Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    tune2fs - modyfikacja konfigurowalnych parametrów systemów plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

    tune2fs [ -l ] [ -c max-liczba-montowań ] [ -e zachowanie-w-razie-błędu ] [ -f ] [ -i
    przerwa-między-sprawdzeniami  ]  [  -j  ]  [  -J  opcje-dziennika  ]  [  -m
    procent-zarezerwowanych-bloków  ]  [  -o  [^]opcje-montowania[,...]  ]  [  [  -r
    liczba-zarezerwowanych-bloków ] [ -s flaga-sparse-super ] [ -u użytkownik ] [ -g grupa ] [
    -C  liczba-montowań  ]  [  -E  opcje-rozszerzone  ]  [  -L  etykieta  ]  [  -M
    ostatnio-montowany-katalog ] [ -O [^]cecha[,...] ] [ -Q opcje-przydziałów-dyskowych ] [ -T
    czas-ostatniego-sprawdzenia ] [ -U UUID ] urządzenie

OPIS

    tune2fs modyfikuje konfigurowalne parametry linuksowych systemów plików ext2, ext3 lub
    ext4. Bieżąca wartość tych opcji może zostać wyświetlona dzięki opcji -l programu
    tune2fs(8) lub za pomocą programu dumpe2fs(8).

    Urządzenie może zostać podane według nazwy pliku (np. /dev/sda1) albo LABEL (etykiety) lub
    UUID:   "LABEL=nazwa-woluminu"   lub   "UUID=uuid"   (np.   LABEL=home   or
    UUID=e40486c6-84d5-4f2f-b99c-032281799c9d).

OPCJE

    -c max-liczba-montowań
       Zmiana maksymalnej liczby montowań między dwoma sprawdzeniami systemu plików.
       Jeżeli max-liczba-montowań jest równa 0 lub -1, wtedy liczba montowań będzie
       ignorowana przez e2fsck(8) i jądro.

       Ustawienie  liczby  montowań,  po których system plików będzie bezwzględnie
       sprawdzany, przemiennie spowoduje, że systemy plików z księgowaniem nie będą
       sprawdzane w tym samym czasie.

       Należy uważnie rozważyć konsekwencje całkowitego wyłączenia tej opcji. Uszkodzone
       dyski, kable czy błędy w jądrze mogą uszkodzić system plików bez zaznaczania
       systemu plików jako błędny. Jeżeli używa się systemu plików z księgowaniem, to
       system plików nigdy nie zostanie zaznaczony jako błędny, dlatego nie będzie
       normalnie sprawdzany.  Błąd systemu plików wykryty przez jądro wymusi użycie fsck
       przy następnym restarcie, lecz wtedy może być już za późno, aby zapobiec utracie
       danych.

       Informacje o sprawdzaniu w zależności od czasu można znaleźć w opisie opcji -i.

    -C liczba-montowań
       Ustawia licznik montowań systemu plików. Jeśli jest on ustawiony na wartość większą
       niż max-liczba-montowań ustawioną przez opcję -c, to e2fsck(8) sprawdzi system
       plików po następnym restarcie.

    -e zachowanie-w-razie-błędu
       Zmienia zachowanie jądra, gdy wykryty zostanie błąd. We wszystkich przypadkach błąd
       systemu plików powoduje uruchomienie e2fsck(8) podczas następnego restartu w celu
       sprawdzenia systemu plików. zachowanie-w-razie-błędu może przyjmować następujące
       wartości:

          continue  Kontynuuje normalną pracę.

          remount-ro Powoduje przejście systemu plików w tryb tylko do odczytu.

          panic    Wywołuje panikę jądra.

    -E opcje rozszerzone
       Ustawia rozszerzone opcje systemu plików. Opcje rozszerzone  są  oddzielone
       przecinkami i mogą zawierać argument podany po znaku równości ("="). Obsługiwane są
       następujące opcje:

          clear_mmp
             Resetuje blok MMP (jeśli występuje) z powrotem do stanu czystego. Może
             być użyte tylko w przypadku absolutnej pewności, że urządzenie nie jest
             obecnie zamontowane lub sprawdzane za pomocą fsck, ponieważ może
             wówczas wystąpić poważne uszkodzenie systemu plików. Wymaga opcji "-f".

          mmp_update_interval=interwał
             Dostosowuje pierwotny interwał aktualizacji MMP do interwał sekund.
             Podanie wartości 0 spowoduje użycia domyślnego interwału. Podany
             interwał musi być mniejszy niż 300 sekund. Wymaga włączonej funkcji
             mmp.

