Provided by: manpages-pl_0.7-2_all bug

NAZWA

    umount - odmontowuje systemy plików

SKŁADNIA

    umount -a [-dflnrv] [-t typ-systemu-plików] [-O opcja...]

    umount [-dflnrv] {katalog|urządzenie}...

    umount -h|-V

OPIS

    Polecenie umount odłącza wymienione systemy plików z hierarchii plików. System plików jest
    określany przez podanie katalogu, w którym został zamontowany. Podanie urządzenia, na
    którym system plików istnieje, może również działać, jednakże jest przestarzałe, głównie
    dlatego, że zawiedzie, gdy urządzenie jest zamontowane w więcej niż jednym katalogu.

    Proszę zauważyć, że system plików nie może być odmontowany, gdy jest "busy" (zajęty) - na
    przykład, gdy są na nim otwarte pliki, gdy jakiś proces ma tam swój katalog roboczy albo
    gdy w użytku jest znajdujący się na nim plik wymiany. Przeszkadzającym procesem może być
    nawet sam umount - otwiera on libc, zaś libc z kolei może otwierać na przykład pliki
    ustawień locale. Leniwe odmontowywanie ("lazy umount") rozwiązuje ten problem.

OPCJE

    -a, --all
       Odmontowuje wszystkie systemy plików opisane w /etc/mtab, z wyjątkiem proc.

    -A, --all-targets
       Odmontowuje wszystkie punkty montowanie w bieżącej przestrzeni nazw dla podanego
       systemu plików. System plików można podać za pomocą jednego z punktów montowania
       lub za pomocą nazwy urządzenia (lub UUID itp.). Jeśli ta opcja jest użyta łącznie z
       --recursive, to wszystkie montowania zagnieżdżone w tym systemie plików są
       odmontowywane. Opcja jest obsługiwane tylko w systemach, w których /etc/mtab jest
       dowiązaniem symbolicznym do /proc/mounts.

    -c, --no-canonicalize
       Nie normalizuje ścieżek. Więcej szczegółów na temat tej opcji można uzyskać,
       zapoznając się ze stroną podręcznika mount(8). Proszę zauważyć, że umount nie
       przekazuje tej opcji programom pomocniczym /sbin/umount.typ.

    -d, --detach-loop
       Jeśli odmontowane urządzenie było urządzeniem loop, to także zwalnia to urządzenie.
       Opcja ta jest niepotrzebna, jeśli urządzenie było inicjowane przez mount(8) - w
       takim przypadku domyślnie była włączona funkcjonalność "autoclear".

    --fake Powoduje wykonywanie wszystkiego poza faktycznym wywołaniem funkcji systemowej lub
       pomocniczego programu odmontowywania. Jeśli nie jest to oczywiste: "udaje" to
       odmontowanie systemu plików. Opcja może być używana do usuwania wpisów z /etc/mtab
       dla urządzeń, które zamontowano wcześniej z opcją -n.

    -f, --force
       Wymusza odmontowanie (w przypadku nieosiągalnego systemu NFS). (Wymaga jądra
       2.1.116 lub późniejszego).

       Proszę zauważyć, że ta opcja nie gwarantuje, że polecenie umount się nie zawiesi.
       Zaleca się używanie pełnych ścieżek nie zawierających dowiązań symbolicznych, aby
       umount mógł uniknąć niepotrzebnych wywołań systemowych readlink oraz stat na
       nieosiągalnym systemie NFS.

    -i, --internal-only
       Nie wywołuje programu pomocniczego  /sbin/umount.system-plików,  nawet  jeśli
       istnieje. Domyślnie program pomocniczy jest wywoływany, jeśli istnieje.

    -l, --lazy
       Leniwe odmontowanie ("lazy umount"). Od razu odłącza system plików od hierarchii
       systemu plików i czyści wszystkie referencje do tego systemu plików, gdy tylko
       przestanie być zajęty ("busy"). (Wymaga jądra 2.4.11 lub późniejszego).

    -n, --no-mtab
       Odmontowuje bez zapisywania w /etc/mtab.

    -O, --test-opts opcja...
       Odmontowuje tylko te systemy plików, które mają podane opcje wpisane w /etc/fstab.
       Można podać więcej niż jedną opcję, używając listy oddzielanej przecinkami. Lista
       opcji może być poprzedzona słowem no, aby podać opcje, dla których nie powinna być
       podejmowana żadna akcja.

