ] qdisc [
    specyficzne parametry ]

    tc filter [ add | change | replace ] dev DEV [ parent qdisc-id | root ] protocol protocol
    prio priority filtertype [ specyficzne parametry ] flowid flow-id

    tc [-s | -d ] qdisc show [ dev DEV ]

    tc [-s | -d ] class show dev DEV

    tc filter show dev DEV

OPIS

    Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

    Tc używane jest do konfigurowania Sterowania Przepływem w jądrze Linux. Sterowanie
    Przepływem składa się z:

    CIĘCIA (SHAPING)
       Gdy ruch jest przycinany to pod kontrolą jest częstość jego transmisji. Przycinanie
       może być czymś więcej niż tylko zmniejszaniem dostępnego pasma - bywa także używane
       w celu wygładzenia nagłych przyrostów ruchu, aby sieć jako całość działała lepiej.
       Cięcia pasma następuje zawsze na wyjściu interfejsu sieciowego.

    SZEREGOWANIA (SCHEDULING)
       Poprzez szeregowanie transmisji  pakietów  możliwym  staje  się  zwiększenie
       interaktywności ruchu, który tego wymaga, przy jednoczesnym gwarantowaniu pasma dla
       dużych transferów.  Takie porządkowanie  kolejności  bywa  również  nazywane
       priorytetyzacją i następuje tylko i wyłącznie na wyjściu.

    NADZOROWANIA (POLICING)
       Tak jak cięcie pasma dotyczy transmitowania ruchu tak nadzorowanie i preselekcja
       odnosi się do ruchu, który przychodzi. Selekcjonowanie zachodzi na wejściu.

    ODRZUCANIA (DROPPING)
       Ruch o natężeniu przekraczającym ustalone pasmo może być odrzucany zarówno na
       wejściu jak i na wyjściu.

    Przetwarzanie ruchu jest kontrolowane przez trzy rodzaje obiektów: dyscypliny kolejkowania
    (qdiscs), klasy (classes), oraz filtry (filters).

QDISCS

    qdisc jest skrótem od 'queueing discipline' (dyscyplina kolejkowania) i jest pojęciem
    podstawowym w rozumieniu sterowania przepływem. Jeśli kiedykolwiek jądro chce wysyłać
    pakiet do interfejsu sieciowego to pakiet ten jest kolejkowany przy pomocy odpowiedniego
    obiektu qdisc skonfigurowanego dla tego interfejsu. Zaraz potem jądro próbuje pobrać
    możliwie największą ilość pakietów z obiektu qdisc (z - nazwijmy umownie - wyjścia z
    kolejki), aby przekazać je sterownikowi karty sieciowej.

    Prostym QDISC jest kolejka 'pfifo', która wcale nie dokonuje przetwarzania napływająch
    pakietów i jest tylko czystą kolejką FIFO (pierwszy na wejściu, pierwszy na wyjściu). Jej
    jedyne zadanie to przetrzymywanie pakietów w krótkich chwilach, gdy interfejs sieciowy nie
    może ich obsłużyć.

KLASY

    Niektóre obiekty dyscypliny kolejkowania (qdisc) nie są takie proste jak opisany powyżej i
    mogą zawierać w sobie tak zwane klasy. Klasy te są z kolei swoistymi kontenerami dla
    innych obiektów qdisc - ruch może być więc kolejkowany w każdym innym obiekcie qdisc,
    który należy do tych zdefiniowanych wewnątrz klas. Gdy jądro próbuje zdjąć pakiet z
    takiego klasyfikującego qdisc to może on pochodzić z którejkolwiek z należących do qdisc
    klas. Dla przykładu qdisc może priorytetyzować pewną część ruchu poprzez usiłowanie
    zdjęcia pakietów z jednych ze swych kolejek wcześniej niż z innych.

QDISC A KLASY

    Chociaż istnieją obiekty qdisc (dyscypliny kolejkowania), które mogą w sobie zawierać
    klasy to nie należy utożsamiać pojęcia qdisc z pojęciem klasy. Klasa jest swoistym slotem,
    w którym można osadzić potomne qdisc. Klasa sama w sobie nie jest obiektem kolejkującym.