          stride=rozmiar-części
             Konfiguruje system plików do macierzy RAID z rozmiarem-części (ang.
             stride size) bloków systemu plików. Jest to liczba bloków odczytywanych
             lub zapisywanych na dysk przed przejściem na następny dysk. To
             ustawienie wpływa głównie na położenie metadanych systemu plików,
             takich jak mapy bitów podczas wykonywania mke2fs(2), aby zapobiec
             umieszczeniu ich na jednym dysku, co mogłoby negatywnie wpłynąć na
             wydajność. Może być również użyte przez alokator bloków.

          stripe_width=szerokość-paska
             Konfiguruje system plików do macierzy RAID z rozmiarem-paska (ang.
             stripe width) bloków systemu plików na pasek. Zazwyczaj jest to
             rozmiar-części * N, gdzie N jest liczbą dysków z danymi w macierzy RAID
             (np. RAID 5 N+1, RAID 6 N+2). Pozwala to alokatorowi bloków na
             przeciwdziałanie cyklowi odczytu-modyfikacji-zapisu w pasku RAID, jeśli
             to możliwe, przy zapisie danych.

          hash_alg=dopasowanie-hash
             Ustawia domyślny algorytm haszujący używany do systemów plików z
             haszowanymi katalogami b-drzew. Poprawnymi algorytmami są: legacy,
             half_md4 i tea.

          mount_opts=łańcuch-opcji-montowania
             Ustawia domyślne opcje montowania używane przy montowaniu systemu
             plików. W przeciwieństwie do domyślnych opcji montowania, bazujących na
             mapach  bitów,  które  mogą  być  podane przy użyciu opcji -o,
             łańcuch-opcji-montowania jest dowolnym łańcuchem o maksymalnej długości
             63 bajtów, który jest przechowywany w superbloku.

             Sterownik systemu plików ext4 zastosuje najpierw domyślne opcje oparte
             na mapach bitów, a następnie przeanalizuje łańcuch-opcji-montowania,
             przed przetworzeniem opcji podanych programowi mount(8).

             Ustawienia supebloku są przestrzegane wyłącznie przez jądra 2.6.35, i
             nowsze; są ignorowane przez sterowniki systemów plików ext2 i ext3.

          test_fs
             Ustawia flagę superbloku systemu plików, oznaczającą, że może być on
             montowany przy użyciu eksperymentalnego kodu jądra, np. kodu systemu
             plików ext4dev.

          ^test_fs
             Usuwa flagę test_fs, wskazując, że system plików powinien być montowany
             wyłącznie przy użyciu kodu produkcyjnego systemu plików.

    -f   Wymusza kończenie operacji tune2fs nawet w przypadku wystąpienia błędów. Ta opcja
       jest przydatna podczas wyłączania cechy has_journal w systemie plików posiadającym
       zewnętrzny dziennik (lub tak uszkodzonym, że sprawia wrażenie posiadającego
       zewnętrzny dziennik), który nie jest dostępny. Jeśli system plików  wymaga
       odtworzenia dziennika to aby kontynuować flagę -f należy podać dwukrotnie.

       OSTRZEŻENIE: Usuwanie zewnętrznego dziennika z systemu plików, który nie został
       prawidłowo odmontowany, bez wcześniejszego zabezpieczenia tego dziennika, może
       prowadzić do utraty danych i poważnych uszkodzeń systemu plików.

    -g grupa
       Ustawia grupę użytkownika, który może używać zarezerwowanych bloków. Parametr
       grupa może być numerycznym gid-em lub nazwą grupy. Jeżeli podana jest nazwa grupy,
       jest ona zamieniana na numeryczny gid przed zachowaniem danych w superbloku.

    -i przerwa-między-sprawdzeniami[d|m|w]
       Dostraja maksymalny okres czasu między dwoma sprawdzeniami systemu plików. Brak
       przedrostka lub d oznacza dni, m miesiące, a w tygodnie. Zero wyłączy sprawdzanie w
       zależności od upływu czasu.

       Zalecane jest włączenie sprawdzania -c (w zależności od liczby montowań) albo -i (w
       zależności od upływu czasu) w celu wymuszenia okresowego, pełnego sprawdzania
       systemu plików przez e2fsck(8).  Pominięcie tego może prowadzić do uszkodzenia
       systemu plików gdy uszkodzone są dyski, kable, pamięć lub wystąpią niezauważone
       błędy jądra prowadzące do utraty danych lub awarii.

