Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tcpd - usługa kontroli dostępu do usług internetowych

OPIS

    Program tcpd może zostać skonfigurowany do monitorowania nadchodzących żądań usług telnet,
    finger, ftp, exec, rsh, rlogin, tftp, talk, comsat i innych, które mają mapowanie jeden do
    jednego na pliki wykonywalne.

    Program wspiera zarówno gniazda typu 4.3BSD, jak i TLI z System V.4. Funkcjonalność może
    być ograniczona, gdy protokół pod TLI nie jest protokołem internetowym (internet
    protocol).

    Możliwe są dwa następujące sposoby działania: uruchomienie programu tcpd przed usługą
    uruchamianą przez inetd albo skonsolidowanie usługi z biblioteką współdzieloną libwrap,
    tak jak to udokumentowano na stronie podręcznika host_access(3). Gdy usługa jest
    uruchamiane przez inetd, to działanie jest następujące: kiedy tylko pojawi się żądanie
    usługi, demon inetd uruchamia program tcpd zamiast oczekiwanego serwera. tcpd loguje
    żądanie i wykonuje pewne dodatkowe sprawdzenia. Gdy wszystko jest w porządku, tcpd
    uruchamia odpowiedni serwer i wyłącza się.

    Dodatkowe opcje to: kontrola dostępu oparta na wzorcach, podglądanie nazw użytkownika wg
    RFC 931 itp., ochrona przeciw komputerom, które udają, że mają inną nazwę domenową niż w
    rzeczywistości, a także ochrona przeciw komputerom podszywającym się pod czyjś inny adres
    sieciowy.

LOGOWANIE

    Połączenia monitorowane przez tcpd są raportowane przez syslog(3). Każdy rekord zawiera
    znak czasu, nazwę hosta klienta, a także żądaną usługę. Te wiadomości mogą być przydatne
    do wykrywania niechcianych działań, szczególnie gdy połączone są dane z logów wielu
    hostów.

    Aby dowiedzieć się, gdzie są zapisywane logi, należy przejrzeć konfigurację demona syslog,
    zwykle w pliku /etc/syslog.conf.

KONTROLA DOSTĘPU

    Opcjonalnie, tcpd wspiera prosty mechanizm kontroli dostępu, opartej na porównywaniu
    wzorców.  Umożliwia to akcję podczas wywoływania komend powłoki, kiedy wzorzec będzie
    odpowiadał. Szczegóły opisano na stronie podręcznika hosts_access(5).

WERYFIKACJA NAZWY HOSTA

    Schemat autentykacji niektórych protokołów (rlogin, rsh) bazuje na nazwach komputerów.
    Niektóre implementacje wierzą nazwie komputera, którą otrzymują od losowego serwera nazw;
    inne implementacje są bardziej ostrożne, lecz używają wadliwych algorytmów.

    tcpd weryfikuje nazwę komputera klienta, która jest zwracana przez zapytanie serwera DNS
    adres->nazwa, sprawdzając nazwę komputera i adres zwróconego przez zapytanie serwera DNS
    nazwa->adres. Jeśli pojawi się niezgodność, tcpd wnioskuje, że ma do czynienia z
    komputerem podszywającym się pod inny komputer.

    Jeśli źródła są skompilowane z -DPARANOID, tcpd porzuci połączenie w wypadku niezgodności
    nazwy/adresu. W przeciwnym wypadku, nazwa komputera może być porównana z "dziką kartą"
    PARANOID, po czym może zostać podjęte odpowiednie działanie.

HOST ADDRESS SPOOFING

    Opcjonalnie tcpd wyłącza opcje rutowania źródeł (source-routing) gniazd na każdym
    połączeniu, z którym ma do czynienia. Załatwia to problem większości ataków od hostów,
    które udają adres, nienależący do ich sieci. Usługi UDP nie odnoszą z tego zabezpieczenia
    żadnej korzyści. Opcja ta musi być włączona podczas kompilacji.

RFC 931

    Gdy wyszukiwania RFC 931 itp. są włączone (opcja kompilacji), tcpd spróbuje uzyskać nazwę
    użytkownika klienta. Powiedzie się to tylko, jeśli na komputerze klienta pracuje demon
    kompatybilny z RFC 931. Nie działa to na połączeniach zorientowanych datagramowo i może
    spowodować zauważalne spowolnienia w wypadku połączeń z PC.

PRZYKŁADY

    Detale używania tcpd zależą od informacji o ścieżce, która została wkompilowana w program.