    -R, --recursive
       Rekurencyjnie odmontowuje podany katalog. Rekurencja zostanie przerwana, jeśli
       którakolwiek z operacji odmontowania w łańcuchu zwróci błąd z jakiegokolwiek
       powodu. Związek między punktami montowania jest określany na podstawie wpisów w
       /proc/self/mountinfo.  System  plików  musi  być  podany za pomocą ścieżki;
       odmontowywanie rekurencyjne za pomocą nazwy urządzenia (lub jego UUID) nie jest
       obsługiwane.

    -r, --read-only
       Jeśli odmontowanie się nie powiedzie, próbuje zamontować ponownie w trybie tylko do
       odczytu.

    -t, --types typ...
       Wskazuje, że akcje powinny być dokonywane tylko na systemach plików określonego
       typu. Można podać więcej niż jeden typ, używając listy oddzielanej przecinkami.
       Lista systemów plików może być poprzedzona słowem no, aby wskazać, że akcja
       wymienionych systemów plików nie dotyczy. Proszę zauważyć, że umount czyta
       informacje o zamontowanych systemach plików z jądra (/proc/mounts) i nazwy systemów
       plików mogą się różnić od nazwy podanych w /etc/fstab (np. "nfs4" vs "nfs").

    -v, --verbose
       Tryb szczegółowy.

    -V, --version
       Wypisuje informację o wersji programu i kończy działanie

    -h, --help
       Wyświetla tekst pomocy i wychodzi.

URZĄDZENIE PĘTLI ZWROTNEJ - LOOP DEVICE

    Polecenie umount automatycznie odłączy urządzenie loop poprzednio zainicjowane przez
    mount(8), niezależnie od /etc/mtab.

    W tym przypadku urządzenie jest inicjowane ze znacznikiem "autoclear" (patrz losetup(8) po
    więcej informacji). W przeciwnym razie należy użyć opcji --detach-loop lub wywołać losetup
    -d <device>. Funkcjonalność autoclear jest obsługiwana od wersji 2.6.25 jądra Linuksa.

ZEWNĘTRZNE PROGRAMY POMOCNICZE

    Składnia zewnętrznych programów pomocniczych umount jest następująca:

       umount.przyrostek {katalog|urządzenie} [-flnrv] [-t typ.podtyp]

    gdzie przyrostek jest typem systemu plików (lub wartością z opcji mtab "uhelper=" lub
    "helper="). Opcja -t jest używana do systemów plików, które obsługują podtypy. Na
    przykład:

       umount.fuse -t fuse.sshfs

    Gdy użytkownik niebędący rootem chce odmontować punkt montowania, którego niezdefiniowano
    w /etc/fstab (np. urządzenie zamontowane przez udisks(1)), można w /etc/mtab użyć opcji
    uhelper=coś (nieuprzywilejowany program pomocniczy umount).

    Opcja montowania helper=typ przekierowuje wszystkie  żądania  umount  do  programu
    /sbin/umount.typ, niezależnie od UID.

PLIKI

    /etc/mtab
       tabela zamontowanych systemów plików

    /etc/fstab
       tabela zamontowanych systemów plików

ŚRODOWISKO

    LIBMOUNT_FSTAB=<ścieżka>
       nadpisuje domyślną lokalizację pliku fstab (ignorowane w przypadku suid)

    LIBMOUNT_MTAB=<ścieżka>
       nadpisuje domyślną lokalizację pliku mtab (ignorowane w przypadku suid)

    LIBMOUNT_DEBUG=all
       włącza komunikaty debugowania biblioteki libmount

ZOBACZ TAKŻE

    umount(2), mount(8), losetup(8)

HISTORIA

    Polecenie umount pojawiło się w wersji 6 AT&T UNIX.

DOSTĘPNOŚĆ

    Polecenie umount jest częścią pakietu util-linux i jest dostępne pod adresem archiwum
    jąder Linuksa ⟨ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/⟩.

TŁUMACZENIE

    Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM)
    <pborys@dione.ids.pl>,  Robert  Luberda  (PTM)  <robert@debian.org> i Michał Kułach
    <michal.kulach@gmail.com>.

    Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na
    stronie  http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.  Jest zgodne z wersją  2.28.2
    oryginału.