    -j   Dodaje dziennik ext3 do systemu plików. Jeżeli opcja -J nie została podana, do
       utworzenia dziennika o odpowiedniej wielkości (dla podanego systemu plików),
       przechowywanego w systemie plików, zostaną użyte domyślne parametry. Należy
       zauważyć, że aby móc używać księgowania, jądro musi obsługiwać ext3.

       Jeżeli ta opcja jest użyta do utworzenia dziennika na już zamontowanym systemie
       plików,  to  w  głównym  katalogu  tego  systemu plików zostanie utworzony
       niemodyfikowalny plik .journal, ponieważ jest to jedyna  bezpieczna  metoda
       utworzenia i-węzła dla dziennika w zamontowanym systemie plików. W czasie gdy plik
       dziennika ext3 jest widoczny, nie jest bezpieczne usuwanie lub modyfikowanie go; z
       tego powodu plik ten jest zaznaczony jako niemodyfikowalny (immutable). Podczas
       sprawdzania odmontowanych systemów plików e2fsck(8) automatycznie przeniesie pliki
       .journal do niewidocznego, zarezerwowanego węzła dziennika. Dla wszystkich systemów
       plików, poza głównym (root), powinno się to stać automatycznie podczas następnego
       restartu systemu. Ponieważ główny system plików jest zamontowany w trybie tylko do
       odczytu, w celu dokonania tej przemiany e2fsck(8)  musi zostać uruchomiony z
       dyskietki ratunkowej.

       Aby uniknąć używania dyskietki ratunkowej do dodania dziennika ext3 do głównego
       systemu plików, skrypty initrd niektórych dystrybucji, np. Debiana, automatycznie
       skonwertują główny system plików ext2 do ext3, jeżeli używany jest początkowy
       ramdisk oraz gdy plik /etc/fstab określa typ ext3 dla głównego systemu plików.

    -J opcje-dziennika
       Zmienia domyślne parametry dziennika ext3. Opcje  dziennika  są  oddzielone
       przecinkami i mogą zawierać argument podany po znaku równości ("="). Obsługiwane są
       następujące opcje dziennika:

          size=rozmiar-dziennika
             Tworzy przechowywany w systemie  plików  dziennik,  o  wielkości
             rozmiar-dziennika  megabajtów.  Rozmiar dziennika musi wynosić co
             najmniej 1024 bloki (np. 1MB jeżeli używane są bloki o rozmiarze 1k,
             4MB jeżeli 4k, itd.), ale nie może przekraczać 102 400 bloków. System
             plików musi zawierać ilość wolnego miejsca wystarczającą do utworzenia
             dziennika.

          location=położenie-dziennika
             Określa położenie dziennika. Argument położenie dziennika można podać
             jako numer bloku lub, jeśli liczba ma przyrostek określający jednostkę
             ("M", "G" itp.), liczbę interpretowaną jako przesunięcie od początku
             systemu plików.

          device=zewnętrzny-dziennik
             Przyłącza system plików do urządzenia z dziennikiem (journal block
             device) umieszczonego na zewnętrzny-dziennik. Zewnętrzny dziennik musi
             być utworzony przez wywołanie

             mke2fs -O journal_dev zewnętrzny-dziennik

             Proszę zauważyć, że zewnętrzny-dziennik musi zostać sformatowany z tą
             samą wielkością bloku jak system plików, który będzie go używał.
             Dodatkowo, o ile obsługa dołączania wielu  systemów  plików  do
             pojedynczego  dziennika  zewnętrznego jest obecna, jądro Linux i
             e2fsck(8) nie obsługuje na razie dzielonych dzienników zewnętrznych.

             Zamiast podawać nazwę urządzenia bezpośrednio, zewnętrzny-dziennik może
             być  określony  przez  LABEL=etykieta lub UUID=UUID, aby znaleźć
             zewnętrzny dziennik na  podstawie  etykiety  woluminu  lub  UUID
             przechowywanego w superbloku ext2 na początku dziennika. Do wypisania
             etykiety i UUID urządzenia z  dziennikiem  można  posłużyć  się
             dumpe2fs(8). Zobacz także opis opcji -L programu tune2fs(8).

       Dla danego systemu plików można podać tylko jedną z opcji size lub device.

    -l   Wypisuje zawartość superbloku systemu plików, w tym aktualne wartości parametrów,
       które mogą zostać ustawione tym programem.