ALGORYTMY KOLEJKOWANIA

    Niektóre opracowania i tłumaczenia posługują się terminem Algorytmy  Kolejkowania.
    Algorytm kolejkowania to innymi słowy logika działania danego typu qdisc, czyli w praktyce
    użytej kolejki pakietów.  Algorytm kolejkowania może być elementarny lub złożony.
    Elementarne  (podstawowe)  algorytmy  kolejkowania  obecne  są  w kolejkach, które
    wyspecjalizowane są w sterowaniu przepływającym przez daną kolejkę ruchem pakietów. Nie
    mamy w takich kolejkach do czynienia z niczym ponad stosowanie pewnego algorytmu do
    zarządzania przepływnością tego co do kolejki przychodzi. Algorytmy złożone to jak
    sugeruje nazwa takie, które stanowią logikę obiektów qdisc zawierających w sobie więcej
    niż jeden obiekt, a dokładnie wiele obiektów opartych na elementarnych algorytmach.
    Przykładem implementacji złożonego algorytmu może być obiekt qdisc zawierający klasy, a
    opisany wcześniej.

FILTRY

    Filtr jest używany przez kolejki klasyfikujące by określić do jakiej konkretnie kolejki
    pakiet powinien trafić. Gdy na wejściu kolejki zawierającej podklasy pojawia się ruch to
    ruch ten musi zostać sklasyfikowany. Aby to osiągnąć możemy zastosować wiele różnych
    metod. Jedną z tych metod przydzielania ruchu spełniającego jakieś kryteria do konkretnych
    podklas jest właśnie użycie filtrów. Filtry przydzielamy do obiektów qdisc.  Wszystkie
    podłączone filtry są uruchamiane (tzn. każdy pakiet podlegający danej dyscyplinie
    kolejkowania jest z nimi porównywany), aż do momentu aż będzie pasował do jakiegoś filtra
    i powróci z werdyktem. Jeśli żaden filtr nie "złapał" pakietu to mogą być brane pod uwagę
    jeszcze inne kryteria. Zależy to od typu qdisc.

    Jest bardzo istotnym by zauważyć, że filtry są obecne wewnątrz obiektów qdisc - one
    bezpośrednio nie decydują o tym co się stanie.

BEZKLASOWE QDISC

    Bezklasowe obiekty qdisc (bazujące na elementarnych algorytmach kolejkowania) są to:

    [p|b]fifo
       Najprostszy możliwy do zastosowania obiekt qdisc, czyste zachowanie FIFO - pierwszy
       na wejściu - pierwszy na wyjściu. Możliwy limit to pakiety lub bajty.

    pfifo_fast
       Standardowy obiekt qdisc jeśli jądro skompilowano z opcją 'Advanced Router'.
       Zawiera trójwstęgową kolejkę, która honoruje flagi Typu Usługi (TOS), tak jak i
       priorytet, który może zostać przypisany do pakietu.

    red  Losowa Wczesna Detekcja (ang. Random Early Detection - w skr. RED) symuluje
       fizyczne przeciążenia losowo porzucając pakiety, gdy natężenie ruchu zbliża się do
       ustalonego limitu. Dobrze radzi sobie ze sterowaniem ruchem masowym, czyli
       zawierającym duże transfery w dużej ilości.

    sfq  Stochastyczne Sprawiedliwe Kolejkowanie (ang. Stochastic Fairness Queueing - w skr.
       SFQ) tak szereguje kolejkowany ruch, żeby każda 'sesja' miała taką samą zdolność
       transmisji.

    tbf  Filtr Kubełka Żetonów (ang. The Token Bucket Filter - w skr. TBF) jest przewidziany
       do spowalniania ruchu do precyzyjnie określonej częstości. Świetnie się skaluje do
       dużych szerokości pasm.

KONFIGUROWANIE BEZKLASOWYCH QDISC

    Jeśli nie jest obecny klasyfikujący obiekt qdisc, wtedy bezklasowe obiekty qdisc mogą
    zostać skojarzone tylko z interfejsem sieciowym. Tylko jednen taki bezklasowy qdisc może
    być przyłączony do jednego urządzenia sieciowego bezpośrednio. Pełna składnia:

    tc qdisc add dev DEV root QDISC PARAMETRY-QDISC

    By usunąć wprowadź

    tc qdisc del dev DEV root

    Obiekt qdisc typu pfifo_fast jest ustawiany automatycznie jako domyślny qdisc dla każdego
    interfejsu sieciowego, jeśli nic jeszcze nie zostało odpowiednio skonfigurowane.