PRZYKŁAD 1

    Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że oryginalne demony sieciowe
    zostaną przeniesione w "inne" miejsce.

    Aby monitorować dostęp do usługi finger, przenieś oryginalnego demona finger w "inne"
    miejsce,  a  zamiast  niego  zainstaluj  tcpd.  Nie rób żadnych zmian w plikach
    konfiguracyjnych.

      # mkdir /inne/miejsce
      # mv /usr/sbin/in.fingerd /inne/miejsce
      # cp tcpd /usr/sbin/in.fingerd

    Przykład zakłada, że demony sieciowe są w /usr/sbin. Na niektórych systemach, demony
    sieciowe znajdują się w /usr/sbin lub /usr/libexec, czasem nie mają przedrostka "in." w
    nazwie.

PRZYKŁAD 2

    Ten przykład odnosi się do przypadku, gdy tcpd oczekuje, że demony sieciowe są w swoim
    oryginalnym miejscu.

    Aby monitorować dostęp do usługi finger, należy dokonać następujących edycji w pliku
    konfiguracyjnym inetd (zwykle /etc/inetd.conf):

      finger stream tcp nowait nobody /usr/sbin/in.fingerd in.fingerd

    stanie się:

      finger stream tcp nowait nobody /usr/sbin/tcpd   in.fingerd

    Przykład zakłada, że demony sieciowe są w /usr/sbin. Na niektórych systemach, demony
    sieciowe znajdują się w /usr/sbin lub /usr/libexec, czasem nie mają przedrostka "in." w
    nazwie albo plik konfiguracyjny inetd nie zawiera pola z identyfikatorem użytkownika.

    Podobne zmiany będą wymagane dla innych usług, które mają być objęte tcpd. Po ich
    dokonaniu należy wysłać programowi inetd(8) "kill -HUP", aby zaczęły działać.

PRZYKŁAD 3

    W wypadku demonów, które nie istnieją w ogólnym katalogu ("tajnych", czy innych), należy
    zmienić plik konfiguracyjny inetd tak, aby wskazywał absolutną ścieżkę dla pola nazwy
    procesu. Na przykład:

      ntalk dgram udp wait root /usr/sbin/tcpd /usr/local/lib/ntalkd

    Tylko ostatni komponent (ntalkd) ścieżki zostanie użyty do kontroli dostępu i do
    logowania.

BŁĘDY

    Niektóre demony UDP (i RPC) zwlekają chwilę po tym, jak zakończą pracę, aby móc
    ewentualnie obsłużyć następne żądanie. W pliku konfiguracyjnym inetd, usługi te są
    zarejestrowane z flagą wait. Tylko żądanie, które uruchomiło taki daemon, zostanie
    zalogowane.

    Program nie działa z usługami RPC poprzez TCP. Usługi te są zarejestrowane w pliku inetd
    jako rpc/tcp. Jedyną nietrywialną usługą, która jest dotknięta tym ograniczeniem, jest
    rexd, używany przez komendę on(1). Nie jest to wielka strata. Na większości systemów rexd
    jest mniej bezpieczny niż użycie gwiazdki w /etc/hosts.equiv.

    Żądania typu broadcast RPC (np: rwall, rup, rusers) zawsze pojawią się jako pochodzące od
    komputera odpowiadającego na te żądania. Dzieje się tak dlatego, że jeśli klient rozgłasza
    żądanie do wszystkich demonów portmap w jego sieci, to każdy daemon portmap przekazuje
    żądanie lokalnemu demonowi. Z kolei demony typu rwall itp. widzą, że żądanie pochodzi od
    komputera lokalnego.

PLIKI

    Domyślne lokacje tabel kontroli dostępu do hosta to:

    /etc/hosts.allow
    /etc/hosts.deny

ZOBACZ TAKŻE

    hosts_access(3), funkcje biblioteki libwrap.
    hosts_access(5), format tabel kontroli dostępu tcpd.
    syslog.conf(5), format pliku kontrolnego syslogd.
    inetd.conf(5), format pliku konfiguracyjnego inetd.

AUTORZY

    Wietse Venema (wietse@wzv.win.tue.nl),
    Department of Mathematics and Computing Science,
    Eindhoven University of Technology
    Den Dolech 2, P.O. Box 513,
    5600 MB Eindhoven, The Netherlands

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl> i Robert Luberda <robert@debian.org>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 7.6.q
    oryginału.

                                             TCPD(8)