    -L etykieta-woluminu
       Ustawia etykietę systemu plików. Etykiety systemu plików ext2 mogą zawierać co
       najwyżej 16 znaków; jeżeli etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, tune2fs skróci ją i
       wypisze ostrzeżenie. Etykieta może być używana przez mount(8), fsck(8)  i w
       /etc/fstab(5)  (i pewnie też w innych sytuacjach) poprzez podanie LABEL=etykieta
       zamiast nazwy urządzenia blokowego, jak np. /dev/hda5.

    -m procent-zarezerwowanych-bloków
       Ustawia procent systemu plików, który może zostać zaalokowany jedynie przez procesy
       uprzywilejowane. Rezerwacja pewnej liczby bloków systemu plików do użytku przez
       procesy uprzywilejowane jest wykonywana w celu przeciwdziałania fragmentacji
       systemu plików i aby pozwolić na poprawne działanie demonom systemowym, takim jak
       syslogd(8), w sytuacji, gdy procesy nieuprzywilejowane nie mogą zapisać na system
       plików. Domyślny procent zarezerwowanych bloków wynosi zwykle 5%.

    -M ostatnio-montowany-katalog
       Ustawia katalog, w którym system plików był ostatnio zamontowany.

    -o [^]opcja-monotwania[,...]
       Ustawia lub usuwa wskazane opcje montowania w systemie plików. Domyślne opcje
       montowania mogą zostać nadpisane przez opcje określone albo w /etc/fstab(5), albo
       przez argumenty linii poleceń przekazane do mount(8). Starsze jądra mogą nie
       obsługiwać tej cechy; w szczególności jądra starsze od 2.4.20 najprawdopodobniej
       zignorują pole domyślnych opcji w superbloku.

       Można podać więcej niż jedną opcję montowania do usunięcia lub ustawienia
       rozdzielając je przecinkami. Opcje montowania poprzedzone znakiem karety ("^") będą
       usuwane w superbloku systemu plików; opcje bez podanego przedrostka lub poprzedzone
       znakiem plusa ("+") będą dodane do systemu plików.

       Następujące opcje montowania mogą być ustawione lub wyczyszczone za pomocą tune2fs:

          debug Włącza tryb debugowania na tym systemie plików.

          bsdgroups
             Emuluje zachowanie BSD przy tworzeniu nowych plików: będą one brały
             identyfikator grupy katalogu, w którym zostały utworzone. Domyślne jest
             standardowe zachowanie Systemu V, polegające na tym, że nowo tworzone
             pliki biorą fsgid bieżącego procesu, chyba że katalog ma ustawiony bit
             setgid, w którym to przypadku bierze gid z katalogu nadrzędnego i także
             ustawia bit setgid, jeżeli nowo utworzonym plikiem jest katalog.

          user_xattr
             Włącza rozszerzone atrybuty podane przez użytkownika.

          acl  Włącza listy kontroli dostępu POSIX (Posix Access Control Lists).

          uid16 Wyłącza 32-bitowe UID-y i GID-y. Umożliwia to współdziałanie ze
             starszymi jądrami, które zachowują wartości 16-bitowych i ich oczekują.

          journal_data
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym dziennikiem, wszystkie
             dane (nie tylko metadane) są zapisywane do dziennika przed zapisaniem
             ich go systemu plików.

          journal_data_ordered
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym dziennikiem, wymuszane
             jest zapisywanie danych bezpośrednio do systemu plików przed zapisaniem
             ich metadanych do dziennika.

          journal_data_writeback
             Kiedy system plików jest zamontowany z włączonym dziennikiem, dane mogą
             być zapisane do systemu plików, po tym jak ich metadane zostały
             zapisane do dziennika. Może to zwiększyć przepustowość, jednakże, może
             to spowodować, że w plikach pojawią się stare dane po załamaniu systemu
             i odtworzeniu dziennika.

          nobarrier
             System plików będzie zamontowany z wyłączonymi operacjami barier w
             dzienniku (opcja jest obsługiwana obecnie jedynie przez sterownik
             systemu plików ext4 w jądrach 2.6.35 i nowszych).

          block_validity
             System plików zostanie zamontowany z włączoną opcją block_validity,
             która sprawia, że po odczycie lub zapisie do systemu plików zostaną
             wykonane dodatkowe sprawdzenia. Zapobiega się w ten sposób uszkodzeniu
             systemu plików przez naruszone bloki metadanych, w wyniku nadpisania
             części tabeli i-węzłów lub deskryptorów grupy bloków. Kosztem jest
             zwiększone użycie pamięci i procesora, więc służy to tylko debugowaniu
             (opcja jest obsługiwana obecnie jedynie przez sterownik systemu plików
             ext4, w jądrach 2.6.35 i nowszych).