KLASYFIKUJĄCE QDISC

    Klasyfikujące obiekty qdisc to:

    CBQ  Kolejkowanie Bazujące na Klasach (ang. Class Based Queueing) implementuje bogatą
       hierarchię klas dla dzielenia pasma. Zawiera ono elementy przycinające ruch, jak i
       możliwości priorytetyzacji. Przycinanie jest przeprowadzane przy pomocy wyliczania
       czasu bezczynności łącza.  Obliczenia bazują na średniej wielkości pakietu i
       szerokości dostępnego pasma na najniższej warstwie łącza. Ten ostatni parametr może
       być trudno definiowalny dla niektórych typów interfejsów sieciowych.

    HTB  Hierarchiczny Kubełek Żetonów (ang. The Hierarchy Token Bucket) implementuje bogatą
       hierarchię klas, kładąc szczególny nacisk na zgodność z istniejącymi praktykami.
       Udogodnienia HTB gwarantują pasmo dla klas i jednocześnie pozwalają specyfikować
       wysokie limity dzielenia między klasami. HTB zawiera elementy przycinania pasma
       bazujące na TBF i może priorytetyzować podczepione klasy.

    PRIO  Obiekty qdisc typu PRIO są nieprzycinającymi kontenerami dla konfigurowalnej liczby
       podklas, których kolejki są opróżniane w kolejności. Pozwala to prostym sposobem
       włączyć priorytetyzację ruchu, gdzie klasy o niższym priorytecie mogą tylko
       wysyłać, jeśli klasy o priorytecie wyższym nie mają już pakietów do wysłania. By
       ułatwić konfigurację, domyślnym kryterium są bity Typu Usługi (TOS) z pakietów.

SPOSÓB DZIAŁANIA

    Klasy tworzą drzewo, gdzie każda klasa ma jednego rodzica.  Klasa może mieć wiele
    potomków. Niektóre obiekty qdisc pozwalają na dodawanie podklas w trakcie działania (CBQ,
    HTB), podczas gdy inne (PRIO) są tworzone ze statyczną liczbą potomków.

    Obiekty qdisc pozwalające na dynamiczne dodawanie podklas mogą mieć ich zero lub więcej.
    Do tych podklas kierowany będzie potem ruch.

    Ponadto, każda klasa zawiera tak zwaną kartę qdisc która domyślnie zachowuje się jak pfifo
    a każdy dodawany do klasy obiekt qdisc aplikowany jest przed kartą. Qdisc może znów
    zawierać klasy, lecz każda klasa może mieć tylko jedną taką kartę.  Pod pojęciem karty
    rozumiemy tu domyślnie aktywowany sposób kolejkowania, który jest potem zastępowany przez
    ten już skonfigurowany.

    Gdy pakiet wchodzi do klasyfikującego obiektu qdisc to może być sklasyfikowany i trafić do
    jednej z zawartych podklas. Są tu dostępne trzy kryteria, chociaż nie wszystkie obiekty
    qdisc używają wszystkich trzech:

    tc filtry
       Jeśli do klasy przyłączone są filtry tc to są one rozpatrywane w pierwszej
       kolejności. Filtr może być uczulony na dowolne pola nagłówka pakietu, jak i na
       znacznik zapory ogniowej (fwmark) dodany przez mechanizmy ipchains lub iptables
       działające w jądrze. Zobacz także tc-filters(8).

    Typ Usługi (TOS)
       Niektóre obiekty qdisc mają wbudowane reguły do klasyfikowania pakietów bazując na
       polu TOS.

    skb->priority
       Programy działające w przestrzeni użytkownika mogą zakodować identyfikator danej
       klasy, która powinna być użyta w odniesieniu do wysyłanych przez program pakietów.
       Znacznik ten nazywa się 'skb->priority' i można go ustawić przy pomocy opcji
       SO_PRIORITY.

    Każdy węzeł wewnątrz drzewa może posiadać swoje własne filtry, lecz filtry wyższego
    poziomu mogą także wskazywać bezpośrednio na niższe klasy.

    Jeśli klasyfikacja nie powiedzie się to pakiety są kolejkowane do karty qdisc podłączonej
    do danej klasy. Przeczytaj jednak specyficzne podręczniki, aby uzyskać więcej szczegółów.

NAZEWNICTWO

    Wszystkie obiekty qdisc, klasy i filtry mają IDentyfikatory, które mogą być albo
    wyspecyfikowane jawnie, albo też przydzielone automatycznie.