          discard
             System plików zostanie zamontowany z opcją montowania discard. W ten
             sposób sterownik systemu plików będzie starał się używać funkcji
             trim/discard niektórych urządzeń (np. SSD lub dysków dynamicznie
             alokowanych, obecnych w niektórych zaawansowanych macierzach dyskowych)
             do poinformowania urządzenia dyskowego o możliwości ponownego użycia do
             innych celów, bloków należących do usuniętych plików (opcja jest
             obsługiwana obecnie jedynie przez sterownik systemu plików ext4, w
             jądrach 2.6.35 i nowszych).

          nodelalloc
             System plików zostanie zamontowany z opcją nodelalloc. W ten sposób
             wyłączona  zostanie  funkcja  odłożonego  alokowania  (opcja jest
             obsługiwana obecnie jedynie przez sterownik systemu plików ext4, w
             jądrach 2.6.35 i nowszych).

    -O [^]cecha[,...]
       Włącza lub wyłącza wskazane cechy (opcje) systemu plików. Można włączyć bądź
       wyłączyć wiele cech jednocześnie. Muszą one wtedy być oddzielone przecinkami.
       Cechy poprzedzone przedrostkiem karetki ("^") będą wyłączone w superbloku; cechy
       bez przedrostka lub z przedrostkiem plus ("+") zostaną dodane do systemu plików.
       Szczegółowy opis funkcji systemu plików znajduje się w podręczniku ext4(5).

       Następujące cechy mogą być zmienione przez tune2fs:

          dir_index
             Używa haszowanych B-drzew, aby przyspieszyć przeszukiwanie dużych
             katalogów.

          dir_nlink
             Pozwala na więcej niż 65 tysięcy podkatalogów w katalogu.

          extent Włącza ekstenty drzew do przechowywania położenia bloków danych w
             i-węzłach.

          extra_isize
             Włącza rozszerzone pola i-węzłów używane przez ext4.

          filetype
             Przechowywanie informacji na temat typu pliku we wpisach do katalogów.

          flex_bg
             Pozwala mapom bitów i tabelom i-węzłów na przechowywanie grup bloków w
             dowolnym miejscu nośnika. Tune2fs nie będzie reorganizował położenia
             tablic i-węzłów ani map bitowych alokowania w sposób, jaki mke2fs(8)
             zrobiłby to podczas tworzenia nowo formatowanego systemu plików z
             włączoną opcją flex_bg.

          has_journal
             Używa dziennika w celu zapewnienia spójności systemu plików nawet
             pomiędzy nieprawidłowymi zamknięciami systemu. Ustawienie tej funkcji
             systemu plików jest odpowiednikiem użycia opcji -j.

          huge_file
             Obsługuje pliki o rozmiarze większym niż 2 TB.

          large_file
             System plików może zawierać pliki większe niż 2 GB.

          resize_inode
             Rezerwuje przestrzeń, dzięki której tablica deskryptora grupy bloków
             może się powiększyć w przyszłości. Tune2fs  obsługuje  wyłącznie
             usunięcie tej funkcji systemu plików.

          mmp  Włącza  lub  wyłącza  funkcję  zabezpieczenia  przed wielokrotnym
             montowaniem (MMP - ang. multiple mount protection).

          quota Włącza i-węzły przydziałów dyskowych wewnątrz systemu plików.

          sparse_super
             Ograniczenie liczbę kopii bezpieczeństwa superbloków dla zaoszczędzenia
             miejsca na dużych systemach plików.

          uninit_bg
             Pozwala jądru na opóźnioną inicjalizację map bitów i tablic i-węzłów,
             oraz przechowywanie najwyższej wartości nieużywanych i-węzłów systemu
             plików,  w celu zredukowania czasu działania e2fsck(8). Pierwsze
             uruchomienie e2fsck po włączeniu tej funkcji będzie trwało przez pełen
             czas, ale kolejne zajmą jedynie ułamek pierwotnego czasu trwania, w
             zależności od zapełnienia systemu plików.