    IDentyfikatory skłądają się z dwóch numerów: głównego i dodatkowego.  Numery te są
    oddzielone znakiem dwukropka. Numer główny specyfikuje obiekt nadrzędny qdisc, zaś numer
    dodatkowy obiekt będący potomkiem.

    QDISCS Obiekt qdisc, który potencjalnie może posiadać klasy zajmuje przypisany mu numer
       główny, zwany uchwytem (handle), zostawiając przestrzeń nazw numeru dodatkowego dla
       swych podklas. Uchwyt jest wyrażany np. jako '10:'. Jest w zwyczaju dokładne
       przypisywanie uchwytu do qdisc, który będzie miał pod sobą potomków.

    KLASY Klasy rezydujące pod qdisc dzielą z obiektem macierzystym numer główny, lecz każda
       z klas posiada oddzielny numer dodatkowy nazywany identyfikatorem klasy (classid).
       Identyfikator klasy nie ma związku z klasą macierzystą, tylko i wyłącznie z
       macierzystym obiektem qdisc. Stosuje się takie samo nazewnictwo jak przy qdisc.

    FILTRY Filtry mają trzyczęściowe IDentyfikatory, które są potrzebne tylko wówczas, gdy
       używamy hierarchii filtrów opartej na tablicy haszującej Więcej o tym możesz
       przeczytać w tc-filters(8).

JEDNOSTKI

    Wszystkie parametry akceptują zapis zmiennoprzecinkowy, z możliwością zakończenia go
    jednostką.

    Pasma lub częstości mogą zostać podane w:

    kbps  Kilobajtach na sekundę

    mbps  Megabajtach na sekundę

    kbit  Kilobitach na sekundę

    mbit  Megabitach na sekundę

    bps lub czysta liczba
       Bitach na sekundę.

    Ilość danych może być podana w:

    kb or k
       Kilobajtach

    mb or m
       Megabajtach

    mbit  Megabitach

    kbit  Kilobitach

    b lub czysta liczba
       Bajtach.

    Długości czasu mogą być wyspecyfikowane w:

    s, sec or secs
       całkowitej liczbie sekund

    ms, msec or msecs
       Milisekundach

    us, usec, usecs lub czysta liczba
       Mikrosekundach.

POLECENIA TC

    Poniższe polecenia są dostępne dla obiektów qdisc, klas i filtrów:

    add  Dodaje qdisc, klasę lub filtr do węzła. Dla wszystkich encji musi być podany rodzic
       (parent) albo przez przekazanie jego IDentyfikatora, albo przez  dołączenie
       bezpośrednio do bazowego urządzenia sieciowego.

       Podczas tworzenia qdisc lub filtra możemy nadać nazwę używając jako parametru
       uchwytu (handle) Klasy zaś mogą być nazywane przy użyciu parametru zwanego
       identyfikatorem (classid)

    remove Obiekt qdisc może być usunięty przez podanie jego uchwytu, którym może być również
       'root'. Wszystkie podklasy i ich karty qdisc są automatycznie usuwane, podobnie jak
       przypisane filtry.

    change Niektóre encje mogą zostać zmodyfikowane 'na miejscu'. Składnia taka jak w
       przypadku 'add', z tym wyjątkiem, że nie można zmieniać uchwytu, podobnie zresztą
       jak rodzica. Innymi słowy, change nie może służyć do usuwania węzła.

    replace
       Dokonuje niemal atomowej operacji remove/add na istniejącym węźle o podanym
       identyfikatorze. Jeśli węzeł nie istnieje jeszcze to jest tworzony.

    link  Dostępne tylko dla qdisc. Dokonuje zastąpienia (replace) na już istniejącym węźle.

HISTORIA

    tc zostało napisane przez Alexeja N. Kuznetsova i dodane w jądrach Linux 2.2.

ZOBACZ TAKŻE

    tc-cbq(8), tc-htb(8), tc-sfq(8),  tc-red(8),  tc-tbf(8),  tc-pfifo(8),  tc-bfifo(8),
    tc-pfifo_fast(8), tc-filters(8)

AUTHOR

    Stronę  podręcznika  utrzymuje bert hubert (ahu@ds9a.nl) Niewielkie rozszerzenia i
    tłumaczenie na język polski napisał paweł wilk (siefca@gnu.org)

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

    Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może
    nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym
    zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną
    (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

       man --locale=C 8 tc

    Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem
    http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.