       Po zmianie cech sparse_super, uninit_bg, filetype lub resize_inode,  trzeba
       uruchomić na danym systemie plików e2fsck(8), aby przywrócić go do porządku. Jeśli
       będzie to potrzebne, tune2fs wypisze prośbę, aby administrator uruchomił e2fsck(8).
       Po ustawieniu cechy dir_index może zostać uruchomiony e2fsck -D , aby skonwertować
       istniejące katalogi do formatu zhaszowanych B-drzew. Włączenie określonych funkcji
       systemu plików może uniemożliwić zamontowanie go przez jądro nieobsługujące takich
       cech. W szczególności: funkcje uninit_bg i flex_bg są obsługiwane tylko przez
       system plików ext4.

    -p interwał_sprawdzenia_mmp
       Ustawia określony interwał sprawdzenia MMP, w sekundach. Domyślnie: 5 sekund.

    -r liczba-zarezerwowanych-bloków
       Ustawia liczbę zarezerwowanych bloków na podanym urządzeniu.

    -Q opcje-udziału
       Ustawia funkcję "quota" systemu plików i działa na plikach udziałów danego typu
       udziałów. Opcje udziałów mogą być jedną lub kilkoma z poniższych:

          [^]usrquota
             Ustawia/usuwa udziały i-węzłów użytkownika w superbloku.

          [^]grpquota
             Ustawia/usuwa udziały i-węzłów grupy w superbloku.

    -T czas-ostatniego-sprawdzenia
       Ustawia czas kiedy system plików był ostatnio sprawdzany przez e2fsck. Może to być
       przydatne w skryptach używających Zarządcy Woluminów Logicznych (Logical Volume
       Manager) do tworzenia zrzutu (snapshot) systemu plików i późniejszego jego
       sprawdzenia. Jeśli system plików nie był uszkodzony, ta opcja może służyć do
       ustawienia czasu ostatniego sprawdzenia oryginalnego systemu  pików.  Format
       czas-ostatniego-sprawdzania  jest  zgodny z międzynarodowym formatem daty, z
       opcjonalnie podaną godziną, np. RRRRMMDD[GG[MM[SS]]]. Słowo kluczowe now jest także
       akceptowane, czas ostatniego sprawdzenia będzie wówczas ustawiony na aktualny.

    -u użytkownik
       Ustawia użytkownika, który może korzystać z zarezerwowanych bloków. użytkownik
       może być wartością numeryczną lub nazwą użytkownika. Jeżeli podana jest nazwa
       użytkownika, jest ona zamieniana na numeryczny uid przed zapisem do superbloku.

    -U UUID
       Ustawia uniwersalny, unikatowy identyfikator (universally unique identifier - UUID)
       systemu plików na UUID. UUID składa się z serii cyfr w systemie szesnastkowym
       oddzielonych myślnikami, jak np.: "c1b9d5a2-f162-11cf-9ece-0020afc76f16". Parametr
       UUID może przyjmować też następujące wartości:

          clear usuwa UUID systemu plików

          random generuje nowy, przypadkowy UUID

          time  generuje nowy UUID, oparty na czasie

       UUID może być używany przez mount(8), fsck(8) i w /etc/fstab(5) (i pewnie też w
       innych sytuacjach) poprzez podanie UUID=uuid zamiast nazwy urządzenia blokowego,
       jak np. /dev/hda1.

       Więcej informacji można znaleźć w uuidgen(8). Jeżeli system nie posiada dobrego
       generatora liczb losowych, takiego jak /dev/random lub /dev/urandom, tune2fs
       automatycznie posłuży się generatorem opartym na czasie.

BŁĘDY

    Nie znaleźliśmy jeszcze żadnych błędów, co nie oznacza, że ich tu nie ma...

AUTOR

    tune2fs został napisany przez Remy'ego Carda <card@masi.ibp.fr>. Obecnie opiekuje się nim
    Theodore Ts'o <tytso@alum.mit.edu>. tune2fs korzysta z biblioteki ext2fs, napisanej przez
    Theodore'a Ts'o <tytso@mit.edu>. Ta strona podręcznika została napisana przez Christiana
    Kuhtza <chk@data-hh.Hanse.DE>.  Sprawdzanie zależne od upływu czasu zostało dodane przez
    Uwe Ohse <uwe@tirka.gun.de>.

DOSTĘPNOŚĆ

    tune2fs  jest  częścią  pakietu  e2fsprogs  i  jest  dostępny  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    debugfs(8), dumpe2fs(8), e2fsck(8), mke2fs(8), ext4(5)

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>, Robert Luberda (PTM)  <robert@debian.org>  i  Michał  Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją  1.42.12
    oryginału.